Gog en Magog (deel 2 t/m 4)

Vervolg op Gog en Magog (deel 1) van 13 december 2014.

Deel 2

Gog de leider van Magog zal zich er op de ene of andere manier van bewust zijn, dat IsraŽl geen makkelijke prooi zal zijn en een machtige Beschermer moet hebben, want waarom zou hij anders in zijn strijd tegen dit piepkleine landje de hulp nodig hebben van zoveel machtige bondgenoten terwijl hij zelf over een van de grootste en sterkste legers ter wereld beschikt? De profeet EzechiŽl vertelt dat vele koningen deel zullen uitmaken van Gogs coalitie.

EzechiŽl 38:5-6 Ö..ook Perzen (Iran), EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden-vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben; wees gij hun lot tot een leidsman.

Tot Gogs bondgenoten behoort dus ook PerziŽ (het huidige Iran). Dit land koestert al heel wat jaren een onvoorstelbare haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk. Deze haat geldt echter voor een belangrijk deel de machthebbers in Teheran, maar zeker niet voor de Iraanse bevolking. Bekend is dat het Iraanse volk over het algemeen helemaal geen gevoelens van haat of vijandschap ten opzichte van het Joodse volk heeft. Het toenmalige PerziŽ heeft altijd uitstekende vriendschappelijke betrekkingen met IsraŽl onderhouden totdat sjah Mohammed Reza Pahlavi (Sjah van PerziŽ) tijdens de islamitische revolutie werd afgezet en Ayatollah Ruhollah Khomeini in 1979 de macht over nam. Sindsdien worden er aan de lopende band bedreigingen geuit tegen IsraŽl.

De Iraanse Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei legde op 30 januari 2012 een nieuwe doctrine uit waarom het ďjuridisch en moreelĒ gerechtvaardigd is om genocide te plegen en IsraŽl van de kaart te vegen. ďIsraŽl is een kwaadaardige tumor in het Midden-OostenĒ, schreef Khamenei voor de ultraconservatieve Perzischtalige Alef nieuwssite. Hij riep op tot de absolute vernietiging van IsraŽl.

Begin november 2013 toonde Teheran op de staatstelevisie een gesimuleerde raketaanval op IsraŽl. In de documentaire zijn computergeanimeerde lanceringen van ballistische raketten te zien. Sommige raketten worden door IsraŽlisch luchtafweer neergehaald terwijl anderen diverse strategische doelwitten in IsraŽl vernietigen waaronder gebouwen in het centrum van IsraŽl, de luchthaven van Ben Gurion en de nucleaire reactor in Dimona. Op 18 februari 2014 toonde Iran opnieuw een film met een nucleaire Holocaust tegen IsraŽl. Op 8 november 2014 herhaalde Khamenei de oproep dat Israel volledig uitgeroeid dient te worden. Waar de leiders in Iran echter geen rekening mee houden is de Machtige Hand van de God van IsraŽl! Ook Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35 t/m 39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en wacht nog op vervulling. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd.

De tweede bondgenoot is EthiopiŽ maar dat blijkt niet de ware identiteit. Het gaat om Kush, volgens Genesis 10:6 de oudste zoon van Cham, en dus een kleinzoon van Noach. De nakomelingen van Kush vestigden zich ten zuiden van Egypte en verspreidden zich over de rest van Afrika. Alle Afrikanen met uitzondering van de Noordafrikanen stammen dus af van Kush en niet alleen de EthiopiŽrs. Natuurlijk bestond de bevolking van het huidige EthiopiŽ in Bijbelse tijden uit Kushieten, maar niet alleen in dat land, maar ook in de omringende landen zoals bijvoorbeeld de huidige landen SomaliŽ, Eritrea en Soedan en het ligt voor de hand dat deze drie islamitische landen een bondgenootschap met Rusland zullen aangaan in een oorlog tegen IsraŽl. Deze landen zijn namelijk felle tegenstanders van IsraŽl. Bijzonder in dit verband is dat Eritrea van een op het Westen gericht land, inmiddels is veranderd in een tegenstander en bondgenoot van Noord Afrikaanse moslimlanden.

Soedan is ook een trouwe bondgenoot van Iran en is regelmatig betrokken bij het leveren van wapens aan onder meer de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah. Zo heeft IsraŽl half januari 2011 in Soedan een konvooi bestaande uit 23 vrachtwagens opgeblazen die waren volgeladen met raketten uit Iran. Daarnaast heeft IsraŽl begin 2011 een schip dat geladen was met 500 ton aan wapens waaronder FAJR-3 raketten, voor de kust van Soedan, compleet verwoest. Ook heeft IsraŽl in oktober 2012 een succesvol bombardement uitgevoerd op een wapenfabriek bij de Soedanese hoofdstad Khartoem. De doelen lagen op zo'n 1800 tot 1900 kilometer afstand van de IsraŽlische thuisbasis. In deze fabriek, die compleet werd vernietigd, werden in opdracht van Iran, ballistische Shehab-3 raketten gemaakt.

In Soedan woedt al jaren een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom onder leiding van president Omar al-Bashir, waarbij honderdduizenden mensen om het leven zijn gekomen.

De derde bondgenoot is Put, doorgaans vertaald met LibiŽ, maar ook bij de PuteeŽrs is het niet zo eenvoudig om hun juiste identiteit vast te stellen. Volgens Genesis 10:6 was Put de derde zoon van Cham en dus het jongere broertje van Kush. Zijn nakomelingen vestigden zich ten westen van Egypte en verspreidden zich van daar uit over de rest van Noord-Afrika. LibiŽ is uiteraard het westelijke buurland van Egypte en vanzelfsprekend behoren de LibiŽrs tot de Putieten, maar niet alleen zij. Ook de inwoners van TunesiŽ, Algerije en Marokko maken deel uit van Put. Met het oog op de politieke ontwikkelingen in deze regio kunnen we er eigenlijk van uit gaan dat het voornamelijk de landen van de zogenaamde Arabische Ďlenteí betreft, die een golf van haat tegen IsraŽl teweeg gebracht heeft.

De vierde bondgenoot is Gomer met al zijn troepen. Gomer was volgens Genesis 10:2 de oudste zoon van Jafet en dus een kleinzoon van Noach en oudere broer van de eerder genoemde Magog, Mesech en Tubal. Er zijn archeologische aanwijzingen, dat de nakomelingen van Gomer zich ten noorden van de Zwarte Zee in Rusland gevestigd hadden en zich vervolgens zuid- en westwaarts verspreidden naar het uitgestrekte gebied van het tegenwoordige Oost-Europa, dat zich decennialang in de Russische invloedsfeer bevond. Wij kunnen derhalve onder ĎGomer en al zijn troepení globaal de volken uit het voormalige Oost-Europa verstaan, hoewel deze landen zich voor een groot deel aan de Europese Unie verbonden hebben.

De laatste bondgenoot van Gog, die in EzechiŽl 38:6 genoemd wordt, is Beit Togarma ofwel het huis van Togarma. Het Bijbelse Togarma is Guareana, het huidige Turkse GŁrŁn, dat ligt aan de bron van de rivier de Eufraat in het Bijbelse GalatiŽ, waar de oud- Keltische natuurreligie zich had vermengd met de Griekse cultus. Volgens de geschiedschrijvers Herodotus en Flavius Josephus, en volgens Assyrische geschriften uit de achtste eeuw voor Christus, gaat het over Oost-AnatoliŽ (Turkije). Volgens Genesis 10:3 was Togarma de derde zoon van Gomer, maar dat hij als bondgenoot van Gog apart genoemd wordt terwijl dat met de overige zonen van Gomer niet het geval is, zal waarschijnlijk zijn oorzaak vinden in het feit, dat zijn nakomelingen zich in een gebied hebben gevestigd, dat ver vandaan ligt van dat van zijn broers. Op grond van archeologische bewijzen is een deel van Togarmaís nageslacht terug te vinden in de Turkomaanse stammen. Deze Turkistani zijn etnische Turken en daarom ligt het voor de hand dat men ook de inwoners van het huidige Turkije kan rekenen tot de nakomelingen van Togarma en mogelijk wat landen die in het verleden onderdeel vormden van de voormalige Sovjet-Unie.

Turkije wordt geleid door de moslimextremist en dictator Recep Tayyip Erdogan. Erdogan heeft de ambitie de absolute macht te verkrijgen over het hele Midden-Oosten wat neerkomt op het herstel van het vroegere Ottomaanse rijk met hem als de nieuwe sultan. Hij heeft voor dat doel een paleis laten bouwen met een oppervlak van 300.000 vierkante meter en 1150 kamers. Maar dat is nog niet alles want de Ďsultaní laat daarnaast ook nog een privťresidentie voor zichzelf bouwen met liefst 250 kamers.

Turkije is net als Iran van een goede vriend veranderd in een bittere vijand van IsraŽl. Meer dan vijfhonderd jaren lang, vanaf de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492 en de verschrikkelijke vervolging van nazi Duitsland, konden Joden en Turken het redelijk goed met elkaar vinden. De situatie is inmiddels drastisch veranderd. Zo is Erdogan een van de oorlogzuchtigste critici van IsraŽl. In april 2010 noemde hij tijdens een bezoek in Parijs ,,IsraŽl de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-OostenĒ.

Tijdens een Conferentie van de Verenigde Naties in Wenen op 1 maart 2013 noemde Erdogan, het Zionisme een misdaad tegen de menselijkheid. Ook stelde hij het Zionisme op gelijke hoogte met het Fascisme. De Turkse krant HŁrriyet schreef in oktober 2013 dat een stijgend aantal Joden Turkije verlaat als gevolg van een toenemend antisemitisme. Sinds Erdogan in zijn toespraken regelmatig IsraŽl afschildert als een kwaad, is ook het antisemitisme in het land toegenomen. De Turkse Nationale Veiligheidsraad ziet IsraŽl als een groot gevaar voor het land en de acties van IsraŽl in het Midden-Oosten heeft IsraŽl bestempeld als een grote bedreiging.

De schoolboeken die de Turkse overheid verstrekt druipen van de Jodenhaat en leraren doen er nog een schep bovenop. 'Maak jullie geen zorgen,' reageerde een docent van de twaalfde klas van een gymnasium. 'Op een dag zal IsraŽl worden vernietigd, en die dag is nabij. Alle Joden zullen hiervoor betalen!' Als reactie begonnen sommige leerlingen Hitler te prijzen, terwijl anderen zich bereid verklaarden mee te willen helpen om de IsraŽliŽrs 'de zee in te drijven'. Echt als een verrassing komt het niet, want de vooringenomen media en politici verspreiden deze manipulatieve retoriek. Ook in Turkije worden kinderen al vanaf jonge leeftijd met haat grootgebracht.

Erdogan droomt van een islamitische wereldmacht. Volgens hem heeft de regio het ďvermogen om de hele wereld te vormen.Ē Hij looft met regelmaat de hechte vriendschap tussen Turken en Arabieren die volgens hem al ruim 1000 jaar zou bestaan. De Turkse media en televisie volgen ook steeds meer het voorbeeld van de Arabische tv-zenders waar de anti-IsraŽlische propaganda aan de orde van de dag is. In oktober 2009 zond de Turkse televisie een serie uit waarin IsraŽlische militairen worden neergezet als kindermoordenaars. Het Iraanse nieuwsagentschap "Mehr" meldde recent dat de huidige houding van Turkije t.a.v. IsraŽl, de rest van de islamitische landen in de wereld met grote tevredenheid stemt. Iran, dat vroeger een grote bedreiging voor Ankara vormde, wordt nu door de Turken als een vriend beschouwd. Ook de relatie tussen Turkije en Rusland verbeterd met de dag. Zo doet Turkije duidelijk niet mee aan de hetze tegen Rusland in het Westen en om de samenwerking tussen beide landen verder te verbeteren worden er aan de lopende band contracten getekend waaronder de aanleg van pijpleiding vanuit naar Turkije voor de levering van gas.

Deel 3

Er zal sprake zijn van een onbeschrijflijk grote internationale en multiculturele troepenmacht die zijn krachten bundelt om ťťn van de kleinste landen ter wereld aan te vallen: IsraŽl!

EzechiŽl 38: 8 en 9: Na geruime tijd zult gij het bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, (een volk) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen IsraŽls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

Deze profetie van EzechiŽl bevat een aantal aanwijzingen, die duidelijk aangeven op welke tijd deze betrekking heeft. Ten eerste noemt de Eeuwige een bepaald tijdstip: Ďover lange tijd, in de verre toekomstí. In andere vertalingen wordt het omschreven als Ďin de toekomende jarení of Ďin de laatste jarení. Het gaat hier dus om de tijd kort voor de komst van de Antichrist. De tweede aanwijzing over het tijdstip waarop deze invasie zal plaats vinden is terug te vinden in de beschrijving van de omstandigheden waarin IsraŽl op dat moment zal verkeren. Gog en zijn bondgenoten zullen volgens de verzen 8 en 9 namelijk optrekken tegen een land dat zich juist hersteld heeft van de oorlog en wiens bewoners uit vele volken bijeengebracht zijn en veilig op de bergen van IsraŽl wonen in steden, die eens volledig verwoest waren en lange tijd verlaten zijn geweest.

De regio Shiloh in Samaria in het voormalige stamgebied van EfraÔm. Het is de plaats waar Jozua de Tent de Samenkomst plaatste. Deze plaats was 369 jaar de hoofdstad van IsraŽl. De invasie zal dus plaatsvinden als de IsraŽlieten een onbezorgd leven leiden. Mogelijk wordt hier de fase nŠ de Psalm 83 oorlog mee bedoeld. Zo lang de IsraŽlieten in hun eigen land wonen hebben ze nooit een onbezorgd leven geleid. Vanaf het moment dat Jozua de Jordaan overgestoken is om het land in bezit te nemen tot aan de laatste Libanonoorlog en de Gaza-oorlog heeft Gods volk nooit vrede gekend. Altijd was er oorlog, altijd waren er aanslagen en altijd waren er raketbeschietingen.

EzechiŽl 38:10 t/m 12: Zo zegt de Here Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten- om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed verworden heeft, die op de navel der aarde woont.

Het is belangrijk te beseffen dat de volkeren rondom Gog tegen IsraŽl optrekken om Ďte roven en buit binnen te halení. EzechiŽl maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat maar de hele wereld weet dat IsraŽl onder meer een landbouwtechnisch mirakel tot stand heeft gebracht. IsraŽlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie, en de IsraŽlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander land in de wereld. IsraŽl heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. IsraŽl is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. IsraŽlische geleerden ontdekten een groot aantal medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose. IsraŽlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. Meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit IsraŽl dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners). Daarnaast bezit IsraŽl inmiddels diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld genoemd naar (het Bijbelse zeemonster) tot dusver de grootste is.

Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van IsraŽl te voldoen. Het aardgas uit het Tamar veld is inmiddels operationeel. Eerder al werden Dalit, Noa en Mari ontdekt. Daarnaast is er 75 km ten noordwesten van Haifa op een diepte van 4790 meter nog een gasveld in de Middellandse Zee ontdekt met een geschatte inhoud van 100 miljard kubieke meter. Men heeft dit gasveld de naam Karusch (haai) gegeven. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Naast gas heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden goed voor ongeveer 1.7 miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden, dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van IsraŽl voor wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische inkomstenbron.

De verzen van EzechiŽl 10-12 laten glashelder zien dat de profetie zijn vervulling nooit had kunnen krijgen in de tijd waarin de profeet leefde en ook niet in de eeuwen daarna, want het was in zijn tijd ondenkbaar wat EzechiŽl schreef. Niet-ommuurde steden bestonden vroeger helemaal niet! Alle steden hadden namelijk muren, grendels en poorten, waar ter wereld dan ook, of nou in het Midden-Oosten was, in Europa, AziŽ of Afrika, overal dienden de stadsmuren om de bewoners tegen vijandige legers te beschermen. Dit is dus een profetie die door de mensen uit EzechiŽls dagen niet begrepen kon worden en daarmee aangeeft, dat de invasie in een verre toekomst zal plaatsvinden in een tijd waarin stadsmuren geen enkele rol meer spelen bij de verdediging van een stad. Voor de lezers van nu is het echter een duidelijke beschrijving van het hedendaagse IsraŽl, want er wordt nogmaals vermeld dat het volk dat daar woont bijeen gekomen is uit vele volken en uit verre landen en dat de steden waarvan de ruines eeuwenlang door het woestijnzand bedekt waren weer herbouwd en bewoond zijn. Wie weet zal deze aanval eerder plaatsvinden dan we denken. Toch zal ondanks hun grote overmacht het voor Gogs coalitie uitlopen op een formidabele nederlaag maar daarover later meer.

Uit vers 13 blijkt, dat er kennelijk ook nog landen in het Midden-Oosten zullen zijn, die deze laffe overval van Gog met zijn reusachtige legermacht op het kleine IsraŽl zullen veroordelen en daarover hun afkeer zullen uitspreken.

Vers 38:13 Scheba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen: Komt gij om buit te maken; hebt gij uw schare bijeengeroepen om roof te plegen, om zilver en goud weg te slepen, om have en goed te bemachtigen, om een grote buit te maken?

Als eersten worden hier de inwoners van Scheba en Dedan genoemd, en dat is nogal zeer opmerkelijk omdat het hierbij namelijk om Arabieren gaat. Scheba heet in het Arabisch Saba en bevindt zich in het huidige Yemen en Dedan, dat tegenwoordig Al-'Ula heet, in het noorden van het huidige Saoedi-ArabiŽ. Scheba, het rijk van de SabeeŽrs, dreef handel in kruiden, wierook, goud en edelstenen en is vooral bekend door Makeba, de koningin van Scheba, die koning Salomo in Jeruzalem bezocht om zijn wijsheid op de proef te stellen. Velen zijn geneigd aan te nemen dat er geen historische basis voor deze legendarische koningin van Scheba bestaat, terwijl er toch duidelijk naar haar verwezen wordt in de Bijbelboeken 1 Koningen en II Kronieken dus moeten de gegevens over haar historische bezoek aan Salomo op ware feiten berusten. Ook wordt zij uitvoerig beschreven in het Ethiopische geschrift de "Kebra Negast" het befaamde boek der "Heerlijkheid der Koningen". In dit geschrift wordt uitvoerig gewag gemaakt van het bezoek van de koningin aan Salomo. Het is voor de EthiopiŽrs hťt bewijs dat de koningin van Scheba hun koningin was en eisen haar daarom op als hun koningin.

Volgens de volkerenlijst in Genesis 10 is Scheba een zoon van Joktan een nakomeling uit de lijn van Sem, de zoon van Noach. In MatthťŁs 12:42 wordt ze door de Here Jezus de ďKoningin van het ZuiderlandĒ genoemd. Volgens de Kebra Negest is zij geboren in 1020 v. Chr. Zij werd Koningin van Scheba toen ze vijftien jaar oud was, nadat haar vader in 1005 was overleden. Ze zou veertig jaar hebben geregeerd en nooit getrouwd zijn geweest. De koningin was heerseres over het koninkrijk Scheba (Saba), dat door verschillende historici geÔdentificeerd wordt aan beide zijden van de Rode Zee, te weten de streek Saba in het zuidwesten van ArabiŽ, het thuisland van de SabeeŽrs, het huidige Jemen, en EthiopiŽ. Verhalen over het leven van de Koningin van Scheba zijn verspreid over de hele Arabische wereld, PerziŽ, EthiopiŽ en IsraŽl. De Jemenieten, de huidige bewoners van het zuidelijk deel van ArabiŽ, geloven echter dat de koningin hun vorstin was en met kleurige oosterse fantasie sieren zij het verhaal van haar leven op.

De Kebra Negest vertelt dat de koningin na haar bezoek aan Salomo bij haar thuiskomst een zoon ter wereld bracht die zij Baina Lehkem (ook wel Ibn al-Hakim) noemde, dat Ďzoon van de wijze maní (Salomo) betekent. Moeder Makeda stond later de heerschappij over EthiopiŽ af aan haar geslaagde zoon die zich voortaan koning "Menelik de Eerste" mocht noemen. Hij werd de stichter van de nieuwe Ethiopische dynastie. In de Ethiopische grondwet van 1955 staat in artikel 2: De Koninklijke waardigheid zal voor alle eeuwigheden afstammen van dezelfde geslachtslijn als die zonder onderbreking van de dynastie van "Koning Menelik de Eerste" de zoon van de koningin van Saba (Scheba) en koning Salomo van Jeruzalem afkomstig is. Ook de voormalige Ethiopische keizer Haile Selassie (1892-1975) bijgenaamd, Ďde leeuw van Judaí leidde zijn regentschap van koning Menelik af. Gezien deze geschiedenis zal het huidige EthiopiŽ geen deel uitmaken van Kush, dat samen met Gog tegen IsraŽl ten strijde zal trekken, maar deze invasie juist zal veroordelen.

Ook Dedan zal zich uitspreken tegen de invasie van Gog. De Dedanieten waren als volk gekenmerkt door hun karavaanhandel en volgens EzechiŽl 27:15-23 waren zowel de kooplieden van Dedan alsook de kooplieden van Scheba belangrijke handelspartners van IsraŽl. Bovendien kwam Mozes na zijn vlucht uit Egypte (Exodus: 2-15) in Midian terecht waar hij trouwde met Zippora de dochter van Jetro, de priester van Midian wiens kudde hij hoedde. Het land Midian lag aan de oostkant van de Golf van Akaba (Rode zee) dus in het huidige Saoedi-ArabiŽ. In de buurt van het vroegere Midian bestaat nog steeds een levende traditie betreffende Jetro, die door de bevolking als een heilige wordt vereerd. Dat het huidige Saoedi-ArabiŽ de aanval van Gog zal veroordelen lijkt naar de omstandigheden van vandaag echter totaal niet aan de orde want Saoedi-ArabiŽ is een uitgesproken vijand van IsraŽl. Maar wie weet wat er op termijn, nog allemaal staat te gebeuren want de Bijbel verteld ons geen onzin.

Volgens de Bijbel was het genoemde Tarsis ťťn van de kustlanden aan de Middellandse Zee ten westen van IsraŽl, maar de juiste identiteit is niet meer met zekerheid te achterhalen. Omdat er in diverse Bijbelteksten vermeld staat, dat vanuit Tarsis zilver, ijzer, tin en lood naar IsraŽl werd ingevoerd, gaan sommige geleerden ervan uit, dat de oorsprong van dit handelsvolk, dat talrijke eilanden en kuststreken in de Middellandse Zee koloniseerde, in Spanje zou liggen, dat rijk is aan metalen. Volgens hen kan de hoofdstad van Tarsis daarom geÔdentificeerd worden met de oude handelsstad Tartessos, die in de tegenwoordige Spaanse autonome regio AndalusiŽ aan de monding van de Guadalquivir lag. Andere geleerden denken daarentegen eerder aan een havenstad op SardiniŽ omdat de kooplieden van Tarsis zeevaarders waren of Tarsus in CiliciŽ, dat een gemengde Griekse en Joodse bevolking had. Misschien moeten we Tarsis helemaal niet letterlijk nemen, maar is daar wellicht heel West-Europa mee bedoeld? Hoe dan ook, deze tekst geeft wel aan dat er ook volken zullen zijn die de invasie niet goedkeuren en scherp veroordelen. Maar verder dan een officieel protest gaan ze niet, want er staat nergens geschreven dat zij IsraŽl met militaire middelen zullen steunen. Dus wat dat betreft staat IsraŽl er toch alleen voorÖ nou ja, alleen? Nee, niet echt! IsraŽl heeft toch wel ťťn bondgenoot, een hele sterke zelfs, maar daar zal Gog nog wel achter komen.

Deel 4

EzechiŽl maakt duidelijk dat IsraŽl bij de aanval van Gog en zijn bondgenoten, de Eeuwige als bondgenoot zal hebben.

EzechiŽl 38:14-16 Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk IsraŽl in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden, gij en vele volken met u, allen ruiters, een grote schare en een talrijk leger, en gij zult optrekken tegen mijn volk IsraŽl als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

Door driemaal te verklaren (38:6 en 15 en in 39:2) dat Gog en zijn bondgenoten uit hun woonplaats in het uiterste noorden zullen komen legt EzechiŽl grote nadruk op het feit, dat het hier niet om directe buurlanden gaat zoals genoemd in Psalm 83. EzechiŽl maakt duidelijk dat zodra Gogs troepen IsraŽls grenzen zullen overschrijden, God aan de hele wereld Zijn macht zal laten zien.

EzechiŽl 38:21-22 Dan zal Ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel zal Ik doen neerregenen op hem en zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn.

De oorlog van Gog is een wonderlijke oorlog want EzechiŽl meldt niets over een militaire tegenstander, ook IsraŽl word niet genoemd en al evenmin iets over IsraŽlische slachtoffers. De God van IsraŽl zal zelf zal ten strijde trekken tegen de vijandelijke legers die tegen IsraŽl oprukken en zullen door een rechtstreeks ingrijpen van God worden verslagen. In IsraŽl en onder de volken zal deze gebeurtenis gezien worden als een Godsgericht. Het leger van Gog zal in IsraŽl in de val lopen en vernietigend verslagen worden.

Het zal net zo zijn als bij de tocht door de Schelfzee (Exodus 14:30). De IsraŽlieten werden door het water niet aangetast, maar de Farao met al zijn wagens en ruiters kwam in het water van de Schelfzee aan zijn eind. De rechtvaardige toorn van God zal in alle hevigheid losbarsten als het ogenblik aanbreekt dat IsraŽl wordt aangevallen door Gog. De verwarring zal zo groot zijn dat de soldaten in de legers van Gog en zijn bondgenoten in paniek elkaar zullen aanvallen. Ze zullen geen onderscheid meer zien tussen vriend en vijand.

Hier zullen dezelfde taferelen plaats vinden die ook in het Bijbelboek Richteren terug te vinden zijn waarin de machtige legers van IsraŽls vijanden zodanig door God in de war werd gebracht, dat de soldaten elkaar ombrachten en de overlevenden in vrees en paniek haastig wegvluchtten waardoor de IsraŽlieten een grote overwinning behaalden zonder zelf te hoeven vechten.

Richteren 7:12 Midian nu en Amalek en al de stammen van het Oosten lagen in de vlakte, talrijk als sprinkhanen, en hun kamelen waren ontelbaar, talrijk als het zand aan de oever van de zee.

Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven. Gideon zendt boden het land door om de mensen op te roepen zich bij hem aan te sluiten. Maar liefst 32.000 mensen geven gehoor aan deze oproep. Maar de Here laat weten dat zijn leger veel te groot is. Iedereen die bang is, mag vertrekken, waarna er nog 10.000 overblijven. Nogmaals laat de Here aan Gideon weten dat zijn leger nog te groot is. Iedereen moet dan naar de waterkant om water te drinken. Alleen degenen die water drinken met de hand aan de mond, mogen blijven.

Vervuld door Gods Geest en een legertje van slechts 300 man ging Gideon de strijd aan met een groot en machtig leger. Dan klinken in Richteren 7:9 de woorden van de Here: ĎSta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven.í In drie groepen van honderd man blazen ze op hun horens, slaan ze de kruiken stuk die ze bij zich hebben, zwaaien met hun fakkels en roepen: ĎVoor de Here en voor Gideoní. En terwijl ze op hun horens blazen, richt de Here in de legerplaats van de vijand het zwaard van de ťťn tegen de ander, terwijl het leger op de vlucht slaat. De Here strijdt voor Gideon en voor zijn mannen. Zo zullen IsraŽls vijanden straks opnieuw met de Here te maken krijgen en het volk van IsraŽl zal opnieuw ervaren dat de Here aan hun zijde is.

Die geschiedenis van Gideon zal zich herhalen, maar daar zal het niet bij blijven! Vuur en zwavel zal God op de troepen van Gog en zijn vele bondgenoten laten neer regenen, onvoorstelbare stortbuien en enorme hagelstenen zullen hen teisteren. God zal met hen in het gericht treden door ziekten, pest en bloed! Hij zal onder hen een slachting aanrichten die zijn weerga niet kent! Zo zal de God van IsraŽl Zijn grote macht vertonen en aan alle volken der aarde laten zien wat er gebeurt als iemand aan Zijn oogappel komt, want in Zacharia 2:8 staat geschreven dat de Eeuwige onder Zijn vuist zal verpletteren, die Zijn oogappel aanraken!

EzechiŽl 38:23 Ik zal Mij groot en heilig betonen en Mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken; en zij zullen weten dat Ik de Here ben.

De grootscheepse invasie zal binnen ťťn enkele dag afgelopen zijn. De wereldbevolking zal het live op de televisie of op het Internet kunnen volgen. De hele wereld zal getuige zijn van Gods machtsvertoon! Miljoenen mensen zullen met eigen ogen zien dat God echt bestaat en velen zullen op de knieŽn gaan om de naam van de Hem aan roepen en wie weet zullen velen Jezus nog net op tijd aannemen als Heer en Verlosser want de oogsttijd zal niet lang duren omdat de Antichrist in de tussentijd al staat te popelen om zich te openbaren door gebruik te maken van de ontstane chaos op te treden als de nieuwe wereldleider. De in nood verkerende mens zal geloven dat deze anti-messias de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen en daarom zullen velen Gods machtsvertoon tegen Gogs bendes weer snel vergeten en zullen ze juist de antichrist als een god gaan aanbidden. In de eerste 3Ĺ jaar zal IsraŽl een verbond met deze valse messias sluiten waarbij hij in eerste instantie de plannen van het Joodse volk zal begunstigen. Het zal een tijd van valse vrede zijn. De tempel wordt herbouwd en de oude tempeldienst hervat maar na afloop van de eerste 3Ĺ jaar zal de antichrist zijn met IsraŽl gesloten verbond verbreken en zal hij zijn ware aard laten zien door zichzelf in de herbouwde Tempel in Jeruzalem tot God uit te roepen en dus ook tot opperheerser van het heelal verklaren.

De profetie van EzechiŽl gaat verder met Hoofdstuk 39. De eerste 8 verzen van hoofdstuk 39 vormen eigenlijk een korte samenvatting van hoofdstuk 38. De belangrijkste uitspraken worden herhaald en verder aangescherpt. Niet alleen deze aartsvijand van IsraŽl en zijn gigantische legermacht zullen door God totaal worden vernietigd, maar ook Magog (Rusland) zelf zal worden getroffen door een Godsgericht en worden verwoest door een vuurzee die ook de bewoners van de kustlanden zal verteren, die met Gog sympathiseren.

EzechiŽl 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen; en zij zullen weten dat Ik de Here ben.

Magog zal de vloek van God voelen, die aangezegd is aan allen die Zijn uitverkoren volk vervloeken. Magog en de kustlanden zullen getroffen worden door een formidabele catastrofe van vuur. Zijn dit wellicht de kustlanden die met Gog zijn opgetrokken naar de bergen van IsraŽl waaronder Turkije-Iran-LibiŽ-TunesiŽ-Marokko-Algerije en Soedan?

EzechiŽl maakt duidelijk dat er na Gods ingrijpen, grote aantallen doden op het slagveld van IsraŽl achterblijven.

EzechiŽl 39:11-12 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee en dat zal de weg versperren aan wie erdoor wil trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen; het dal van Gogs menigte. Het huis IsraŽls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja het gehele volk des lands zal begraven.

De genoemde zee is de Dode zee en ten oosten daarvan ligt nu nog JordaniŽ. Er zal dus een moment komen dat dit gebied aan IsraŽl zal toebehoren zoals al op 24 juli 1922 door de regeringen van de toenmalige Volkenbond zijn erkend. Het dal der doortrekkenden ligt naast de berg Nebo van waaraf God Mozes het Beloofde land liet zien (Deuteronomium 34:1). Dit is het dal waar de IsraŽlieten onder leiding van Jozua doorheentrokken op weg naar Jericho. (Jozua:1-2).

Wat opvalt in de aanval van Gog is, dat ťťn van de belangrijkste aartsvijanden van IsraŽl, SyriŽ, niet genoemd wordt in de lijst van bondgenoten die samen met Rusland en Iran zullen deelnemen aan het offensief tegen IsraŽl. Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat SyriŽ (Assur) al vůůr de invasie van Gog zal zijn uitgeschakeld vanwege de deelname aan de Psalm 83 oorlog en daarin verslagen zal worden. Assur vormde in de oudheid een historisch gebied dat in het Westen werd begrensd door de Middellandse Zee, in het Noorden door het Taurusgebergte, in het Oosten door de Eufraat en het Zuid Oosten en het Zuiden door ArabiŽ. Onder het bewind van de in het jaar 2000 gestorven dictator Hafez al-Assad is SyriŽ betrokken geweest bij elke oorlog tegen IsraŽl. De profeet Jesaja beschrijft wat er met de hoofdstad van SyriŽ Damascus zal gebeuren.

Jesaja:17:1-3 De Godsspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.

Deze Bijbeltekst laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er zal een moment komen waarin Damascus (wat in het Arabisch: Dimashq ash-Sham, wat Ďnoordí of Ďnoordelijkí of Ďnoordelijk landí betekend) zal in zijn geheel worden weggevaagd. Deze profetie is in het verleden nooit vervuld. Damascus wordt beschouwd als ťťn van de oudste ononderbroken bewoonde steden op aarde.

Hoewel Damascus in de geschiedenis dikwijls is veroverd en soms ook vrijwel verwoest, zijn er altijd mensen blijven wonen. Damascus werd telkens weer herbouwd. De stad wordt maar liefst zestig keer genoemd in de Bijbel. Volgens Jeremia 49:24-27 blijken de inwoners van Damascus aan dit oordeel te kunnen ontsnappen. ,,Ontmoedigd is Damascus, het keert zich tot de vlucht en schrik heeft hen bevangenÖ Hoe is de roemrijke stad verlatenÖDaarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden Ö omkomen.Ē Blijkbaar wordt Damascus eerst door IsraŽl gewaarschuwd d.m.v. bijvoorbeeld pamfletten, radio en telefoon, zoals dat ook gebruikelijk is in de oorlogen tegen de terreurbeweging Hamas in Gaza. De mensen slaan in paniek op de vlucht. De soldaten die moeten blijven, komen om.

Sommige Bijbeluitleggers denken dat Damascus door IsraŽl verwoest zal worden met een nucleaire bom omdat de profeet Jeremia zegt dat de burchten van Benhadad (Jeremia49:27) verteerd zullen worden, weg zullen smelten. Dat lijkt echter niet echt geloofwaardig omdat de Syrische hoofdstad slechts op een steenworp afstand van IsraŽl verwijderd ligt en de vrijgekomen radioactieve straling mogelijk ook IsraŽl zal treffen. Maar wie weet heeft IsraŽl een wapen ontwikkeld waarbij er van radioactieve straling geen sprake meer is. Wat ook denkbaar is is dat de verwoesting door gewone conventionele raketten zal geschieden. IsraŽl beschikt momenteel over geavanceerde wapens, die een stad als Damascus in een oogwenk kunnen vernietigen. Stel dat SyriŽ tijdens de Psalm 83 oorlog of door een andere reden, zou besluiten om langeafstandsraketten op bijvoorbeeld Tel Aviv of de zeehaven van Haifa af te vuren, met enorme verwoestingen tot gevolg, dan zal IsraŽl niet lang aarzelen een tegenaanval in te zetten.

Gezien het verdere vervolg van Jesaja 17, lijkt het inderdaad zo te zijn dat de verwoesting van Damascus voorafgaat aan de invasie van Gog. Jesaja 17 wordt namelijk afgesloten met een passage die door vele Schriftgeleerden wordt gelijkgesteld aan EzechiŽl 38 en 39. Jesaja meldt daarover het volgende:

Jesaja:17-12 t/m 14 Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeŽn, en een gebruis van natiŽn, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vůůr de wind uit en als een werveldistel vůůr de storm uit. Ten tijde des avonds, zie, daar is verschrikking; voordat het morgen wordt, zijn zij er niet meer. Dit is het deel van hen die ons plunderden, en het lot van hen die ons beroven.

De oprukkende legers in Jesajaís beschrijving van de invasie doet denken aan het geluid van allerhande militaire voertuigen. De vergelijking met grote golven zegt ook iets over de hoeveelheid soldaten die het kleine landje dreigt te overspoelen. EzechiŽl gebruikte een soortgelijke bewoording in zijn beschrijving van dezelfde gebeurtenis:

EzechiŽl 38:9 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.

Hoe groot deze legermacht ook mag zijn, binnen ťťn dag zal het weggevaagd worden! EzechiŽl heeft het meerdere keren over Ďdeze dagí en Jesaja spreekt van een avond en een ochtend. In deze zeer korte periode zal de Eeuwige zelf de vijand van IsraŽl vernietigen. En zo zeker als EzechiŽl 36 over het herstel van het land in vervulling ging, en zo zeker als EzechiŽl 37 over de terugkeer van de IsraŽlieten uit de verstrooiing in vervulling ging, zo zeker zullen ook EzechiŽl 38 en 39 in vervulling gaan en dat God Zijn heilige naam bekend zal maken onder Zijn volk IsraŽl en onder de volken. (EzechiŽl 39:7-8 en 21-22).

Allen die hun vertrouwen hebben gesteld op de leiders van deze wereld, zullen straks zeer bedrogen uitkomen. Het is opmerkelijk hoe nauwkeurig de profetieŽn van EzechiŽl in het schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen. Vandaag bestaan alle landen die zullen toetreden tot het "Noordelijke leger".Volgens de Joodse traditie begint de oorlog van Gog en Magog op de zevende dag van Soekot (Loofhuttenfeest). Nu doet zich in 2015 de situatie voor van de bloedrode maansverduisteringen tijdens het Loofhuttenfeest in september 2015 en geloven velen dat er zich tijdens dit feest grootse gebeurtenissen zullen plaatsvinden. In 2014 zijn er ook twee totale (bloedrode) maansverduisteringen te zien geweest en dat zal zich in 2015 herhalen. Het blijkt zeer uitzonderlijk te zijn dat in twee achtereenvolgende jaren tweemaal een bloedrode maan te zien is. Maar wat er ook gebeurt, zeker is dat de Here gaat ingrijpen in het huidige wereldgebeuren.


Toegevoegd: 17 januari 2015
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug