Zijn de olie en gas vondsten in IsraŽl een profetisch signaal?

Het bedrijf Noble Energy actief in het gasveld Leviathan De profeet EzechiŽl meldde ruim 2500 jaar geleden dat IsraŽl in de eindfase van het huidige wereldbestel te maken zal krijgen met een invasie van Gog die samen met een coalitie van moslimlanden als een opkomend onweer naar de bergen van IsraŽl zal oprukken om buit te maken en roof te plegen (EzechiŽl 38:11-12). EzechiŽl maakt niet duidelijk om wat voor soort buit het gaat. IsraŽl heeft een landbouwtechnisch mirakel tot stand gebracht. IsraŽlische bedrijven zijn de uitvinders van het systeem van druppelirrigatie, en de IsraŽlische koeien produceren meer melk per koe dan enig ander land in de wereld. IsraŽl heeft een hightech industrie waarmee ze tot de absolute wereldtop behoren. Zo hebben ze onder meer de chip ontworpen voor Pentium NMXV en voor Pentium 4. IsraŽl is wereldleider in een aantal wetenschappelijke en technische middelen, en heeft het hoogste aantal artsen en ingenieurs per hoofd van de bevolking. IsraŽlische geleerden ontdekten een groot aantal medicijnen waaronder het meest gebruikte medicijn in de wereld voor de bestrijding van multiple sclerose. IsraŽlische instellingen voor wetenschappelijk onderzoek worden gepositioneerd als derde in de wereld. Meer dan een derde van alle Nobelprijswinnaars zijn Joden. In de Verenigde Staten zijn meer octrooien geregistreerd afkomstig uit IsraŽl dan uit Rusland, India en China samen (2.5 miljard inwoners).

Wat IsraŽl tot voor kort slechts in kleine hoeveelheden bezat waren olie en gas. IsraŽl is wat betreft haar gas en olie behoefte altijd afhankelijk geweest van leveranties uit het buitenland. Zo is Egypte, tot dusver IsraŽls hoofdleverancier van aardgas en bepaalt geen vertrouwenwekkende partner gezien de regelmatig terugkerende anti-IsraŽl retoriek in dit land. Gedurende de oorlog van IsraŽl tegen Hezbollah in 2005, werd Egypte al onder druk gezet de gastoevoer naar IsraŽl stop te zetten. Daarnaast importeert IsraŽl 98% van de benodigde olie. De leveranciers zijn onder meer Mexico, Noorwegen, Rusland, Kazachstan en Turkmenistan. Het ziet er echter naar uit dat IsraŽl binnen afzienbare tijd niet langer afhankelijk zal zijn van het buitenland wat betreft de levering van gas en olie vanwege de vondst van een aantal gasvelden voor de IsraŽlische kust en olie zowel in zee als op het land. Is dit misschien de buit waar EzechiŽl op doelt? Het gaat om diverse gasvelden waarvan het Leviathan veld, genoemd naar het Bijbelse zeemonster, tot dusver de grootste is. Dit veld bevat naar schatting 500 miljard kubieke meter aardgas.

Op enige afstand van Leviathan ligt het Tamar gasveld met een zeer hoogwaardig aardgas. Volgens onderzoekers is dit gasveld groot genoeg om voor de komende dertig jaar in de energiebehoefte van IsraŽl te voldoen. Deze vondst leidde al tot veel gejubel. Eerder al werden Dalit, Noa en Mari ontdekt. Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er nog minstens 17 gasvelden moeten liggen die allemaal ongeveer even groot zijn als het gasveld Tamar dat 14 miljoen kubieke meter bevat. Naast gas heeft men ook olie in het Leviathan veld gevonden goed voor ongeveer 1.7 miljard vaten. Als er inderdaad nog meer voorraden worden gevonden, dan betekent dit niet alleen een volledige onafhankelijkheid van IsraŽl voor wat betreft deze grondstof, maar ook een enorme economische inkomstenbron.

Men verwacht dat alle gasbellen samen groot genoeg zullen zijn om te voldoen aan de vraag naar gas uit IsraŽl voor 100 jaar. Aan de energie-importafhankelijkheid van IsraŽl lijkt dus op slag een einde te zijn gekomen. Deskundigen zeggen dat IsraŽl wel eens een tweede Saoedi-ArabiŽ zou kunnen worden wat betreft de gasvoorraden. Deze gasvelden kunnen IsraŽl veranderen van een energie -importeur tot een energie-exporteur. De vondsten zetten IsraŽl op de mondiale energiekaart die lange tijd gedomineerd werd door de olierijke Arabische landen in het Midden-Oosten.

Ook schat men dat IsraŽl tot de top tien van de olievelden in de wereld zal gaan behoren. IsraŽl zoekt al vanaf 1948 naar olie. Er zijn door de jaren al ruim 420 oliebronnen aangeboord, maar deze hebben nooit veel opgeleverd. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat er forse olievoorraden onder IsraŽls bodem zitten. Zo heeft men in de Dode zee op een diepte van 363 meter bij een proefboring oliesporen ontdekt. De boring heeft plaatsgevonden ten zuiden van de kibbutz Ein-Gedi. De Givat Olam organisatie heeft bevestigd dat er ook een groot olieveld is aangeboord in centraal IsraŽl. Honderden investeerders uit de hele wereld waaronder christenen hebben financieel bijgedragen de boringen mogelijk te maken in de hoop dat IsraŽl ooit onafhankelijk zou worden van het buitenland wat betreft gas en olie invoer.

In het Oude Testament zijn een serie profetische teksten te vinden die een indicatie geven dat IsraŽl gezegend zal worden met de vondst van ďschatten in het zand en een overvloed in de zeeĒ.

Deuteronomium 32:13 Hij deed hem honing zuigen uit de rots, en olie uit het keihard gesteente.

Jesaja: 45:3 En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen,opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben die u bij uw naam riep, de God van IsraŽl.

Deuteronomium 33:19 Öwant zij zullen gezoogd worden met de overvloed der zeeŽn en met de meest verborgen schatten van het strand.

Deuteronomium 33:24 Gezegend zij Aser onder de zonen; hij zij bemind bij zijn broeders, en hij dope zijn voet in olie.

Genesis 49:25 Öen de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van de borsten en de moederschoot.

Libanon en de terreurbeweging Hezbollah eisen gasvelden op.
Gaswinning in Libanese wateren? Het Leviathan gasveld grenst aan de Libanese territoriale wateren, en natuurlijk kwam er onmiddellijk na de vondst van dit veld een reactie van IsraŽls noordelijke buur. Volgens Libanon en de terreurbeweging Hezbollah ligt het Leviathan gasveld middenin Libanese wateren en eisen zij er een deel van op. Iran stookt dat vuurtje nog verder op door bij monde van de Iraanse ambassadeur in Libanon te verkondigen dat het Leviathan-veld eigenlijk bij Libanon hoort. Israel liet daarop meteen weten zijn grondstofclaims met zo nodig vuurkracht te zullen verdedigen. IsraŽl en Libanon zijn officieel nog steeds met elkaar in oorlog. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken, Ali Shami, stuurde een brief aan de grote baas van de Verenigde Naties Ban Ki-moon om hem aan te sporen te voorkomen dat IsraŽl olie- en maritieme rijkdom van ĎLibanon gaat benuttení. Shami presenteerde de VN kaarten van Libanon die duidelijk zouden maken dat IsraŽl bezig is met gaswinning in Libanese wateren.

Maar VN-woordvoerder Martin Nesirsky zei in een reactie van de internationale organisatie dat deze niet bereid was in te grijpen in het geschil. De VN heeft in 2000 de landgrens tussen IsraŽl en Libanon afgebakend, maar zonder een officiŽle maritieme grens. Libanon heeft tot nu toe altijd geweigerd zeegrenzen met IsraŽl af te spreken, omdat het IsraŽl niet erkent. IsraŽl heeft zoín grens afgesproken met Cyprus en dit land erkent dat de gasvelden Tamar en Leviathan aan de IsraŽlische kant van de grens liggen, maar Turkije dat het noordelijk deel van Cyprus bezet houdt, heeft al hevig geprotesteerd.

De enorme gasvoorraad voor de IsraŽlische kust en de olievondsten zouden wel eens de aanleiding kunnen zijn van het profetische scenario wat door EzechiŽl wordt beschreven, de invasie van Gog en zijn krijgsbenden. Nu kan IsraŽl een lucratief doel voor een Russische invasie worden en helemaal sinds Rusland al enige tijd een leidende rol vervuld in het leveren van gas en haar machtspositie in deze al een paar keer heeft misbruikt als politiek wapen tegen Oost Europese landen. Bovendien is er nog het verhaal dat de islamitische wereld erop uit is IsraŽl uit het Midden-Oosten te verwijderen. Dus genoeg reden om IsraŽl massaal met vijandige troepen te overspoelen.

Tot Gogs coalitie horen: ďPerzen (Iran), EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden.Ē EzechiŽl 38:5-6

Zij zullen komen om buit te maken en roof te plegen.

EzechiŽl 38:10 t/m 12 Zo zegt de Here: Te dien dage zullen er plannen in uw hart opkomen; gij zult een boze aanslag beramen, -gij zult zeggen: ik zal optrekken tegen een land van dorpen, een overval plegen op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen, allen zonder muur, grendels of poorten-om buit te maken en roof te plegen, om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen en tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is, die have en goed heeft verworven, die op de navel der aarde woont.

Gogs coalitie zal in IsraŽl in de val lopen en vernietigend verslagen worden. Rusland zal de vloek van God voelen, die aangezegd is aan allen die Zijn uitverkoren volk vervloeken.

EzechiŽl 39:4 Op de bergen van IsraŽl zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn.

De geschiedenis heeft geleerd dat Rusland een van de meest antisemitische landen van de wereld is. Ook het vermoorden van Joden was een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de OekraÔne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisme te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de USSR opgeheven en hun bezittingen (inclusief onroerend goed, zoals synagogen) in beslag genomen. De vroegere Russische leider Jozef Stalin stond al bekend als een Jodenvervolger en na een onderzoek blijkt dat tegenwoordig bijna de helft van de Russische bevolking er antisemitische denkbeelden op na houdt. Eind maart 2005 verscheen een anti-joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ďfanatieke en racistische religieĒ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast ďkan worden gesteld dat de hele democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale Jodendom bevindtĒ aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc. De petitie kwam twee maanden nadat twintig leden van de Russische Doema (parlement) de hoofdofficier van Justitie hadden gevraagd een onderzoek in te stellen naar ďhet feitĒ dat Joden etnische haat zaaien en antisemitisme uitlokken.

De oud KGB-kolonel Konstatin Predbrazjenksi schreef n.a.v. de vijandelijkheden tussen IsraŽl en de Palestijnen tijdens de 2e intifada: ďde Joden zijn onze vijanden; de Palestijnen onze vrienden.Ē Het feit dat Rusland vriendschapsverdragen heeft gesloten met terroristenlanden als SyriŽ en Iran, maakt duidelijk dat dit land een anti-IsraŽl politiek voert. Tijdens de oorlogen tussen IsraŽl en de Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Rusland is al jaren bezig IsraŽlís vijanden van grote aantallen wapens te voorzien en heeft daarnaast de verplichting op zich genomen militaire bijstand te verlenen bij een eventueel volgend gewapend treffen tussen SyriŽ en IsraŽl.

Mahmoud Abbas ontvangt Medvedev Dinsdag 18 januari 2011 was de Russische president Dmitri Medvedev op visite in Ram-allah (Samaria) en Jericho (Judea) om er zijn steun te betuigen aan de internationale anti-IsraŽlische campagne om een onafhankelijke nepstaat met de naam ĎPalestinaí te erkennen. IsraŽl werd door hem niet bezocht. Medvedev wilde kennelijk de anti-IsraŽlische politieke lijn bevestigen die Rusland al aanhoudt sinds de vroege jaren 1950, 1960 en 1970 toen het miljarden dollars pompte in de levering van oorlogsmateriaal aan Nassersí Egypte, en de omringende Arabische staten Libanon, SyriŽ, JordaniŽ en andere terreurstaten zoals LibiŽ letterlijk begroef onder tanks, raketten, MIG-bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen en duizenden Russische adviseurs naar het gebied zond om de Arabieren bij te staan in het strijd tegen IsraŽl. Medvedev herhaalde nog maar eens dat Moskou ĎPalestinaí daadwerkelijk had erkend in 1988 en niet de intentie heeft om haar positie van toen te veranderen. Hij merkte op dat iedereen baat zou hebben bij de oprichting van een Palestijnse staat, met inbegrip van de IsraŽliís.

De Palestijnse onderhandelaar Saeb Erekat sprak van een ďhistorisch staatsbezoekĒ en een teken naar de wereld dat de Palestijnen klaar zijn voor ďeen eigen staat en onafhankelijkheid". Ook had Medvedev een ontmoeting met de Jordaanse koning en andere Jordaanse leiders en sprak hij aan de telefoon met de Iraanse dictator Mahmoud Ahmadinejad. De twee bespraken de diepe relatie tussen Rusland en Iran.

Wie de Russische leider is die onder de naam Gog de Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op IsraŽl, is de vraag. Feit is wel dat de huidige ontwikkelingen in Rusland het toneel gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de Apocalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te duiden.

De gebeurtenissen zoals die nu te zien zijn maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. De huidige ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat het Woord van God zich met spoed openbaart. Allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de leiders van deze wereld komen straks zeer bedrogen uit. Het is opmerkelijk te zien hoe nauwkeurig de profetieŽn van EzechiŽl in het schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen. Vandaag bestaan alle landen die zullen toetreden tot het "Noordelijke leger". Straks gaat het doek op en zal het grote oordeel over de wereld beginnen. De wereld die de Here Jezus en Gods volk heeft afgewezen.


Toegevoegd: 29 januari 2011
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug