De twee getuigen

De twee getuigen De Bijbelse profeten tonen de wereld wat er allemaal tijdens de komende Grote verdrukking te gebeuren staat en hoe dat zal eindigen. Naast de oordeelsaankondigingen zijn er ook bemoedigingen vanuit de hemel gegeven. De toekomst ziet er angstaanjagend uit, maar uiteindelijk zal het zich allemaal ten goede keren. Zo laat onder meer het boek Openbaring de uitwerking van Gods oordelen zien. De tegenstanders van de Bijbelse God zullen komen in een laatste poging het volk van IsraŽl van het wereldtoneel te verwijderen, de stad Jeruzalem te "vertreden" en het huis van God te ontwijden. Eerst lijkt het alsof IsraŽl zijn ondergang tegemoet gaat, maar dan blijkt God Zijn volk en de stad Jeruzalem voor de definitieve ondergang te behoeden.

De Bijbel maakt duidelijk dat in de tijd van de grote verdrukking er twee bijzondere getuigen als boodschappers van de Heer in IsraŽl actief zullen zijn. Openbaring noemt ze "Mijn twee getuigen" dus zijn zij getuigen van Hem, die verworpen is. Hun taak is het volk van IsraŽl ervan te overtuigen tot inkeer komen en de Here Jezus als de verwachte Messias te aanvaarden. Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here Jezus was en het volk van IsraŽl oproepen om tot berouw en bekering te komen. Dat het bij hun bediening over IsraŽl gaat blijkt ook uit Openbaring 12:6 en 14, waar gesproken wordt over ďde vrouwĒ en ďde overigen van haar zaadĒ. De vrouw in de Bijbel is altijd IsraŽl.

Belangrijk is om te letten op wat de beide door God gezonden getuigen zullen doen en op wat daarvan het resultaat zal zijn. Het werk van de beide getuigen zal in de eerste plaats bestaan uit profeteren. Zij zullen 3Ĺ jaar lang in IsraŽl de boodschap van de Here Jezus brengen. Zij gaan het volk aankondigen, dat de tijd van Zacharia 12 is aangebroken. Het is de tijd van Jeruzalems benauwdheid, die moet uitlopen op IsraŽls bekering. Het Joodse volk weet dat de Messias zal zijn als Jozef, die door zijn broers verstoten werd, onderkoning van Egypte werd, de redder van zijn broers werd, waarna de broers onder tranen zich voor hun grote broer neerbogen. Zo zal het Joodse volk eens de verworpen Messias aanvaarden. Het Joodse volk zal over Hem weeklagen zoals men over een eniggeboren zoon weeklaagt. Jezus is ook de enige waarachtige Zoon van IsraŽl die het Joodse volk heeft voortgebracht.De twee getuigen zullen bekleed zijn met zakken, om het volk IsraŽl duidelijk te maken, dat er een periode van rouw moet komen.

Openbaring 11:3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.

Zij worden beschreven als "de" twee olijfbomen en "de" twee kandelaren.

Openbaring 11:4-5 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zů de dood vinden.

God laat hen herkenbare wonderen verrichten en geeft hen macht over de wateren en de aarde te slaan met plagen, zo vaak ze maar willen. Hun optreden is in oudtestamentische stijl, rechtend, oordelend en wrekend.

Openbaring 11:6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zijn hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

Sommige Bijbeluitleggers zijn van mening dat het optreden van de twee getuigen slechts symbolisch gezien moet worden. Maar dat is een misvatting, want het ondermijnt niet alleen de waarheid van Gods Woord, maar het maakt tevens het hele boek Openbaring tot een twijfelachtig document.

Op de vraag wie de twee getuigen zijn, geeft de Bijbel geen antwoord. De Bijbel openbaart hun namen niet en zegt niet hoe ze heten en wie zij zijn.

Het enige dat met zekerheid valt te zeggen is, dat zij in de geest en in de kracht van Mozes en Elia komen en dat zij te midden van het Joodse volk getuigen van de Messias en het goede nieuws over Hem bekend maken. Op grond van eigen inzichten hebben velen zich daarover een mening gevormd en denken dat het om Elia en Henoch gaat, omdat beiden zonder te sterven in de hemel zijn opgenomen. Staat er niet in de Bijbel "Duizend jaren zullen zijn als ťťn dag?" In het licht van deze wet is het heel goed mogelijk dat mensen als Henoch en Elia, nog in leven zijn en straks terugkomen voor het vervullen van een nieuwe rol op aarde. Ook in Joodse bronnen worden Elia en Henoch samen genoemd. Eťn van de eersten die suggereerde dat Henoch en Elia de twee getuigen zijn was de Latijns-christelijke schrijver Tertullianus (155-220 n.Chr). Hij schreef dat Henoch en Elia naar de aarde zullen terugkeren om een belangrijke rol te vervullen in de eindtijd, waarschijnlijk tijdens de regeerperiode van de antichrist.

Elia
De Bijbel vertelt dat Elia afkomstig was uit de plaats Tisbť in Gilead, een landstreek wat tegenwoordig behoort tot JordaniŽ maar oorspronkelijk is toegewezen aan ťťn van de stammen van IsraŽl. Zijn naam, die zoveel betekent als "mijn God is Jahwť", wijst reeds op zijn onvoorwaardelijke trouw aan zijn God. Hij wordt in de Talmoed de "Rechtvaardige" genoemd, en er werd aangenomen dat hij afstamde van Ašron. Ook in het boek "Jezus van Sirach" uit de apocriefen, wordt aan Elia de verzoenende taak gegeven Ďom het hart van de vader naar de zoon te kerení, maar ook om de stammen van Jakob te herenigen. In de Bijbel spelen de legendarische verhalen over Elia zich af gedurende het bewind van de Omridische dynastie van IsraŽl. Volgens de Bijbel werd als gevolg van het huwelijk tussen Achab en Izebel de cultus van Bašl, de Fenicische god, in IsraŽl geÔntroduceerd. Dit was er oorzaak van, samen met de slachting die Izebel onder de IsraŽlitische profeten aanrichtte, dat God, IsraŽl strafte met een ernstige droogte.

De Bijbel maakt duidelijk dat er een krachtmeting plaatsvond op de berg Karmel in aanwezigheid van vele IsraŽlieten die kwamen zien of de God van Elia dan wel Bašl de machtigste god was. Na vele vruchteloze pogingen van de Bašlpriesters hun god tot daden aan te sporen riep Elia zijn God aan. Voor de ogen van alle aanwezigen toonde de God van de Bijbel zijn superioriteit door met vuur uit de hemel alles te verteren. Elia vreesde koningen noch priesters van afgoden en bracht volk en heersers in grote verbazing. Op het laatst van zijn aanwezigheid op aarde ontving Elia bij de berg Horeb een boodschap van God dat zijn missie op aarde spoedig zou zijn afgelopen. De Bijbeltekst in 2 Koningen vertelt dat Elia zonder te sterven door de Almachtige van de aarde is weggenomen.

2 Koningen 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden, en die maakten scheiding tussen ons beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

De profeet Maleachi profeteert over Eliaís terugkomst tijdens de jaren van de Apocalyps. De profeet Maleachi profeteert over Eliaís terugkomst tijdens de jaren van de Apocalyps. Maleachi zegt over zijn komst het volgende.

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land treffen met de ban.

Velen geloven dat zoals Johannes de Doper in de Geest van Elia de weg had bereid voor de eerste komst van Jezus, zo zal Elia in hoogst eigen persoon op aarde komen en de weg bereiden voor de tweede komst van Jezus. Vandaag de dag wordt er bij de joodse paasviering nog altijd een beker wijn op tafel gezet voor Elia en op een vast moment tijdens de plechtigheden opent men de deur om de profeet binnen te laten.

Henoch
Volgens de Bijbelse chronologie was Henoch de zoon van Jared en de vader van Methusalah. Zijn naam betekent zoveel als "De ingewijde, de inzicht hebbende en de kenner". De Bijbel spreekt in korte maar betekenisvolle bewoordingen over de Godsman Henoch. Toen Henoch 365 jaar geworden was, werd hij zonder te sterven door God van de aarde weggenomen.

Genesis 5:24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

Een meer uitvoerige beschrijving over zijn leven en opname wordt in het Oude Testament niet gegeven. Wel vindt men die in het "Boek van Henoch" en in ťťn van de oude boeken waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst, namelijk het "Boek des Oprechten" als genoemd in Jozua 10:13 en in 2 SamuŽl 1:18. In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op Henochs leven en zijn lessen aan de mensen over de wegen des Heren.

Hoofdstuk 1:8 En de Geest van God was op Henoch, en hij leerde al zijn mensen de wijsheid Gods en Zijn wegen, en de kinderen der mensen dienden de Heer al de dagen van Henoch, en zij kwamen om zijn wijsheid te horen.

In een ander hoofdstuk wordt zijn opname beschreven welke een opmerkelijke overeenkomst vertoont met die van Elia.

Hoofdstuk 1:36 ... en op de zevende dag steeg Henoch in een wervelwind met vurige paarden en wagens ten hemel.

In hoofdstuk 90 van het ďBoek van HenochĒ staat informatie over zijn terugkeer op aarde, samen met Elia. Zij worden gezamenlijk vanuit de hemel naar de aarde gezonden en te midden van het volk geplaatst. Zij worden bewaard als bestemd om te sterven, teneinde met hun bloed de antichrist uit te doven. In het apocriefe geschrift "De Openbaring van Petrus" staat dat toen de Here Jezus met Zijn discipelen op de Olijfberg was gezeten, Hem werd gevraagd naar de tekenen van Zijn komst en van de voleinding der wereld. Jezus gaf hierop als antwoord:

"Hebt gij niet begrepen dat de vijgenboom het huis van IsraŽl is?"Waarlijk Ik zeg u, wanneer zijn twijgen aan het einde uitspruiten, dan zullen valse christussen komen en de verwachting wekken met de woorden: "Ik ben de Christus, die eens op aarde is gekomen." Maar deze leugenaar is niet de Christus. En als zij hem verwerpen zal hij hen doden met het zwaard en er zullen vele martelaren zijn. Dan zullen de twijgen van de vijgenboom (IsraŽl, red) uitspruiten maar velen zullen door zijn hand tot martelaar worden. Henoch en Elia zullen worden gezonden om hen te onderrichten, dat dit de verleider is.

Mozes
Ook wordt Mozes genoemd, als een van de twee getuigen, maar dan zou hij ten tweeden male moeten sterven. Twee keer sterven is echter in tegenspraak met de tekst uit HebreeŽn.

HebreeŽn 9:27-28 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Daarom lijkt een optreden van Mozes als ťťn van de twee getuigen niet direct een optie. Bijzonderheid is wel dat ondanks zijn hoge leeftijd van 120 jaar zijn oog niet was verduisterd en zijn kracht niet was geweken. Sommige onderzoekers geloven daarom dat Mozes niet op een normale manier gestorven is en daarom ťťn van de getuigen zou kunnen zijn. Hoewel sommige rabbijnse bronnen vermelden dat Mozes niet is gestorven maar op een wolk naar de hemel is gevaren, vertelt de Bijbel toch iets anders.

Deuteronomium 34:5-6-7 Toen stierf Mozes, de knecht des Heren, aldaar in het land Moab, volgens des Heren woord. En hij begroef hem in een dal in het land Moab, tegenover Beth-Peor, en niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Mozes was honderd twintig jaar oud, toen hij stierf...

En zij klommen naar de hemel op in de wolkÖ Als de taak van de beide getuigen op aarde is volbracht zullen ze op gewelddadige wijze ter dood worden gebracht. Mensen in de hele wereld zullen hun lichamen zien liggen. Dat is met de communicatiemiddelen van tegenwoordig niet zo moeilijk meer te begrijpen. Maar nadat hun lichamen 3 Ĺ dag triomfantelijk tentoongesteld op straat liggen en iedereen denkt dat ze echt dood zijn, voert God een levensgeest in hen. Zoals de Here Jezus uit de dood opstond, zo zullen ook zij uit de dood opstaan. Zoals er bij de opstanding van de Here Jezus een aardbeving was, zo zal dit ook bij hen het geval zijn. En zoals de Here Jezus in een wolk naar de hemel ging, zo zullen ook zij in een wolk naar de hemel gaan. Zo zullen deze mensen in woord en daad getuigen zijn van de Here Jezus.

Openbaring 11:11-12 en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op (allen) die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

Het gevolg van de genoemde aardbeving is, dat een 10e deel van de stad Jeruzalem zal instorten en dat daarbij 7000 mensen zullen omkomen. Het optreden van de beide getuigen op aarde zal twaalfhonderdzestig dagen duren. Dat is tweeŽnveertig maanden, oftewel 3Ĺ jaar. Het Joodse volk zal aanvankelijk niet echt onder de indruk komen van het optreden van de beide getuigen maar pas tot inkeer komen als ze de opstanding uit de dood zullen zien. Dit zal in hun ogen zoín enorm wonder zijn, dat ze daarin de hand van God zullen zien en de Here Jezus aanvaarden als hun Messias. De grote zegen voor het volk van IsraŽl zal komen, als zij de verworpen Messias zullen aanvaarden als de van God gezonden Messias.

Overige bronnen: www.gotquestions.org, Site van Ds.H.G.Koekoek: www.hetlichtdeslevens.nl, www.herealittletherealittle.net, Hetgeen weldra geschieden moet. Ds.R.J.van de Hoef, Uitgeverij J.H.Kok-Kampen, ISBN 90-242-4130-8. Geen Uitstel meer, J.W.Embregts, Uitgeverij Gramma.b.v.Rotterdam, ISBN 90-326-0001 X.


Toegevoegd: 23 april 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug