Indien je Jezus nog niet hebt aangenomen...

Wat betekent dit alles voor je? In elk mensenhart heerst een verlangen naar onsterfelijkheid. Lang geleden stelde Job de vraag: "Als een mens sterft, zal hij dan weer leven?" God heeft de mens nooit geschapen om te sterven en gescheiden van Hem te zijn. Het was Zijn bedoeling dat de mens voor eeuwig met Hem zou leven. Maar de zonde kwam in de wereld en zoals de Bijbel zegt: "Het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven" (Romeinen 6:23). Alle mensen zijn zondaars (Romeinen 3: 10), wij kunnen onszelf niet redden. Geen mens kan uit zichzelf opstijgen naar de hemel. De mensen trachten door middel van raketten de maan de bereiken, maar geen raket zal een mens naar de hemel brengen.

Er is echter een weg naar de hemel en dat is door Jezus Christus.

Johannes 3: 16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 14: 6

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door Mij.

Om dit leven te ontvangen, moeten we twee dingen doen. Ten eerste moeten wij ons oprecht bekeren van onze zonden (Lucas 13:3). Ten tweede moeten wij ons geloof op Jezus vestigen. Hoe groot zondaar je ook bent, als je je echt en oprecht tot Hem keert, zal Hij je zonden vergeven. Hij zal je vrede in je hart geven. Wanneer Hij dan terugkeert in Zijn heerlijkheid, zul je klaar zijn om Hem te ontmoeten.

Als je Jezus Christus in je hart en leven wilt toelaten, dan zal het je helpen als je onderstaand gebed bidt.

Het zondaars gebed


Hemelse Vader,

Ik dank U, dat Gij mij liefhebt en dat U Uw enige Zoon gezonden hebt om mijn straf te dragen en voor mijn zonden te sterven.

Ik dank U voor het eeuwige leven, dat U mij beloofd hebt, indien ik mijn vertrouwen in U stel.

Ik heb berouw over de zonden, die ik bedreven heb.

Ik vraag U nederig mij te willen vergeven en te reinigen van alle kwaad, want ik wil mij nu aan U geven.

Ik vraag Uw Zoon Jezus Christus om nu in mijn leven te komen en mijn gehele wezen te vullen met Zijn tegenwoordigheid.

Ik vraag U mij te helpen dagelijks te groeien in Uw waarheid en liefde gedurende de rest van mijn leven.

Ik aanbid en prijs U, Heer. Ik wil U iedere dag beter leren kennen, want U te kennen, is U lief te hebben.

Dit vraag ik u in de naam van de Here Jezus,

amen.Print deze pagina