Verwarring

Egypte; Demonstranten en soldaten bekijken en beluisteren gebroederlijk een verklaring van President Hosni Mubarak Het is belangrijk om gebeurtenissen rond IsraŽl in een bijbels-profetisch licht te zien. Want profetische gebeurtenissen gaan in een razend tempo om ons heen. ďIK zal het te Zijner tijd met haast volvoerenĒ (Jesaja 60:22). Dan zien we. God heeft blijkbaar haast.
ďZijn woord loopt zeer snelĒ (Psalm 147:15). Dat betreft niet alleen de snelheid waarmee het Evangelie over de aarde gaat, maar ook de vervulling van het profetische Woord. We gaan nu even kijken naar de Bijbelse betekenis van de verwarring die raast over de volken rond IsraŽl en ook over ons dreigt te komen. Waar loopt dat op uit? Eerst iets over verwarring bij de vijanden van IsraŽl in de Bijbel.

Een krijgsheld

Na de uittocht uit Egypte, ongveer 3500 jaar geleden, kwamen de IsraŽlieten klem te zitten tussen de Schelfzee, de woestijn en het machtige leger van Egypte. De HERE streed voor IsraŽl. ďHij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarringĒ (Exodus 14:24). Het leger van Farao (600 Ďtanksí) kwam om in het kolkende water van de Schelfzee. ďDe HERE is een krijgsheldĒ (Exodus 15:3) zong IsraŽl toen enthousiast. Opvallend is dat de God van IsraŽl vaak vijandelijke legers in verwarring brengt als Hij opkomt voor Zijn volk. Het is zijn normale strijdmethode: ďIk zal in verwarring brengen elk volk waarmee gij in aanraking komtĒ (Exodus 23:27 en Deuteronomium 7:23). Voorbeelden genoeg:

  • Jozua streed tegen vijf machtige koningen van Kanašn. ďDE HERE bracht hen voor het aangezicht van Jozua in verwarringĒ (Jozua 10:10). Toen leden die legers een totale nederlaag.
  • In de tijd de richters Barak en Deborah werd IsraŽl onderdrukt door de Kanašnitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Barak werd opgeroepen hen te bestrijden. ďDe HERE bracht Sisera met zijn wagens (900 tanks!).....in verwarring voor BarakĒ (Richteren 4:15). Het leger van Sisera werd verslagen en Sisera kwam om.
  • Denk aan Gideon. Hoe het vijandelijke leger van Mideanieten en Amalekieten al schreeuwend en in totale paniek vluchtte (Richteren 7:21)
  • Na de gewaagde overval van de IsraŽlische kroonprins Jonathan en zijn wapendrager op een wachtpost van de Filistijnen kwam er ďeen zeer grote verwarringĒ (1 Samuel 14:20) over het Filistijnse leger, dat daarna verslagen werd.

God verandert niet! ďIk, de HERE ben niet veranderd en jullie kinderen van Jakob zijn niet verteerdĒ zegt de HERE zoín 600 jaar later door de profeet Maleachi Maleachi 3:6). Dus zien we:

Hedendaagse verwarring

IsraŽl is in de 18 eeuwen ballingschap niet verteerd. Brengt de HERE ook vandaag de vijanden van IsraŽl in verwarring? Weer een paar voorbeelden:

  • Er zijn heel wat wonderverhalen uit de vier verdedigingsoorlogen van IsraŽl. Bijvoorbeeld hoe vijandelijke divisies in verwarring vluchtten. Dit was zo opvallend een IsraŽlisch seculier, links dagblad HaíAretz na de Zesdaagse Oorlog (1967) concluderend toegaf: ďZelfs een niet-religieus iemand moest toegeven dat deze oolog met hulp van de Hemel is gevoerdĒ. Weizmann, toen generaal, werd gevraagd hoe het mogelijk was dat IsraŽlische vliegtuigen in Egypte ongehinderd van vliegveld naar vliegveld konden vliegen, antwoordde hij: ďDe vinger van G-dĒ.
  • Koning Hoessein van JordaniŽ werd door onjuiste berichten over Egyptische overwinningen in verwarring gebracht. Hij vocht mee tegen IsraŽl en......verloor Judea, Samaria en Jeruzalem!
  • Toen Hamas en Fatah in juni 2006 op het punt stonden een gemeenschappelijk front tegen IsraŽl te vormen bracht God hen in verwarring. Er ontstond een bloedige, verbeten onderlinge strijd tussen beide terroristenorganisaties die tot vandaag doorgaat.
  • Ahmadinejad schoot eind 2010 aardig op met de productie van verrijkt uranium voor zijn atoombommen. Het geniale, in het IsraŽlische atoomcentrum Dimona ontworpen stuxnet computervirus, bracht de ultracentrifuges van Iran in verwarring, zodat veel centrifuges kaport draaiden. Het atoomprogramma van Iran raakte zoín drie jaar achterop. Eind februari bleek dat ook de centrale in Busher slitgelegd moest worden.
  • De internationale politiek zette IsraŽl onlangs onder zware druk om weer een bouwstop in Judea, Samaria en Jeruzalem af te kondigen. Onthullingen van WikiLeaks brachten heel wat verwarring in het wereldje van de geheime topdiplomatie. De druk op IsraŽl werd deels hierdoor wat minder en het bouwen kon doorgaan. Immers ďDe HERE bouwt JeruzalemĒ (Psalm 147:2). En: ď...verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonenĒ (Amos 9:14). Als de HERE bouwt, wie zal het keren?
  • In januari 2011 begon grote onrust en verwarring bij veel Arabische totalitaire leiders. Opstand in TunesiŽ bracht het bewind van Ben Ali ten val. Mubarak van Egypte moest wijken. Kaddafi , de tiran van LibiŽ ruimt het veld. Onrust, rellen en demonstraties, kortom verwarring, in Egypte, Libanon, LibiŽ, JordaniŽ en nog een hele serie landen. Onthullingen van al-Jazeera veroorzaakten hooglopende ruzies onder de Palestijnen. De HERE brengt IsraŽls vijanden in verwarring. Dat is een laatste waarschuwing van de Almachtige.

Profetische geschiedenis

Intussen gaat God door met zijn verlossingsplan voor IsraŽl en daarna voor heel de wereld. Maar momenteel is de situatie voor IsraŽl zeer gespannen. Dreigingen van Hezbollah, Iran en SyriŽ blijven. Begin januari schreef de Jerusalem Post: ďIsraŽl kan bitter weinig doen om de wereld te verhinderen een Palestijnse staat te erkennen. Uiteindelijk zal de VS dat doen en ten slotte zal, volgens Netanjahu, IsraŽl ook. Waarom het onvermijdelijke verder uitstellen? Waar wachten we op?Ē Vooral bij seculier en links IsraŽl heerst een bijna defaitistische houding. Let nu eens op overeenkomsten met de tijd van de Richters in IsraŽl! Telkens als IsraŽl belaagd wordt door machtige vijanden grijpt de HERE in. Met zijn eigen strijdmethode: Verwarring. Zoals we nu zien gebeuren.

Aan het einde van de richterentijd, ongeveer 3000 jaar geleden, was IsraŽl bezet door Filistijnen. Nu wordt het hartland van IsraŽl grotendeels bezet door Palestijnen. Toen kwam Simson. Hij gaf IsraŽl weer wat moed. Samuel bracht het volk bij de HERE en streed tegen de Filistijnen. Saul streed tegen de Filistijnen en ten slotte verjoeg koning David de vijand. Daarna brak het vrederijk van Salomo aan. Als inderdaad de geschiedenis van IsraŽl profetische dimensies heeft, mogen we bidden en hopen dat God ook nu Samuelís en Davidís stuurt en dat het vrederijk van de Messias spoedig aanbreekt.

Verwarring (2)

Maar voordat het zover is moet er nog heel wat gebeuren. Waarnemers en deskundigen vrezen dat die verwarring als een virus zich zal verspreiden naar veel landen in de wereld. De Russisch president Dimitri Medvedev denkt dat de onrust en opstanden in het Midden Oosten nog decennia zullen voortduren. Waar loopt dat op uit? DaniŽl en Johannes kregen visioenen van een vreselijk wereldrijk in de eindtijd. Het rijk van het Beest. DaniŽl Ďzagí vier beesten opkomen uit een woelige, wilde zee. Die vier beesten stelden het Babylonische, het Perzische, het Griekse en het Romeinse wereldrijk voor. De wilde zee stelt onrustige volken voor. In Openbaring ziet Johannes die vier beesten in ťťn Beest uit de zee tevoorschijnkomen. Dus in de eindtijd zullen die vier wereldrijken samen opkomen uit een groot aantal volken waarin momenteel opstanden en onrust heersen. De enige macht die die volken weer in bedwang kan krijgen is de fundamentalistische Moslim Broederschap. Die laat duidelijk weten dat ze er klaar voor zijn. Hun doel is om van al die landen sharia-staten te maken. En van de wereld ťťn Moslim kalifaat. Dan is het beeld, het wereldrijk van de antichrist bijna compleet. Alleen de EU ontbreekt nog. Dat komt eraan, een verbond tussen de EU en de moslimstaten, EurabiŽ! U leest de geschiedenis van dat beeld van het eindtijdwereldrijk in de Bijbel, in DaniŽl 2. Het staat op voeten van ijzer en leem, twee stoffen die zich niet mengen. Hoort u de Turkse premier Erdogan niet roepen tegen de Turken in Europa: Geen assimilatie, niet mengen. Het gaat allemaal wel erg snel.

Wilt u meer details weten of gaat het u te Ďkort door de bochtí lees dan de vierde druk (pas uit en bijgewekt tot begin februari) van het boek: EINDTIJD, ISRAEL EN DE ISLAM. Daar wordt het hele scenario beschreven.

Bron: www.janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 7 maart 2011



Print deze pagina
Terug