Het Babylon van het Westen

We leven in de overgangstijd van de tijd van het herstel van IsraŽl naar de eindtijd. Een rumoerige, onrustige tijd, zoals elke overgangstijd. De Here Jezus noemt deze periode het begin van de weeŽn. Het beruchte wereldrijk van de antichrist, het Babylon van de eindtijd, tekent zich steeds duidelijker af. De Europese Unie (E.U.) groeit snel naar het laatste wereldrijk dat de profeet DaniŽl heeft voorzien. Dat rijk wordt voorgesteld door tien tenen van ijzer en leem van het beeld dat koning Nebukadnezar van Babel zag (DaniŽl 2). Het is een angstige gedachte te leven in een goddeloos machtsblok dat hard op weg is het Babylon van de eindtijd te worden.

Het merendeel van het boek Openbaring is gewijd aan het vernietigende oordeel over dat Babylon. Het is belangrijk goed te letten op de profetische tekenen, ook betreffende Babylon. Openbaring 17 en 18 zijn de hoofdstukken over het oordeel over en de val van Babylon. Opvallend is dat meer dan veertig verzen uit Jeremia (50 en 51) en uit Jesaja (47) over dezelfde onderwerpen gaan en parallel lopen met Openbaring 17 en 18. Daarom profeteren Jeremia en Jesaja niet alleen over het Babylon uit hun tijd en over Nebukadnezar. Die profetieŽn hebben ook een belangrijke betekenis voor onze tijd en voor de eindtijd.

Ontwikkelingen
Hoe ontwikkelt de E.U. zich naar het Babylon van de eindtijd? Welke tekenen uit de profeten en uit Openbaring 18 wijzen in die richting? De enorme rijkdom en welvaart, die geschetst wordt in Openbaring 17 en 18 is de welvaart van het Westen. Daar komt een oordeel over. De kooplieden in Babylon en parallel daaraan in de E.U. hebben vaak meer macht dan de politici. Denk aan de multinationals. De goddeloosheid en smerigheid die Babylon uit een gouden (luxe) beker drinkt en aan de machthebbers van de wereld aanbiedt.

De E.U. zet zich meer en meer af tegen de V.S. en probeert de rol van de V.S. over te nemen. Straks, als de V.S. IsraŽl laat vallen (bijvoorbeeld op het punt van de Palestijnse staat) en dan zelf ten val komt, zal de E.U. de enige wereldmacht zijn. Samen met de V.N. zal dan de regering van de antichrist snel gerealiseerd worden.

De toenadering van de E.U. tot de Arabische staten.
Olie is de economische reden voor deze toenadering. De E.U. loert op de Arabische olievelden. De profetische reden is heel eenvoudig. Let u maar weer eens op het beeld van Nebukadnezar uit DaniŽl 2. In de eindtijd, als het Babylon van het Westen, het rijk van de tien tenen van ijzer en leem, ofwel het herstelde Romeinse rijk, tot stand is gekomen raakt er een steen los uit de berg. Die steen verbrijzelt niet alleen Babylon, maar ook alle koninkrijken die door het beeld worden vertegenwoordigd. Dus Babel, PerziŽ, Griekenland, Rome en ten slotte het herstelde Romeinse rijk, het Babylon van de eindtijd. Het hele beeld wordt verbrijzeld. Dus al die rijken moeten op een of andere wijze (bijvoorbeeld door een associatieverdrag) met elkaar verbonden zijn. Vandaar de toenadering van de E.U. tot Iran (PerziŽ), Irak (Babel) en de andere landen die vroeger bij het Romeinse rijk hoorden.

De toenemende anti-lsraelhouding van hoog tot laag binnen de E.U.
IsraŽl ziet de E.U. als een vijand en dat is het ook. Deze anti-lsraŽlhouding en de steun van de E.U. aan Arafat en zijn terroristen zal uiteindelijk de val van de E.U., van het Babylon van het Westen veroorzaken. Hun (IsraŽls) Verlosser is sterk, HERE der heerscharen is zijn Naam. Voorzeker zal Hij hun twistzaak beslechten ten einde de aarde rust te brengen, maar de inwoners van Babel zal Hij verontrusten, (Jer.51:34). Dit is maar een van de vele aanwijzingen uit Jeremia 50 en 51 over de vijandigheid van Babylon tegenover IsraŽl en van Gods toorn hierover.

De maatschappelijke ontwikkelingen binnen de landen van de E.U.
Denk aan het toenemende occultisme, aan het totale gemis aan normen en waarden, aan de afgoderij van het eigen ik. Maar ook de snelle ontwikkelingen naar een totalitaire, gecontroleerde samenleving spelen een grote rol bij de groei van de E.U. - het Babylon van de eindtijd.

De gemeente
En wij? Wat is onze reactie als we ons realiseren dat we midden in een Babylon-samenleving wonen? Er misschien wel in vastzitten? Rustig afwachten tot de Here de Gemeente thuishaalt? De Here zegt wel vijfmaal: Vlucht uit Babylon, of: Trekt er uit weg, rnijn volk, of: Gaat uit van haar (zie Jes.48:20; Jer. 51:6, 45; Zach.2:6 en Openb.l8:4). Vijfmaal, dus een belangrijke waarschuwing. Neem afstand van de Babylonstiji van leven. Wees gemeente van de Here Jezus, zoals de eerste gemeente uit de Handelingentijd. Richt u op de prioriteiten van de Here: IsraŽl en pionierevangelisatie. Bid voor ons land en de regering dat men IsraŽl niet laat vallen. Het is nog niet te laat, nog probeert de Here Babylon of wellicht delen van Babylon te genezen (zie Jer. 51:9). Wees dan wakker volk van de Here, want nu is het nog genadetijd.

Toegevoegd: 23 november 2002
Bron: Het Zoeklicht nr. 16


Print deze pagina
Terug