De Chinese draak ontwaakt

Evenals in de tijd van de opkomst van Nazi-Duitsland, zijn er ook nu wereldleiders die hun ogen sluiten voor de massale bewapening van China. Peter W. Rodman schreef in een publicatie van “The Nixon Center” dat de Verenigde Staten denken de enige overgebleven supermacht op de wereld te zijn. Maar volgens Rodman dienen de Amerikanen op hun tellen te passen want in de afgelopen eeuwen zijn andere supermachten te gronde gegaan door zelfoverschatting of onoplettendheid”. “Ook Japan heeft men destijds te weinig gewantrouwd”, aldus Rodman. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribische gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China’s economie is de laatste 10 jaar, jaarlijks met 10 procent gegroeid en is druk bezig de economie van het Westen te ondergraven. Chinese kooplieden zijn in grote aantallen en met een zeer ruim assortiment aan goederen het westen binnengedrongen. Peking besteedt 65 miljard dollar per jaar aan “defensie”. Dat is na de VS het grootste budget ter wereld.

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijna alle meubelen, die in de etalages van grote warenhuizen staan, gefabriceerd in China. Door de goedkope arbeidskrachten kunnen praktisch alle producten voor lage prijzen aan de man worden gebracht, waar ook ter wereld. Steeds meer bedrijven in het westen zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten omdat ze niet tegen de gestaag toenemende import opkunnen. Volgens “Business Week” zal China op termijn alle concurrenten achter zich laten.

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. Washington heeft zichzelf verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt naar Taiwan, te weerstaan met alle mogelijke geweld. Hiervoor bevinden zich naar schatting zo’n 100.000 militairen in de omgeving van Taiwan, het vroegere Formosa.

Peking haat Washington en stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten, afkomstig van het Pentagon en de “U.S.China Security Commission”. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. De uitspraak is veel meer dan een “opinie” van hemzelf. Het Chinese leger wordt getraind voor een oorlog tegen de VS. China bezit een groot arsenaal atoomwapens en andere middelen voor het op grote schaal doden van mensen en beschikt over geleide projectielen die met gemak Amerika kunnen bereiken. Volgens een studie van het Pentagon is de Chinese militaire opbouw echter niet alleen gericht op een eventuele oorlog tegen de VS, maar speelt ook de alsmaar groeiende vraag naar olie en gas een rol. Dit zou kunnen leiden tot gebruik van geweld om de toevoer van olie en gas garant te stellen. Recent waren er opnieuw spanningen tussen China en Japan vanwege een Japans besluit om naar gas te gaan boren in een omstreden deel van de Oost Chinese Zee. China en Japan menen beide recht te hebben op deze gasvelden.

In juli 2001 hebben China en Rusland een nieuw strategisch partnerschap gesloten. Dit omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen één van hen. Meer dan 2000 Russische geleerden werken nu voor de Chinese staf. Ook is Rusland gaarne bereid de Chinezen van allerlei geavanceerd wapentuig te voorzien. De gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. De Russische minister Igor Ivanov heeft de USA al nadrukkelijk gewaarschuwd Taiwan niet militair te beveiligen. Niemand behoort volgens hem tussenbeide te komen omdat Taiwan een deel is van China.

In het Bijbelboek Openbaringen is sprake van de ‘koningen die van de opgang der zon komen’ en oprukken naar het dal van Harmágedon.Een groot aantal Bijbeldeskundigen menen dat deze Bijbeltekst betrekking heeft op China met in haar kielzog een aantal andere landen in Zuid-Oost Azië.

Openbaring 16:13-14-16 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God….En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.

Daarnaast bestaat er een profetie dat de Eufraat zal opdrogen, om zo de weg te banen voor een leger van 200 miljoen soldaten. “Satellietbeelden wijzen uit dat het tweestromenland, van de Eufraat en de Tigris, verdroogt.”

Openbaring 16:12 “En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op”.

De opmars van dit gigantische leger zal aan een derde van de wereldbevolking het leven kosten. De Bijbelteksten maken duidelijk dat er een verdrukking over de wereld zal komen zoals die er nog nooit geweest is. Het zal de definitieve laatste confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Het resultaat is de “Dag des Heren”, wanneer Yeshua haMessiach verschijnt in grote kracht en heerlijkheid.

De slag bij Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Harmágedon is de plaats waar de volken, die zich tegen God en Yeshua haMessiach hebben verzet, ten onder zullen gaan. De legers van alle volken zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. De profeet Jesaja voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hele wereld in het conflict betrokken zal raken.

Bronnen: Persbureau Het KNP, aflevering 685 “Rood-China rukt op”, 7 april 2003. Nieuwsbrief, Het KNP, 8 augustus 2001. The WashingtonTimes, 26 juni 2005, “Chinese dragon awakens”. WorldNetDaily, 14 juli 2005 “China: We’d nuke U.S. if provoked over Taiwan. Http://www.cuttingedge.org 22 mei 2002. WorldNetDaily, 19 juli 2005 “Time for truth about Taiwan”.


Toegevoegd: 27 juli 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug