Terwijl IsraŽl onderhandelt om vrede

We leven in een angstig-spannende tijd. Vooral voor IsraŽl. Tegelijk zien we grote daden van God. Die machtige daden van God worden zichtbaar in het licht van Bijbelse profetieŽn die tot in details worden vervuld. Ook de snelheid waarmee dit gebeurt is geprofeteerd: Ďde HERE het op Zijn tijd met haast zal volvoerení (Jesaja 60:22). We zien hoe de komst van de Here Jezus en de vreselijke eindtijd snel dichterbij komen.

Jeremia 30 is ťťn van de profetische hoofdstukken die over het huidige herstel van IsraŽl gaan. Deze profetie begint met: ĎWant zie, de dagen komen, luidt het woord van de HERE, dat IK in het lot van mijn volk IsraŽl en Juda, een keer breng, zegt de HERE, en hen terugbreng in het land dat IK aan hun vaders gegeven heb, zodat zij het zullen bezittení (30:3). ĎZijí, IsraŽl en dus niet de Palestijnen, zullen het bezitten.

De terugkeer is al ruim een eeuw aan de gang. Ook hier past een profetisch patroon uit Jeremia (16:16): De vissers zijn zionisten die de Joden opvissen en de jagers zijn antisemieten, die Joden wegjagen. Helaas ook uit ons land. Het gaat om Ďmijn volk IsraŽl en Judaí. Dus ook IsraŽl: De rest van de ĎFalashaísí (de stam Dan uit EthiopiŽ) is bezig terug te komen. Ook de stam Manasse uit Noordoost-India. EfraÔm en de stammen die daarbij horen zullen ook komen (EzechiŽl 37:15-19). De wereld verzet zich fel tegen Gods machtige handelen met IsraŽl. Jeremia 30 voorzegt die tegenstand ook. In de tijd van terugkeer zal er grote benauwdheid zal zijn (30:7). Een tijd van angstgeschreeuw en schrik. Ďiedere man heeft zijn handen aan zijn heup als een barendeí en wordt lijkbleek (30:6). Rabbijnen spreken dan ook over de ĎweeŽn van de Messiasí. Maar God zegt: ĎDaaruit zal hij gered wordení (30:7).

Benauwdheid
Die weeŽn zijn al begonnen. De laatste weeŽn voordat de Messias komt zijn de ontsluitingsweeŽn en de persweeŽn. Deze worden in het boek Openbaring beschreven (8:13, 9:12 en 11:14). Tekenen en rampen die het Ďbegin van de weeŽní (MatteŁs 24:7,8) zijn, gaan momenteel steeds sneller over de wereld. De wereld haalt zelf, o.a. door het toenemende antisemitisme en antizionisme, die eindtijdweeŽn over zich heen. ĎDrinken zullen jullieí (Jeremia 25:28) waarschuwt God in een profetie die gaat over de Ďbeker van Gods toorní. Voor IsraŽl is het momenteel een angstige tijd. Omsingeld door vijanden die hen fel haten. Delen van IsraŽl bezet door Ďhet overblijfsel van de volkení (= Palestijnen; EzechiŽl 36:1-4). Zij roepen: ĎHa, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomení (de bergen van IsraŽl, Judea en Samaria). Na WO II is de Jodenhaat van de Naziís in moslimradicalen gevaren en over IsraŽl gekomen.

De Arabische lente heeft nu ook Egypte, dat sinds 1979 een vredesverdrag met IsraŽl had, veranderd in een vijand. De IsraŽlische ambassadeur en zijn staf moesten 10 september voor hun leven uit CaÔro vluchten. Turkije, jaren een bondgenoot, is nu aanvoerder van de vijanden van IsraŽl. En dan Iran. Zelfs het Internationaal Atoomenergie Agentschap heeft bij monde van de directeur Yukiya Amano gewaarschuwd dat Iran wel degelijk militaire doelen heeft met zijn koortsachtige kernenergieprogramma. Iedereen kan wel raden wat die doelen zijn. Al die vijanden van IsraŽl zijn niet alleen uit op het vernietigen van de staat IsraŽl. Zij willen het werk van Hitler, genocide op het hele Joodse volk, afmaken. De SinaÔ is een griezelige verzamelplaats van moordlustige terroristen. Hamas en Hezbollah laten luid en duidelijk weten dat ze IsraŽl willen vernietigen. De PLO van Mahmoud Abbas heeft vanaf de oprichting (1964) de vernietiging van IsraŽl tot doel. Een Palestijnse staat interesseert ze alleen als stap naar hun doel. ĎDoodt de Jodení is de reden van hun bestaan.

IsraŽl klaagt terecht: ĎTe lang woon ik bij wie de vrede haten. Ik ben een en al vrede, maar als ik spreek, dan zijn zij uit op strijdí (Psalm 120:7). Daarom zijn het vredesproces en vredesonderhandelingen zinloos. IsraŽl onderhandelt om vrede, de tegenstanders zoeken naar wegen om IsraŽl verder in het nauw te drijven. Zij krijgen steun van bijna heel de wereld. De VN staat zo vijandig tegenover IsraŽl dat een IsraŽlische vertegenwoordiger eens klaagde dat hij het gevoel had met een Jodenster op te lopen bij de VN. Durban conferenties van VN tegen racisme en discriminatie liepen uit op een scheldpartij, vervloeking van IsraŽl. Men haalde, volgens Genesis 12:3, een vloek over zichzelf. Verraad van de VS van Obama en de EU zal de Westerse wereld meer en ergere problemen brengen dan de financiŽle crisis. Onze intense voorbede voor en bemoedigende steun aan IsraŽl zijn machtige wapens in de strijd om IsraŽl. Een strijd die in wezen opstand is van geestelijke wereldmachten tegen de doorbraak van het Koninkrijk van de Here Jezus.

Uitbarsting
Deze spanningen zullen spoedig exploderen. De atoombom van Ahmadinejad, de zenuwgas scudraketten van SyriŽ, de tienduizenden raketten van Hezbollah en Hamas, de intifada van Mahmoud Abbas drijven IsraŽl en de wereld naar een van de eindtijdoorlogen. De Moslim Broederschap, die bezig is de Arabische lente in een kille shariawinter te veranderen, heeft maar ťťn doel: IsraŽl te vernietigen als opstap naar een wereldwijd kalifaat. Als de strijd zich rond Jeruzalem toespitst, kan het uitlopen op de Jeruzalemoorlogen in Zacharia 12:1-3. Ook de oorlog die beschreven wordt in Psalm 83 kan elk moment losbarsten. IsraŽl bidt: ĎMijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, laten mij vijanden niet over mij juichení (Psalm 25:2). Wij bidden dit mee en voegen eraan toe: ĎO, God, verlos IsraŽl uit al zijn benauwdhedení (Psalm 25:22). Een belangrijk geestelijk aspect van deze dreigende situatie onthult Psalm 83. Daar bidden we met IsraŽl: ĎOverdek hun aangezicht met schande opdat zij uw Naam zoeken, o, HEREí (Psalm 83:17-19). Na een beschamende nederlaag zullen veel moslims, vooral jongeren, de islam verlaten en zoeken naar iets anders. Velen van hen zullen dan de Here Jezus vinden. Tegelijk veranderen ze van vijanden in vrienden van Gods uitverkoren volk. Laten we ook hiervoor bidden.

Drinkbeker
Ten slotte nog een profetisch beeld dat op het punt staat realiteit te worden. ĎIn de hand van de HERE is een bekerÖ alle goddelozen van de aarde moeten hem slorpende drinkení (Psalm 75:9). God zei tegen Jeremia: ĎNeem deze beker met de wijn van de gramschap uit mijn hand en geef die te drinken aan alle volken, waar IK u heenstuurí (25:15). De drinkbeker vol met wijn van benauwdheid die IsraŽl nu drinkt, zal verwisseld worden. Tegen die volken zegt de HERE: ĎDrinken zullen jullie.í Benauwdheid zal komen over de volken. ĎWant de HERE houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sions rechtsgedingí (Jesaja 34:8). Pas toch op met het veroordelen van IsraŽl.

Al wie bijvoorbeeld IsraŽl voor het Internationale Strafhof in Den Haag brengt, zal zelf onder het oordeel vallen. Helaas zijn er ook veel christenen die niet ophouden wat zij noemen Ďhet ongelovige IsraŽlí te oordelen. Ook zij lopen het risico van de beker van Gods toorn. De drinkbeker wordt verwisseld. De volgende oorlog (moge de Heer het verhoeden) zal tegelijk strafgerichten over de vijanden van IsraŽl brengen en oordelen over de volken. Als Ďknecht van de HEREí staat IsraŽl onder enorme druk. De HERE adviseert: Ďroep Mij aan ten dage van benauwdheid, IK zal u redden en gij zult Mij erení (Psalm 50:15).
En wij? Zoals de discipelen de Here Jezus moesten bijstaan in Zijn zware taak, zo moeten wij IsraŽl steunen op de zware weg als messiaans volk. Het alternatief, ook voor ons, is de drinkbeker van Gods toorn.

Toegevoegd: 19 oktober 2011
Bron: Het zoeklicht nr.21, 87e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug