aanslag1

Is Openbaring 18 vervuld op 11-9-2001?

De bijbel profeteert de vernietiging van Babylon in het 18e hoofdstuk van Openbaring. Veel van de gebeurtenissen in New York op 11 september vertonen een angstige gelijkenis met delen van de profetie. Op het prikbord op onze site stond hij ook al genoemd. Laten we er eens naar kijken.

De laatste jaren neemt men aan dat Openbaring 18 over het "economische" Babylon gaat, terwijl Openbaring 17 het "religieuze" voorstelt. Politiek Babylon is weer ergens anders. De Verenigde Staten, vertegenwoordigd door zijn financiële centrum New York, zou het economische Babylon voorstellen.

Omdat de angstaanjagende beelden van de noodlottige dag van de terreuraanvallen lijken op sommige profetieën in Openbaring 18, is er aanleiding om te onderzoeken of deze profetie is vervuld.

Duidelijke overeenkomsten

Vers 2: "En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte." Als New York inderdaad het economische Babylon is, dan zou dit een passende inleiding zijn.

Vers 3: "Omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid." Degenen die het geld beheren oefenen zeker macht uit over presidenten en premiers en maken kooplieden rijk.

Vers 5-7a: "Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijn en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft." God herinnerde en het oordeel kwam.

Vers 8: "Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft." Het gebeurde allemaal op één dag: dood, rouw en vuur.

Vers 9b-10: "Zij zien de rook van haar verbranding, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen." Veel rook, veel mensen staan ver weg te kijken naar deze 'pijniging' op televisie.

Vers 19: "En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!" Dit lijkt erg veel op de beelden van voor de gebouwen vluchtende mensen die van top tot teen onder het stof zaten.

Vers 21: "En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden." Het World Trade Centre bestaat niet meer.

Een nauwkeuriger blik op de overeenkomsten

Op het eerste gezicht lijkt dit vers bij de gebeurtenissen van 11 september te passen. Maar laten we wat nauwkeuriger kijken naar sommige conclusies!

Vers 2: "En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte." We hebben helemaal nog niet bewezen dat New York City het economisch Babylon is. Deze bijbeltekst, hoe poëtisch ook, geeft ons geen bewijs.

Vers 8: "Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft." Als we nog eens naar dit vers kijken moeten we zeggen dat hongersnood op geen enkele manier een gevolg was van de catastrofe. Het onderwerp hier is economisch Babylon, niet een paar gebouwen uit vele in lower Manhattan. De New Yorkse Effectenbeurs is niet vernietigd. De aandelenmarkten zijn weer open.

Vers 9b-10: "Zij zien de rook van haar verbranding". De rook kwam niet van het vuur maar van de implosie.

Vers 19: "En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest!" Niemand gooide als daad van rouw stof op het hoofd toen ze hun geld zagen verdwijnen. De mensen die onder het stof zaten renden voor hun leven. Het is belachelijk de mensen van de ramp te vergelijken met de mensen in dit vers.

Vers 21: "En een sterke engel nam een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden." De stad is niet platgegooid, alleen een paar gebouwen. We kunnen niet zeggen dat we 'de stad niet meer kunnen vinden'. Het World Trade Centre zullen we niet meer vinden. Een paar gebouwen maakt nog niet een hele stad.

Men denkt dat de Verenigde Staten het Babylon is uit openbaring 18. Als Babylon dan een stad is zou New York de VS dus vertegenwoordigen als financieel centrum. Om de beschrijving uit Openbaring verder te laten kloppen moeten we Babylon verder laten neerkomen op een paar specifieke kantoorgebouwen, en we zien over het hoofd dat de handel hervat is.

Meer problemen met verzen in hoofdstuk 18

Vers 2 zegt dat na Babylon's val de stad een woonplaats zal worden van "duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte". Dat past hier niet echt.

Vers 4 instrueert ons om "Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." 150.000 mensen werkten en bezochten dagelijks het WTC. Het dodental, zelfs voor Israëlische maatstaven onbevattelijk, weerspiegelt niet wat dit en andere verzen uitdrukken.

Volgens vers 9 zouden de leiders van de wereld, "die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn," nu in grote rouw zijn. Maar dat zijn ze niet.

Verzen 11 tot en met 14 profeteren dat "de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt." Dit is duidelijk niet gebeurd.

Vers 15 beeldt kooplieden uit die op een afstand staan te huilen omdat ze veel geld hebben verloren. Dit is ook weer niet van toepassing op het gebeuren op de elfde. Degenen die huilden deden dat om hele andere redenen.

Vers 16 beschrijft Babylon als "gekleed in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd met goud en edelgesteente en paarlen". Dit beschrijft noch het WTC, noch lower Manhattan, noch de stad New York, noch de Verenigde Staten van Amerika.

Vers 23 beweert dat alle volken door haar toverij werden verleid. Op wat voor manier dan?

Vers 24: "En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde." Gaat dit over New York of over de VS? Nee!

Beknopte samenvatting tot nu toe.

Alleen het World Trade Centre viel, niet Wall Street, niet de stad, niet het land. Stelt Babylon een paar gebouwen voor? Effecten worden weer verhandeld. Er vond geen hongersnood plaats. De verwoesting kwam niet door vuur, maar van de implosie. Er zijn geen berichten over mensen die stof op het hoofd gooide in rouw. De stad bestaat nog steeds en kunnen we dus nog steeds vinden. Een heel klein percentage van de mensen uit het economische Babylon verloor het leven. De wereld doet nog steeds zaken op Wall Street. Haar handel wordt nog steeds verkocht. Ze kleedt zich niet in het paars en rood. Ze verleidt niet met toverij. Ook zijn er geen berichten over moord op profeten of heiligen geweest.

Babylon van Openbaring 18 is het Babylon van Openbaring 17

Door verschillende verzen uit Openbaring 18 te vergelijken met overeenkomstige verzen uit Openbaring 17 zullen we bewijzen dat het Babylon van 17 en het Babylon 18 zonder enige twijfel dezelfde zijn. Daarna zullen we vaststellen wie of wat Babylon echt is.

Eerst vergelijken we Openbaring 17:2 met 18:3 en 18:9:

"Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. (17:2) ...Omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. (18:3)... En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien (18:9)."

Het is duidelijk dat de twee hoofdstukken hetzelfde beschrijven. Het is moeilijk om het op een ander manier uit te leggen. Vergelijk nu ook 17:4 met 18:16:

"En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij (17:4)... En zeggende: Wee, wee, die grote stad, die gehuld was in fijn linnen, purper en scharlaken, en rijk versierd was met goud en edelgesteente en paarlen, want in een uur is al die zo grote rijkdom verwoest! (18:16)"

Ook volgens deze twee verzen beschrijven Openbaring 17 en 18 hetzelfde Babylon. Er is nog meer. 17:6a tegenover 18:24a:

"En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus (17:6)... En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen (18:24).

Genoeg hierover.

Babylon wordt vernietigd tijdens Armageddon

Nu dat we bewezen hebben dat er geen verschil is tussen het Babylon van het ene en het andere hoofdstuk gaan we eens kijken naar verdere overeenkomsten. Openbaring 14:7b-8 spreekt over de val van Babylon.

"want het ure van zijn oordeel is gekomen. Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken."

We zien dat deze beschrijving identiek is aan 17:2, 18:3 en 18:9. Openbaring 18:2 gebruikt ook de "gevallen, gevallen is het grote Babylon" terminologie. En we zien dat de val van Babylon het uur van God's oordeel is.

De laatste overeenkomst vinden we in de zevende schaal der gramschap, en hier gaat de vergelijking tussen Openbaring 18 en de gebeurtenissen op 11 september jl. echt scheef . We zien namelijk dat de vernietiging van Babylon niet in New York is maar op Armageddon.

De zevende schaal, Openbaring 16: 16-21, verteld ons zwart op wit dat het de strijd op Armageddon is. Vers 19 zegt: "En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken storten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven." Wat er met Babylon gebeurd tijdens de zevende schaal kunnen we verder lezen in hoofdstuk 17 en 18. We bewijzen dit door 16:19 met 18:5 te vergelijken.

"Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijns toorns te geven (16:19)... want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht (18:5)."

Deze gedachtenis door God wordt gevolgd door een beschrijving van de hevigheid van Zijn toorn. Het is Zijn oordeel. Het onderwerp van Openbaring 17 en 18 is het oordeel over de grote hoer (17:1). Hoofdstuk 18 beschrijft dit oordeel, de hevigheid van de plagen en toorn die Hij uitstort over haar.

Samenvattend: het Babylon van hoofdstuk 17 is ook het Babylon van hoofdstuk 18. Haar val is tijdens het uur van Gods oordeel (14: 7-8), het oordeel over de grote hoer (17:1). Dit gebeurt als Babylon voor Gods gedachtenis gebracht wordt. De 7e schaal vindt plaats in de tijd van de strijd op Armageddon, en daarom ook het oordeel over de grote hoer zoals beschreven in vers 18.

Maar wie is Babylon?

Nu dat we grote moeite hebben gedaan om te laten zien wat Babylon niet is en waarom het niets te maken heeft met 11 september 2001, kunnen we eens kijken wie of wat het wel is. Openbaring 18 beschrijft haar oordeel, maar hoofdstuk 17 vertelt ons haar persoonlijkheid. We krijgen onmiskenbare aanwijzingen.

In vers 18 staat dat de vrouw een stad is. Vers 15 leert dat ze ook een internationaal systeem is. Vers 9 legt uit dat de vrouw (de stad) op zeven heuvels zit. Vers 4 zegt dat de vrouw gekleed is in paars en rood. Volgens vers 6 zou de vrouw een grote vervolger van Christenen zijn.

Er is een erg invloedrijke kracht op onze aarde die al deze profetieën vervuld.

Rome is een stad. Het is algemeen bekend als "de stad der zeven heuvels." Het is het hoofdkwartier van de Romeinse Katholieke kerk, met een miljard leden over de hele wereld.

Er zijn twee heersende groepen binnen de Katholieke kerk - De kardinalen die rood dragen, en de bisschoppen en aartsbisschoppen die paars dragen. De geschiedenis vertelt ons dat het Vaticaan en het pausdom verantwoordelijk zijn geweest voor de dood van tenminste 50 miljoen Christenen in de laatste 1700 jaar.

Het Vaticaan vervult de profetie verbazingwekkend nauwkeurig. Rome is Babylon in Openbaring 14, 16, 17 en 18. Niet Amerika en niet New York.


Iemand kan de overeenkomsten tussen Openbaring 18 en de terreur aanslagen treffend vinden en het een onderzoek waard achten. Bij nader onderzoek blijkt er dus echter geen verband.

(RPM, 26 september 2001)

Terug
Print deze pagina