Was de orkaan Katrina een Gods oordeel?

In de profetieŽn over de eindtijd worden ontzagwekkende oorlogen en rampen aangekondigd en er zal sprake zijn van een radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen der zee en branding. Eeuwen geleden stelden de discipelen aan Jezus de vraag; Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? MatthťŁs 24 en Lucas 21 geven in de ‘Rede over de laatste dingen’ een heel concreet en uitvoerig antwoord op deze vraag. Vele Bijbelgetrouwe christenen geloven dat de aanslagen van islamitische extremisten, natuurrampen zoals de Tsunami in Zuid-Oost AziŽ tijdens de Kerstdagen in 2004 waarbij 240.000 doden zijn gevallen, en de ramp veroorzaakt door de orkaan Katrina in de zuidelijke staten van de VS, een signaal zijn dat deze tijd waar Jezus over spreekt, inmiddels is aangebroken.

Er zijn sinds de ramp een groot aantal publicaties verschenen waarin een rechtstreeks verband wordt gelegd  tussen de rol van de Verenigde Staten inzake de ontruiming van Gaza, en de orkaan Katrina. De hele wereld heeft kunnen zien hoe duizenden joodse mannen, vrouwen en kinderen, gedwongen uit hun Bijbelse erfdeel Gaza werden verdreven. Sindsdien zijn tienduizenden hysterische ‘Palestijnen’ luidkeels schreeuwend dat hun god Allah groter is dan de God van IsraŽl, IsraŽl’s erfdeel Gaza binnengegaan om er te plunderen en synagogen in brand te steken. Zelfs de achtergebleven kassen die werk zouden kunnen bieden aan duizenden ‘Palestijnen’, zijn door de plunderaars zwaar beschadigd. De PA-politie stond erbij en keek erna, zonder ook maar iets te ondernemen.

Zoals bekend is de Bush-administratie voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ontruiming van Gaza. De orkaan zou God’s antwoord zijn op de druk die George W.Bush op IsraŽl heeft uitgeoefend. Jesse Stines, pastor van de Blue Ridge Mountain Church in Elk Park Noord Carolina, waarschuwt al sinds het verschijnen van de duivelse Roadmap, dat de druk van de Verenigde Staten op IsraŽl om Bijbels land op te geven, zal resulteren in “de toorn van God.””Wij hebben bij herhaling gezien, dat wanneer Amerika beslissingen neemt die tegen  IsraŽl gericht zijn, Amerika daarvoor wordt gestraft” aldus Stines. Voor hem is het dan ook geen echte verrassing wat er is gebeurd. Stines is van mening dat wanneer Amerika doorgaat met dit beleid, Katrina nog maar het begin is van de verschrikkingen die de natie zal overkomen.

Georg Noory, een Amerikaans verslaggever zei in een radio-uitzending “Coast to Coast” dat de Katrina een duidelijk bewijs is dat onze huidige beschaving zich in de “Eindtijd” bevindt zoals de Bijbel dat beschrijft. De burgmeester van New Orleans sprak van een ‘apocalyptische’ ramp. Stan Goodenough, beheerder van de website Jerusalem Newswire, beschrijft Katrina als “De vuist van God”. Wat er in Amerika is gebeurd is het opheffen van Gods hand tegen het land dat het meest verantwoordelijk is voor de ontruiming van Gaza, aldus Goodenough.

Christenen van Repent America, menen dat God New Orleans heeft gestraft omdat er jaarlijks een Gay Pride gehouden wordt. Dit jaar zou de parade in het weekend van 3 en 4 september worden gehouden. Islamieten beschouwen de orkaan als de wraak van hun god Allah voor wat de Amerikanen in Irak aanrichten.

De 85-jarige Rabbi Ovadia Yosef leider van de ultra-orthodoxe Shas partij, zei dat Katrina God’s straf is voor Bush’s support voor de ontruiming van Gaza. Hij noemde het in zijn wekelijkse preek “God’s vergelding”. Zijn commentaar werd uitgezonden op Channel 10 tv op 7 september. Volgens Yosef is president Bush de hoofdschuldige achter de verdrijving van de Joden uit Gaza.

Zonder afbreuk te doen aan deze uitspraken, mag niet vergeten worden dat orkanen van alle tijden zijn. Sinds 1854, voor zover de Amerikanen terug kunnen kijken, zijn er in totaal al 21 orkanen van klasse 4 of 5 aan land gegaan. In 1900 eiste de orkaan Galveston 8000 tot 12.000 doden en verwoeste de stad Galveston in Texas volledig. De orkaan Camille uit 1969, die in Mississippi aan land kwam, was een orkaan van de allerzwaarste categorie 5 en de orkaan Andrew uit 1992 die Miami trof, behoorde tot categorie 4. In 1780 raasde een orkaan over het Caribische gebied en eiste 22.000 levens en orkaan Mitch in 1988 koste in Centraal Amerika 11.000 tot 18.000 levens. De orkaan Katrina was de derde grote orkaan van het Atlantische orkaanseizoen in 2005. Na in de golf van Mexico, 20 booreilanden en olieplatforms te hebben verwoest kwam de orkaan in het gebied van New Orleans aan land om daar een spoor van dood en verderf achter te laten. George W. Bush onderbrak zijn vakantie pas 48 uur na het begin van de ramp. Hij zei dat niemand voorzien had dat de dijken die New Orleans hadden moeten beschermen, zouden breken, terwijl juist al jarenlang in tientallen rapporten  voor deze dijkdoorbraak is gewaarschuwd.

Dat de orkaan Katrina als een Gods oordeel moet worden gezien, kan niemand met zekerheid stellen. Dat neemt echter niet weg dat vele profetieŽn duidelijk maken dat de wereld zal eindigen in een cyclus van apocalyptisch geweld, voorafgaand aan de terugkomst van de Here Jezus. Publicist Jan van Barneveld, bekend van onder meer het voortreffelijk geschreven boek “Om Sions wil niet zwijgen” schrijft in de uitgave van Profetisch Perspectief, nummer 47, onder de kop “Rampen als profetie” dat maar liefst 25 procent van de bijbelverzen een profetie bevatten in de zin van voorzeggingen voor de toekomst.

George W. Bush heeft zich ten doel gesteld dat er een ‘Palestijnse’ staat moet komen, voordat zijn tweede ambtstermijn afloopt. Bush maakt deel uit van een denominatie die de “vervangingstheologie” aanhangt. Volgens deze verderfelijke leer  die zegt dat de kerk de plaats van IsraŽl heeft ingenomen, is de rol van IsraŽl na de kruisiging en opstanding van Jezus uitgespeeld. De val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tempel wordt uitgelegd als vervulling van de onheilsvoorzeggingen van Jezus over de stad en als straf voor de Joodse betrokkenheid bij de kruisiging. Het aandeel van de joden in de kruisiging van Jezus wordt als teken gezien van de definitieve opheffing van Gods belofte aan IsraŽl. Doordat IsraŽl zijn Messias verworpen zou hebben zou God IsraŽl hebben verworpen. Zij die de “vervangingstheorie” aanhangen beweren dat er geen sprake meer is van een door God gewilde binding van een bepaald volk aan een bepaald land. Bush ziet daardoor geen enkele relatie tussen de huidige staat IsraŽl en de Bijbelse profetieŽn waarin melding wordt gemaakt van Gods eeuwig durende verbond met zijn volk. Maar God heeft nooit IsraŽl’s erfgoed aan de kerk overgedragen! Wat ťťnmaal uit Gods mond uitgegaan is gebeurt. De diepgewortelde vervangingstheologie heeft ervoor gezorgd dat het nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob eeuwenlang op een gruwelijke wijze is vervloekt door een afvallige christenheid en doet dat vandaag nog steeds.

Niemand kan de vervulling van de Bijbelse profetieŽn tegenhouden. De Bijbel meldt dat er oordelen zullen komen over de volken die zich aan IsraŽl vergrijpen. Ieder land dat IsraŽl demoniseerd en meehelpt het aloude thuisland te verkwanselen aan de vijanden van het volk, zal door God’s toorn getroffen worden. Zij die streven naar vernietiging van IsraŽl, zullen zelf met vernietiging geconfronteerd worden. Wat in IsraŽl gebeurd heeft zijn effect op de rest van de wereld.. Kennis van Gods Woord, het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid, is nodig om het wereldgebeuren vanuit goddelijk perspectief te zien en te begrijpen. Het moment zal komen dat God als Rechter Zijn stilzwijgen zal verbreken om deze verdorven wereld vol met haat jegens de staat IsraŽl en het Joodse volk, met Zijn toorn te laten sidderen. Een vast geloof in de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, stelt de mens in staat zich te weren tegen de door en door antichristelijke en anti-joodse wereld. Er is maar ťťn absolute zekerheid voor de toekomst en dat is Jezus Christus. Alleen  Hij is de weg die tot redding leidt.

MattťŁs 7:13-14 Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

De Bijbel spreekt in verband met de komst van de Messias en de oprichting van Zijn koninkrijk, over grote oorlogen en geweldige veranderingen door natuurcatastrofes, die tot een totale ommekeer en tenslotte tot een vernieuwing van de hele aarde zullen leiden. Wie weet was de orkaan Katrina inderdaad, zoals velen geloven, daar een voorbeeld van!


Bronnen: Jerusalem News Wire “Americans see Gaza-Katrina link” door Stan Goodenough, 6 september 2005. Koenig’s International News, 30 augustus 2005. ZionsCryNews, 31 augustus 2005. http://www.beliefnet.com, http://nl.wikipedia.org/wiki/Orkaan_Katrina


Toegevoegd: 16 september 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug