Anti IsraŽl-hetze draait op volle toeren

Wat is het nog maar kort geleden dat 6 miljoen onschuldige Joden, inclusief anderhalf miljoen babyís en kinderen, de dood in werden gejaagd door de vernietigingsmachine van Nazi-Duitsland. Een moordpartij die ieder menselijk begrip te boven gaat. Hoe is het mogelijk dat een dergelijke gebeurtenis ooit heeft kunnen plaatsvinden en dat de wereld van vandaag opnieuw overspoeld wordt met jodenhaat en een barbaarse hetze jegens de staat IsraŽl.

Nadat Hitlers duivelse regiem was uitgeschakeld keerden tien miljoen vluchtelingen terug naar huis en haard. Dit voorrecht was voor de meeste overgebleven joden niet weggelegd. Hun gezinnen en families waren uitgeroeid en gemeenschappen waarvan zij deel hadden uitgemaakt waren in de meeste gevallen volledig verdwenen. De enkeling die bevrijd werd stond bijna naakt voor de wereld, gehuld in een gevangenenuniform met schoenen met houten zolen eraan. Ze bezaten niets, zelfs geen ondergoed, sokken of een zakdoek. Ze waren mager als skeletten, vel over been. Zij die na al de jaren van verschrikking huiswaarts keerden ontdekten dat ze van hun bezittingen waren beroofd. Velen van hen werden niet eens meer binnengelaten in hun eigen huizen. En zo ging het in heel gelovig Europa! Men had niet meer op hun terugkeer gerekend en alles wat te roven viel, was geroofd. Voor de meeste ontheemden was er nog maar een oplossing en dat was vertrekken naar het oude land van hun vaderen. Maar de Engelse regering liet de terugkerende Joodse ballingen door haar ambtenaren opjagen en naar kampen op Cyprus transporteren of zelfs naar Duitsland terug voeren. In plaats van het besluit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties te respecteren, waartoe zij als lid verplicht was, ging zij het zoveel mogelijk saboteren.

Een paar duizend jaar geschiedenis vertellen de ene na het andere gruweldaad aan het adres van kinderen van IsraŽl. Men zou mogen verwachten dat de wereld voor eens en voor altijd dit duivelse kwaad uit de wereld zou bannen, maar dat blijkt ijdele hoop. Vandaag moet het land waar de overlevenden van de concentratiekampen een veilig heenkomen dachten te vinden, opnieuw voor hun leven vrezen omdat moordzuchtige, door de wereld gesteunde islamitische horden, opnieuw een poging doen het Joodse volk uit te roeien. Er bestaat wereldwijd een georganiseerde anti-IsraŽl hetze en een antisemitisme dat zorgelijke vormen begint aan te nemen.

Sinds de oprichting van staat IsraŽl in 1948 stellen de omringende Arabische landen alles in het werk de joden opnieuw uit te roeien. Daarnaast hebben de wereldleiders een Ďvolkí gecreŽerd die men ĎPalestijnení noemt, om IsraŽl van binnenuit te terroriseren met allerhande wapentuig en gehersenspoelde zelfmoordenaars. Vanaf 1860 toen de Joden zijn begonnen naar het aloude thuisland terug te keren, zijn er ruim 22.000 gedood in oorlogen met de Arabische wereld en bij terreuraanslagen door ĎPalestijnseí terroristen. Het is nauwelijks te geloven dat deze barbaren, wier handen druipen van joods bloed, door de wereld met geld en wapens worden gesteund, zelfs door mensen die beweren christen te zijn en zeggen te geloven in Gods Woord.

Het waren de kinderen van IsraŽl die 3000 jaar geleden Jeruzalem transformeerden tot hoofdstad van hun natie en daar een tempel voor hun God bouwden om Hem te eren. Is het niet verbazingwekkend dat een volk dat eeuwenlang zo genadeloos is vervolgt en uitgemoord, vandaag nog steeds bestaat? Het kleine ministaatje IsraŽl omringt door vijanden, levend in een wereld die haar vernietiging nastreeft. Zelfs de fanatiekste tegenstanders van IsraŽl erkennen dat er iets Ďbijzondersí met dit land aan de hand is.Velen weigeren het te accepteren, maar het is de Almachtige God die met hen is. Hij die IsraŽl bij herhaling heeft gered en heeft uitgeleid uit de landen waar zij als vreemdeling vertoefden.

Maar is het niet uiterst merkwaardig dat ondanks de wonderbaarlijke gebeurtenissen die zich rond IsraŽl hebben afgespeeld, en nog steeds afspelen, gebeurtenissen waarin Godís bemoeienis met Zijn volk overduidelijk te zien zijn, de wereld niet bereidt is de staat IsraŽl te accepteren, dat de wereld van vandaag juist overspoeld wordt met een ongekende anti-IsraŽl hetze. De Arabische media wijdt met regelmaat demoniserende artikelen aan het adres van IsraŽl en de joden in het bijzonder. Zo lanceerde de onder controle van de Egyptische overheid staande media een nieuwe antisemitische aanval op IsraŽl. De krant Al-Akhbar meldde op 18 april, en Al-Ahram al-Massai, van 15 t/m 25 april dat de staat IsraŽl is gebaseerd op ďverzinsels en leugensĒ. Ook schrijft men dat IsraŽl en de Joden wereldwijd liegen over het aantal slachtoffers door Nazi-Duitsland. Deze haatprediking vindt zijn weg in de 1.2 miljard tellende islamitische wereld en ver daarbuiten. In een rapportage van het IsraŽlische Intelligence and Terrorism Center, worden schokkende voorbeelden gegeven van anti-Joodse propaganda, waaronder dat de joden ďmet hun giftandenĒerin zijn geslaagd ďschuldgevoel en schuldcomplexenĒ in de Europese volkeren te injecteren. Het wereldjodendom zou hiermee de Europeanen ďafpersen tot het betalen van grote geldbedragen aan IsraŽl en de Joden.Ē

Ook de afgelopen week kwam er weer een stroom aan nazi-propaganda uit de ĎPalestijnseí terreurstaat. Volgens de PA-media zou IsraŽl van plan zijn een aanval uit te voeren op heilige islamitische plaatsen en van plan zijn ĎPalestijnseí toeristen te vergiftigen. In een door de PA-tv uitgezonden toespraak noemde Sheikh Ibrahim Mudairis de joden ďeen zich verspreidend kankerÖ verantwoordelijk voor alle oorlogen en conflictenĒ ďVraag je niet af wat de Duitsers deden tegen de joden, maar wat de joden Duitsland hebben aangedaanĒ. In een dagvullend programma over de creatie van de staat IsraŽl in 1948, zei een prettig ogend jong meisje in een door de PA gesponsorde muziek video voor kinderen ďZij (de IsraŽliís) hebben ons alles afgenomen.Ē De door de wereld veelgeprezenĎPalestijnseí leider Mahmoud Abbas beschreef het ontstaan van IsraŽl als een ďmisdaadĒen zei dat er pas sprake van vrede kan zijn wanneer Jeruzalem wordt uitgeroepen tot hoofdstad van een Palestijnse staat.

Maar niet alleen in de islamitische wereld draait de anti-IsraŽl hetze op volle toeren. In Groot BrittaniŽ heeft de ďAssociation of University TeachersĒ welke 49.000 academici vertegenwoordigd, gestemd om twee IsraŽlische Universiteiten te boycotten, Haifa en Bar Ilan. Daarnaast zijn ze van plan om ook de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem hieraan toe te voegen. Dit alles is het directe resultaat van jarenlange pro-Palestijnse propaganda en een anti-IsraŽl hetze op Britse Universiteiten. Daarnaast heeft de Britse media haar verwoestende werk gedaan. De huidige Britse minister van BZ, Jack Straw haalt zich bij herhaling de woede van IsraŽl op de hals door tepas en te onpas anti-IsraŽlische uitspraken te doen. Wat nu in Groot BrittaniŽ gebeurt, gebeurde ook op Duitse Universiteiten voordat de Naziís aan de macht kwamen. In recente jaren zijn de Britse Universiteiten en de media, bastionnen geworden van antisemitisme, jodenhaat en het ontkennen van IsraŽlís recht op bestaan.

Ook in Europa moet IsraŽl het op een schandalige manier ontgelden. Verschillende leiders van dit anti-God rijk roepen met regelmaat dat ze vrienden van IsraŽl zijn, terwijl ze tegelijkertijd heulen met de moordenaars van het joodse volk. Nooit eerder sinds het bestaan van IsraŽl was de haat jegens de Joodse staat meer verspreid dan nu. Het aantal klachten over onvervalste jodenhaat in 'EuroBabel' is inmiddels genoegzaam bekend. Juist van Europa zou men mogen verwachten dat het maatregelen neemt tegen het demoniseren van IsraŽl, gezien de bedroevende geschiedenis die het jegens het joodse volk achter de rug heeft. Europa is door de eeuwen heen verantwoordelijk geweest voor de verspreiding van de meest smerige laster en de meest afschuwelijke verdachtmakingen aan het adres van de joden. Vandaag worden de joden als een dodelijk kankergezwel gebrandmerkt in de Arabisch/islamitische wereld vanwege de verspreiding door Europa van onder meer christelijke literatuur waarin de joden worden gebrandmerkt als de Ďpestí onder de wereldbevolking. De smerige fabels over door joden gepleegde rituele moorden komen praktisch allemaal uit de koker van geestelijk gestoorde Europeanen. Leugens in de vorm van documenten en boeken gaan een eigen leven leiden en hebben op den duur een vernietigend effect op het denken van de mensen. De Europese leiders spreken over het nemen van maatregelen om het antisemitisme een halt toe te roepen, maar het blijft zoals reeds verwacht, bij woorden.

Nadat de Presbyteriaanse kerk in Amerika in augustus 2004 een resolutie heeft aangenomen geen investeringen meer te doen in IsraŽl, hebben in november de leiders van de Episcopaalse kerk haar leden opgeroepen geen IsraŽlische producten meer te kopen en geen handel met bedrijven te voeren die zakelijk iets met IsraŽl te maken hebben. Thans heeft ook de ďUnited Methodist ChurchĒ te kennen gegeven dat zij op de in juli in Atlanta te houden jaarvergadering, zich bij voorgaande kerken wil aansluiten. Ook deze beslissingen herinneren sterk aan de Nazi-periode. ďKoop niet bij JodenĒ. Het zijn de bekende aloude antisemitische themaís. Gelukkig zijn er ook andere geluiden te horen zoals die van de ďEvangelical Lutheran ChurchĒ en andere Evangelische kerken in de VS die juist de contacten met IsraŽl op Bijbelse gronden wil uitbouwen.

De door de islamitische wereld gegijzelde kliek in de Verenigde Naties, presenteert de wereld een aaneenschakeling van anti-IsraŽl activiteit. Het rechtvaardigt haar optreden door er steeds op te wijzen dat IsraŽl gebied bezet houdt dat van de ĎPalestijnení is. Het is nauwelijks voor te stellen dat ĎPalestijnseí terroristen die dood en verderf zaaien, verdriet en onbeschrijflijk leed, steun ondervinden van VN-medewerkers en haar leider Kofi Annan. De VN is een organisatie die eigenlijk vrede en gerechtigheid bevorderen moet, maar misdaden als volken- en massamoord, tirannie, terrorisme en corruptie negeert, bevordert en verdedigt. IsraŽl vecht om te overleven tegen islamitische moordenaars, die de Holocaust prijzen en openlijk tot vernietiging van de Joodse staat oproepen, terwijl de VN er nog een schepje bovenop doet door deze fascisten te steunen.

En de internationale media? Er is nauwelijks sprakevan een onafhankelijke pers. Maar weinig journalistenwagen het een eerlijke opinie te geven als het over het conflict tussen IsraŽl en de ĎPalestijnení gaat. Het zijn voor het merendeel instrumenten van de grote bazen achter de schermen, marionetten van de Nieuwe Wereld Orde. Zij schrijven dat wat hun bazen hen opdragen.De goedgelovige lezers hebben geen idee dat zij belazerd worden. De NWO-naziís trekken aan de touwtjes en de media dansen op hun valse muziek. Zo helpen ze mee de wereld te manipuleren, door een beeld over IsraŽl te schetsen waarbij de waarheid tot leugen is getransformeerd. Het is een bekend fenomeen dat IsraŽl-haters de waarheid negeren en leugens fanatiek blijven herhalen. Sinds het ďDerde RijkĒ van Adolf Hitler zijn Joden niet meer zo grof bejegend als thans internationaal het geval is.

Bronnen: Arutz-7 Editor, 11 mei 2005. ĒMore Anti-Semitism in Egyptian Media. Israel Heute Newsletter, 13 mei 2005. ZionsCryNews, 10 en 11 mei 2005. Temple Mount Faithful, 5 mei 2005. Holocaust Memorial Day.

Toegevoegd: 23 mei 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug