‘Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’

Paus Johannes Paulus II kust de Koran Het zal weinigen van u ontgaan zijn dat de Bredase bisschop Muskens Allah een mooi woord vindt voor God. “Zouden we niet allemaal samen zeggen: we noemen God voortaan Allah”, zei de geestelijk leider in het actualiteitenprogramma Netwerk. Het is nauwelijks te geloven, maar de man krijgt met deze uitspraak waarachtig nog bijval ook en zelfs uit wat men ‘christelijke’ kring noemt. De interkerkelijke vredesbeweging IKV Pax Christie vindt de suggestie van Muskens het overwegen waard en noemt het een mooi tegengeluid. Ook anderen noemen het een “interessante suggestie”. Volgens Muskens is Allah het Arabische woord voor God en is er geen verschil tussen Allah van de Koran en de God van de Bijbel. Volgens hem hebben mensen het verschil tussen Allah en God bedacht om er ruzie over te kunnen maken. Muskens zegt ervan overtuigd te zijn dat de naam Allah ooit ingevoerd zal worden. “Ik krijg het niet meer voor elkaar, maar over honderd jaar, tweehonderd jaar, moet ik het nog maar eens zien.” De vorige baas van Muskens in het Vaticaan, paus Johannes Paulus II was ook al zo verrukt van Allah dat hij zelfs de Koran kuste.

De inspanningen die paus Johannes Paulus II zich heeft getroost tot vereniging van alle religies zijn genoegzaam bekend. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde deze paus dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus en de God van de Bijbel met Allah van de Koran. De Duitse rooms-katholieke theoloog Küng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden maar als een succesvol ijveraar voor het geloof in één god voor honderden miljoenen mensen. Het is bekend dat op verschillende gebedsbijeenkomsten paus Johannes Paulus II bad met geestelijken van de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme. Dat gaat regelrecht in tegen het eerste gebod van God: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ook de profeet Jesaja waarschuwt de mensheid.

Jesaja 44:6 Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van Israël, de Here der Heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.

In Indonesië is het al heel gebruikelijk dat bij de eucharistievieringen in plaats van God de naam Allah gebezigd wordt. En zo geloven velen dat de moslims, joden en christenen dezelfde God aanbidden, maar dat is een dwaling en een ernstig gebrek aan feitenkennis. Er is kennelijk weinig van Gods onfeilbare Woord tot de breinen van deze mensen doorgedrongen. Inhoudelijk staat de Koran mijlenver van de Bijbel. Allah’s volgelingen prediken uit zijn naam hel en verdoemenis en dreigen joden en christenen met uitroeiing. En dat noemt men dezelfde god als de God van de Bijbel!

Zelfs uit de hoek van de moslims is met regelmaat de roep te horen dat Allah groter is dan de God van joden en christenen. Islam betekent "onderwerping" aan Allah en het woord "moslim" betekent "zij die zich onderwerpen". De God van de Bijbel daarentegen geeft de mens de vrije keus. De islam claimt de absolute waarheid te bezitten, geen relatieve waarheid, maar de absolute waarheid. Er is geen andere ware godsdienst. De islamiet gelooft dat de islam het Judaïsme en het christendom overtreft. Toch hebben verschillende protestante kerken hun deuren geopend voor moslimdiensten en protestante predikanten, zeggen dat Koranteksten in de christelijke kerken gelezen zouden moeten worden. Diverse hedendaagse theologen wijzen de maagdelijke geboorte van Jezus af en loochenen eveneens Zijn opstanding. Vandaar dat deze heren zo’n goede verstandhouding met moslimgeestelijken hebben, want beiden zijn geïnspireerd door de vader der leugen en zijn geest. Veel christenen zien de islam als een andere variant van het christelijk geloof. Men heeft geen helder beeld van de god van de islam, die geen enkele gemeenschappelijke grond heeft met de God van de Bijbel. Allah is zomaar een naam, zoals Jan, Piet en Klaas.De God van Israël heeft zich bekend gemaakt met Zijn naam Jahweh, in de Bijbel vertaald met Here (NBG) of Heere (SV). Allah is geen naam, maar het Arabische woord voor god, een titel, een god zonder naam, een god zonder liefde. In de 99 namen van Allah in de Koran, ontbreken 2 essentiële namen: Vader en Liefde. Het nieuwe testament geeft 57 directe opdrachten om lief te hebben en 191 indirecte. In de Koran is geen enkel bevel voor liefde, maar staan wel 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah. Is dat dezelfde god als die van de Bijbel?

Volgens de koran zou de aartsengel Gabriël tegen Mohammed gezegd hebben dat ‘God’ geen zoon heeft.

Soera 4:171 Immers Allah is een enig god; vér is het van zijn lofprijzing dat hij kinderen zou hebben.

Vreemd; want dezelfde engel zei 600 jaar eerder in Nazareth tegen de jonge vrouw Maria:

Lucas 1:35 De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

Op wel tien plaatsen in de Koran staat dat Allah geen zoon heeft.

Soera 19:35 Niet is het aan Allah, dat hij zich een zoon zou nemen.

Er wordt zelfs een vloek uitgesproken over degenen die beweren dat Allah een zoon heeft.

Jodendom, christendom en islam herleiden alle hun oorsprong tot Abraham en daarom gaan velen ervan uit dat het islamitische geloof ook gerekend mag worden tot één van de drie monotheïstische godsdiensten. Maar de gelijkstelling van Allah met de Enige en Waarachtige God, die joden en christenen aanbidden is een ernstige dwaling. In de tijd waarin Mohammed opgroeide was de Ka’aba-steen in Mekka een bijzondere plaats van verering en een religieus centrum, waar 360 afgoden werden aanbeden met evenveel afgodsbeelden. Behalve goden, geloofde men ook in allerlei geesten. Overal waren heiligdommen aan de goden gewijd, de voornaamste was de Ka’aba. Deze Ka’aba was - zo zeggen de Arabieren - door Adam gebouwd en later, na de zondvloed, door Abraham en Ismaël verder verfraaid. In de Ka’aba bevindt zich een zwarte steen die door Gabriël uit het paradijs naar de aarde zou zijn overgebracht. De Ka’aba werd het huis van Allah genoemd. Ook was hier de opperste godheid, Allah, boven allen verheven. Dit gegeven is terug te vinden in verschillende encyclopedieën. Zo zegt de Encyclopedie Britannica : ,,Allah wordt in Arabische inscripties gevonden vóór het ontstaan van de islam." De encyclopedie van de islam stelt: ,,Allah was bekend onder de Arabieren vóór het ontstaan van de islam als één van de goden van Mekka." In een artikel "The quintessence of islam", schrijft de geschiedkundige S.G.Bergson: ,,in Arabië werd de vroegere god van de vruchtbaarheid, genaamd Baäl, verwisseld met een echte Arabische woestijngod Allah."

In het boek Islamic Invasion schrijft Dr. Robert Morey: ,,Tot de zevende eeuw, toen Mohammed Allah verhief tot de enige god, was Allah de naam van een maangod, zoals deze in Arabië werd aanbeden. In Arabië werd de zonnegod gezien als een godin en de maan als een mannelijke god" aldus Morey. Reeds verschillende academici, zoals Alfred Guilluame hebben naar voren gebracht, dat aan de maangod verschillende namen werd gegeven, één daarvan was Allah. Allah de maangod was getrouwd met de zongodin. Samen brachten zij drie godinnen voort- de dochters van Allah. Deze drie dochters werden Al-lat (zonnegodin), Al-Veza, (Oezza, de allermachtigste) en Al-Manat ( morgenster) genoemd. Het symbool van de verering van de maangod in de Arabische cultuur en ook elders in het Midden-Oosten was de halve maan die nog steeds te zien is op de minaretten van moskeeën. In het begin accepteerde de Koran de drie dochters van Allah als godinnen, die door de volgelingen van Mohammed aanbeden mochten worden. Daarna werd Mohammed uitgedaagd om te verklaren hoe de koran, als er maar één god Allah was, drie godinnen ernaast kon accepteren. Zijn antwoord was dat hij op het moment dat hij de Koran schreef naar Satan had geluisterd. De waarheid is dat Mohammed helemaal niet kon schrijven, hij was namelijk een analfabeet. Daarom werden in de volgende editie van de Koran deze verzen eruit gelicht. Dit is de reden waarom de voormalige Iraanse geestelijk leider Ayatollah Khomeini, en vele anderen met hem zo boos waren op de schrijver Zalman Rushdie, toen deze zijn cynische roman 'De Duivelsverzen (The Satanic Verses)' publiceerde waarin Mohammed een centrale rol speelt.

Vele islamitische geleerden en historici kennen deze episode over het begin van de islam en willen dit zorgvuldig weghouden van het grote publiek, omdat het immers zou bewijzen dat de islam in het begin een meergodendom was. Daarom is het islamitische geloof wat zijn origine betreft, niet monotheïstisch. Daarom kan deze ‘godsdienst’ niet als zodanig geclassificeerd worden naast het Jodendom en Christendom. De God van de Bijbel openbaarde zich aan de mensen. Hij maakte zich bekend aan Abraham en leidde hem naar het Beloofde land. Hij openbaarde zich aan Mozes en het volk van Israël en gaf dit volk de wet. Het feit dat Allah ook god wordt genoemd, wil beslist niet zeggen dat hij ook de God van Abraham, Isaäk en Jakob is. Men kan iedere geestelijke macht op deze manier wel god noemen. De Koran beschrijft een godsbeeld dat volledig afwijkt van de God zoals de Bijbel die openbaart.

Mohammed heeft geclaimd dat de openbaringen die hij heeft ontvangen onfeilbaar zijn. Maar dat claimen heeft geen enkele betekenis als daaraan ook niet enig bewijs aan ten grondslag ligt. Dat bewijs is er niet. De Koran, anders dan de Bijbel, geeft praktisch geen historische achtergrond informatie. De Koran staat niet alleen vol onnauwkeurig weergegeven berichten en verdraaide waarheden uit het Oude en Nieuwe Testament, maar put ook uit later verschenen apocriefe boeken en geschriften. Er bestaan omtrent Mohammed tal van legenden en mythes die niet in de Koran vermeldt staan. In Mohammed’s voorstelling speelden geesten en demonen een alomtegenwoordige rol. Het geloof in demonen hoort sowieso tot het wezen van de islam. Vooral de vrouwelijke demonen zijn zeer listig en gemeen. Mohammed gebruikte de Bijbel als basis voor de Koran maar beweerde dat de islam nodig was omdat er door joden en christenen geknoeid is met de originele boeken van Mozes. Ieder, jood of christen die de ‘waarheid’ van de Koran in twijfel trekt, is doods schuldig. En elke moslim die zo’n jood of christen doodt zal bij zijn eigen dood ingaan in het paradijs. Dat de Koran onveranderlijk is, is ook een sprookje. Er bestaat aantoonbaar bewijs dat de Koran zeer discutabele ‘waarheden’ bevat. Steeds is de inhoud aan wijziging onderhevig geweest, vaak met zichzelf in strijd, alsmede met de hadith (overlevering) en soenna, qua gezag voor moslims vergelijkbaar met wat voor de joden Talmoed en Misjna is. Hoewel Allah vaak de barmhartige wordt genoemd in de ene vertaling, komt men tegenwoordig met versies waarin die term niet meer voorkomt. Zevenentwintig keer klinkt in de koran de oproep: dood ongelovigen. Het is zonneklaar dat dit de joden en de christenen zijn, ook wel de apen en de zwijnen genoemd.

Niet alle moslims nemen deze voorschriften gelukkig serieus, maar de extremisten onder hen wel en zij zijn het die wereldwijd terroristen rekruteren en motiveren om andersdenkenden te vermoorden. In de koran staat in Sura 4:74-76 het volgende: ,,Laten degenen die hun wereldse leven willen inruilen voor het hiernamaals, vechten voor het doel van Allah, ongeacht of ze sterven of overwinnen, wij zullen hen rijkelijk belonen... De ware gelovigen vechten voor het doel van Allah, maar ongelovigen vechten voor hun idolen. Strijdt dan tegen de priesters van Satan." Sterven voor de zaak van Allah is een heilige plicht. De ‘Jihad’ die de moslims voeren is een strijd tegen de ongelovigen met de bedoeling de triomf van de islam over alle godsdiensten te bewerkstelligen. In Sura 9-at-Tauba:5 staat: ,,doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt." Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. Is de god die deze bevelen aan zijn volgelingen geeft, dezelfde als de God van de Bijbel?

Onlangs waren op Channel 4 beelden is te zien die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten wat betreft de ware bedoelingen van de islam. Tienduizenden bezoekers in diverse moskeeën krijgen te horen dat het Westen niet deugt en vernietigd moet worden. Moslims mogen geen anders-gelovigen helpen, zo is de boodschap. Op de videobeelden wordt regelrechte haat tegen de Westerse wereld verspreid. In een moskee in Birmingham wordt openlijk gezegd dat de tijd van de jihad is aangebroken. Wat een afschuwelijke dwaling te beweren dat de god van de islam dezelfde is als de God van joden en christenen.


Toegevoegd: 17 augustus 2007
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug