De opmars naar Armageddon

In DaniŽl 11 vanaf vs. 40 vinden we de eindtijd beschreven. Het zal de laatste oorlog worden. Een oorlog die zal ontstaan in het Midden-Oosten. Om duidelijker te zijn, het zal in die laatste oorlog gaan om IsraŽl. Het laatste rijk, dat we beschreven vinden in de hoofdstukken 2, 7 en 8 van het boek DaniŽl, is het Romeinse rijk.

Het rijk, dat nooit helemaal weggeweest en ook nooit tot in zijn diepte is verslagen, dat rijk komt, in een moderne vorm, straks terug. Wij geloven dat Gods Woord zeer nauwkeurig is en ons meedeelt dat dit laatste rijk een tienvoudige vorm zal hebben. Er is sprake van tien tenen, tien horens, tien koninklijke hoeden (kronen), enz. Over dat komende rijk, het herstelde Europa, zal de antichrist regeren. Dat rijk komt steeds dichterbij. Met de invoering van de Euro is er een zeer grote stap gezet. Er waren regeringsleiders die het op 1 januari gezegd hebben: Nu nog de politieke eenheid. Inderdaad, op de financiŽle (economische) eenheid, zal spoedig de politieke eenheid volgen.

Het merkwaardige is dat deze politieke figuur blijkbaar zulk een macht zal kunnen ontwikkelen dat hij in staat is om een verbond met IsraŽl te sluiten, zoals we in Dan. 9 vs. 27 zien. We zien in 2 Thess. 2 vs. 3 dat hij zelfs in Jeruzalem zal komen om zich in de tempel te zetten en aan zich te laten zien dat hij een god is.

Wellicht is het verbond met IsraŽl ook de mogelijkheid dat er in Jeruzalem weer een tempel zal worden gebouwd. We denken dat dit ook de aanleiding kan zijn voor de laatste oorlog. We zien dan ook dat het Midden-Oosten het centrum zal zijn van deze oorlog. Wie de beschrijving op de voet volgt, leest bijna ademloos wat er gaat gebeuren.

Eerst komt de koning van het Zuiden tegen de machthebber in het geweer. Is dat Egypte met een alliantie van Afrikaanse en wellicht Islamitische landen? Maar dan gaat de koning van het Noorden ook meedoen in de strijd. In eerste instantie denken we daarbij aan SyriŽ. Maar wat verder gerekend zien we hier toch weer Rusland verschijnen. Bij de beŽindiging van de koude oorlog, werd gemeend dat het met de macht van Rusland was gedaan. Wie echter acht geeft op het opereren van de huidige leider van Rusland ziet hoe deze man een duidelijk streven heeft naar het herstellen van de oude Sovjet macht.

Dat rijk gaat worden tot een geweldige militaire macht, die we nader omschreven vinden in Ezech. 38 vs. 1-7. Juist in dat zevende vers wordt de koning van het Noorden opgeroepen om de leider te zijn van de gezamenlijke legers. Dat grote en zeer machtige leger zal verschillende landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen.

Ook IsraŽl, want dat is het Sieraadland dat hier genoemd wordt, zal onder de voet worden gelopen en Egypte zal niet ontkomen. We hebben de indruk dat de antichrist, de Europese macht, wellicht aangevuld met de legers van de Verenigde Staten, hier de overwinning zal halen. Want de Bijbel zegt dat de legers van de koning van het Noorden, Rusland, op de bergen van IsraŽl ten onder zullen gaan.

Inmiddels komen er geruchten uit het Noorden en het Oosten die hem zullen verschrikken. We hebben geen idee wat deze geruchten zullen zijn. Maar de mogelijkheid bestaat dat inmiddels de legers van de koningen van de opgang der zon, zie Openb.16 vs. 12, zich in de strijd hebben geworpen. Dat zijn de legers van China, India en wellicht ook Japan. Maar het is ook mogelijk dat de antichrist inmiddels op de hoogte is gekomen van de verschijning van de twee getuigen uit Openb.ll.

Hoe het ook precies zal zijn, de antichrist keert zich nu om en gaat met grote snelheid en grote macht naar IsraŽl, waar hij zijn statietenten opslaat tussen de zee en de berg van het heilig Sieraad. Dit laatste zal ongetwijfeld de Tempelberg zijn. Daar, wellicht iets ten noorden van Jeruzalem, zal hij zijn hoofdkwartier vestigen. We zijn dan gekomen bij Armageddon. De naam die vele eeuwen tot de verbeelding heeft gesproken. Waarvan de gidsen in IsraŽl ons leerden dat dit de plaats is waar de strijd zal worden uitgevochten tussen de kinderen van het licht en de kinderen van de duisternis. Het is de plaats waar de volkeren, die zich tegen God en Christus hebben verzet, zullen ten onder gaan.

Door dit alles zal IsraŽl in grote benauwdheid komen. Zacharia 14 vs. 1 zegt ons dat de stad Jeruzalem genomen zal worden, de huizen zullen worden geplunderd. Met recht zal dat een grote benauwdheid brengen voor IsraŽl. Het is een benauwdheid die God al eeuwen geleden heeft doen aankondigen. In Dan. 12 vs. 1 lezen wij dat dit een benauwdheid zal zijn, zoals er nog nimmer is geweest. Jeremia 30 vs. 7 noemt het een tijd van grote benauwdheid voor Jakob. IsraŽl, dat zo vele malen Gods Woord heeft gehoord, dat Gods Woord meegedragen heeft de geschiedenis door, zal dan voor de laatste keer in verdrukking komen.

Voor deze verdrukking geldt het woord van de Here Jezus in Matth. 24 vs. 22 "En indien die dagen niet verkort werden, zou er geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen - IsraŽl - zullen die dagen worden ingekort". Wie kan die dagen inkorten? Dat kan alleen de God van Abraham, Isašk en Jakob.

Dan zal God aan IsraŽl denken en ingrijpen in deze benauwdheid. De Here zal doen zoals Hij vroeger streed voor Israel. We kunnen daarbij denken aan Mozes, die het volk uitleidde uit Egypte. We kunnen denken aan Jozua die het volk het beloofde land binnen bracht. We kunnen denken aan talloze andere momenten van strijd, waarbij God de overwinning aan IsraŽl heeft gegeven. Zelfs kunnen wij denken aan een goede vijftig jaar geleden toen een kleine IsraŽlische legermacht het moest opnemen tegen een veertigvoudige overmacht.

Maar ik ben er van overtuigd dat dan niet IsraŽl zal winnen, maar dat het een duidelijk ingrijpen van God zal zijn vanuit de hemel. Eerst zal het volk gered worden. Dat zal gebeuren doordat de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt (let op de nauwkeurige plaatsbepaling) in tweeŽn zal splijten. Het volk, dat waarschijnlijk, zoals in het jaar 70 na Christus, opgehoopt zal zijn in Jeruzalem, zal door het dan gevormde dal de vlucht kunnen nemen naar de woestijn van Judea (Zach. 14 vs. 5). We lezen hierover ook in Openb. 12 vs. 6 en Openb. 12 vs. 13. Dan is het volk IsraŽl veilig gesteld.

Dan komt het oordeel over de volken. Dit is het ogenblik waar Ps. 2 al over heeft geprofeteerd. De volkeren der aarde zullen zich in slagorde stellen tegen de Here en Zijn Gezalfde. Het zal eindelijk satan lukken om de volkeren achter zich te krijgen in de strijd tegen de Here God. Maar God heeft gezegd: "Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg". Dat woord gaat God nu waarmaken door af te rekenen met de opstandige volkeren.

In JoŽl 3 vs. 2 lezen we heel duidelijk: "Ik zal alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel IsraŽl, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij Mijn land verdeelden".

We kunnen verder in EzechiŽl 39 lezen wat er dan zal gebeuren. Daar gaat ook de antichrist ten onder. Hij komt aan zijn einde zonder dat iemand hem helpt. De helper voor hem, die hem zijn kracht heeft gegeven, de satan, zal dan niets meer voor hem kunnen doen. De satan zelf is dan in strijd gewikkeld met de aartsengel MichaŽl.

MichaŽl, die hier de grote vorst wordt genoemd, zal dan opstaan. In Dan 10 vs. 21 wordt Michael genoemd "uw vorst". Dat wijst op een bijzondere relatie met IsraŽl. De naam MichaŽl betekent: Wie is God gelijk? Daarmee blijkt dat de strijd ten diepste een geestelijke strijd is. Want God zal, door IsraŽl, aan Zijn doel komen met deze wereld en met de ganse schepping. Satan weet dat, want hij kent de profetieŽn als geen ander en werpt nu heel de duistere helmacht in de strijd.

Ik denk dat dat opstaan van MichaŽl zal plaatsvinden in de tweede helft van die laatste jaarweek... Er volgt een strijd die we hier niet kunnen beschrijven, maar die zal uitlopen op de komst van de grote Overwinnaar, de Here Jezus Christus. Als Hij komt is de strijd voorbij.


Bron: artikel uit Het Zoeklicht 24
toegevoegd: 24 augustus 2002

Print deze pagina
Terug