Gog en Magog (deel 1)

Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus (Yeshua) zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich ontwikkelen in de richting van de Bijbelse eindtijd profetieŽn. Het lijkt er op dat onze wereld voor een aantal ingrijpende gebeurtenissen staat, die aan de wederkomst van Jezus vooraf zullen gaan. Gebeurtenissen die zowel door Jezus als de profeten zijn voorzegd.
Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. Zij groeperen zich en nemen de posities in zoals de Bijbel al eeuwen geleden heeft aangegeven. De profeet EzechiŽl voorzegde een grootschalige oorlog tegen IsraŽl alsook een grote aardbeving. Dit zal een wereldwijde chaos veroorzaken en het zal juist de nasleep van deze rampen zijn, die de Antichrist op de voorgrond zal brengen. Zodra wij deze dingen om ons heen zien gebeuren, zullen wij weten dat de Antichrist klaar staat om als de grote redder in nood en oplosser van alle problemen op het toneel te verschijnen. Er bestaan inmiddels voldoende voorbeelden van oorlogshandelingen die een wereldbrand tot gevolg zouden kunnen hebben. De ĎKoude oorlogí is weer helemaal terug en de bedreigingen over en weer tussen Moskou en Washington, liegen er niet om. Daarnaast nemen de bedreigingen aan het adres van IsraŽl met de dag toe, wat op termijn kan leiden tot de Psalm 83 oorlog, waarna het toneel gereed gemaakt kan worden voor de door EzechiŽl geprofeteerde aanval van Gog en zijn horden op het kleine IsraŽl met de bedoeling Gods gezag te ondermijnen.

Deze aanval werd door de Russen al in 1930 op een postzegel van 14 Kopek afgebeeld. Op de achtergrond is de voormalige Sovjet-Unie te zien en op de voorgrond een aantal paarden die op een pad galopperen dat rechtstreeks naar IsraŽl voert.

Er is nauwelijks een profetisch onderwerp aan te wijzen waarover meer overeenstemming bestaat dan over deze profetie van EzechiŽl.Wel bestaan er nogal wat verschillende meningen over het tijdstip waarop de opmars van Gog en zijn gevolg, richting IsraŽl zal plaatsvinden. Zo plaatst Werner Stauder, met goed onderbouwde argumenten, de opmars van Gog vůůr de opkomst van de Antichrist. Anderen zien de aanval echter plaatsvinden halverwege de 7 jaren voor de terugkomst van Jezus, of als onderdeel van de laatste grote slag bij HarmŠgedon, het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de Ďmachten van goed en kwaadí. Ook zijn er die de aanval zien direct nŠ de terugkomst van Jezus.

En dan zijn er nog Ďdeskundigení die denken dat de aanval van Gog, zoals door EzechiŽl geprofeteerd, pas zal plaatsvinden aan het eind van het "Duizendjarig Rijk". In het boek Openbaring 20:8 wordt inderdaad opnieuw melding gemaakt van Gog en Magog. Het gaat hier echter om legers die opkomen over de volledige breedte der aarde, terwijl Gog in EzechiŽl uit het noorden komt. De legers van deze Gog worden verslagen op de bergen van IsraŽl en daar ook begraven, terwijl het leger van Gog en Magog uit Openbaring, ogenblikkelijk wordt verteerd door vuur uit de hemel. Bij de eerste Gog wordt Satan niet direct genoemd, bij de laatste Gog is hij de drijvende kracht. Onmiddellijk na de opstand uit Openbaring is er sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, terwijl in EzechiŽl het leven op aarde gewoon door gaat. Er wordt gesproken over een periode van zeven maanden waarin de doden op het slagveld worden opgeruimd en begraven. EzechiŽl 39:12-13.

De oorlog van Gog wordt heel gedetailleerd beschreven in EzechiŽl 38 en 39. Om de betrouwbaarheid van deze profetie te kunnen testen is het verstandig om eerst de beide daaraan voorafgaande hoofdstukken te lezen omdat de voorzegging van deze grote oorlog namelijk in een duidelijke chronologische opsomming van een aantal gebeurtenissen staat, die inmiddels reeds plaatsgevonden hebben alsook van een aantal gebeurtenissen die daarna plaats zullen vinden. In een overeenkomstige volgorde wordt eerst het materiŽle (fysieke) herstel van IsraŽl als natie in het aloude thuisland en daarna de geestelijke wedergeboorte van het volk in hoofdstuk 37 aan de profeet geopenbaard in een visioen. Daarna wordt de oorlog in de hoofdstukken 38 en 39 beschreven. Vanaf hoofdstuk 40 volgt de herbouw van de tempel en het herstel van de eredienst, wat gerealiseerd zal worden door het verdrag tussen de Antichrist en de leiders van IsraŽl die door hem misleid zullen worden.

De profeet EzechiŽl begint met uit te leggen dat de Eeuwige de grootvorst van Mesech en Tubal zal komen halen.

EzechiŽl 38:1-4 Het woord des Heren kwam tot mij; Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal: profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaardÖ

Volgens een groot aantal Bijbeldeskundigen wordt met Magog Rusland bedoeld, en dat Gog de leider van dit land zal zijn. Om Magog te kunnen identificeren geeft Genesis hoofdstuk 10 het antwoord. Hier worden de nakomelingen van Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach vermeld en hier zijn de door EzechiŽl genoemde namen terug te vinden. Jafet was de derde zoon van Noach. In vers 2 staat: ďDe zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesech en Tiras.Ē Magog, Tubal en Mesech waren dus kleinkinderen van Noach. Zij vestigden zich ten noorden van de Zwarte Zee en oostwaarts.

Daarom beschouwen veel Joodse en christelijke Bijbelgeleerden een aantal volken van de voormalige Sovjet-Unie als zijnde de volken waarover in EzechiŽl 38:1-3 wordt gesproken. Magog was volgens Genesis 10:2 de tweede zoon van Jafet. Zijn nakomelingen namen bezit van het land ten noorden van de Kaukasus en is het belangrijkste antieke volk waaruit de moderne Russen afgestamd zijn. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afstammen. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Mesech en Tubal waren jongere broers van Magog (Genesis 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond. De bekende Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius heeft al in het begin van onze jaartelling geschreven dat de nakomelingen van Magog, die door de Grieken Scythen werden genoemd, zich ten noorden van de berg Ararat in de zuidelijke Kaukasus vestigden, dus in het huidige Rusland. (Antiquitatum Judaicarum I, 6:1). De nakomelingen van zijn broers Mesech en Tubal hebben zich eveneens gevestigd in wat nu Rusland is.

Bijbelverklaarders zijn praktisch unaniem van mening, dat Mesech de stichter is van Moski. Dat is de historische naam is die voor Moskou staat, de hoofdstad van het Europese deel van Rusland, terwijl Tubal identiek zou zijn aan de hoofdstad van het Aziatische deel van Rusland, Tobolsk. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben.

De eerder geciteerde historicus Josephus Flavius schreef, dat de volken die in zijn tijd als de Moskevi en de Tobelieten bekend stonden en in de streken ten noorden van het Kaukasusgebergte leefden, daadwerkelijk van respectievelijk Mesech en Tubal afstamden. Ook Herodotus, een Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus, zou de inwoners van Mesech al hebben geÔdentificeerd met een volk dat de Moskovieten werd genoemd. Volgens de Joodse geleerde Wilhelm Gesenius, die in het begin van de negentiende eeuw leefde, was Mesech de stichter van het barbarenvolk Moschi, dat in het Moskovisch gebergte woonde. Gesenius verklaarde verder, dat de Griekse versie Moschi van de oorspronkelijk Hebreeuwse naam Meshech, de basis heeft gevormd voor de huidige naam Moskva.

Dat met Magog Rusland wordt bedoeld, lijkt met bovenstaande uitleg bevestigd te worden. Het is echter niet duidelijk wie de grootvorst is die onder de naam Gog de invasiemacht zal aanvoeren in hun aanval op IsraŽl. Sommige Bijbeldeskundigen geloven dat deze Gog geen gewoon mens is maar een demon, die de gedaante van een mens heeft aangenomen. Hij is in ieder geval niet de Antichrist, want Gog zal al ten onder gaan voor de komst van de Antichrist zoals uit de verdere verzen van EzechiŽl zal blijken. Het enige wat er over bekend is is dat hij de heerser zal zijn over dat immens grote en uitgestrekte land in het uiterste noorden en dat hij blijkbaar een onbeschrijflijke haat tegen Gods volk IsraŽl moet hebben. In de loop der tijden hebben velen geprobeerd Gog te identificeren met toenmalige machthebbers in Rusland zoals o.a. de Tsaar en Stalin. Een kandidaat die hiervoor nu in aanmerking zou kunnen komen is Vladimir Poetin die weer als machtigste man in het Kremlin zit nadat hij op 4 maart 2012 met ruim 64 procent van de stemmen de zege had behaald.

Poetin is direct na zijn aanstelling begonnen met het verzwakte Russische militaire apparaat weer op te bouwen. De maatregelen die hij heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Inmiddels reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Heel opmerkelijk zijn hierbij ook Poetins inspanningen om zijn allianties met de islamitische wereld te versterken. Zo blijft hij de Syrische dictator Bashar al-Assad, onverminderd de hand boven het hoofd houden en ook is hij heel close met de Libanese terreurbeweging Hezbollah en de middeleeuwse Ayatollahs in Iran. Poetin steunt zo ongeveer alle vijanden van IsraŽl op diplomatiek, financieel en militair gebied.

Hij heeft voor miljarden dollars aan wapens verkocht aan o.a. Iran, SyriŽ, LibiŽ, Algerije, het islamitische deel van Soedan. Ook heeft Rusland een wapendeal met Egypte gesloten sinds Abdel Fattah al-Sisi aan de macht is. Poetin doet zijn uiterste best om Rusland, dat in de laatste decennia niet meer zo veel voorstelde, weer in volle glorie te laten herrijzen en de politieke en militaire macht te herwinnen en te herbevestigen. Deze zorgwekkende ontwikkeling hoeft niet te verbazen, want zij staat in ťťn lijn met de Bijbelse profetieŽn voor de eindtijd.

Uit vers 4 blijkt, dat het initiatief voor deze oorlog eigenlijk uitgaat van de Eeuwige zelf, want er staat: Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uitrekken met uw gehele legerÖ Gog wordt dus door de Eeuwige zelf aangezet om IsraŽl aan te vallen. In eerste instantie lijkt het alsof Gog onschuldig is, maar er staat niet voor niets dat de Eeuwige hem zal straffen dus moet hij het nodige op zijn geweten hebben. En dat blijkt want Rusland is ťťn van de meest antisemitische landen van de wereld en heeft zich door de eeuwen heen schuldig gemaakt aan talloze pogroms waarbij tienduizenden Joden zijn vermoord,.

Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de OekraÔne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisne te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de voormalige Sovjet Unie opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagoges) in beslag genomen.

Uit onderzoek is gebleken dat ook de laatste jaren het antisemitisme in Rusland weer aan het toenemen is. Eind maart 2005 verscheen een anti-Joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ďfanatieke en racistische religieĒ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast ,,kan worden gesteld dat de hele democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale Jodendom bevindtĒ, aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars van de anti-Joodse petitie in Moskou, zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc.

In zijn boek ďDisinformation,Ē onthult Ion Mihai Pacepa, voormalig hoofd van de Roemeense militaire inlichtingendienst tot in detail hoe de leiders van de voormalige Sovjet Unie enorme successen boekten met het verspreiden van valse informatie in het Westen. Pacepa schrijft dat het Kremlin al tientallen jaren doelbewust het antisemitisme in de Arabische moslimwereld aanwakkert en het feitelijke brein is achter de verspreiding van de vooral op het alternatieve internet populaire Zionistische complottheorieŽn over een zogenaamd geheim Joods plan om over de hele wereld te heersen.


Toegevoegd: 13 december 2014
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug