Harmágedon

Veel mensen voelen dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een horrorscenario. De wereld nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën en de geschiedenis van de mensheid. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekent, dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig paradijsachtig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Alleen Jezus zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. De komst van de Here Jezus zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Harmágedon is in de Bijbel het klassieke slagveld van de laatste grote oorlog en doet velen denken aan eindtijdrampen en alles verwoestende catastrofes die de aarde zullen teisteren. Maar Harmágedon betekent niet het einde van de wereld, maar slechts het einde van onze huidige wereldcyclus, een episode waarin de wereld zich in een chaos van slijk en bloed zal storten en ten onder zullen gaan. Het is het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de ‘machten van goed en kwaad’.

In de Apocalyps wordt de naam Harmágedon gegeven aan de plaats waar drie onreine geesten de koningen van de wereld zullen verzamelen voor de strijd tegen God. De algemene gedachte is dat de apocalyptische oorlog van de eindtijd zal plaatsvinden in de omgeving van het Bijbelse Megiddo.

Historici zeggen dat er geen plaats in de wereld is waar zoveel historische veldslagen hebben plaatsgevonden als om en rond Megiddo. Het Bijbelse Meggido is strategisch gelegen op een knooppunt van de Via Maris, de oude verbinding van de kust met de in het centrum en noorden van het land gelegen steden. Megiddo was een van de ommuurde stad-staten die door Jozua werden veroverd. Opgravingen in Tel Megiddo die rond 1925 werden uitgevoerd brachten een twintigtal boven elkaar gelegen vestingen aan het licht, waarvan de oudste van ca 4000 v.Chr dateert. Tot de vondsten binnen de muren behoren ook resten van een Kanaänitische tempel, paleizen, opslagplaatsen, uitkijktorens, garnizoenen en een paardenstal.Onder koning Salomo kwam de stad opnieuw tot bloei. De plaats was vooral ook bekend vanwege het feit dat de richter Barak met Gods hulp het sterke leger van Sisera versloeg bij de wateren van Megiddo.

In het Bijbelboek Openbaring is sprake van een enorme legermacht die zal komen opzetten vanuit het Oosten, van de opgang van de Zon, en dat deze zich zal aangorden tot een vernietigende strijd. Een strijd zoals zich nog nooit heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van bloedige oorlogen op de aarde.

Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

Net zoals aan Rusland, is ook aan China een rol weggelegd in het eindtijdscenario, het land zal in de eindtijd een groot en indrukwekkend volk vormen. De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is een der rivieren die genoemd worden in verband met het Hof van Eden en vormt tevens de uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. De in Openbaring genoemde koningen worden aangezet door boosaardige geestelijke machten. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het heilige Land. Volgens de profetieën zal het leger van China en aanhang, tweehonderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische ‘gele gevaar’ waar men al jaren over spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9 zegt dat wanneer dit gigantische leger begint te marcheren, dat aan een derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. De apostel Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook en zwavel uit hun bek kwam. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog. De koningen uit het oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten, maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld zullen‘vergaderd’ worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Hun voortbestaan hangt immers af van de overwinning door het beest van deze laatste slag tegen het Lam. De duivel denkt, dat hij het initiatief neemt, doch het is ‘de grote dag van de Almachtige God’, want God verzamelt hen op de plaats die genoemd wordt Harmágedon. De volkeren rukken op naar de wijnpersbak van Gods toorn.

Openbaring 16:13-14-16 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God...En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.

De strijd tegen de draak komt voor in talrijke Bijbelse teksten waar hij het symbool van het kwaad vertegenwoordigt. In de Openbaring 12: 7 t/m 12 staat dat er een oorlog kwam tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. De draak kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Er kan volgens de Bijbelteksten geen enkele twijfel over bestaan wie de draak is. Het is een wezen dat het onzinnige waagstuk beproeft om het heelal te veroveren en de wereld van haar maker los te scheuren, De ene heerschappij na de andere, in de hemelse gewesten, bezweek en viel in de macht van de verdelger. Een derde van de sterren des hemels trok één lijn met hem en volgde hem in zijn opstand tegen de Almachtige God. Onder Gods ondoorgrondelijke bestuur is het de draak zelfs mogelijk geworden grote schreden voorwaarts te doen tot bereiking van zijn doel en volvoering van zijn plannen. Zo is er nu een machtig bondgenootschap des kwaads wat onze planeet overstroomd met wanorde, geweld, onrecht, verdriet en dood waardoor ontelbare schepselen lijden en schreeuwen om verlossing. Deze draak wordt door Johannes als een wanstallig wezen afgeschilderd.

Openbaring 13 geeft de draak kracht en zijn troon en grote macht aan het beest uit de zee. Dat beest heeft zeven koppen zijn kleur is rossig en hij heeft tien horens en op zijn koppen draagt hij kronen. Het rossige duidt op bloed, vuur en dood. Dit beest zal zich volgens de Bijbel in de toekomst incarneren in de antichrist en zal naar het beeld en de gelijkenis van de draak zijn. De draak, ook wel de oude slang, de duivel en de satan genoemd zal echter worden verslagen en voor duizend jaar in de afgrond, de Abyssos, zijn eigen rijk, worden opgesloten.De alleenheerschappij van de antichrist, zal hem macht verlenen zoals geen mens ooit heeft bezeten in de geschiedenis van de mensheid. Zijn leiderschap zal bovennatuurlijk zijn want hij zal geleid worden door Satan zelf. Hij zal gedurende zijn bewind van drieënhalf jaar elke tegenstand meedogenloos de kop indrukken. Deze periode in de wereldgeschiedenis zal het hoogtepunt zijn van Satans droom om aan God gelijk te zijn. De helper van de antichrist de valse profeet zal maken dat de mensen het beest en de draak zullen aanbidden. Van de satanische drie-eenheid de duivel, de antichrist en de valse profeet zullen demonen uitgaan, die hun werken kracht zullen bijzetten met wonderen.

“Verzamelt U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels.Terwijl de aasvogels gereed zijn om hun vlees te eten, stellen de arrogante wereldleiders hun legers in slagorde op om oorlog te voeren. De haat tegen God en Zijn gezalfde, tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen en tegen Gods uitverkoren volk Israël, eindigt voor hen in een drama van ongekende omvang.

Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Deze dag hebben de ongelovigen aan zichzelf te wijten omdat zij zich tegen de God van de Bijbel hebben verzet. In plaats van zich te onderwerpen, zullen de wereldleiders bereid zijn God te lasteren. De mens zal totaal worden losgemaakt van alle belemmeringen om te doen wat de duivel hen ingeeft. Reeds nu verkeert deze wereld zonder echte leiders en stapelen de problemen zich steeds verder op. Maar in plaats van op God te vertrouwen zijn zij juist vastbesloten God te weerstaan en zelfs het koningschap van Jezus op aarde onmogelijk te maken, maar als eenmaal Gods tijd gekomen is, zullen Zijn vijanden niets meer te betekenen hebben. Dat Hij komt is zeker, in de Bijbel zijn 137 profetieën over Jezus eerste komst, die allemaal zijn vervult, en 200 over Zijn Tweede komst. In Jeruzalem waar Jezus ten hemel opvoer daar zal Hij ook terugkomen en daar zullen de antibijbelse machten hun hachelijke poging ondernemen Zijn terugkomst te verhinderen. Ook bij de eerste verschijning van Jezus had de vijand al geprobeerd om de bediening en het werk van Jezus te dwarsbomen door allerlei gevallen van demonische bezetenheid.Israël zal de wijnpersbak van Gods toorn worden. De verzamelde legermachten van Harmágedon zullen plotseling met de teruggekeerde Jezus te maken krijgen en zich tegen Hem keren, maar nog voor het tot enige strijd komt, worden zij weggevaagd. Het is een vernederend einde voor de trotse draak en al zijn meelopers.

Harmágedon is de plaats waar de volken, ten onder zullen gaan. Er blijft niets over van de macht van het beest dat op de troon in Jeruzalem zit. Hij wordt eenvoudig gegrepen. De legers van alle volken zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. In Harmágedon zal God zijn vreselijke oordeel voltrekken, daar zal de mensheid in staat van ontbinding verkeren. Er is sprake van een stroom van bloed zo diep als het toom van een paard in een vallei van ruim 300 kilometer lengte. Er is in een vallei met zo’n lengte. Het gaat om de Jordaanvallei, die ten noorden van het meer van Galilea begint en langs de grens van Jordanië naar de Golf van Eilat in het zuiden loopt.De profeet Jesaja voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hele wereld in het conflict betrokken zal raken en dat de uiteindelijke afrekening met de anti-God wereld bij Jeruzalem in het dal van Josafat zal plaatsvinden.

Joël 3:1-2 ‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, die zij onder de volken verstrooid hebben terwijl ze mijn land verdeelden…’

Het dal van Josafat is het dal waar de Here oordeelt. Daar zullen de menigten onder leiding van de antichrist en valse profeet zich verzamelen. Hij die dacht God van Zijn troon te kunnen stoten is plotseling als verlamd bij het zien van de schitterende verschijning van Jezus en Zijn hemels leger als zij op de Olijfberg verschijnen. Het beest wordt eenvoudig gegrepen als ware hij een stuk ongedierte, een ordinaire slang.Dat was de man die de aarde in zijn greep had en die de mensheid deed beven van angst. Als het gericht over hem voltrokken wordt is hij niets meer, net als de diegenen die hem lippendienst hebben bewezen en de anti-God leiders die hem op de troon hebben gezet. Dat is het lot van de volken die weigerden Gods gezag over deze aarde te accepteren die daardoor geestelijk door de machthebbers uitgehold zijn. Zo zeer zelfs dat ze in grote geestdrift zijn ontstoken om de komende Verlosser de pas af te snijden, om Hem met een huiveringwekkende krachtsinspanning te beletten Zijn voeten op aarde te zetten. Maar de Here Jezus zal uit de hemel komen met grote macht en majesteit, samen met de hemelse legers. Er zal zelfs geen sprake zijn van een slag maar van een verdelging. Zij allen zullen worden als waren ze nooit iets geweest. Een korte tijd was hun gegund om de wereld hun wil op te leggen, maar dan is plotseling het verhaal over. De ‘slag van Harmágedon’ betekent het einde van de grote verdrukking. In deze ‘slag’ zal alles vervuld worden wat de profeten over de Dag des Heren hebben aangekondigd.

De Bijbelteksten maken duidelijk dat er een verdrukking over de wereld zal komen zoals die er nog nooit geweest is. Het zal de definitieve laatste confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Algemeen wordt aangenomen dat de ‘slag van Harmágedon’ een op zichzelf staande gebeurtenis is maar gezien de geprofeteerde gebeurtenissen is het eerder het sluitstuk van een keten van gebeurtenissen die zich in de laatste drieënhalf jaar van de grote verdrukking afspelen. Het is duidelijk dat de wereld zich klaar maakt voor Harmágedon. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen.De wereld zal kennis maken met de meest destructieve wapens die door de wereldmachten zijn ontwikkeld want de profeten spreken over een periode van verschrikkelijke bloedbaden en verwoestingen. Alle naties van de wereld zullen bij de eindstrijd betrokken zijn.Daar is geen ontkomen aan! De legers van de wereld zullen allerminst toegerust zijn om de strijd aan te binden met de hemelse heerscharen.Op deze beslissende ‘dag des Heren’ zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.’Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid’ want de Here koestert toorn tegen alle volken. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. Dan zal God ook ‘rechtspreken over machtige natiën’ en breekt een nieuwe tijd van zaligheid aan wanneer de volken ‘hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen en zij de oorlog niet meer zullen leren.’( Jesaja 2:4) Dan zullen alle overgebleven mensen de waarheid van Gods Woord leren kennen en Jezus Christus als Heer aanvaarden.


Toegevoegd: 6 april 2007
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug