Allah of de God van IsraŽl

In de hele wereld worden de christelijke fundamenten van de samenleving in snel tempo afgebroken. Op Amerikaanse scholen worden kinderen al geruime tijd vertrouwd gemaakt met de New Age-filosofieŽn om plaats te maken voor het geloof in de Bijbelse God. Onderwijsprogrammaís en lesmaterialen vertonen steeds vaker occulte trekjes en wordt globale spiritualiteit zoals "Transcendente Meditatie" openlijk gepropageerd. In Amerika zijn er voortdurend rechtzaken om christelijke teksten en symbolen uit het openbare leven te doen verwijderen. De Amerikaanse openbare scholen zijn systematisch gezuiverd van elke verwijzing naar God, zedelijke beginselen en religie. Eťn van de voorbeelden van antichristelijke vijandigheid is het besluit van het hooggerechtshof, dat het uitspreken van een gebed via luidsprekers ( bijvoorbeeld bij het begin van een sportmanifestatie) voortaan onwettig is.

In Texas heeft de rechterlijke macht een bevel uitgevaardigd dat iedere student die het waagt om tijdens het uitreiken van de bul op zijn school, het woord Jezus uit te spreken, het risico loopt te worden opgesloten in de gevangenis van Galveston County voor het negeren van deze beslissing. In St. Louis in de staat Missouri boog Raymond Raines in een cafetaria van zijn school zijn hoofd om de Here te bedanken voor zijn lunch. Zijn leraar was het hier niet mee eens en gaf hem opdracht zich te melden op het kantoor van de directeur, waarna een berisping volgde. Maar Raymond ging gewoon door. Na drie keer te zijn betrapt werd hij door de schoolleiding voor straf een week van school verwijderd. In de staat Texas heeft het Hooggerechtshof het hoofd van een openbare school met zes tegen drie stemmen veroordeeld, omdat hij de leerlingen voor de wedstrijd had laten bidden, en hij was nu schuldig aan overtreding van het "First Amendment" van de grondwet.

Op de Saratoga school in New York sprak de lerares Kayla Broadus de woorden "God is groot, God is goed. Dank U, God, voor deze maaltijd". Zij hield daarbij de handen vast van twee kinderen die naast haar aan tafel zaten. Eťn van haar superieuren rapporteerde de gebeurtenis aan Gregg T.Johnson, de jurist van de school. Deze concludeerde dat Kayla het verbod had overtreden van de scheiding van kerk en staat. De Amerikaanse bevolking wordt dagelijks via de nieuws media, via politici en in het bijzonder door rechters en aanklagers op dit soort Ďovertredingení gewezen. Het hoofd van de rechtbanken William Rehnquist heeft zich in scherpe bewoordingen hiertegen gekeerd en opgemerkt, dat de uitspraken van het hooggerechtshof wemelen van vijandigheid tegen alles wat in het openbare leven te maken heeft met godsdienstige zaken. Volgens Rehnquist is er echter veel meer in het geding dan het gebed in een school. Het gaat om de botsing van twee wereldbeschouwingen over de belangrijkheid van religie in het openbare leven. De doelstelling is het geloof in de Bijbelse God uit het openbare leven uit te bannen waarbij God wordt Ďdoodí verklaard. De voormalige vice-president Al Gore, een bekend New Ager, heeft gezegd, dat hij de beslissing van het Hooggerechtshof juist vindt. De huidige president George Bush, heeft laten weten diep teleurgesteld te zijn. Maar Bush die zelf beweert een christen te zijn, spreekt met twee tongen want op 20-11-2003 tijdens zijn bezoek aan Engeland, zei hij dat de god van de islam dezelfde is als de God van IsraŽl. Een groot aantal Amerikaanse christenen reageerde diep geschokt toen zij dit uit de mond van hun president hoorden. De London Telegraph citeerde Bush: "Vrijheid is een geschenk van de Almachtige voor ieder mens. Vrijheid is niet een geschenk van Amerika aan de wereld. Het is veel groter dan dat en ik geloof dat wij dezelfde god aanbidden."

Maar is Allah wel dezelfde als de God uit de Bijbel, de God van Abraham, Isašk en Jakob? Zelfs onder de christenen blijkt de mening hierover verdeeld. De God van IsraŽl heeft zich bekend gemaakt met Zijn naam: Jahweh, in de Bijbel vertaald met Here (NBG) of Heere (SV). Allah is geen naam, maar het Arabische woord voor Ďgodí, een titel, een god zonder naam. De profeet Jesaja zegt:
Jesaja 44:6 Zo zegt de Here, de Koning en Verlosser van IsraŽl, de Here der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
De Here Jezus spreekt deze woorden ook uit in Openbaring 1:17 en 22:13. Hij is de Zoon van God, het vleesgeworden Woord, God als mens op aarde geopenbaard. De Koran leert echter dat Allah geen kinderen heeft.
Soera 4:171 Immers Allah is een enig god; vťr is het van Zijn lofprijzing dat Hij kinderen zou hebben.
Op wel tien plaatsen in de Koran staat, dat Allah geen zoon heeft.
Soera 19:35 Niet is het aan Allah, dat Hij zich een zoon zou nemen.
Er wordt zelfs een vloek uitgesproken over degenen die beweren dat Allah een zoon heeft.

Jodendom, Christendom en Islam herleiden alle hun oorsprong tot Abraham en daarom gaan velen ervan uit dat het islamitische geloof ook gerekend mag worden tot ťťn van de drie monotheistische godsdiensten. De vraag is echter of dit wel een juiste veronderstelling is want het lijkt er veel op dat de gelijkstelling van Allah met de Enige en Waarachtige God, die joden en christenen aanbidden, een ernstige dwaling is. In het boekje: "Allah of de God van de Bijbel- wat is waarheid?" schrijft Dr Basilea Schlink: "In de tijd waarin Mohammed opgroeide was de Kaíaba-steen in Mekka een bijzondere plaats van verering en een religieus centrum, waar 360 afgoden werden aanbeden met evenveel afgodsbeelden. Behalve goden, geloofde men ook in allerlei geesten. Men geloofde dat deze geesten in bomen, stenen, zandhopen, bronnen en grotten woonden. De Kaíaba werd het "huis van Allah" genoemd. Hier ook was de opperste godheid, Allah, boven allen verheven" ditzelfde is ook terug te vinden in verschillende encyclopedieŽn. Zo zegt de Encyclopedie Britannica: "Allah wordt in Arabische inscripties gevonden vůůr het ontstaan van de islam." De encyclopedie van Islam stelt: "Allah was bekend onder de Arabieren vůůr het ontstaan van de islam als ťťn van de goden van Mekka."In een artikel "The quintessence of Islam", schrijft de geschiedkundige S. G. Bergson: "In ArabiŽ werd de vroegere god van vruchtbaarheid, genaamd Bašl, verwisseld met een echte arabische woestijngod genaamd Allah".

In het boek "Islamic Invasion" schrijft Dr. Robert Morey: "Tot de zevende eeuw, toen Mohammed* Allah verhief tot de enige God, was Allah de naam van een heidense godheid- zijn naam, een speciale naam gebezigd voor de maangod, zoals deze in ArabiŽ werd aanbeden. In ArabiŽ werd de zonnegod gezien als een godin en de maan als een mannelijke god ". Reeds verschillende academici, zoals Alfred Guilluame hebben naar voren gebracht, dat aan de maangod verschillende namen werd gegeven, ťťn daarvan was Allah. Volgens sommige overleveringen werd Allah vůůr het ontstaan van de islam in Mekka vereert onder de naam El. Bij de Semieten werd El vereerd als hemelgod. Er is een afbeelding van El gevonden, waarop hij staat met op zijn hoofd een kroon en 2 horens, net als de Griekse Ďgodí Pan (die ook nog hoeven en een staart had: het klassieke beeld van de satan). Allah, de maangod, was getrouwd met de zongodin. Samen brachten zij drie godinnen voort- de dochters van Allah. Deze drie dochters werden Al-lat (zonnegodin), Al-Veza (Oezza - de allermachtigste) en Al-Manat (morgenster) genoemd. Het symbool van de verering van de maangod in de Arabische cultuur en ook elders in het Midden-Oosten was de halve maan die nog steeds te zien is op de minaretten van moskeeŽn.

In het begin accepteerde de Koran de drie dochters van Allah als godinnen, die door de volgelingen van Mohammed aanbeden mochten worden. Daarna werd Mohammed uitgedaagd om te verklaren hoe de Koran, als er maar ťťn god Allah was, drie godinnen ernaast kon accepteren. Zijn antwoord was dat hij, volgens zijn zeggen, op het moment dat hij de Koran schreef " naar Satan had geluisterd ". Daarom werden in de volgende editie van de Koran deze verzen eruit gelicht. Dit is de reden waarom de Iraanse Ayatollah Khomeini, en vele anderen met hem, zo boos op de schrijver Salman Rushdie waren, toen deze zijn cynische roman, "De Satansverzen" waarin Mohammed een centrale rol speelt, publiceerde. Vele Islamitische geleerden en historici kennen deze episode over het begin van de islam en willen dit zorgvuldig weghouden van het grote publiek, omdat het immers zou bewijzen dat de islam in het begin een meergodendom was. Daarom is het islamitische geloof wat zijn origine betreft, niet zuiver monotheÔstisch. Daarom kan deze godsdienst niet als zodanig geclassificeerd worden naast het Jodendom en Christendom.

De God van de Bijbel openbaarde zich aan de mensen. Hij maakte zich bekend aan Abraham en leidde hem naar het Beloofde Land. Hij openbaarde zich aan Mozes en het volk van IsraŽl en gaf dit volk de wet. Het hoogtepunt van Zijn openbaring was toen Hij zelf naar deze wereld kwam door Zijn Zoon de Here Jezus te zenden. Door de Here Jezus mag de ware gelovige zich een kind van God noemen. Het feit dat Allah ook god wordt genoemd, wil niet zeggen dat hij ook de God van Abraham, Isašk en Jakob is. Men kan iedere geestelijke macht op deze manier wel god noemen. Het feit dat het Zoonschap van de Here Jezus en de Vader-Zoon relatie in alle toonaarden in de Koran worden ontkend maakt dat er een godsbeeld ontstaat dat afwijkt van het beeld dat het Nieuwe Testament ons van de Here geeft. De Bijbel waarschuwt tegen het ontkennen van het Zoonschap. Hier is volgens 1 Johannes 2:22 zelfs sprake van de geest van de antichrist.

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de vader en de Zoon loochent.
* Aanvankelijk nam Mohammed veel joodse en christelijke denkbeelden over. Hij beriep zich ook op Abraham en de profeten in de verwachting als universele leider erkent te worden. Toen dat niet gebeurde veroordeelde hij de Ďmensen van het boekí tot het betalen van beschermgeld en andere vernederende bepalingen.
Bronnen: Nieuwsbrief ICAJ Jeruzalem, januari 1997 door Jan Willem van der Hoeven. Alfred Muller, Geheim offensief, Chai pers. ISBN 90-73632-02-1 CIP. WorldNetDaily, Exploding the myth of church-state separation, 4-11-2003. Persbureau Het KNP, nieuwsbrief 709, 20 november 2003.


Toegevoegd: 6 december 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies
Zie ook We dienen allemaal uiteindelijk dezelfde God?


Print deze pagina
Terug