Oorlog Irak jaren terug gepland

In de algemene opinie wordt gezegd - zoals door president Bush zelf aangereikt - dat de oorlog in Irak het gevolg is van de terreuraanslagen in New York op 11 september 2001. Saddam zou banden hebben met de Al-Qaeda beweging van Osama Bin Laden. Tot op heden is dat nog niet overtuigend aangetoond. Evenmin is ronduit vast komen te staan, dat Irak nog massavernietigingswapens in bezit heeft, hoewel dat wel voor de hand ligt. Uit diverse nieuwsbronnen blijkt nu, dat een aanval op Saddam Hoessein's regime al veel eerder op het 'verlanglijstje' stond binnen Amerikaanse regeringskringen.

Volgens de Amerikaanse politiek columnist Robert Kagan heeft dat alles te maken met Amerika's kijk op de wereldpolitiek. In zijn boek Balans van de macht (Uitg. Bezige Bij) wijst hij op een groot verschil in denken omtrent de internationale politiek tussen Europa en de Verenigde Staten. Daaruit zou ook de recente onenigheid binnen de VN te verklaren zijn. In Europa, met twee wereldoorlogen op het continent achter de rug, zou men het politieke verkeer tussen landen onderworpen zien aan regels en afspraken. Daarvoor is dus veel diplomatie en overleg nodig.

De Amerikanen zouden volgens Kagan veel meer denken vanuit het principe van sterken en zwakken. Wie de orde van recht, vrijheid en veiligheid verstoort, moet streng worden aangepakt, want wordt als bedreiging gezien voor de wereld in het algemeen en voor de VS in het bijzonder. Robert Kagan is een van de oprichters van het PNAC (Project for the New American Century). Deze organisatie fungeert als een soort denktank voor de Amerikaanse internationale politiek en heeft als doelstelling het bevorderen van de Amerikaanse overwicht in de wereld. Op de voorpagina van de website van deze organisatie - www.newamericancentury.org - staat o.a. iets te lezen over het uitgangspunt, namelijk, dat "het Amerikaanse leiderschap goed is, zowel voor Amerika alsook voor de wereld" en dat "zulk leiderschap vraagt om militaire kracht."

De Intentieverklaring die bij de oprichting op 3 Juni 1997 werd uitgesproken bestaat globaal uit vier punten:
1. Wij moeten de defensie-uitgaven opschroeven om onze wereldwijde verantwoordelijkheid te kunnen nemen en om ons leger te moderniseren voor de toekomst.
2. We moeten de banden met onze democratische medestanders versterken en vijandelijke regimes ter verantwoording roepen.
3. Wij moeten de noodzaak van politieke en economische vrijheid in het buitenland promoten.
4. We moeten de verantwoordelijkheid accepteren voor de unieke rol van Amerika in het bewaren en onderhouden van een internationale orde, die gunstig is voor onze veiligheid, voor onze eigendommen en voor onze principes.

Met andere woorden: Amerika moet de suprematie over de volkeren behouden en uitbreiden tot welzijn van Amerika zelf en van de wereld in haar geheel. Deze intentieverklaring is mede ondertekend door Job Bush (broer van de president) en leden van de nu zittende Amerikaanse regering, zoals vice-president Dick Cheney, zijn secretaris Lewis Libby, minister van defensie Donald Rumsfeld en defensiesecretaris Paul WoKowitz.

Al in 1992 werd de Defense Policy Guidance (DPG) opgesteld, een plan gebaseerd op de defensiestrategie van het Ministerie van Defensie, toen onder leiding van Cheney, tijdens de regering van Bush senior. Het DPG ging onder andere over:
- hoe Amerika de enige supermacht kan blijven
- hoe men kon voorkomen dat er een nieuwe rivaal zou opkomen
- hoe de internationale veiligheidsregels ervoor moeten zorgen dat Amerikaanse principes en interesses beschermd blijven
De gids werd opgesteld door Paul Wolfowitz en Lewis Libby.

Op 15 September 2002 berichtte de Schotse krant Sunday Herald over een ontwerp voor de wereldwijde overheersing door de VS. Het document, getiteld 'Rebuilding America's Defences: Strategies, Forces And Resources For A New Century', werd geschreven in September 2000 door de eerdergenoemde denktank PNAC. Het plan toont aan dat de regering-Bush van plan was, of Saddam Hoessein nu aan de macht was of niet, de militaire controle over de Golfregio tot stand te brengen. Het zegt: "De Verenigde Staten trachten al decennia een meer duurzame rol te spelen in de zekerstelling van de Golfregio. Terwijl het onopgeloste conflict met Irak zorgt voor de directe rechtvaardiging, gaat de noodzaak van de aanwezigheid van een aanzienlijke Amerikaanse krijgsmacht de kwestie van Saddam Hoesseins regime te boven."

Zo gezien is de Amerikaanse actie in Irak dus onderdeel van een strategie om de sterke greep op het wereldgebeuren te behouden en uit te breiden. Degenen die deze plannen in het verleden hebben ontwikkeld zijn nu in Amerika aan de macht en krijgen zo gelegenheid hun ideeŽn uit te werken. Dat daarbij ook de olie nog een belangrijke rol speelt is duidelijk.

Amerika op weg naar het einde?
Toch is lang niet iedereen ervan overtuigd, dat Amerika het gewenste overwicht zal bereiken, ook al is het vandaag de enige supermacht. Want wat als de overige landen zich echt tegen de VS keren? Het is opvallend, dat naarmate Amerika zich meer laat gelden de laatste tijd er ook wereldwijd een toenemend anti-Amerikanisme te bespeuren is. Niet alleen onder de bevolking, maar ook in hoge diplomatieke kringen. Bovendien, om de eerder genoemde doelstellingen waar te kunnen maken is een militaire overmacht nodig en dat kost veel, heel veel geld! De wereldwijde defensiebegroting beloopt jaarlijks zo'n 900 miljard euro. Meer dan de helft daarvan komt voor rekening van de VS. En dat moet in de komende tijd nog meer gaan worden...

En wie zal dat allemaal betalen? Want hoe groot Amerika ook is, bedenk wel, dat Europa een economische potentie heeft, die nog groter is. Bovendien ligt de grootste rijkdom niet opgeborgen in Amerika, maar in... het Midden-Oosten. Wat gebeurt er als er toenadering komt tussen Europa en landen in het Midden-Oosten? En stel dat de landen in het Verre Oosten, China, Japan enz. zich daar ook nog eens bij aansluiten? Of dat de Verenigde Naties het solistische optreden van Amerika niet langer verdragen?

Al Jazeera
De avond voordat de oorlog begon zond de VPRO een discussieprogramma van de Arabische zender Al Jazeera uit, als illustratie van hoe de Arabische wereld over Irak debatteert. Zo is in de Arabische wereld een serieus debat gaande over de vraag of de oorlog in Irak een laatste stuiptrekking is van wereldmacht Amerika; een geluid dat in het Westen niet vaak te horen is. Talaat Roumay, hoofdredacteur van de Egyptische krant Shaab Masriya, ziet in de recente ontwikkelingen de voorbode van een nieuwe wereldorde, waarin zich een alliantie aftekent van Frankrijk, Duitsland, China en de Arabische wereld. De nederlaag die Amerika leed in de veiligheidsraad zal volgens hem de toekomstige internationale verhoudingen bepalen.

Zijn tegenvoeter in het debat, de Soedanese deskundige internationale betrekkingen Hassan Sati meent dat Amerika de wereld nog altijd regeert volgens consequent eigenbelang, maar verwacht dat dit 'vierde rijk' uiteindelijk zal falen. "De dinosaurus die uitsterft omdat hij zich niet aanpast aan zijn omgeving. Niet de Amerikaanse overwinning op Saddam Hoessein, maar het internationale isolement van Amerika zal bepalend zijn voor de nieuwe wereldorde", aldus de gasten in De Tegenovergestelde Kant.

Voor miljoenen Arabieren uiteraard een verleidelijk perspectief. Een van de debater uit Soedan sprak nog een 'profetie' uit: "Het hoofdkwartier van de VN, nu nog in New York, zal op termijn verplaatst worden naar het Midden-Oosten..." lk heb niet het idee, dat de man een verwoed Bijbellezer is. Destemeer opmerkelijk, dat hij deze verwachting uitspreekt. Een ding is zeker: het zou prima passen in het Bijbelse scenario van de toekomst.

Meer weten:
www.newamericancentury.org, www.atimes.com, www.aeipoliticalcorner.org, belgium.indymedia.org, www.sundayherald.com


Toegevoegd: 21 april 2003
Bron: Amen, nr. 48, april 2003
zie ook: www.amen.nl


Print deze pagina
Terug