De EzechiŽl profetie

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een uitzending van The Hal Lindsey report.

De hoofdstukken 35 tot en met 39 bevatten profetie die vandaag de dag worden vervult. Deze profetieŽn werden meer dan 2600 jaar geleden uitgesproken en opgeschreven en bevatten de meest verbazingwekkende uitspraken.
EzechiŽl 35: Gaat over de vijanden van IsraŽl, hij noemt de vijanden van IsraŽl in de historie.
EzechiŽl 36: Het woest liggen van het land gedurende de diaspora van de Joodse bevolking.
EzechiŽl 37: Gaat over de terugkomst en de wedergeboorte van de natie IsraŽl.
EzechiŽl 38: Gaat over de overwinning van IsraŽl over de vijand uit het noorden en bezijden het noorden.

Onthoudt daarbij dat het wordt gezien vanuit het perspectief vanuit de zevende eeuw voor Christus.

 1. De Joden zouden worden verdreven uit het land voor een zeer lange tijd in de geschiedenis.
 2. De Joden zouden blijven bestaan als een volk.
 3. Hun land zou worden overgenomen door de omringende landen.
 4. Deze naties zouden de afstammelingen zijn van Ezau en IsamaŽl die bekend staand als Arabieren.
 5. Deze mensen hebben een eeuwigdurend haat tegen de IsraŽlieten.
 6. Het land zou een totale verlatenheid worden en niet reageren op de agrarische inspanningen van de overweldigers.
 7. Tegen alle verwachtingen in de zouden de Joden terugkeren naar het land en een natie worden.
 8. Het land zou op een miraculeuse wijze weer opbloeien
 9. De Arabische naties zouden een niet aflatende oorlog ontketenen tegen de Joden die nu als IsraŽl bekend staat.
 10. IsraŽl zal zegevieren over alle mishandeling en voorspoedig zijn.
 11. Dit zal dit uiteindelijk een aanval uitlokken op IsraŽl geleid door een noordelijke natie met veel moslim naties van rondom

Het belangrijkste element in de profetie is wanneer wat zal plaats vinden en EzechiŽl wijst de tijden aan als hij schrijft:

ďNa vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van IsraŽl, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. Ē

In de tijd van de profetie was IsraŽl nog niet onder de naties verspreid.
Het land was nog niet tot een woestenij geworden en totaal verlaten.
De mensen waren niet terug gebracht naar het land vanuit alle hoeken van de wereld waarheen ze verdreven waren.
Het waren niet de laatste dagen.
En IsraŽl was niet hersteld tot een land om veilig te wonen.

Historisch kan dit alleen duiden op gebeurtenissen die aanvingen in de 20 eeuw met de creatie van de staat IsraŽl in mei 1948.

De eerste verbanning was de Babylonische en de tweede verbanning was de Romeinse verbanning. Vooral de laatste diaspora werd door Mozes voorzegd.

De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen.
Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.
Uw leven zal voor u aan een zijden draad hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.
Ďs Morgens zult u zeggen: Was het maar avond! En Ďs avonds zult u zeggen: Was het maar morgen! vanwege de angst die uw hart bevangen heeft en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien.
Deuteronomium; 28:64-67.

Het meest wonderlijke voor de nazaten van Abraham, Izaak en Jacob is dat ze uitverkoren volk blijven ondanks de verbanning. EzechiŽl profeteert dit duidelijk dat God hen zal verspreiden onder alle naties.

Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden. EzechiŽl; 36:19.

Maar ook dat hij ze weer terug zal brengen.

Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. EzechiŽl; 36:24

Het is een waarschuwing voor de landen rondom dat God hen zal terugbrengen.

- Luister daarom, bergen van IsraŽl, naar het woord van de Heere HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de waterstromen en tegen de dalen, tegen de verwoeste puinhopen en tegen de verlaten steden, die tot buit en tot een voorwerp van spot geworden zijn voor het overblijfsel van de heidenvolken die rondom u zijn – daarom, zo zegt de Heere HEERE: Voorwaar, in het vuur van Mijn na-ijver heb Ik gesproken tot het overblijfsel van de heidenvolken en tot heel Edom, die zichzelf Mijn land tot erfelijk bezit hebben gegeven met de blijdschap van heel hun hart, met leedvermaak, zodat zijn weidegrond tot buit zou zijn.EzechiŽl; 36:4,5.

EzechiŽl waarschuwt de Arabische mensen in de laatste dagen die het land in bezit hebben genomen.

Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van IsraŽl, in zijn geheel. De steden zullen bewoond en de puinhopen zullen herbouwd worden. Ik zal mens en dier op u talrijk maken, zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden, ja, Ik zal u meer goeddoen dan in uw begin. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. EzechiŽl; 36:10,11.

De hele wereld is betrokken bij het conflict en niemand is in staat om zich eraan te onttrekken om de bovennatuurlijke haat die er is in de moslim religie tegen joden.
In de tijd van de profetie was IsraŽl geen verwoest en verlaten land, maar EzechiŽl voorzag wel wat er in de komende eeuwen zou gebeuren als alle Joden zouden worden verdreven onder de naties.

Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van IsraŽl, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. EzechiŽl;; 38:8.

Mark Twain bezocht het land in 1867 en schreef in zijn boek ďInnocents AbraodĒ: ďHet is een verlaten land waarvan de bodem rijk genoeg is maar geheel overgegeven aan het onkruid – een stille treurige uitgestrektheid, er is een verlatenheid hier die je niet kan voorstellen, zonder enige genade van de pracht van het leven en handelen. We zagen geen mens op onze tocht, er waren een paar bomen en struiken hier en daar, zelfs de olijf en de cactus, die de vrienden van de woestijn zijn, waren er niet in dit verlaten land.Ē
Dat was de conditie van het land totdat de joden terug kwamen aan het einde van de 19de eeuw.
Toen begon de Britse Christen Athur Balfour druk uit te oefenen met de Balfour verklaring in 1917 om de joden terug te laten keren naar Palestina.
ďEen volk zonder land, voor een land zonder volk.Ē
Zo verlaten was het land.
Dat proces eindigde met de stemming in de Volkenbond, (toen er nog geen sprake was van de United Moslim Nations), voor een thuisland voor de Joden, incl. alle bijbelse gronden en Jeruzalem in Juli 1922.

EzechiŽl profeteert dan ook dat de Joden op miraculeuze wijze zullen terug keren als natie in de laatste dagen. God maakt dit duidelijk ondank het feit dat ze het niet verdienen. God zegt dan ook dat Hij dit doet voor de zaak van zijn eigen Grote Naam. Hij heeft de belofte gedaan dat de troon van David zal worden gevestigd op aarde.

Zeg daarom tegen het huis van IsraŽl: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om u, huis van IsraŽl, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.
Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.
Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Õk zal een God voor u zijn.
EzechiŽl;; 36:22-28.

Het is de agrarische wedergeboorte van het land na twee duizend jaar en EzechiŽl profeteerde wat er zou gaan gebeuren.

En u, bergen van IsraŽl, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor Mijn volk IsraŽl dragen, want zij komen naderbij. Want zie, Ik kom naar u toe, Ik zal Mij naar u toewenden, en u zult bewerkt en bezaaid worden. EzechiŽl; 36:8,9

Niemand van alle volken die het land ingenomen hebben was in staat om het land productief te maken, maar op het moment dat IsraŽl terug komt gebeurt er een agrarisch wonder. Vandaag voorziet IsraŽl een groot deel van Europa van groente en fruit.

Het hedendaagse conflict tussen de Arabieren en IsraŽl, is nu gefocust in het IsraŽlische-Palestijnse conflict en infecteert de hele wereld.
De grote wereldmachten trachten zonder succes dit op te lossen.

De wereld economie afhankelijk van de toevoer van olie is iets wat wordt gecontroleerd door de Arabische naties. Wat hen stoort, stoort de wereld en IsraŽl stoort de Arabieren het meest.
Voor de moslims is echter de echte stoornis niet de economie, niet de cultuur, ook niet politiek, maar die is geworteld in de religie.

Een van meest heilige plekken op aarde van dit moment voor Moslims, is de Tempelberg. Welke overeenkomst de moslims ook sluiten met IsraŽl het kan slechts tijdelijk zijn. De Islam zal nooit een joodse staat kunnen accepteren in wat ze noemen hun heilige land, dat ze het slechts zijn gaan zien als zodanig, in de laatste eeuw. Het is nu eenmaal zo voor de Islam dat welk land dan ook, dat in het verleden islamitisch was en weer bevrijd daarvan, het hun heilige plicht is, voor alle moslims, om het weer een ĎHuis van Islamí (Dar Al-Islam) te maken.

EzechiŽl profeteert dat dit onbeheersbaar is en zal leiden tot een oorlog waarbij de hele wereld betrokken zal raken. Ook de profeet Zacharia zegt het:

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
Zacharia; 12:2,3

Jeruzalem wordt voor alle moslim-naties een beker die hen bedwelmen zal en irrationele dingen laten doen. Dat heeft tot gevolg dat alle naties van de aarde er bij betrokken raken in deze oorlog.
Hoe men ook denkt dit probleem op te lossen er is geen manier dat de Islam en het JudaÔsme het ooit eens zullen worden over het bezit van Jeruzalem.

EzechiŽl profeteert dat IsraŽl op miraculeuze wijze alle aanvallen zal overleven, ja zelfs dat IsraŽl heel erg rijk wordt volgens EzechiŽl 38:1-7 zal er een invasie komen door een legermacht uit het uiterste noorden. Er is maar ťťn land dat in het uiterste noorden ligt en dat is Rusland, samen met PerziŽ het moderne Iran.

IsraŽl heeft dan bezittingen en rijkdom. IsraŽl zal binnenkort de gasvelden gaan exploiteren en zal ook nog wel binnenkort meer olie vinden, waardoor IsraŽl een economische grootmacht wordt. EzechiŽl profeteert dan ook in hoofstuk 38:11,12:

U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

(De engelse vert., die in het midden van de wereld woont). IsraŽl leeft in de valse gerustheid die hun wordt belooft in een verbond met een valse godsdienst. Dat verbond zal de muur naar beneden halen die ze hebben opgericht om zichzelf te beschermen.

Jezus zegt in Johannes 5:24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Alleen het geloof in Jezus kan redden uit het oordeel en eeuwig leven geven. Geen enkel verbond of menselijk streven kan ons redden. De dagen worden steeds donkerder en de terugkeer van Jezus is aanstaande. Het beste wat je kan overkomen is een christen worden. De tijd is kort. Er is iets vreemds in Johannes 11:25,26 waar meestal overheen wordt gelezen:

IK ben de opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Hier wordt iets gezegd dat de Apostel Paulus herhaalt in 1 Korinte 15:51,52

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

De dan levende bij de terugkomst van Jezus zullen worden veranderd. In vers 53,54 staat.

Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

Paulus schrijft verder in 1 Thessalonicenzen 1:4;

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Die tijd zal spoedig aanbreken, zonder voorafgaande waarschuwing, en we worden opgenomenBron: www.wimjongman.nl, www.weeswaakzaam.info
Toegevoegd: 30 december 2010Print deze pagina
Terug