DaniŽl's Europa

Op 7 april heeft United Press International de resultaten gepresenteerd van een wereldwijd onderzoek in december 2004, waaraan 23.000 mensen uit 23 landen hebben deelgenomen. 58 procent van de ondervraagden vindt dat Europa de rol van de Verenigde Staten moet overnemen waar het gaat om het oplossen van wereldvraagstukken. Spanje scoorde het hoogst met 81 procent, direct gevolgd door Duitsland met 79 procent. Een overgroot deel van de wereldbevolking beoordeelt de Amerikaanse bemoeienis met de problemen in de wereld als negatief. Amerikaís buren Canada en Mexico scoren met resp. 60 en 59 procent een hoog negatief cijfer t.o.v.hun grote buurman. In de Filippijnen vinden daarentegen 88 procent van de ondervraagden dat de Amerikanen een positieve invloed hebben op het wereldgebeuren. Ook de Russen krijgen een ruime onvoldoende terwijl de Chinezen door 48 procent van de ondervraagden als positief wordt beoordeeld. Met name jongeren tussen de 18-29 jaar blijken groot voorstander van een sterke bemoeienis van Europa op het wereldgebeuren. Men wantrouwt de Verenigde Staten als militaire macht, zij worden gezien in relatie tot invasie en sancties, terwijl Europa wordt gezien als een ďSoft PowerĒ macht coŲperatief in het oplossen van politieke vraagstukken.

De cijfers zijn interessant in het kader van wat de wereld nog te wachten staat. De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de grote leider die deze macht gaat vertegenwoordigen, de man die de rol van antichrist op zich gaat nemen. De slijmjurk die zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal een antwoord hebben op alle vraagstukken en de naties zullen hem volgen als ware hij de Messias. De geest van deze figuur waart al enige tijd rond en de kans is niet denkbeeldig dat hij uit de Europese Unie komt. De profeet DaniŽl schetst een goed beeld wie straks de absolute macht in de wereld zal bezitten, hoewel die maar heel kort zal zijn.

Beroemde feiten uit het Bijbelboek DaniŽl zijn de droomverklaringen. In het tweede jaar van de regering van Nebukadnezar had deze een droom waardoor hij zeer verontrust werd en het vervolgens met zijn slaap gedaan was. De koning gebood dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars en de ChaldeeŽn zou roepen, ten einde de koning zijn droom te verklaren. DaniŽl zat nog niet bij deze groep omdat zijn opleiding er nog maar net opzat. De wijzen van het land zeiden wat al te stellig ďNoem ons uw droomĒ en wij zullen u de uitlegging te kennen geven. Nebukadnezar wilde echter een antwoord zonder over de bijzonderheden van de droom uit te wijden. Hij gaf de wijzen te kennen dat wanneer zij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakten, zij in stukken gehouwen zouden worden. De wijzen gaven als antwoord dat geen mens op de hele aardbodem een antwoord zou kunnen geven. Ze hadden echter niet op DaniŽl gerekend die wist dat God in de hemel dromen en andere verborgenheden openbaart. God openbaarde de droom van Nebukadnezar in een nachtgezicht aan DaniŽl die daarop verzocht tot de koning te worden toegelaten om hem de droom uit te leggen. Staande voor Nebukadnezar gaf hij eerst tekst en uitleg over zijn God in de hemel, de enige echte God, die alle verborgenheden kon openbaren, om vervolgens over te gaan tot uitlegging van de droom.

DaniŽl 2:31-32-33 Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond vůůr u, en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.

Het beeld met voeten van leem en ijzer had een heel wankele basis want het stortte door een van buiten komende oorzaak, volledig in elkaar. Het verpulverde zo, dat het stof werd, de wind kreeg er vat op en waar van tevoren een beeld had gestaan was helemaal niets meer te zien. De steen die het beeld van zijn voetstuk had gestoten, bleek in de droom een groeisteen te zijn want het ontwikkelde zich tot een grote berg, die het gehele aardoppervlak in beslag nam. Het is het Koninkrijk van God dat zich met kracht op aarde zal vestigen. DaniŽl vervolgt zijn uitleg met de woorden dat Nebukadnezar het ďGouden HoofdĒ is. U, grote koning Nebukadnezar, Gij zijt dat gouden hoofd, doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, veel geringer van macht dan het uwe, en weer een ander en derde koninkrijk, van koper, zal heersen over de gehele aarde, en het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt, zal dit rijk alles op aarde verbrijzelen. Het laatste rijk, die van deels ijzer en deels leem, zal een rijk zijn zonder samenhang omdat ijzer zich niet vermengt met leem. Het zal een verdeelde macht wezen, het zal zowel hard als broos zijn. DaniŽl heeft het hier over landen die zich met elkaar verbinden, maar geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. De vier koninkrijken van DaniŽl strekken zich uit over tijdsperioden, die lopen van Nebukadnezar tot aan de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 n. C, en daarna de jaren waarin God Zijn volk naar het aloude thuisland terugbrengt en waarin Yeshua op aarde terugkeert. Vanaf het moment van de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, houdt DaniŽl zich niet meer met het Romeinse rijk bezig. Pas als IsraŽl naar huis is teruggekeerd, pakt DaniŽl de draad weer op. Dat is het moment waarop het Romeinse rijk in een andere vorm is teruggekomen.

Het Babylonische rijk van Nebukadnezar was het gouden hoofd, de borst en de armen van zilver was het Medo-Perzische rijk, de buik en de lendenen van koper het Griekse rijk, de benen van ijzer het Romeinse rijk en de voeten van ijzer en leem symboliseren een verzameling van landen in onze tijd. Deze macht waarover DaniŽl profeteert, lijkt bijzonder veel op de ontwikkelingen die zich thans in de Europese Unie voordoen.

De steen die het beeld van zijn voetstuk stoot en die uiteindelijk uitgroeit tot een reusachtige berg welke de gehele aarde bedekt is zoals gezegd, Gods ďEeuwige RijkĒ onder leiding van Yeshua. Dit rijk zal ontstaan nadat Yeshua een eind heeft gemaakt aan alle aardse machtsstructuren waaronder het herstelde Romeinse rijk. In het boek Openbaring wordt de leider van het wereldrijk beschreven als een koning, hard van aangezicht en bedreven in listen. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken, hij zal zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Hier is duidelijk sprake van de antichrist, die zijn macht ontlenend aan de satan, wanhopig probeert om via het Joodse volk de hele macht op aarde in handen te krijgen. De eerste drieŽnhalf jaar ( 42 maanden, 1260 dagen) van de in totaal 7 jaren die in DaniŽl worden besproken, laat een tijd zien waarin IsraŽl de tempel zal herbouwen en de oude tempeldienst weer zal invoeren. Er is sprake van een soort verbond. Een tijd waarin de leiders van het Joodse volk met andere leiders zullen beraadslagen over vrede. Deze vrede zal er ook komen maar zal een valstrik voor IsraŽl blijken te zijn omdat de basis van het verbond demonisch van aard is. Het zal een verbond met de dood zijn. Als de leiders van IsraŽl halverwege de periode ontdekken bedrogen te zijn zal het verstaan van de openbaring louter een verschrikking zijn. De antichrist zal het gesloten verbond verbreken en de offerdiensten in de tempel verbieden om die te vervangen door de aanbidding van het ďBeeld van het BeestĒ. De tweede helft van de zeven jaar, vertegenwoordigt een rampzalige tijd voor de wereld.

Het beeld zoals DaniŽl dat beschrijft verwijst naar een herstelt Romeins Rijk.Er zal een gecentraliseerde macht komen die praktisch de ganse wereld domineert. Alles wijst erop dat het om de huidige Europese Unie gaat. In de nieuwe grondwet wil men zich niet meer op God beroepen. Het is een geest die stamt uit de tijd van de torenbouw van Babel. Achter het streven naar Europese eenheid verbergt zich de menselijke grootheidswaanzin die denkt zonder God te kunnen leven. De basis van EuroBabel is volledig anti-bijbels en is voor de duivel een soort generale repetitie van de toekomstige wereldwijde veldtocht tegen de Joden. Het nieuwe Romeinse Rijk zal zich tot een grote macht ontwikkelen maar deze macht zal volgens DaniŽl van zeer korte duur zijn. Het is zoals gezegd een verzameling van landen die als los zand aan elkaar hangen.

Lang niet alles is even duidelijk maar de komst van de laatste grote leider, aan wie de hele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de God van de Bijbel en Zijn volk, is nog slechts een kwestie van tijd. Hij denkt de God van IsraŽl te kunnen uitschakelen en Zijn volk alsnog te kunnen vernietigen. Hem en het herstelde Romeinse Rijk wachten een onvoorstelbaar oordeel. De steen, die zonder iemands hulp is losgeraakt, zal de voeten van ijzer en leem van het beeld slaan en vermorzelen. Het zal precies gaan zoals DaniŽl heeft geprofeteerd.

Er zal geen enkel spoor meer van dit rijk gevonden worden. De alles vernietigende geweldenaar zal spoedig opkomen en al de macht van satan bezitten. De man die zijn wreedheid door list verborgen houdt, die praktisch alle natiŽn zal verleiden en die hem als een heiland zullen begroeten. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. Hij toont zich aan het volk van IsraŽl als de Messias, die zij nog verwachten en zij zullen hem toejuichen, totdat hij in de tempel gaat plaatsnemen om zich als een god te laten aanbidden.


Toegevoegd: 16 april 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug