Wereld in beroering

Wat is het spannend in onze tijd! Vooral in IsraŽl en in de landen rond IsraŽl waar Ďvolk tegen volk in opstand komtí (Lucas 21:10). Wat er gebeurt en wat nu gaande is, gaat ook ons aan. IsraŽl kijkt soms angstig, maar vooral intens waakzaam naar wat er in de buurlanden gebeurt. Series deskundigen passeren onze tv en kranten. Ze waren het meestal eens over het feit dat we met Ďhistorische gebeurtenissen' te maken hebben. Is wat er nu gebeurt ook ĎBijbelse geschiedenis'?

Westerse politieke leiders zijn enthousiast over het geschreeuw om democratie, vrijheid en welvaart voor allen. In elk geval zijn er wat grijpgrage tirannen verdwenen. Deze despoten dienden twee afgoden. Allereerst de afgod van geld en macht, de Mammon. Maar ook de afgod van de islam. Uiteraard pikt de fundamentalistische, radicale islam dat niet. Dus ze zijn verdwenen. Wat komt ervoor in de plaats? Democratie? Vrijheid? Welvaart? De Darel-Islam (het huis van de islam, van de Onderwerping) kent democratie, noch vrijheid. Alleen onderwerping aan de sharia, de harde islamitische wetgeving. Het tweede ĎhuisĒ is de Dar el-Harb, het huis van de oorlog. Daar, waar de islam nog niet heerst, woedt de jihad, de heilige oorlog. Met geweld of door de steelse, sluipende islam, zoals bij ons in het Westen. Dus Ďwat nuí? Wat nu voor die islamitische landen, voor IsraŽl en ook voor ons? Zijn er Bijbelse aanwijzingen hierover?

Broederschap
Op de achtergrond van de opstanden - en nu steeds meer op de voorgrond - speelt de Moslim Broederschap (MB) een belangrijke rol. De MB is in 1928 opgericht door Hassan el-Banna, een imam in Cairo. Naast liefdadigheid en islamitische vroomheid stond jihad hoog in het vaandel van de MB. Twee van hun hoofddoelen zijn: 1) Alle staten met een meerderheid aan moslims moeten Dar el-Islam worden, dus onder het absolute gezag van de sharia komen. 2). De hele wereld moet een moslimkalifaat worden, een tegenhanger van het Duizendjarig Vrederijk zoals wij dat verwachten. Met een tegenhanger van de Messias waar wij naar uitzien, de Here Jezus. Voor hen is dat de Mahdi. De MB is een reactie op de val van het Ottomaanse (Turkse) kalifaat in 1918 en de formele scheiding tussen ĎIslam en Staatí onder de bekende Turkse leider AtatŁrk in 1924. Deze MB is goed georganiseerd en vertegenwoordigd in 70 staten. Ook in de VS is de MB sterk.

Als er vrije verkiezingen komen, zal deze radicale, extremistische islamitische beweging hoge ogen gooien. De afloop van zoín Ďdemocratischí proces zien we na de verkiezingswinst van de Hamas (een dochter van de MB) in 2005 en in Iran in 1979. Zo zal het gaan als de MB aan de macht komt.: Het hele Midden-Oosten wordt dan een onder de MB aaneengesloten moslimblok, dat zeer vijandig tegenover IsraŽl staat. Het begin van het vernieuwde kalifaat! Dit proces zal zich in een onverwacht snel tempo voltrekken. Wat het profetische Woord betreft lezen we dat de HERE 'Egyptenaren tegen Egyptenaren zal ophitsení (Jesaja 19:2). Wat we gezien hebben. Uit de ontstane chaos zal daar een Ďhardvochtig heerí (19:4) over Egypte komen. Wie of wat is er hardvochtiger dan de sharia?

IsraŽl
IsraŽl voelt zich bedreigd. De felle haat van de MB is hen niet onbekend. Orthodoxe rabbijnen zoeken profetische aanknopingspunten. Sommigen denken aan EzechiŽl 38 en 39, de komende aanval van Gog. Opvallend is dat alle in EzechiŽl 38:1-6 genoemde volken die IsraŽl aanvallen, islamitische landen zijn! Andere rabbijnen Ďhorení de voetstappen van de komende Messias. Weer anderen zien hier waarschuwing/straf van de HERE over zonden. In elk geval bereidt IsraŽl zich voor op het gevaar, dat nu ook van Egypte dreigt te komen. De grote chaos is onderdeel van een strijd in de geestelijke gewesten. Dat maakt veel duidelijk. Immers de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van IsraŽl is voor de islam de belangrijkste en eerste stap naar de stichting van hun wereldwijde kalifaat. (Het boek Eindtijd, IsraŽl en de Islam gaat diep in op wat er nu gaande is).

De recente ontwikkelingen zijn een fase in de strijd om IsraŽl, dat de eerste prooi is voor de oprukkende islam. De strijd gaat om het komende Koninkrijk van God. Want Paulus zegt: ĎDe Verlosser zal uit Sion komen (Romeinen 11:26). De eerste maal kwam Hij uit Sion. Ook Zijn majestueuze terugkeer is vanuit Sion. Paulus citeert hier met een subtiele wijziging Jesaja 59:20. Daar staat: ĎMaar als Verlosser komt Hij voor Sion...í Dus hier weer het ĎEerst de Jood en ook de Griekí! De boze, geestelijke machten in de hemelse gewesten weten dit ook en proberen Gods herstelplan voor Zijn volk IsraŽl te verhinderen. De eerste fase bestond uit de vier vernietigingsoorlogen die de omringende landen tegen IsraŽl voerden. Dat mislukte. Ook het terrorisme kreeg IsraŽl er niet onder. Toen kwamen de intifada's, waarbij vooral vrouwen en kinderen in de strijd tegen IsraŽl werden opgeofferd. Het gruwelijke zelfmoordterrorisme was ook een fase in de strijd tegen Gods volk. Vervolgens kwamen diverse boycots tegen IsraŽl. Iran en SyriŽ werkten en werken hard aan een atoomwapen. De wereld kijkt ernaar en gaat door met het aannemen van anti-IsraŽl resoluties in de VN. Momenteel is er een campagne om de staat IsraŽl buiten de wet te plaatsen, illegitiem te verklaren. Niets hielp. Vandaar dat nu vanuit die geestelijke wereld een krachtige poging wordt gedaan om het machtige kalifaat onder de IsraŽl-hatende MB op te zetten. Waarschijnlijk gaat Turkije hierin een grote rol spelen.

Het Beest
Zelfs de wereld weet van de komst van Ďhet Beest'. Wat nu? Staat dit afschuwelijke rijk van de antichrist op doorbreken? Werpt het rijk van het Beest, die zeven gruwelijke jaren van de antichrist, zijn schaduw nu vooruit? Onze gebeden, de houding van IsraŽl en ook van de volken spelen in dit verband mee. Ook nu nog geldt: ĎKiest dan heden wie gij dienen zult' (Jozua 24:15). Nog steeds zegt de HERE: ĎZoekt de HERE en leeftí (Amos 5:6). De God die Ninevť spaarde toen men zich massaal bekeerde is niet veranderd. Maar de tijd is kort. Het gaat allemaal razendsnel.

Hoe en waarom zou deze turbulente situatie kunnen uitlopen op het rijk van het Beest? Over dat beest lezen we in DaniŽl 7, Openbaring 13 en 17. Zeer opvallend is dat Ťn DaniŽl en Johannes het Beest uit de zee zagen opkomen. DaniŽl zag zelfs dat Ďdie grote zee in beroeringí (7:2) was. De Ďgrote hoerí (de komende wereldreligie) die op het Beest meerijdt, Ďzit aan veel waterení (Openbaring 17:1). Die wateren staan in de Bijbel vaak voor volken. De volken rond IsraŽl zijn inderdaad in beroering. Er zal in de wereld nog veel meer beroering komen. Ook in onze streken. Onverwachts zal het gebeuren! Opstanden, hongersnoden (denk aan de stijgende voedselprijzen), een financiŽle crisis. In beroering door Ďde vier winden van de hemelí (DaniŽl 7:2). Winden kunnen staan voor engelmachten (HebreeŽn 1:7). Dus geestelijke machten, we noemden ze al, hebben de volken rond IsraŽl in beroering gebracht.

Het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat uit die beroering een begin van het rijk van de antichrist tevoorschijn komt. Immers, het Beest komt uit onrustige wateren. Een begin van een wereldwijd kalifaat met bijvoorbeeld Turkije als centrum. Dit machtsblok zal zich aansluiten bij het Ďherstelde (maar zwakke) Romeinse rijkí, de EU. Dan is het plaatje compleet. Het beeld uit DaniŽl 2 (een ander visioen over het eindtijdrijk) staat op lemen voeten van klei (de EU?) en ijzer (Kalifaat?) en is wat landen betreft compleet. En wij? Wij bidden voor IsraŽl, voor ons land, voor onze gezinnen en om te Ďontkomen aan alles wat geschieden zalí (Lucas 21:36).
Toegevoegd: 9 april 2011
Bron: Het zoeklicht nr.7, 87e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug