De gesel van de Islam (1)

De tekens van de komst van de Here Jezus en van zijn rijk jagen in een razend snel tempo om en langs ons heen. Jezus Zelf adviseert ons om goed op die tekens te letten. De oproep 'Het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie' wordt dagelijks meer actueel en dringend. In dit artikel willen we speciaal letten op een van die tekens, de opmars van de Islam in verband met de komst van het rijk van de antichrist.

Dit gaat ons allemaal aan, want we zitten er middenin. De Europese Unie krijgt steeds duidelijker trekken van het Babylon van de eindtijd. De afgelopen maanden zagen we hoe de E.U. zich van de V.S. en Engeland afkeert. Europa zoekt een eigen machtspositie in de wereld! Tegelijk werd duidelijk hoe de E.U. de kant van de olie en het geld, dus van de Islamitische Arabische landen heeft gekozen. Binnen de E.U. zijn Joods-Christelijke waarden aan het verdwijnen en speelt de Islam een steeds grotere rol. Er zijn nu 30 - 35 miljoen legale en illegale Moslims in Europa. Als straks Turkije bij de E.U. komt, komen er zo'n 70 miljoen Moslims bij. Men heeft uitgerekend dat er omstreeks 2040 zoveel Moslims in de E.U. zijn dat zij een meerderheid vormen en democratisch de macht kunnen overnemen. Op democratische wijze zal dan ons democratisch systeem worden ingewisseld voor de Islamitische wetgeving, de sharia.

De derde aanval
Al kort na de dood van Mohammed in 632 begonnen de veroveringsoorlogen van de Islam. In 632 werd SyriŽ onder de voet gelopen. Die oorlog werd gevoerd onder de leuze: 'Het paradijs ligt voor u, maar achter u zijn de duivel en het vuur van de hel'. Jeruzalem werd in 640 ingenomen. In de achtste eeuw probeerde de Islam voor de eerste maal Europa te veroveren. Hun legerleider Djebel al-Tarik trok in 711 de Straat van Gibraltar (Gibraltar betekent: Tariks berg) over en veroverden Spanje en Portugal. In 732 staken de Moslim legers de PyreneeŽn over. De Europese opmars van de Islam werd in datzelfde jaar door Karel Martel bij Poitiers tot staan gebracht.

De tweede aanval van de Islam op Europa gebeurde in de 16e en 17e eeuw. Vanuit Istanbul werden Griekenland, AlbaniŽ en het voormalige Yoego-SlaviŽ veroverd. De beslissende slag vond in 1683 rondom Wenen plaats. Grootvizier Kara Moestafa verwachtte met zijn leger van 200.000 man via Wenen de rest van Europa onder het gezag van Turkije en de Islam te brengen. Hij word echter verslagen, maar het hele Midden-Oosten heeft tot 1917 onder het gezag van de Turken gestaan.

De derde aanval, die nu gaande is, bestaat uit twee fronten. Het eerste 'front' is de vreedzame overval van de miljoenen Moslims die de E.U. overstromen. Het tweede 'front' is van politieke aard en vormt de E.U. om tot EurabiŽ.

EurabiŽ
Na de Yom Kippur Oorlog in 1973, de derde Arabische nederlaag tegen IsraŽl, gingen de Arabische olielanden het oliewapen gebruiken. Daardoor werden, onder aanvoering van Frankrijk, de banden tussen de Europese Gemeenschap en Arabische landen steeds sterker. Europa werd met gouden banden van de olie en de oliedollars vastgeketend aan de hartregio van de Islam. De Euro-Arabische dialoog vond niet alleen op het economische en politieke vlak, maar ook op cultureel niveau plaats. De Westerse beschaving, die gebaseerd is op Joods-Christelijke waarden, wordt gemengd met en op den duur verdrongen door de Islam. De E.U. is EurabiŽ geworden. De Franse en Duitse houding tijdens de diplomatieke strijd rond de Irak-oorlog heeft de banden tussen de E.U. en de lslamitisch-Arabische wereld duidelijk aan het licht gebracht.

IsraŽl en het beeld van Nebukadnezar
IsraŽl zit in de tang van Eurabie! lslamitisch-Arabische landen zijn nog altijd uit op de vernietiging van IsraŽl. West-Europa moet vanwege de gouden banden met die olie-landen mee. Vandaar de voortdurende druk op IsraŽl en de ongeveer Ä 1,2 miljard die de E.U. aan Arafat en zijn terroristen heeft afgestaan. Daarbij komt Ä 800 miljoen van de afzonderlijke Europese landen. Ons land betaalt maandelijks Ä 10 miljoen aan de Palestijnse autoriteit.

De Palestijnen zouden schatrijk moeten zijn als al dat geld goed was besteed. Het is duidelijk waarom de E.U. voortdurend weigert een accountantsonderzoek naar de besteding te doen. Een deel van ons belastinggeld wordt gebruikt om de Palestijns-lslamitisch-Arabische terreur tegen IsraŽl te financieren.

Deze band van de E.U. met de Arabisch-lslamitische wereld en de breuk met de V.S. passen in het profetische patroon. In DaniŽl 2 wordt verteld dat de machtige, Babylonische vorst Nebukadnezar een droom krijgt. Hij ziet een reusachtig beeld dat een reeks opvolgende wereldrijken voorstelt. Het grootste deel van die profetische droom is vervuld in de Babylonische, Perzische, Griekse en Romeinse wereldrijken uit de oudheid. Die rijken werden symbolisch voorgesteld door het gouden hoofd en andere lichaamsdelen van dat beeld. Het wereldrijk dat door de voeten plus de tenen, die van ijzer en leem waren, wordt gesymboliseerd, moet nog komen. In Openbaring 17 en 18 en bij profeten wordt dat rijk Babylon genoemd. In Openbaring 13 is het het rijk van het Beest, de antichrist. DaniŽl voorzegt ook hoe het afloopt: Dat hele beeld, dus al die rijken, staat in de eindtijd op wankele voeten van ijzer en klei. Al die rijken uit de oudheid zullen weer samenkomen op de wankele voeten die de kern van dat rijk zullen zijn. Die wankele voeten zonder veel sarnenhang stellen de E.U voor.

De E.U. is onlangs uitgebreid met Oost-Europese landen, waardoor die kant van het bijbels-profetische plaatje van het hele beeld compleet is geworden. De laatste maanden is duidelijk geworden dat de Islamitische wereld uit het Midden-Oosten er eigenlijk al bij hoort. Het hele beeld van Nebukadnezar is zo goed als compleet. De antichrist, de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6, wacht alleen nog op de stem die roept: "Kom". Hij heeft z'n voeten al in de stijgbeugels. Maar zijn rijk zal niet lang duren. Een steen raakt die voeten van het beeld, en het hele rijk van Babylon stort in.

De macht van Rome
Niet alleen de Islam (=onderwerping), maar ook Rome streeft naar de wereldmacht. We hebben dan ook de laatste maanden koortsachtige diplomatieke activiteiten gezien van het Vaticaan. De Paus had besprekingen met Kofi Anan (V.N.), de premiers Blair (Engeland) en Aznar (Spanje), de ministers Fisher (Duitsland) en Aziz (Irak) en vele anderen. Immers, het Vaticaan kan niet tolereren dat de Islam de macht in Europa overneemt. Vermoedelijk zal er een soort verbond komen tussen het Vaticaan en Mekka. Het beeld van Nebukadnezar, het Babylon van de eindtijd is als E.U., als EurabiŽ bijna overeind gekomen.Voor IsraŽl en voor bijbelgetrouwe christenen zullen er zware tijden aanbreken.

Een andere kant van de medaille
'Wereldbeheersers van deze duisternis', 'boze geesten in hemelse gewesten' (zie Ef. 6:12) en de machtigen van deze aarde, 'weten' dat de HERE, de God van IsraŽl zijn volk heeft teruggebracht naar het Beloofde Land ter voorbereiding van het komende Koninkrijk van de Here Jezus Messias. Daarom verenigen de krachten van de duisternis zich. Tegelijk wordt ook Gods kracht duidelijk zichtbaar. Duizenden Moslims komen in de landen van Noord-Afrika en vooral in voormalige Russische Moslim-republieken zoals Kazachstan en Oezbekistan tot geloof in de Here Jezus Christus. De Almachtige werkt aan het herstel van Zijn volk IsraŽl en door het Evangelie. De tegenstander probeert krachtig de antichrist op de troon te krijgen maar in de harten van veel Moslims wordt Jezus Heer.

Het is wonderlijk te zien hoe alles gaat volgens patronen die in het profetische Woord zijn voorzegd. In deze tijd van vervulling richten we ons op Gods duidelijke prioriteiten: We zegenen IsraŽl en steunen de verkondiging van het Evangelie van de gekomen en komende Verlosser, Jezus Messias. Zo, actief uitziend naar Zijn komst, zal de Gemeente een zout en dus zegen zijn, ook in Europa dat steeds duidelijker de contouren van het Babylon van de eindtijd vertoont.

Wordt vervolgd.

Toegevoegd: 4 mei 2003
Bron: Het zoeklicht nr.1, 79e jaargang.


Print deze pagina
Terug