Nieuw Tijdperk

Een typisch eindtijdverschijnsel is de opkomst van de New Age beweging. Deze club heeft zich ten doel gesteld, te komen tot de afsluiting van wat men noemt ‘het donkere en gewelddadige tijdperk van het christendom’ en over te gaan naar het tijdperk van ‘Vrede, liefde, eenheid en de "Verlichte mens". New Age betekent letterlijk "Nieuw Tijdperk" en is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles wat met het christelijke erfgoed en de christelijke normen en waarden te maken heeft, te vernietigen. Volgens diverse hooggeplaatste New Agers komt het christelijke tijdperk in 2012 tot een eind en zal het worden opgevolgd door het Aquarius tijdperk.

In brede New Age kringen wacht men op de verlichte ‘hoge meester’ en ‘transcendente leider’.Volgens de New Age komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn alle religies op aarde welkom onder hun paraplu. De New Age filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. Een onderzoek in Amerika naar de invloed van de New Age filosofieën heeft aangetoond dat New Age organisaties ook de VN als een belangrijke schakel zien bij het tot stand komen van hun doelstellingen. Diverse leden van de Rockefeller familie vertonen grote interesse voor de New Age filosofieën. Zij stimuleren dit gedachtegoed krachtig in allerlei organisaties waar hun macht van invloed is, zoals in de Verenigde Naties. De doelstellingen van de New Age beweging zou een ernstige waarschuwing moeten zijn aan het adres van de christenen want de weg die het ingeslagen is, is niet de weg die God de mens wijst. God maakt juist duidelijk dat Hij de raad der volken verbreken zal.

De Here heeft de mens van tevoren gewaarschuwd dat in de tijd van de opkomst van de antichrist, allerlei duistere religies en occulte mediums de aarde zullen overspoelen. Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven, worden ook niet meer door Gods Geest verlicht waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke. De wereld wordt overspoeld met spiritualiteit en meditatie en zijn de moderne toverwoorden geworden. De kracht van de eigen geest daar draait het allemaal om. "Heeft men deze kracht goed ontwikkeld dan kunnen ouders zelfs communiceren met de ziel van het nog ongeboren kind. Meditatie is dé methode om al je zintuigen te concentreren om de wereld te zien met de ogen van de ziel. Zo kan men in contact treden met overledenen en wordt hun aanwezigheid nadrukkelijk gevoeld", zo zeggen de ingewijden. De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals Gods tegenstander zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en de Here Jezus, maar om de universele liefde: de god in ons liefde.

Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de tegenstander verwoord in de New Age beweging. Volgens de New Agers mag geen enkele religie exclusiviteit claimen zoals het christendom dat doet. De volmaakte religie zou bij de New Age te vinden zijn die zegt dat de mens zelf god kan worden: god moet niet buiten de mens gezocht worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god in de maak. Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zegt: "Er is een mogelijkheid om gelijk te worden aan de Allerhoogste; luister maar naar mij. "Daarmee begon de opstand tegen God. Deze aloude leugen van Satan dat de mens zichzelf kan verlossen om daarna gelijk aan de Zoon van God te worden, ziet hij door de New Age beweging verwezenlijkt. Het aantal New Age sympathisanten loopt inmiddels in de miljoenen. Vrijwel alle religies waaronder het vervalste christendom en stromingen van occulte mystiek zijn terug te vinden onder de paraplu van de New Age beweging. De bijeenverzameling is in volle gang.

Een groot aantal visionaire schrijvers, wetenschappers en sociale theoretici geloven dat 2012 de drempel is van een tijd van versnelde planetaire veranderingen. Sommige spirituele leiders geloven dat het de stuwkracht is voor een grote spirituele ontplooiing. Het New Age blad ‘Innerchange’ schreef enige tijd geleden in verband hiermee over het ‘Lucifer archetype’, de nieuwe mens die zich in en na 2012 zal gaan openbaren in iedereen die hier klaar voor is.

De New Agers noemen zichzelf de "Witte Loge" de aardse vertegenwoordigers van de Kosmische Loge. Zij zeggen dat de "Verheven Hemelse Meesters" op aarde zijn teruggekeerd om een kernregering te vormen. Hun taak is het de "Zwarte Loge" bestaande uit aanhangers van de Bijbelse God, te bekeren. Deze lieden worden gezien als bijgelovige fanatiekelingen. Hun slechte karma, zo zeggen zij, vormen een hinderlijk obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde. De algemene leiding is in handen van "Sanat Kumara" (Satan) de "Heer der wereld" die ook wel de "Ene Inwijder"de "Jongeling van oneindige zomers" en de "Oude der dagen" wordt genoemd. Volgens de New Agers is hij de koning en de vader in de hemel. Volgens de New Age theosoof Dane Rudhyar is Sanat Kumara één en dezelfde persoon als de Bijbelse Satan. ‘Satan is een anagram voor Sanat Kumara, die in de esoterische filosofie van India het wezen is dat de mensheid het vuur van zelfbewustzijn, onafhankelijkheid en het individuele gaf.’

De zegslieden van de New Age zeggen dat de aarde spoedig door de chaos van een ‘ reinigingsproces’ heen moet gaan. Dit noemt men de wereldwijde zuivering of reinigingsactie. Christenen die weigeren met hen mee te doen staan boven aan de lijst van degenen die ‘weggezuiverd’ moeten worden omdat ze de ‘echte vrede’ in de weg zouden staan. In dit artikel werd uit de doeken gedaan dat er al in het begin van de jaren '90 een aantal New Age concepten waren, en één ervan ging over ‘de verdwijning van miljoenen christenen van deze planeet.’ Occultisten kijken daarom uit naar deze gebeurtenis, hierop geattendeerd door hun 'geleidegeesten', wat niets anders dan duivelse demonen zijn. In het begin van 1987 begonnen deze geleidegeesten de belangrijkste leiders van de New Age en Nieuwe Wereld Orde op de hoogte te stellen van een spectaculaire gebeurtenis, die kort na het verschijnen van de New Age Christus (de antichrist, en/of het 'Christus bewustzijn') zou gaan plaatsvinden. Volgens deze spirituele geesten zouden op het moment van het verschijnen van 'De Christus', vele mensen over de hele wereld hier niet 'klaar' voor zijn en daarom naar een andere "Dimensie" worden gezonden om daar ‘heropgevoed’ te worden.

Men wil zich ontdoen van hen die zich tegen de komende New Age Wereld Orde zullen verzetten. Volgens de demonische geesten is dit noodzakelijk, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vol vreugde tot stand te brengen. De New Age wereldreligie voldoet aan alle criteria van de valse kerk die in de laatste dagen zal optreden. De New Agers beweren dat de mensheid aan de drempel staat van een Nieuwe Orde, het grote ontwaken. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon, voordat de taal door God werd verward.

De kern van de New Age filosofie is dat iedereen de waarheid voor zichzelf moet bepalen. Alle religies zijn goed behalve dat van het Judaďsme en het christendom die volharden in hun geloof in Gods Woord en daarom moeten die worden bestreden en afgeschaft. Hoewel voor velen de New Age slechts een geestesgesteldheid en een persoonlijke manier van leven betekent, schuilt achter deze beweging een immens gevaar. Zij die de Here Jezus lief hebben dienen op te passen voor de afleidingsmanoeuvres die de New Age beweging teweegbrengt. Mensen die hun god-zijn al beheersen zijn volgens de New Agers opgeklommen tot een hogere vibratie en hebben niet langer een lichaam nodig. Het zijn geesten geworden die de titel dragen van "Meesters der Wijsheid." Deze geesten (demonen) hebben bepaalde mensen op aarde uitgekozen waaraan zij hun kennis doorgeven. Zo gaf de Tibetaanse demon ‘Djwahl Khul’ zijn boodschap door aan Alice Baily. Doel is om zo’n ingewijd medium bindend de gedachten van Satan op te leggen om deze vervolgens als ‘openbaring’ aan de hunkerende mensheid door te geven. Dit contact tussen het menselijke medium en de geleidegeest van Satan heet ‘channelen’ of ‘schakelen’. Er zijn een groot aantal ‘schakelende’ geesten en mediums bekend.

Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld en genieten een zekere ‘bescherming’ van hun ‘Meesters’ (demonen). Tot de meest bekende woordvoerders van de ‘Meesters’ behoren Alice Baily en Helena Blavatsky. Blavatsky werd in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Tijdens omzwervingen in Constantinopel, Kiev en Parijs, waarbij zij enige tijd in een circus werkte, kwam Blavatsky in contact met de occulte tradities. Naar haar zeggen begonnen zich in deze periode haar paranormale gaven te openbaren. In 1875 stichtte zij samen met H.S. Olcott de Theosofische Vereniging ter bevordering van de studie der theosofie en ter verspreiding van de theosofische opvattingen. Dertien jaar later werd deze Amerikaanse afdeling omgedoopt tot de ‘Arische Theosofische beweging’. Blavatsky bevond zich toen al in India waarin 1882 het internationale hoofdkwartier te Adyar bij Madras werd gevestigd.

Helena BlavatskyHet woord theosofie, dat letterlijk ‘wijsheid van God’ of ‘wijsheid aangaande God’ betekent, is alle eeuwen door gebruikt in geschriften van theologen en filosofen. Het is weer te geven als een vorm van bovennatuurlijke kennis van of inzicht in God en het goddelijke, zoals die in de eerste eeuwen van het christendom tot ontwikkeling is gekomen in het gnosticisme. De theosofie kent geen God zoals de christelijke leer. Het hoogste beginsel kan met woord en denken niet benaderd worden. In engere zin wordt met het woord theosofie sinds 1875 de levensbeschouwing van Helena Blavatsky bedoeld. De vereniging heeft thans afdelingen in meer dan 60 landen die allemaal ten dienste staan van de New Age beweging. Blavatsky kwam in India in contact met de leer van het karma en reďncarnatie en trad in 1884 toe tot de rijen der boeddhisten. Zij meende zodoende in de buurt te kunnen komen van wat zij de 'Grote Witte Broederschap’ noemde. Ze geloofde dat deze groep geheime meesters zich in de Himalaya ophield. Blavatsky beweerde dat de occulte kennis uit haar boeken was ingefluisterd door deze geheime meesters. Eén van hen noemde Blavatsky ‘Koot Hoomi’ al bestaan er veel geruchten dat zij deze naam zelf bedacht.

Uiteindelijk legde zij zich toe op het schrijven dat leidde tot o.m. het boek "De Geheimleer" dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. De New Agers noemen het de meest uitgebreide bron van esoterische wijsheid. Het eerste deel van dit 1300 pagina’s tellende werk bestond uit een occulte visie over het ontstaan van de kosmos, de Kosmogenesis. Het tweede gedeelte handelde over de oorsprong van de menselijke rassen, de Antropogenesis. Theosofen wekken bij voorkeur de indruk dat Blavatsky het allemaal zo kwaad niet meende en dat haar rassenleer zelfs uitging van een verbroedering tussen rassen. Maar de indeling tussen ‘Übermenschen ‘Untermenschen’ was in haar denken al nadrukkelijk herkenbaar. En dat het Joodse volk voor haar tot die laatste groep vormden is eveneens duidelijk. In de ‘Geheime leer’ geeft zij daar een uiterst negatief beeld van. Materialisme, zelfzucht en zinnelijkheid waren volgens Blavatsky specifiek Joodse kenmerken. In haar ogen waren Joden een lager ras, dat niet in staat was om de materie in dienst te stellen van het spirituele leven. Alleen het Arische ras was hiertoe in staat. Aangezien de mate van spiritualiteit voor Blavatsky de waarde van een ras bepaalde, was het Arische ras voor haar het verst geëvolueerd en waren de Joden minderwaardig. Door dit soort beweringen trok zij de aandacht van allerlei racistische groeperingen waaronder die van de nazi’s.

Zo werd Adolf Hitler een grote liefhebber van haar boek ‘De Geheimleer’. Volgens ingewijden raakte hij volledig in de ban van de occulte geheimen van de theosofische beweging. Hitler was lid van het Thule-genootschap, waar de satanist Aleister Crowley en top-nazi’s als Hesse en Eckhart mee verbonden waren. Zij onderhielden nauwe contacten met de Illuminatie en de theosofen van Blavatsky. Stromingen binnen de New Age zeggen dat Hitler één van hen was omdat hij uit dezelfde bronnen putte, dezelfde doelstellingen had en met dezelfde methoden werkte. Dat gold overigens voor de hele top van de nazi-beweging met haar satanische rituelen. De Hitler-kliek werd volkomen door het kwade overschaduwd en beheerst. Kenmerkend voor Hitler en zijn trawanten waren hun aanvallen van woede en schizofrenie. Zij waren zo van de duivel bezeten dat ze regelmatig in demonische razernij vervielen. Tijdens een dergelijke aanval zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van het komende beest, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem.

Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat Satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn. De invloed van de Theosofische Vereniging hield niet op bij de nazi’s. Vandaag heeft de theosofische leer van Blavatsky veel invloed op de New Age beweging en daaraan verbonden religies en sektes. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de Theosofische Vereniging een belangrijke katalysator was bij de wederopleving van het gnostische denken, is deze stroming een uiterst belangrijke invloed op het moderne occultisme.

Alice Baily De eerder genoemde Alice Baily (1880-1949), was een vurige aanhangster van Lucifer en een van de meest invloedrijke grondlegsters van de New Age beweging en heeft een ontzaglijke invloed gehad op de filosofische/religieuze benaderingen van mensen die in hoge posities, ook binnen de VN, de wetten ontwierpen/ontwerpen en de strategieën uitzetten. Ze ontving in trance boodschappen van een geleidende geest die ze in veel boeken neerlegde. De geest, "The Tibetan", onderscheidde twee soorten mensen. ,,Een uitstervende soort die nog leeft volgens de oude waarden, van een profeet en een Bijbel en de andere groep die bevrijd zijn van de knellende banden van het christendom: de ‘Nieuwe Tijd’ mensen." Het doel van de Tibetan was/is duidelijk om Jezus Christus te onttronen en Lucifer op de troon te zetten. Baily sprak zeer denigrerend over Jezus en het christendom, en ook over Joden en negers. Zij noemde Lucifer de gebieder der mensheid. Zij was zo gecharmeerd van Lucifer dat zij in 1920 literatuur begon te drukken en te verspreiden onder de naam "Lucifer Publishing Company". Deze naam werd later vanwege publiek protest veranderd in Lucis Trust LTD. De naam Lucis is naar men verondersteld een samentrekking van Lucifer+Isis (Isis was de Egyptische moedergodin). Het huidige Lucent Technologies is hier weer van afgeleid. Lucent op haar beurt heeft een duidelijke binding met de naam Lucifer. Lucent betekent: "het stralen van licht". Het logo van het bedrijf is een vuurrode cirkel, een symbool van de zon. Het licht van de zon wordt door occultisten gezien als het licht van Lucifer, hun satanische godheid. Lucis Trust is direct verbonden met de Verenigde Naties.

De "Verheven Meesters" hadden Baily verteld dat de wereld klaargemaakt moest worden voor de komst van een Nieuwe Wereld Orde die onder leiding zou komen te staan van de Wereldleraar "Maitreya". Maar deze Maitreya is niemand anders dan een marionet van Lucifer. Maar daarover een volgende keer meer.

Volgens de New Agers zijn Lucifers bedoelingen verkeerd begrepen en zelfs bewust gelasterd, eerst door het volk van Israël en later ook door de christenen. Lucifer -zo zeggen zij- is het allerhoogste wezen. Hij is de schepper van alle leven en de evolutie daarvan. Hij is de schepper van alle genieën die de mensheid heeft gekend. Straks zal onder zijn leiding de "Nieuwe Eeuw" definitief worden ingevoerd. Ieder mens zal zich aan zijn plannen dienen te onderwerpen.

Vooraanstaande New Agers zeggen dat de aarde nog een pijnlijke ingreep te wachten staat omdat de mentaal gestoorden, het menselijk afval ( echte christenen) gevaarlijk worden geacht voor de uitvoering van het nieuwe wereldsysteem. “Er is een chirurgische ingreep nodig om van de infectie af te komen", schrijft Alice Baily in ‘Onderwijs in de Nieuwe Tijd’. De Bijbel spreekt over machthebbers die een heel korte tijd zullen regeren, maar dan zelf vernietigd worden. Die machthebbers willen niets liever dan de ware christenen de mond snoeren, zodat hun woorden geen werkelijkheid zullen worden. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie tegenhouden. Kennis van Gods Woord, het doordrongen zijn van de Bijbelse waarheid, is een dagelijkse training om het wereldgebeuren vanuit goddelijk perspectief te zien. Een vast geloof in de aanstaande wederkomst van de Here Jezus, stelt de mens in staat om over bovenmenselijke krachten te beschikken en zich te weren tegen de door en door antichristelijke filosofieën. Het is niets anders dan een hersenspoeling van de occulte machten.

Overige Bronnen: Informatie over Alice Baily . Wikipedia. Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. Aquariusera.nl. Joseph, Lawrence E. (2007). Apocalypse 2012: a scientific investigation into civilization's end. New York: Random House. Citaten uit "Hoefgetrappel van de Eén-Wereld religie", R.H.Matzken, Studiedag Het KNP, 22-11-2003. The Hidden Danger of the Rainbow, Constance Cumbey. Video.google.com . The Christ Conspiracy, Acharya S.The Council for a Parliament of the World’s Religions (CPWR) . Pat Robertson, The New World Order, 1991. T. Alexander: Make the UN a World Government, The Independent, 9-6-99. Citaten uit "De tentakels van de theosofie" Studiedag Het KNP, 16-11-2002.


Toegevoegd: 28 juli 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug