De wereld van alle tijden... tot de eindtijd!

Geeft de Bijbel ons een mens- en wereldbeeld? Het antwoord is een absoluut ‘Ja’. Is het moeilijk om daarin een weg te vinden en antwoorden op belangrijke vragen te krijgen? Het antwoord daarop is een absoluut ‘Nee’.
Er moet echter een keuze vooraf worden gemaakt: hoe kijk ik naar de Bijbel?
Is de Bijbel het gezaghebbende Woord van God of is hij slechts een geloofsboek voor de wekelijkse kerkdienst? Die keuze is bepalend voor ieder mens en ook voor kerk en samenleving.

De Bijbel is niet slechts een geloofsboek voor vrome mensen die er stichtelijke dingen in lezen voor hun eigen zielenrust. Ja, de Bijbel is een ook geloofsboek, over mensen die in de God van de Bijbel geloven. Die God is ten eerste de Schepper van hemel en aarde, ten tweede de God van Israël en ten derde de Vader van de Here Jezus Christus. Wie onbevangen de Bijbel gaat lezen, ontdekt dat de levende God Zichzelf daarin openbaart. Niet alleen Wie Hij is, maar ook wat Hij gedaan heeft, doet en nog zál gaan doen.
Door het Joodse volk hebben wij de Bijbel gekregen, omdat God zich aan dat volk en aan tal van mensen van dit volk, te beginnen met Abraham, bekend heeft gemaakt. In de Bijbel vinden we antwoorden op de vragen van elk mens: wieben ik, waarom ben ik hier en waar ga ik heen? We moeten eerst onze ingebouwde vijandschap jegens de Bijbel loslaten en overwinnen om er echt in te kúnnen lezen. Want die vijandschap tegen Gods Woord is een grote geestelijke macht die het leven van elk mens tracht te beheersen.

Blauwdruk van de geschiedenis
De lange geschiedenis van Israël, opgetekend in de Bijbel, is ook heilsgeschiedenis voor wie het leest. Personen, beelden en voorbeelden helpen ons Gods aanwijzingen voor ons leven in het vizier te krijgen en een goede invulling aan ons leven te geven. Zo kunnen, bijvoorbeeld, de Tien Geboden met niets vergeleken worden. Zij steken met kop en schouders uit boven elke filosofische beschouwing in welke cultuur dan ook.
De geboden van God zijn goed voor elk mens en voor elke cultuur van alle tijden. Zo geeft de Bijbel ons ook een blauwdruk van de wereldgeschiedenis én van de toekomst van de wereld. De Here Jezus geeft in het Nieuwe Testament hier een daar een nadere uitleg van wat in de dagen van weleer reeds werd gezegd over de toekomst van de volkeren en van de wereld. Wie zich erin verdiept, wordt gefascineerd door Gods grote genade en de diepte van Zijn heils- en verlossingsplan.

Een voorbeeld
Zo’n blauwdruk, een van de vele in de Bijbel, vinden we Daniël 2 – de droom van koning Nebukadnezar van Babel. Hij droomt over een beeld van een mens en de uitleg door Daniël leert ons dat dat mensbeeld is opgebouwd uit vier opeenvolgende wereldrijken. Het Joodse volk, dat toen in ballingschap leefde in Babel, is daarin de rode draad. De hele wereldgeschiedenis hangt samen met de geschiedenis en de toekomst van de Joden. Daarom is er zo’n razernij van ongekende haat van omringende volken jegens Israël en Jodenhaat over de hele wereld door de eeuwen heen.
Babel was het gouden hoofd van dat beeld. Vanuit het hoofd wordt ons hele lichaam bestuurd. Zo ook bij dit beeld. Na Babel komt het Perzische wereldrijk dat weer wordt opgevolgd door het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote. Later overwinnen de Romeinen de Grieken en komt het sterke Romeinse rijk. Meer rijken zijn er niet, want dan komt… in de droom van Nebukadnezar… vanuit de hemel het oordeel.
Dat oordeel verbrijzelt het hele beeld. Daarna wordt er niets meer van teruggevonden en wordt een hemels rijk op aarde gesticht: het Koninkrijk van God. Hemel en aarde horen dan weer bij elkaar, net zoals vóór de zondeval. Toen was het door de zonde van de mens uiteen gevallen.
Die vier wereldrijken worden dus vanuit het hoofd aangestuurd. Babel stuurt alles aan. Babel staat in de Bijbel voor het hoofdkwartier van de satan, Gods grote tegenstander (Jeremia 51:1 ev). Babel maakt de volken dronken. Dronken van vijandschap tegen de God van Israël. Tot op vandaag! Babel was het eerste koninkrijk op aarde (Genesis 10:10) en is ook het laatste koninkrijk op aarde (Openbaring 17-19). Als Babel is overwonnen is er feest in de hemel en feest op de aarde.

Het Grieks-Romeinse rijk
We leven nu in de nadagen van dat vierde rijk, het Romeinse wereldrijk. Onze Europese Unie wil een voortzetting zijn van het oorspronkelijk Romeinse rijk. Ieder studie over Europa laat dat expliciet zien. Daar doorheen is de invloed van het voorgaande rijk, het Griekse rijk, overal zichtbaar. Dat uit zich in de religie van het humanisme, het geloof in de mens. Die religie komt uit de Griekse cultuur. Het humanisme zet de mens als autonoom (dat is: zichzelf tot wet) op de troon. Het wijst elke wet van buitenaf – dus ook de wet van God – pertinent af. Daardoor krijgt het recht van de sterkste – dat is tevens het principe van de evolutietheorie(!) – de overhand en komt de samenleving in een spirituele jungle terecht.
Daar zijn we in onze tijd aangeland. De zwaksten zijn kansloos – economisch, maar ook medisch, al vanaf de moederschoot. Waarheid bestaat niet meer; alle absoluten zijn afgeschaft, ook de Waarheid van de Bijbel! Er is voor niemand vastheid en zekerheid meer. Allerlei groepen overschreeuwen elkaar, menende de oplossing te hebben voor de mensheid in nood en verwarring. Maar men heeft geen bron om uit te putten. De mens heeft in zichzelf geen oplossing. Humanisme leidt altijd tot pessimisme en fatalisme. Vluchten in boeddhisme, occultisme of sportverheerlijking zijn veilig gewaande tempels.

De Bijbel wijst de weg
Voor wie ontdekt heeft dat de Bijbel Gods openbaring is… van Zijn Persoon én van Zijn handelen, wordt alles anders. Wie echter de Bijbel leest zónder oog voor Gods toekomstplan, raakt verstrikt in christelijke religie. Voor wie Gods toekomstplan, d.w.z. de Bijbelse profetie ontdekt, gaat zien dat de Bijbel relevant is voor het leven en voor de wereld van vandaag.
In de verwarring van de volkerenwereld zien we dat de macht van Amerika sterk aan het slinken is, Europa groeit in macht en invloed – maar een leider mist. Die leider zal er komen, het is de voorzegde Antichrist. Hij zal als verlosser worden binnengehaald in het herstelde Romeinse rijk: de Europese Unie. Maar hij wordt tot een hardvochtige heerser waarvan Adolf Hitler en zijn voorgangers al typeringen waren.

Een vreselijke tijd
Dán komt de Grote Verdrukking (Matteüs 24:21) zoals nooit eerder plaatsvond. Maar dan is de ware Gemeente van Jezus Christus reeds in de hemel opgenomen. Dat zijn allen, uit Jood en heiden die door wedergeboorte en geloof bij de Here Jezus horen. Zij vormen Zijn lichaam dat niet in oordeel komt. De ware Gemeente, dat zijn allen die bij de wedergeboorte al uit deze wereld getrokken zijn en overgezet in Gods Koninkrijk! Die Grote Verdrukking, een vreselijke tijd van oordeel voor de volkeren, is het hoofdthema van het boek Openbaring en heeft tot doel Israël te verlossen uit de macht van de heidenen. Als Israël zal zijn verlost – zij zingen dan twee liederen: het lied van Mozes uit Exodus 15 en een het lied van de Messias, het Lam – dan wordt heel de schepping bevrijd (Romeinen 8:19 ev). Dan komt het beloofde Rijk van God, het Vrederijk op aarde. Dán wordt Jezus Christus de Vredevorst op aarde (Jesaja 9:5,6).

Recht en gerechtigheid
Alleen al die blauwdruk van Gods verlossingsplan maakt elk kind God uitermate blij. Het verklaart voor vandaag de wereld en haar zuchten, het stimuleert tot recht en gerechtigheid; tot Evangelieverkondiging en praktische hulpverlening. Elke ware gelovige bidt dan ook met de Bijbel mee: Maranatha! Kom spoedig, Here Jezus (Openbaring 22:20)!

Toegevoegd: 14 september 2014
Bron: Het zoeklicht nr.19, 90e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug