IsraŽls laatste bondgenoten!

Verschillende bijbelteksten maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin IsraŽl alleen zal komen te staan door alle naties in de steek gelaten. Dit proces kan een ieder vandaag voor zijn ogen zien voltrekken. Steeds meer landen haken af en nemen een vijandige houding aan ten opzichte van het kleine IsraŽl. Zelfs de loyaliteit van de Verenigde Staten is de laatste tijd in toenemende mate in het geding en kan elk moment tot het verleden behoren. Wie zal IsraŽl dan nog op deze aarde te hulp snellen? Op het moment dat de laatste natie in de wereld haar ondersteuning aan IsraŽl zal opzeggen zal God Zelf een nieuwe "natie" roepen, namelijk degenen die in Hem en in Zijn Zoon geloven. Deze "natie" zal zijn volk, de kinderen van IsraŽl, ter zijde staan. Zij vormen de groep van gelovigen uit allerlei taal die IsraŽl onvoorwaardelijk lief hebben zoals de profeet Zacharia schrijft.

Zacharia 8:23 Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.

Ook de profeet Jesaja verwijst naar de vreemdeling die zich bij IsraŽl zal aansluiten.

Jesaja 14:1 Want de Here zal Zich over Jakob ontfermen en nog zal Hij IsraŽl verkiezen en ze op hun eigen bodem doen wonen; dan zal de vreemdeling zich bij hen aansluiten en men zal zich voegen bij het huis van Jakob.

Jesaja 55:5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige IsraŽls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.


Deze "natie" identificeert zichzelf, zoals Ruth dat deed, met het volk van IsraŽl en zeggen dezelfde woorden, die de Moabitische zei tegen de Jodin Naomi: laat jullie God onze God zijn en jullie volk ons volk.

Ruth 1:14-16 Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vastÖen zeide: dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan ... uw volk is mijn volk en uw God is mijn God;

"Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vast." Er is zoveel van toepassing op de christenen die IsraŽl lief hebben in het prachtige verhaal van Ruth en Naomi.Naomi die, net als IsraŽl in haar geschiedenis eerst helemaal niet de zegen van God ervoer, maar juist het tegendeel: zoals zij haar man en beide zonen verloor, zo verloor IsraŽl vele van haar zonen in haar lange geschiedenis. Alhoewel haar naam Naomi Ďplezierigí betekent, zei zij:

Ruth 1:11-12-13 Keert terug, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij medegaan? ... Zoudt gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Neen toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt.

Toen kuste Orpa haar schoonmoeder en keerde terug naar haar volk, maar Ruth klemde zich aan haar vast. DŠt was het grote verschil-dat ook vandaag aan de dag te zien is. Het merendeel van de christenen hoort helaas tot de grote niet te tellen schare die IsraŽl de rug hebben toegekeerd omdat zij geloven dat de kerk in haar plaats gekomen is. Maar ook bestaat er een "natie" de bereid is om door dik en dun met de kinderen van IsraŽl mee te gaan. Het wonder van het verhaal van Ruth is dat zij uiteindelijk de goede keus maakte door zich aan Naomi vast te klampen- zij werd niet alleen een troost voor Naomi maar werd mede een Ďkanaalí voor de komende Messias, doordat zij Boaz van de Heere als man kreeg en daardoor moeder werd van Obed, de grootvader van David- het geslacht dat eenmaal de grote zoon van David zou voortbrengen, die straks in Jeruzalem zal terugkeren om Koning over de hele aarde te worden.

Het verhaal van Ruth biedt een geweldig perspectief voor hen die de waarheid zoeken en zich daardoor ook aan IsraŽl zullen vastklampen om zo aan de lijve te mogen ervaren dat God, evenals Hij dat met Ruth deed, in en door IsraŽl zal zegenen! Ondanks dat alle naties zich uiteindelijk tegen Jeruzalem zullen keren zal de Heer Jeruzalem opnieuw verkiezen en Juda als Zijn eigendom in bezit nemen. Aldus profeteert Zacharia in de naam van de Heer (Zach 2:12)

De reacties aan het adres van de christenen die het opnemen voor IsraŽl, worden met de dag brutaler. Zo beschuldigde de Amerikaanse diplomaat voor het Nabije-Oosten, William Burns de pro-IsraŽl christenen er van gebrek te hebben aan Ďgezond verstandí. Burns deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst van links georiŽnteerde politieke activisten van NGO "Peace Now" beweging en herhaalde zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst van ministers van de Palestijnse Autoriteit. De "Palestinian Media Watch" publiceerde een engelse vertaling van een artikel uit de leidende krant van de Palestijnse Autoriteit, Al Hayat al-Jadida, van 2 juli 2002. Het artikel had betrekking op een driedaagse conferentie in Bethlehem, gericht op wat men noemde de Ďchristen-zionistení. Volgens de krant beweren Palestijnse kerkleiders waar onder Aartsbisschop Munib Yunan, dat christen-zionisten die IsraŽlís recht op het Heilige land steunen op basis van bijbelse gronden, geen enkele binding hebben met het ware christendom op wat voor manier dan ook.

In de Saoedische krant Arab News noemt Dr: Abdul Qader Tash de invloed van christen-zionisten en een groep genaamd neo-conservatieven op het internationale beleid van de Verenigde Staten alarmerend. Volgens Tash behelst hun invloed niet alleen de onvoorwaardelijke steun aan IsraŽl en haar territoriale ambities, maar steunen zij eveneens de militaire macht van de VS om de hele wereld te domineren. Tash haalt een tekst aan uit een artikel van de Amerikaanse schrijfster Grace Halsell die zegt dat de christen-zionisten in Amerika gevaarlijker zijn dan de Zionistische lobby. Tash is van mening dat de Arabische en islamitische wereld veel te weinig aandacht besteden aan de gevaren die door de christen-zionisten worden veroorzaakt voor de Arabische wereld. Volgens Tash sporen de christen-zionisten Amerika aan een nieuwe kruistocht tegen de islam te ondernemen. En zo neemt de hetze tegen de bijbelgetrouwe christenen die het opnemen voor IsraŽl, steeds verder toe. Steeds vaker verschijnen er artikelen waarin kerkleiders, politieke leiders en de islamitische wereld waarschuwen voor de invloed van de christen-zionisten op de situatie in het Midden-Oosten. De kerk zwijgt niet alleen waar het gaat om IsraŽlís recht op het land, maar strijd daar zelfs tegen. Islamitische organisaties geven te kennen dat het hun doel is om naast de joden ook de christenen te vernietigen. Het is hun strijd tegen wat zij Ďde mensen van het boekí noemen, de ongelovigen.

Voormalig kroonprins Hassan bin Talal van JordaniŽ beschuldigde in een forum van de Verenigde Naties dat "christen-zionisten voortdurend bezig zijn met een confrontatie met de islam, met als doel de regio te beheersen."

Het verhaal van Ruth leert dat zij die zich met Gods volk willen verbinden het niet gemakkelijk zullen krijgen en veracht worden zoals Ruth en Orpa ook aan de lijve ervoeren. Maar uiteindelijk zal de deur van zegeningen net zo open gaan als voor Ruth- zij krijgt Boaz en volop koren daarbij!

Bronnen: WorldNetDaily, 5-7-2002. ICEJ News Jeruzalem, 12-5-2003. Arutz-7 (Christians, Zionists & Neo-Cons) 22-12-2002. ICZC Jeruzalem, Jan Willem van der Hoeven, 30 juni 2003.

Toegevoegd: 2 september 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug