De islamitische messias

Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat de antichrist uit de Europese Unie komt. De schrijver Joel Richardson is het daar echter niet mee eens en schrijft in het boek “The Islamic Antichrist” dat de Bijbelse antichrist één en dezelfde persoon als de ‘Mahdi’ is, de islamitische messias. Volgens Joel Richardson - een pseudoniem, ‘geeft de Bijbel overweldigend veel bewijs dat het rijk van de antichrist uit landen zal bestaan die heden ten dage zonder uitzondering islamitisch zijn.’ Ondanks de talloze bekende argumenten die wijzen op het herstelde Romeinse Rijk, de EU, als het machtscentrum van de antichrist, zijn de landen die door de Bijbel worden genoemd als behorende tot het rijk van de antichrist, allemaal moslim. De belangrijkste fout die Bijbelwetenschappers volgens Richardson hebben gemaakt is een foutieve interpretatie van het visioen van Daniël over de opkomst en ondergang van toekomstige wereldimperiums tot en met de eindtijd. Westerse christenen hebben altijd geleerd dat het laatste 'eindtijd' imperium dat van Rome zal zijn. Maar, schrijft Richardson, Rome heeft nog nooit Babylon veroverd en is daarmee automatisch uitgesloten als zijnde het toekomstige Rijk van de antichrist.

Mede daarom moet het een ander imperium zijn dat ooit ten val kwam, maar weer in opkomst is, en waaruit de Bijbelse 'mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs' zal verschijnen. En dat rijk is volgens Richardson het huidige Islamitische Rijk, dat wél Babylon veroverde, en daar feitelijk nog steeds de baas is.

Ook Walid Shoebat, een tot het christendom bekeerde moslim en co-auteur van het boek 'God's War on Terror: Islam, Prophecy and the Bible', waarschuwt christenen al jaren in lezingen over de hele wereld dat de Bijbelse antichrist niet zal voortkomen uit de Europese Unie of uit de Kerk van Rome, maar uit de islam. Bewijs voor deze visie zijn volgens Shoebat de vele beschrijvingen in het Oude Testament van de landen die God, deels door middel van het herstelde Israël, in de eindtijd zal verwoesten; dit zijn in onze tijd inderdaad zonder uitzondering Arabische moslimlanden. Ook Shoebat is van mening dat de Mahdi de Bijbelse antichrist moet zijn. ‘Iedere Soenitische en Shi’itische moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi en hun geloof daarin is net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus’ aldus Shoebat.

Volgens de Joodse geleerde rabbijn Ibn Ezra is het vierde dier zoals door Daniël beschreven, het Arabische rijk en de 10 horens verwijzen naar tien verschillende islamitische machten. Het vierde dier dat Daniël uit de zee ziet opkomen, omschrijft hij als vreselijk schrikwekkend en geweldig sterk. Het heeft grote ijzeren tanden, zware poten, en tien horens met daartussen nog een kleine horen. Deze kleine horen groeit zo snel dat binnen de kortste keren drie van de tien horens voor hem moeten wijken. Daarnaast is er nog het feit dat deze verslindende horen, ogen en een mond blijkt te hebben.(Daniël 7:7-8).

Wat Rome deed: het vernietigen van de tempel en het verdrijven van de Joden uit hun land is precies hetzelfde als wat de Arabische volken in de eindtijd willen doen. Terwijl volgens diverse rabbijnen christenen graag wijzen op de Joodse invloeden die in de islam te herkennen zijn, wijzen de rabbijnen juist op de christelijke invloeden die in de islam terug te vinden zijn. Het moet erkend worden, dat in de islam niet alleen veel terug te vinden is uit het Oude Testament (dat zowel voor Joden als christenen heilig is), maar ook uit het Nieuwe Testament (dat alleen voor christenen heilig is). De christelijke invloed op de islam mag daarom zeker niet gebagatelliseerd worden. Een andere grote geleerde rabbijn, Malbim (rabbijn Meir Leibush, die leefde van 1809 tot 1879) meende eveneens, dat de kleine horen uit Daniël 7 verwees naar de islam. De islamitische wereldleider zal eisen, dat de wereld slechts één god zal erkennen; de god van de islam, Allah samen met zijn profeet Mohammed.

De mysterieuze 12e imam van de shi’itische moslims verdween toen hij nog een kind was in 941 n.Chr. en sindsdien wachten zij op zijn terugkomst. Volgens de meerderheid van de sji’itische moslims kent de islam 12 imams- een soort profeten die allen van Mohammed afstammen. Ze wachten op de openbaring van de 12e imam, die Muhammad ibn Hasan al-Mahdi al-Muntazar - de door Allah geleide - heet en door de moslims kortweg Mahdi-messias wordt genoemd. Volgens een islamitische overlevering zou deze Imam Mahdi in een put verdwenen zijn en weer tevoorschijn te komen om de wereld te besturen, zodra de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt. In het boek Openbaring 11:7 zal ook het beest uit de afgrond opkomen. Het blijkt een beestenbende daar beneden. Er is echter een probleem: deze imam Mahdi kan pas verschijnen als het Joodse volk, niet meer bestaat. Pas dan wordt de 12e imam verwacht zich te openbaren. Israël is de blokkade voor de door hem nagestreefde alleenheerschappij van de islam over alle mensen. De islamitische messias is geen verlosser maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken.

De Mahdi, voorgesteld als overwinnaar op een paard De Shi’itische moslims geloven dat hij na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspraken.

De Iraanse apocalypticus Mahmoud Ahmadinejad gelooft dat hij is uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van de Mahdi en dat die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving. In een toespraak voor een groep studenten in Qom verklaarde hij: “Wij moeten ons voorbereiden om over de wereld te heersen”.Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Naties in september 2005 zou Ahmadinejad een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een ‘hemels licht’, zoals hij zelf later beweerde. Een van zijn delegatieleden vertelde hem later dit verschijnsel ook gezien te hebben toen hij zijn toespraak begon. Hij zei een groenachtig licht te hebben waargenomen welke de hele atmosfeer veranderde. Ook zou Ahmadinejad al eens een mystiek visioen hebben gehad over de komende Shiitische Islamitische messias.

In 2008 publiceerde een Iraanse pro-overheidswebsite een islamitische Hadith (gezaghebbende tekst) uit de 17e eeuw, bevattende een profetie die ooit werd uitgesproken door Ali ibn Abi-Talib, de schoonzoon en beoogd opvolger van de profeet Mohammed. Abi-Talib profeteerde dat pal voor de terugkomst van de Mahdi, een 'lange zwarte man' aan het hoofd zou komen te staan van het Westen en bevelhebber zou zijn van 'het sterkste leger ter wereld'. Ook zou hij een duidelijk teken met zich meedragen die zou wijzen op de naam van de belangrijke Shi'itische 'derde imam': Hussein ibn Ali. Hierdoor zouden alle moslims weten dat 'hij met ons is'.

Velen geloven dat de ‘moslim’ Barack ‘King’ Hoessein Obama de rol van antichrist zal gaan vervullen. Hij heeft zowel Israël als het christendom tot zijn vijand verklaard. In een vlaag van totale verstandsverbijstering kende het Noorse Nobelprijs Comité hem elf dagen na het ingaan van zijn officiële ambtstermijn, de Nobelprijs voor de vrede toe. Het besluit om de prijs uit een lijst van 205 kandidaten aan hem toe te kennen, terwijl hij nog helemaal niets gepresteerd had, wekte bij vriend en vijand grote verbazing.

De naam Barack Hoessein Obama valt te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel, ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen’. Lucas 10:18. De naam Barack betekent in het Hebreeuws (Baraq) ‘bliksem’. Ook in het Grieks betekent Barak ‘bliksem’. De Hebreeuwse term ‘bama’ wordt gebruikt als referentie naar de ‘hoogten’ van de hemel, zoals in Jesaja 14:14. Dit wordt in dat hoofdstuk direct in verband gebracht met de val van Lucifer, satan. Barack O Bama vertaalt zich vanuit het Hebreeuws dan ook als ‘Bliksem van (uit) de hemel, ‘In Lukas 10:18 heeft Jezus (indien Hebreeuws sprekend) daarom letterlijk gezegd: ‘Satan Baraq O Bama’. Obama's presidentiële Cadillac heeft als bijnaam 'Het Beest’. De codenaam van de geheime dienst voor Obama is 'De Afvallige' (RENEGADE)

Begin 2009 hield Iran een conferentie waarin werd besproken hoe de komst van deze ‘redder van de mensheid’ te bespoedigen. De conclusie was dat grof geweld daarbij onvermijdelijk zal zijn. ‘We hebben gedocumenteerd bewijs dat zij (Amerika) geloven dat een afstamming van de profeet van de Islam uit deze omgeving zal voortkomen en de wortels van alle onrechtvaardigheid in de wereld zal uitroeien,’ aldus Ahmadinejad in een toespraak begin december 2009, volgens de in Dubai gevestigde tv-zender Al Arabiya. ‘Ze willen de komst van de verborgen Imam verhinderen, omdat ze weten dat Iran zijn komst zal voorbereiden en zijn heerschappij zal steunen.’

In 2009 kreeg Ahmadinejad opnieuw het podium van de VN ondanks zijn aanzetten tot genocide op de bevolking van Israël. Tijdens deze conferentie verklaarde hij opnieuw dat hij persoonlijk in contact staat met de eerder genoemde 'Mahdi'. Ahmadinejad heeft in Teheran zelfs een speciale boulevard laten aanleggen om de Mahdi bij zijn komst te begroeten.

Op de weblog van Ahmadinejad staat een lang verhaal over zijn jeugd, de Khomeini-revolutie, en de oorlog tegen Irak. Zeer opvallend is dat de domeinhouder op naam staat van Mahdi Ahmadi Nejad. Hier is iets merkwaardigs aan de hand. Terwijl de voornaam van de Iraanse leider “Mahmoud” is, staat onder de domeinregistratie “Mahdi”.

De Iraanse regering is ervan overtuigd dat de huidige onrust in het Midden-Oosten de komst van de islamitische messias aankondigt. CBN News heeft een video in handen gekregen, waaruit blijkt dat Iran de eindtijd inluidt. Volgens Iran laat de huidige onrust in het Midden-Oosten zien dat de Mahdi binnenkort zal verschijnen en dat hun uiteindelijke overwinning nabij is, zo blijkt uit de video. De Mahdi, zal in de laatste dagen de legers van de islam naar de overwinning leiden over de niet-moslims. De video beweert dat Iran een grote macht zal zijn in de laatste dagen en dat de oorlog met Israël bijna is aangebroken.

CBN News meldt dat het Iraanse regime de video, genaamd The Coming is Near, verder zal verspreiden met als doel om de opstanden in Arabische landen voort te zetten. De verteller van de video maakt duidelijk dat de Amerikaanse invasie in Irak was voorspeld in islamitische geschriften, en dat de Mahdi binnenkort de wereld vanuit Irak zal regeren. In de film worden diverse citaten aangehaald uit islamitische geschriften om te bewijzen dat het door Iran geleide islamitische rijk voorzegd is in de Koran en in de Hadith, die de uitspraken van de profeet Mohammed bevat. De video kan worden gezien als de Iraanse versie van Hitlers 'Mein Kampf' en is dan ook een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Israël, de Joden en het Westen.

Khamenei heeft de islamitische landen opgeroepen zich militair te verenigen en een Mahdi leger te vormen om daarmee Israël en de Verenigde Staten te verslaan. Khamenei wil voor dit doel een militair verbond aangaan met onder andere Turkije, Libanon, Syrië, Pakistan en Afghanistan. Israël en de VS zijn volgens Khamenei het grootste obstakel voor de komst van de Mahdi. ‘Wij moeten een deugdelijke troepenmacht trainen die de obstakels opruimen die de komst van de Mahdi kunnen verhinderen’ aldus Khamenei.

Volgens het Iraanse opperbevel wordt Europa niet meer als een bedreiging voor de toekomstige Islamitische wereldheerschappij gezien. In Iraanse ogen is Europa (Brussel) reeds ‘gevallen’ voor de islam. Tijdens de edities van de jaarlijks terugkerende internationale moslimconferenties is gebleken dat men het gebruik van grof geweld niet schuwt en dat in het toekomstige islamitische wereldrijk Christenen en Joden zullen moeten kiezen tussen bekering tot de islam of de dood. Op deze conferentie die in augustus 2009 in Iran is gehouden noemde de Ayatollah Mostafavi in zijn openingstoespraak het ‘Christelijk Zionisme’ als één van de grootste kwaden van onze tijd en noemde verder het beëindigen van de tirannie en wreedheid van het Zionisme één van de basisdoelen van het Mahdisme.

De internationaal bekende islamexpert
professor Bernard Lewis zegt dat Iran bewust een kernoorlog met Israël wil ontketenen om de Madhi te laten verschijnen. Lewis, betoogt dat het vooruitzicht van een kernoorlog een aansporing voor Iran zal zijn, omdat de Iraanse theocraten er heilig van overtuigd zijn dat een apocalyptische oorlog vooraf moet gaan aan de komst van de Mahdi. Lang vóór de komst van Ahmadinejad discussieerden de Iraanse leiders openlijk over de 'logica' van een kernoorlog met Israël. De voormalige president Ali Akbar Rafsanjani, heeft ooit verklaard dat het 'niet irrationeel' is om een kernoorlog met Israël te overwegen. Volgens Lewis zullen de miljoenen Iraanse doden die hier uit voort zullen vloeien zelfs als een gunst worden beschouwd door de Iraanse theocraten, omdat ze op deze manier aan miljoenen mensen een gemakkelijke toegang bieden tot een glorieuze beloning in het Islamitische hiernamaals.


Toegevoegd: 13 april 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug