Door de duivel gedreven

Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal over bovenmenselijke gaven en capaciteiten beschikken en zich voordoen als de redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. De in nood verkerende mens zal geloven dat hij de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen en een antwoord zal hebben op alle vragen. Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat de mensen in het laatst der dagen de draak zullen aanbidden. Hij zal Israël voorspiegelen dat hun lang verwachte Messias is gekomen en de ‘naamchristenen‘ zullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Volgens de profeet Daniël ‘zal zijn kracht sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en zal al wat hij onderneemt hem gelukken’. Hij zal claimen de mensgeworden god te zijn. De Bijbel maakt echter duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid en uiteindelijk door de Here Jezus worden overwonnen. De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met deze komende figuur. Hij zal vele malen gewelddadiger zijn. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde. Deze figuur zal aanvankelijk een einde maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen.

Hitler’s macht begon ook op een soortgelijke manier. Hij maakte een einde aan de crises van de jaren’20 en ’30. Toen hij de in de Eerste Wereldoorlog verloren gegane Duitse gebieden terugnam en zorgde voor economisch herstel van Duitsland, dacht een groot deel van de Duitse bevolking een verlosser in hun midden te hebben en werd hem zelfs een soort heldenstatus toegekend. Maar de grote leider bleek na verloop van tijd een volstrekt gewetenloze schurk die geen enkel medegevoel of empathie voor zijn medemens voelde en bijzonder wraakzuchtig was ten aanzien van zijn tegenstanders. Mensen waren voor hem slechts middelen die hij al of niet kon gebruiken om zijn doelen te bereiken. Een groot raadsel was de manier waarop Hitler erin slaagde miljoenen Duitsers achter zich te krijgen maar eveneens een grote schare collaborateurs in andere landen. Na verloop van tijd slaagde hij er zelfs in om buitenlandse diplomaten en journalisten te imponeren door zijn eindeloze monologen. Zo zal het straks onder de Antichrist ook gaan. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien. Het zal een geavanceerd en geraffineerd identificatie systeem zijn waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die de antichrist aanbidden, zullen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand ontvangen. Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de ‘zegeningen’ van de antichrist. Deze zegeningen zullen echter van zeer korte duur zijn en hebben alleen te maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken. Het zal een systeem zijn dat aan de hele wereldbevolking zal worden opgedrongen. Met behulp van dit systeem zullen alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen zijn. Het zal een samenleving worden waarin iedereen wordt geregistreerd en gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. Het systeem is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Terwijl de antichrist zijn volgelingen van het merkteken zal voorzien, zo zal de Here God zijn volk eveneens verzegelen. Verzegeling heeft in Gods Woord te maken met eigendomsverklaring en bescherming.

De vernedering en de gang van de Joden naar Hitlers concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Registratie van persoonlijke gegevens is het kenmerk van dictatoriale regimes. Dictators zijn altijd wantrouwend tegenover iedereen. Zelfs naaste medewerkers kunnen geheime vijanden zijn. Hitler zou maar wat graag de middelen ter beschikking hebben gehad waarover men nu de beschikking heeft. Maar ook in zijn tijd leidde registratie tot het doelmatig uitschakelen van de Europese joden dankzij onder meer IBM Duitsland, de Deutsche Hollerith Gesellschaft, afgekort Dehomag. In het boek "IBM and the Holocaust" laat auteur Edwin Black zien hoe met medeweten van het hoofdkantoor in New York, Dehomag de complexe en gespecialiseerde apparatuur en de gespecialiseerde toepassingen ervan enthousiast op maat maakte voor de Nazi’s. Dankzij IBM kwamen de Nazi’s aan de lijsten van joden. IBM werd in 1896 door de Duitse uitvinder Herman Hollerith gesticht als tabelleerbedrijf voor volkstellingen. Toen IBM Duitsland zijn politieke en technische bondgenootschap met Nazi-Duitsland sloot, kregen volkstellingen en registraties een nieuw dimensie. IBM Duitsland was de uitvinder van de rassentellingen, waarbij niet alleen iemands godsdienstige gezindte maar ook zijn stamboom van vele generaties terug werd vastgelegd. De Nazi’s wilden niet alleen iedereen tellen maar ook identificeren. Ook de voedseltoewijzing was op databanken gebaseerd, waardoor de Duitsers de joden konden uithongeren. Zie ook: www.ibmandtheholocaust.com.

De identificering, tracering en sturing van dwangarbeiders verliepen grotendeels via ponskaarten. Ponskaarten catalogiseerden de menselijke vracht en lieten de treinen precies op tijd lopen. Deze gang van zaken gebeurde met medeweten, zo niet met medeplichtigheid van de Amerikaanse regering. De topman van IBM was in die tijd Thomas J. Watson. Toen in Amerika een verbod werd uitgevaardigd om nog langer zaken te doen met Nazi-Duitsland, werd Watson ongemoeid gelaten om zijn genocidale werk verder voort te zetten. De firma Hollerith, die de sorteermachines om alle joden snel te kunnen uitfilteren, van ponskaarten voorzag, verspreidde een affiche die niets aan de verbeelding overlaat. In zijn boek "IBM en de Holocaust" toont Edwin Black op blz. 137 een foto van die affiche. Een ponskaart met daarin een verbrandingsfabriek met rokende schoorsteen onder toezicht van het "alziend oog" zoals ook op het Amerikaanse 1 dollar voorkomt. Het geeft de relatie aan met de Nieuwe Wereld Orde die straks hun grote genocidale barbaar ten tonele voeren. Dit ‘Beest’ zal door de ware Bijbelgelovigen herkend worden als de antichrist.

Adolf Hitler was een groot liefhebber van het boek ‘De Geheimleer’ van de in 1831 in Rusland geboren Helena Blavatsky. Dit boek verscheen tussen 1888 en 1891 in twee delen en gold als haar belangrijkste occulte studie. Volgens ingewijden raakte Hitler volledig in de ban van de occulte geheimen van Blavatsky’s theosofische beweging. Ook de bindingen met verschillende Loges van de Vrijmetselarij zijn voldoende bewezen.. Hitler was lid van het Thule-genootschap, waar de satanist Aleister Crowley en top-nazi’s als Hesse en Eckhart mee verbonden waren. Dat gold overigens voor de hele top van de nazi-beweging met haar satanische rituelen. De Hitler-kliek werd volkomen door het kwade overschaduwd en beheerst. Kenmerkend voor Hitler en zijn trawanten waren hun aanvallen van woede en schizofrenie. Zij waren zo van de duivel bezeten dat ze regelmatig in demonische razernij vervielen. Ook dat is het beeld wat de Bijbel schetst van het komende Beest. Tijdens zo’n aanval zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. Hitler had een bijnaam: "Der Teppichfresser". In zijn satanische razernij verscheurde hij ’s nachts letterlijk hele tapijten. De buitengewone lichaamskracht die hij daarbij ontwikkelde blijken duidelijk een teken van beïnvloeding van de machten van de duisternis

Het tweede gedeelte van Blavatsky’s boek handelde over de oorsprong van de menselijke rassen, de Antropogenesis. Theosofen wekken bij voorkeur de indruk dat Blavatsky het allemaal zo kwaad niet meende en dat haar rassenleer zelfs uitging van een verbroedering tussen rassen. Maar de indeling tussen ‘Übermenschen en ‘Untermenschen’ was in haar denken al nadrukkelijk herkenbaar. En dat de joden voor haar tot die laatste groep vormden is eveneens duidelijk. In de ‘Geheime leer’ geeft zij een uiterst negatief beeld van joden. Materialisme, zelfzucht en zinnelijkheid waren volgens Blavatsky specifiek joodse kenmerken. In haar ogen waren joden een lager ras, dat niet in staat was om de materie in dienst te stellen van het spirituele leven. Alleen het Arische ras was hiertoe in staat. Aangezien de mate van spiritualiteit voor Blavatsky de waarde van een ras bepaalde, was het arische ras voor haar het verst geëvolueerd en waren niet alleen de joden, maar alle Semitische volkeren minderwaardig. Door dit soort beweringen trok zij de aandacht van allerlei racistische groeperingen waaronder die van Hitler en zijn moordende aanhang.

De afschuwelijke geschiedenis die zich onder Hitlers heerschappij afspeelde, zal zich onder de antichrist vele malen erger gaan herhalen en dan van toepassing zijn op de hele wereldbevolking. De woede van de antichrist zal zich ook richten op het Joodse volk. Aanvankelijk zal hij de plannen van de joden begunstigen maar de profeet Daniël maakt duidelijk dat de antichrist het gesloten verbond met Israël zal verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen hen zal beginnen.De duivel zal hem alle macht geven en daarbij alle steun ondervinden van de met hem collaborerende wereldleiders. Hij zal plaatsnemen op de stoel in de herbouwde Tempel in Jeruzalem om van daaruit de wereld met zijn ongekende misdaden te overspoelen. Ook Hitler had nooit aan de macht kunnen komen zonder hulp van diverse toenmalige wereldleiders en de financiële steun van de grote industrieën, die internationale verbindingen hadden. Zo was onder meer de grootvader van George W.Bush, medeverantwoordelijk voor de financiële steun uit Amerika. De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft. Van wat er werkelijk bekokstoofd wordt in de wereld van de "Elite" en hun lakeien, heeft de geschiedenis nog maar weinig losgelaten, maar de Bijbel is daar niet onduidelijk over.

Er bestaan heel wat zaken in deze wereld die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. De manier waarop heden ten dage de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Doel is de wereld voor te bereiden op de komst van het "Beest”, de tegenstander van de Bijbelse God. De wereld bevindt zich niet ver meer van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos de antichrist ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie heersen, ontbinding en ontwrichting. Hitler propageerde zijn Heilig 1000 jarig Romeinse rijk en de antichrist zal een "eeuwig rijk"’ propageren. Satan zal een demonische geest in de antichrist doen komen, die hem ongekende kracht en macht zal verlenen. Het gaat om een macht die geïnspireerd wordt door het rijk der duisternis.


Toegevoegd: 20 september 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug