Angstige Actualiteit

Altijd op de hoede ... Gabi Ashkenazi bij de grens met Libanon Wij Nederlanders klagen graag. Wees gerust, want dit artikel is geen klaaglied over de toestand in ons land. Het gaat over de ongewone, opvallende actualiteit van de Bijbelse profetie. Veel Christenen hebben geen zicht op Gods machtige daden in deze tijd. De Bijbel zegt: ďGroot zijn de werken van de HERE, na te speuren voor allen die er behagen (zin, plezier) in hebbenĒ. Er moet dus wel gespeurd worden. Waar speuren? ďHij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis (gedenkboek=de Bijbel) gestichtĒ. Zie Psalm 111:2 en Psalm 4. Om zicht te krijgen op Gods grote werken in onze tijd is een sleutel nodig. Ook moet je enige kennis hebben van het Woord van God. Deze sleutel is: We leven nu in de tijd van het herstel van IsraŽl. Zelfs in de eindfase van deze periode. Daar is God mee bezig! Want de ďweeŽn van de eindtijdĒ (Matteus 24:8) zijn begonnen. Bijna de hele wereld verzet zich fel tegen Gods Ďherstelwerkzaamhedení voor IsraŽl. Van de VNG tot de VN. Van de Islam tot een groot deel van de Christenheid. Van wereldleiders, die beter kunnen weten tot door leugens vergiftigde buurlanden van IsraŽl en andere wereldburgers. Dat is de angstige kant van de profetische actualiteit. Want de rage tegen IsraŽl en het toenemende, felle antisemitisme laten de emmer van Gods Toorn overlopen. Waarschuwende oordelen razen nu al over de wereld. Dagelijks lees je over deze ĎweeŽn van de eindtijdí. Ik noem nu enkele terreinen waarop de actualiteit van Gods profetieŽn duidelijk zichtbaar is.
  1. Bouwen
    Het bouwen van ťťn huis in Judea en Samaria, de Ďbergen van IsraŽlí, het land dat God onder ede aan IsraŽl heeft beloofd, wordt afgewezen als Ďgevaar voor de vredeí. Ook Nehemia ondervond 2500 jaar geleden dergelijke tegenstand. Maar de Bijbel zegt: ďVerwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonenĒ - Amos 9:14. En over Ďde bergen van IsraŽlí, het gebied waar men een jodenvrije Palestijnse staat wil vestigen: ďMaar gij bergen van IsraŽl zult... uw vruchten dragen voor Mijn volk IsraŽl... de puinhopen zullen herbouwd wordenĒ - Ezechiël 36:8-10. De wereld roept ďWat doen die machteloze Joden... zullen zij de stenen... weer tot leven wekken?Ē - Nehemia 4:2. God zegt: ďDe HERE bouwt JeruzalemĒ - Psalm 147:2. Angstig actueel want God zegt: ďIk werk, wie zal het keren?Ē Jesaja 43:13. Hevige protesten tegen het voornemen van Netanjahu om 1300 huizen te bouwen in Joodse wijken van Jeruzalem. ďIn bezet gebiedĒ kletsen de media. Bezet, van wie dan? Jeruzalem is nooit van de Palestijnen geweest. Maar de Bijbel zegt: ďDe HERE bouwt JeruzalemĒ - Psalm 147:2. Als de Almachtige bouwt, dan kan de wereld protesteren zoveel ze willen, maar Zijn plan gaat door. Het is wel riskant voor die wereld: Zij zullen zich lelijk verwonden aan die ďsteenĒ zoals de profeet Zacharia (Zacharia 12:2 en Zacharia 3) Jeruzalem noemt. Angstig actueel is de profetie. Je Ďzietí de oordelen aankomen.


  2. Smaden
    IsraŽl is binnen een paar jaar het meest verachte en gehate land van de wereld geworden. Je bent tegenwoordig niet normaal als je geen felle kritiek op IsraŽl hebt. Dit anti-Zionisme van leiders is vergroeid tot fel en snel toenemend antisemitisme. In ons land is het antisemitisme momenteel erger dan vlak voor WOII. Deze moderne vormen van jodenhaat zijn het grootste gevaar voor de wereldvrede en brengen rampen over ons land en over heel de wereld. De VN benoemt zelfs commissies om IsraŽl in een kwaad daglicht te stellen. Binnen het EU-leiderschap heerst een boosaardige anti-IsraŽl stemming. IsraŽl klaagt: ďMijn vijanden smaden mij de hele dag, wie tegen mij razen gebruiken mijn naam als vloekĒ - (Psalm 102:9.

    God hoort het en Hij zegt: ďzoals jullie onder de volken een vervloeking bent geweest ... zo zullen jullie, doordat IK u heil schenk, tot een zegen worden, vreest niet, laten uw handen sterk zijnĒ - Zacharia 8:13. Verder spreekt de HERE: ď...wie u vervloekt zal IK vervloekenĒ - Genesis 12:3. En wij bidden: ďHERE, wees ons land genadigĒ. Want Nederland stemt bijna altijd mee in de regelmatige stroom van anti-IsraŽl resoluties van de VN.

    Ook de profeet EzechiŽl (EzechiŽl 36) spreekt over het smaden van de bergen van IsraŽl, dus wat men noemt de Westbank en wat de pers en de wereld noemt ďbezet Palestijns gebiedĒ. God zegt over IsraŽl: ďIK zal ze (IsraŽl) midden uit de volken doen uittrekken (wat nog steeds aan de gang is, de stam Manasse bijvoorbeeld is onderweg) ...en ze naar hun eigen land brengen; Ik zal ze weiden op de bergen van IsraŽlĒ - EzechiŽl 34:12. God zet eeuwen van tevoren wat HIJ gaat doen en HIJ doet ook precies wat HIJ heeft gezegd. IsraŽl, ďhet huis van Jakob, zal zijn bezittingen weer in bezit nemenĒ - Obadja:17.

  3. Strijd om het land
    Het lijkt erop dat IsraŽl onder druk van de G4 (VN, VS, EU, Rusland) en het intens verlangen naar Ďeindelijk vredeí van de IsraŽliís, de strijd om het hartland van IsraŽl, om Judea en Samaria, heeft opgegeven. Weer worden vergaande concessies gedaan aan de aartsvijand, de Filistijnen (Palestijnen) om tot een overeenkomst, een verbond te komen. De HERE zegt: ďNeem u in acht dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land... opdat zij niet tot een valstrik in uw midden wordenĒ - Exodus 34:12.

    IsraŽl heeft door het terugtrekken uit Gaza en uit Zuid Libanon geleerd wat die Ďvalstrikí betekent. Raketten en nog meer haat en een sterkere vijand. De G-4, de volken, de VN, zullen voelen welke oordelen zullen komen over hen die ďMijn (=Godís) land verdelenĒ - JoŽl 3:1,2.

    De strijd om een Palestijnse staat is al meer dan 60 jaar aan de gang. Diverse malen was het heel dichtbij doordat IsraŽl bijvoorbeeld aan Arafat, zoín staat aanbood. Maar het werd geweigerd. Ook nu dreigt Abbas eenzijdig zoín staat uit te roepen. God de HEER regeert!


  4. Geruchten
    Een van de ďweeŽnĒ die de eindtijd aankondigen heet: ďGeruchten van oorlogenĒ - Matteus 24:6.

    In IsraŽl gonst het dagelijks van die geruchten. Wanneer zal IsraŽl de atoominstallaties van Iran moeten aanvallen? Wanneer zal de woeste hond Hezbollah op IsraŽl worden losgelaten? IsraŽl zou plannen hebben wapenopslagplaatsen en trainingscentra van Hezbollah in SyriŽ aan te vallen. Allemaal voorboden van oorlogen voorzegd in Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog uit EzechiŽl 38 en EzechiŽl 39. Oorlogen die ook ons zullen treffen. ďWant Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal IK niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen...Ē - Jeremia 30:11.


  5. Intern
    De interne tegenstellingen waar IsraŽl mee worstelt vinden we terug in DaniŽl 11:30:35. Daar spreekt de profetie over twee groepen in IsraŽl. Zij die ďhet heilig verbond verzakenĒ en aan de andere kant ďhet volk dat zijn God kentĒ. Ook in IsraŽl zien we een onheilig verbond tussen links en de Islam. Dit gaat door tot de HERE ďmet het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengenĒ (Jeremia 31:31 en HebreeŽn 8:8): De Torah in hun harten en verstand.

Nu, in afwachting van Gods verlossing en zijn Heil, zien we biddend uit naar wat de HERE verder gaat doen voor en in zijn volk. We mogen IsraŽl in deze tijd bemoedigen door onze, ook al door de Bijbel voorzegde ďkleine hulpĒ (DaniŽl 11:34) in deze voor IsraŽl zware tijden.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 14 november 2010Print deze pagina
Terug