Harmágedon

Veel mensen voelen dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een horrorscenario. Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich ontwikkelen in de richting van de profetieën. Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. De wereld nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën en de geschiedenis van de mensheid. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekend, dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig paradijsachtig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Alleen Jezus zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. De komst van de Here Jezus zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Het boek Openbaring meldt “dat God de wereldmachten zal verzamelen op een plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.” Harmágedon is in de Bijbel het klassieke slagveld van de laatste grote oorlog. Het is het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de ‘machten van goed en kwaad’.

Openbaring 16:13-14-16 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God….En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.

In de Apocalyps wordt de naam Harmágedon gegeven aan de plaats waar drie onreine geesten de koningen van de wereld zullen verzamelen voor de strijd tegen God. De algemene gedachte is dat de apocalyptische oorlog van de eindtijd zal plaatsvinden in de omgeving van het Bijbelse Megiddo.

Historici zeggen dat er geen plaats in de wereld is waar zoveel historische veldslagen hebben plaatsgevonden als om en rond Megiddo. Het Bijbelse Meggido is strategisch gelegen op een knooppunt van de Via Maris, de oude verbinding van de kust met de in het centrum en noorden van het land gelegen steden. Megiddo was een van de ommuurde stadstaten die door Jozua werden veroverd. Opgravingen in Tel Megiddo die rond 1925 werden uitgevoerd brachten een twintigtal boven elkaar gelegen vestingen aan het licht, waarvan de oudste uit ca 4000 v. Chr. Tot de vondsten binnen de muren behoren ook resten van een Kanaänitische tempel, paleizen, opslagplaatsen, uitkijktorens, garnizoenen en een paardenstal. Onder koning Salomo kwam de stad opnieuw tot bloei. De plaats was vooral ook bekend vanwege het feit dat de richter Barak met Gods hulp het sterke leger van Sisera versloeg bij de wateren van Megiddo.

In het Bijbelboek Openbaring is sprake van een enorme legermacht die zal komen opzetten vanuit het Oosten, van de opgang van de Zon, en dat deze zich zal aangorden tot een vernietigende strijd. Een strijd zoals zich nog nooit heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van bloedige oorlogen op de aarde.

Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is een der rivieren die genoemd worden in verband met het Hof van Eden en vormt tevens de uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).

Velen geloven dat de tekst in Openbaring 16:12 betrekking heeft op China. China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel een groot en indrukwekkend volk vormen en opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar te worden. Er doen zich profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Ze spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische superwapens waarmee men welke vijand dan ook, een vreselijke slag kan toebrengen.

China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China besteedt 65 miljard dollar per jaar aan “defensie”. Dat is na de Verenigde Staten het grootste budget ter wereld. Henry Kissinger zei in april 2008 dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden.

Uit een peiling van de staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine verwachten zelfs een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Ook China zal oprukken naar de wijnpersbak van Gods toorn, genaamd Harmágedon.

De in Openbaring genoemde koningen worden aangezet door boosaardige geestelijke machten. Volgens de profetieën zal het leger tweehonderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische ‘gele gevaar’ waar men al jaren over spreekt, lijkt realiteit te worden. Openbaring 9 zegt dat wanneer dit gigantische leger begint te marcheren, dat aan een derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. De apostel Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook en zwavel uit hun bek kwam. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog. De koningen uit het oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten, maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld zullen‘vergaderd’ worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Hun voortbestaan hangt immers af van de overwinning door het beest van deze laatste slag tegen het Lam. De duivel denkt, dat hij het initiatief neemt, doch het is ‘de grote dag van de Almachtige God’. De volkeren rukken op naar de wijnpersbak van Gods toorn.

“Verzamelt U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels. Terwijl de aasvogels gereed zijn om hun vlees te eten, stellen de arrogante wereldleiders hun legers in slagorde op om oorlog te voeren. De haat tegen God en Zijn gezalfde, tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen en tegen Gods uitverkoren volk Israël, eindigt voor hen in een drama van ongekende omvang.

Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Deze dag hebben de ongelovigen aan zichzelf te wijten omdat zij zich tegen de God van de Bijbel hebben verzet. In plaats van zich te onderwerpen, zullen de wereldleiders bereid zijn God te lasteren. De mens zal totaal worden losgemaakt van alle belemmeringen om te doen wat de duivel hen ingeeft. Reeds nu verkeert deze wereld zonder echte leiders en stapelen de problemen zich steeds verder op. Maar in plaats van op God te vertrouwen zijn zij juist vastbesloten God te weerstaan en zelfs het koningschap van Jezus op aarde onmogelijk te maken, maar als eenmaal Gods tijd gekomen is, zullen Zijn vijanden niets meer te betekenen hebben. Dat Hij komt is zeker. In Jeruzalem waar Jezus ten hemel opvoer daar zal Hij ook terugkomen en daar zullen de anti-Bijbelse machten hun hachelijke poging ondernemen Zijn terugkomst te verhinderen. Ook bij de eerste verschijning van Jezus had de vijand al geprobeerd om de bediening en het werk van Jezus te dwarsbomen door allerlei gevallen van demonische bezetenheid. Israël zal de wijnpersbak van Gods toorn worden. De verzamelde legermachten van Harmágedon zullen plotseling met de teruggekeerde Jezus te maken krijgen en zich tegen Hem keren, maar nog voor het tot enige strijd komt, worden zij weggevaagd. Het is een vernederend einde voor de trotse draak en al zijn meelopers.

Harmágedon is de plaats waar de volken, ten onder zullen gaan. Er blijft niets over van de macht van het beest dat op de troon in Jeruzalem zit. De legers van alle volken zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. In Harmágedon zal God zijn vreselijke oordeel voltrekken, daar zal de mensheid in staat van ontbinding verkeren. De profeet Jesaja voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen.

Alle naties/wereldleiders zullen onder invloed van demonen bij de eindstrijd betrokken zijn. Daar is geen ontkomen aan! De vijandelijke legermachten worden door geesten der duivelen vergaderd in het heilige land waar de antichrist zich bevindt. Harmágedon zal gaan om de stad Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Daar komt de uiteindelijke afrekening:

Joël 3:1-2 “Want zie, die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”.

Het dal van Josafat ligt bij Jeruzalem. Jeruzalem zal het doel van de strijd zijn. Het gaat om een geestelijke strijd. De strijd om het komende Koninkrijk. De ‘schaal der bedwelming’ die Jeruzalem heet is in volle gang. Naast de islamitische massa’s en hun sympathisanten, zijn het de wereldleiders die hun aanval hebben gericht tegen Israël en het Joodse volk. Op deze beslissende “Dag des Heren” zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.’Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid’ want de Here koestert toorn tegen alle volken. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven. De overwinning is volkomen. Gods profeten hebben het allemaal aangekondigd. De wereld bespotte hen. De legers van de wereld zullen allerminst toegerust zijn om de strijd aan te binden met de hemelse heerscharen. Ze weigeren Gods gezag over deze aarde te accepteren. Zo zeer zelfs dat ze in grote geestdrift zijn ontstoken om de komende Verlosser de pas af te snijden, om Hem met een huiveringwekkende krachtsinspanning te beletten Zijn voeten op aarde te zetten.

Het zal de definitieve confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Het is duidelijk dat de wereld zich klaar maakt voor Harmágedon. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. De wereld zal kennis maken met de meest destructieve wapens die door de wereldmachten zijn ontwikkeld want de profeten spreken over een periode van verschrikkelijke bloedbaden en verwoestingen.

De Here Jezus zal uit de hemel komen met grote macht en majesteit, samen met de hemelse legers. Hij die dacht God van Zijn troon te kunnen stoten is plotseling als verlamd bij het zien van de schitterende verschijning van Jezus en Zijn hemels leger als zij op de Olijfberg verschijnen. Er zal zelfs geen sprake zijn van een slag maar van een verdelging. Zij allen zullen worden als waren ze nooit iets geweest. Een korte tijd was hun gegund om de wereld hun wil op te leggen, maar dan is plotseling het verhaal over. De ‘slag van Harmágedon’ betekent het einde van de grote verdrukking. Het beest wordt eenvoudig gegrepen als ware hij een stuk ongedierte, een ordinaire slang. Dat was de man die de aarde in zijn greep had en die de mensheid deed beven van angst. Als het gericht over hem voltrokken wordt is hij niets meer, net als de diegenen die hem lippendienst hebben bewezen en de anti-God leiders die hem op de troon hebben gezet. In deze ‘slag’ zal alles vervuld worden wat de profeten over de Dag des Heren hebben aangekondigd. De overlevenden blijven achter op de puinhopen van de voorbij gegane beschaving.

Er breekt een nieuwe tijd aan van zaligheid en zullen alle overgebleven mensen de waarheid van Gods Woord leren kennen en Jezus Christus als Heer aanvaarden.


Toegevoegd: 14 april 2012
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug