IsraŽl: ''totale oorlog Midden-Oosten in 2006''


IsraŽl beschikt over betrouwbare informatie dat Iran en een aantal Arabische landen zich voorbereiden op een gewelddadige confrontatie met de Joodse staat. Er is van alles mogelijk in het Midden-Oosten waar van Allah bezeten dictators het bestaansrecht van IsraŽl weigeren te accepteren. Landen waar de bevolking dagelijks gevoed wordt met haat jegens de staat IsraŽl en haar inwoners. Ze hebben reeds diverse oorlogen tegen IsraŽl gevoerd, maar hebben hun doelstelling - vernietiging van de staat IsraŽl - nooit waar kunnen maken. Ondanks een hele serie nederlagen zijn IsraŽls vijanden zich aan het bewapenen voor een volgend militair avontuur. Volgens Maj.Gen. Benny Gantz, commandant van de noordelijke troepen, lijkt het erop dat ze zich voorbereiden op een nieuwe veldtocht tegen IsraŽl. De IsraŽlische legerleiding houdt er ernstig rekening mee dat een terugtocht van het Amerikaanse leger uit Irak- mogelijk in 2006- de spanning in de regio zal toenemen en rijp zal zijn voor een escalatie van geweld, met als voornaamste aanstichters, de leiders in Iran.

Hezbollah
De terreurbeweging Hezbollah beweert dat IsraŽl nog steeds een deel van Libanon bezet houdt, waaronder het gebied dat wordt aangeduid met Shebaa-farms en een aantal IsraŽlische dorpen langs de grens. Zij zeggen dat de correcte grens tussen IsraŽl en Libanon, niet de grens is die door de VN wordt erkend, maar de lijn die is gezet door de Britten en Fransen toen zij het oude Ottomaanse rijk, gelijkwaardig verdeelden. De VN hebben echter in 2000 bepaald dat IsraŽl zich van het gehele Libanese grondgebied heeft teruggetrokken. Volgens de VN behoren de door IsraŽl Ďbezetteí Shebaa-farms bij SyriŽ. De beweringen van Hezbollah zijn slechts excuses om de terreur tegen IsraŽl voort te kunnen zetten. Het is de bedoeling van deze terreurbeweging IsraŽl zodanig te provoceren dat het conflict escaleert tot een grote regionale confrontatie. Tijdens een bijeenkomst in mei van dit jaar zei de leider van Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah, hier op afbeelding, dat IsraŽl onder bereik ligt van 12.000 raketten. Hij omschreef het hele noorden van IsraŽl als door IsraŽl bezet Palestijns land.

Hezbollah stelt 100.000 dollar beloning in het vooruitzicht voor iedere ontvoerde IsraŽlische militair. De IsraŽlische veiligheidsdienst meldt dat dit aanbod is gedaan aan de ĎPalestijnseí terreurgroepen. Bronnen melden dat ze de ontvoerde IsraŽlische militairen willen ruilen voor de duizenden ĎPalestijneí die gevangen zitten in IsraŽl. Ook betaalt Hezbollah 100.000 dollar voor een zelfmoordaanslag. Bronnen melden dat deze terreurbeweging honderden ĎPalestijneníop haar loonlijst heeft staan die maandelijks bedragen van 5000 tot 8000 dollar ontvangen voor onder meer de aanschaf van wapens. De Amerikaanse president George W. Bush eist van SyriŽ dat het de hulp aan Hezbollah staakt en de terreurbeweging ontmantelt, maar de Syrische leiders blijken daar helemaal niets voor te voelen.

Een van de hete hangijzers tussen SyriŽ en IsraŽl is de Golan-hoogvlakte. Dit gebied is onmisbaar voor het voortbestaan van IsraŽl. Dit werd reeds vastgelegd in het ďMandate for PalestineĒ in 1922, door de toenmalige Volkerenbond in Geneve toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een ď Jewish National HomeĒ. Een jaar later gaf Engeland het plotseling aan SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Hierna gaven de Britten het aan de Fransen, die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ, dat in 1945 onafhankelijk werd, en vervolgens de Golan volkomen ten onrechte in bezit kreeg. Dit plateau is sinds de juni oorlog van 1967 weer in bezit van IsraŽl. In 1981 werd de Golan door IsraŽl geannexeerd en als gevolg hiervan werd de gewone IsraŽlische wetgeving hier van kracht. De annexatie wordt echter internationaal juridisch niet erkend terwijl de beslissing van de Volkerenbond nog steeds officieel van kracht is. De Golan-hoogvlakte is door SyriŽ jarenlang gebruikt als een enorme militaire basis van waaruit het noorden van IsraŽl dagelijks werd bestookt met moordend vuur waarbij honderden IsraŽlische slachtoffers zijn gevallen. Ook heeft SyriŽ getracht water, dat volgens internationale verdragen uit de Golan via de Jordaan naar IsraŽl en JordaniŽ moet stromen, door middel van een kanaal om te leiden. IsraŽl heeft aan dit streven een eind gemaakt door het kanaal te bombarderen. Wijlen Hafez al-Assad beloofde dat de Golan-hoogvlakte ooit weer deel zou uitmaken van SyriŽ. Na zijn dood zet zijn zoon Bashar alĖAssad, dit streven voort. SyriŽ eist al jaren met steun van de VN-veiligheidsraad (Resolutie 242) dat IsraŽl zich terugtrekt uit de gebieden die in 1967 zijn veroverd. Maar SyriŽ is niet de rechtmatige eigenaar van dit gebied. Velen realiseren zich niet dat de Golan-hoogvlakte het Bijbelse Basan is. De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan wie de rechtmatige eigenaar van dit gebied is. Het is in de dertiende eeuw v. Chr. in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid.

Jozua 13:8-11-12 Tezamen met de (andere helft van de stam Manasse) hebben de Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun gegeven had aan de overzijde van de Jordaan ..... verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Mašchatieten benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salcha toe, het gehele koninkrijk van Og in Basan.

In het gevecht van Edrei versloegen de IsraŽlieten onder Jozua het leger van Og, de koning van Basan en veroverden een gebied waartoe in totaal 60 plaatsen met muren hoorden. Het stond bekend als het land van de RefaÔeten, een reuzengeslacht. (zie ook: www.franklinterhorst.nl, onderwerp: De Reuzen waren op de aarde) De profeet Jeremia maakte al duidelijk dat IsraŽl ooit in de toekomst naar dit erfdeel zou terugkeren.

SyriŽ en IsraŽl hebben nooit vrede getekend nadat IsraŽl het Syrische leger tijdens de oorlog van 1967 vernietigend heeft verslagen. Hafez al-Assad verklaarde plechtig dat hij de Golan-hoogvlakte zou bevrijden en de Zionistische aanwezigheid zou vernietigen. Zijn hernieuwde poging hiertoe in 1973 faalde echter opnieuw. IsraŽl had toen de strijd met SyriŽ definitief kunnen beslissen als niet Amerika tussenbeide was gekomen en IsraŽl had opgedragen de opmars te staken. De IsraŽlische tanks waren Damascus al tot op twintig kilometer genaderd. De tussenkomst van Amerika kwam nadat Rusland had gedreigd SyriŽ te hulp te komen. De Russische parachutisten zaten al in hun vliegtuigen en het Amerikaanse leger was wereldwijd in paraatheid gebracht. SyriŽ zal ongetwijfeld opnieuw een poging wagen, maar ook deze zal op een drama uitlopen. Volgens de Bijbel zal er een Godspraak over Damascus komen. De verwoesting van Damascus is op verschillende plaatsen in de Bijbel geprofeteerd.

Jesaja 17:1 Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is het wordt een puinhoop, een bouwval.

Jeremia 49:27 Ik zal een vuur aansteken binnen de muren van Damascus, dat de burchten van Benhadad zal verteren.

Amos 1:3-4-5 Zo zegt de Here: Om drie overtredingen van Damascus, ja om vier, zal Ik het niet herroepen. Omdat zij Gilead met ijzeren dorsleden gedorst hebben, zal Ik vuur werpen in HazaŽls huis, zodat het Benhadads burchten verteert, en zal Ik de grendel van Damascus verbreken.

Ook in Zacharia vers 9 wordt melding gemaakt van de verwoesting van Damascus.

Deze Bijbelteksten laten weinig aan duidelijkheid te wensen over. Er kan zomaar een moment komen waarin Damascus in zijn geheel zal worden weggevaagd. Damascus is het centrale middelpunt geworden van de huidige terreur in het Midden Oosten.Verschillende terreurorganisaties hebben daar hun hoofdkwartier en coŲrdineren van daaruit hun operaties. De profeet Jeremia spreekt van een verterend vuur en dat is precies wat er gebeurt bij een kernexplosie. De vijand van IsraŽl scherpt zijn zwaard en spant de boog, aldus Psalm 7. Maar een oorlog zal IsraŽls vijanden nog duur komen te staan.

Iran
Het regiem in Iran is op geen enkele wijze bezig de relatie met de internationale gemeenschap te verbeteren. Teheran is ťťn van de hoofdsponsors van het internationale terrorisme waaronder dat van de ĎPalestijnení. Het is al lang geen geheim meer dat Osama bin Laden regelmatig in Iran verblijft, en dat dit land al jaren samenwerkt met het terreurnetwerk Al Qaeda. De nieuw gekozen Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad spreekt van een nieuwe islamitische revolutie die zich over de hele wereld moet uitspreiden. ĒDankzij het bloed van de martelaren is een nieuwe islamitische revolutie geboren. De golf van de revolutie zal spoedig de hele wereld bereiken. Het tijdperk van onderdrukking van heerszuchtige regimes en tirannie is aan zijn einde gekomenĒ aldus Ahmadinejad hier op afbeelding.

Dit soort uitspraken zijn koren op de molen van miljoenen moslims die niets liever willen dan de hele wereld te laten buigen voor hun god Allah. Ahmadinejad speelde een actieve rol in de islamitische revolutie van 1979 die Ayatollah Ruhollah Khomeini aan de macht bracht in Iran. Naast het feit dat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979, waarbij 52 Amerikanen veertien maanden zijn gegijzeld, wordt hij ook verdacht een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de moord op Abdoel-Rahman Ghassemlou, een Iraaks-Koerdische leider in Wenen in 1989. Volgens Alireza Jafarzadeh, leider van een buitenlandse Iraanse oppositiegroep, was Ahmadinejad ten tijde van de aanslag bevelhebber van de zogenoemde ĎJeruzalem eenheidí van het Iraanse leger en was hij in die hoedanigheid betrokken bij de organisatie en uitvoering van een groot aantal aanslagen in het buitenland. Direct na zijn verkiezing zei hij dat Iran haar nucleaire programma onverminderd zal voortzetten.íHet westen zal het feit onder ogen moeten zien dat Iran haar nucleaire programma, niet zal laten varení. Aldus Ahmadinejad. Dat de bevolking van Iran dit symbool van de Iraanse islamitische revolutie heeft gekozen, is op zín minst fascinerend. De wereld zal nog veel van hem horen.

Gods profetische kalender over het Midden Oosten is nog lang niet compleet. De ontwikkelingen in Iran met haar nucleaire inspiraties en haar nieuwe extremistische leider, de terreur van Hezbollah en de bewapening van aartsvijand SyriŽ, maken de kans zeer reŽel dat de profetieŽn snel ten uitvoer komen. Verwoestende omstandigheden zullen de roep om Gods hulp doen toenemen. Jesaja schrijft,

Jesaja 17:7 Te dien dage zal de mens de blik richten op zijn Maker en zijn ogen zullen zien naar de heilige IsraŽls.

Er zal zich een nieuwe kracht van IsraŽl meester maken die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. ďIk zal mijn geest uitstorten over het huis van IsraŽl ď, zegt God door de profeet EzechiŽl.

Bronnen: Middle East Newsline, 11 maart, 5 meien 7 juli 2005. ZionsCry Prophetic News, 9 mei 2005. Israel Today News, 3 juni 2005. JeruzalemNewswire, 25 mei 2005. http://www.onejerusalem.org WorldNetDaily, 23 maart 2005.


Toegevoegd: 8 juli 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug