Olievoorraad slinkt in rap tempo

De toekomst van onze wereld is al eeuwen geleden geopenbaard door de Bijbelse profeten. Er zal een tijd aanbreken van ongekende chaos zodat de wanhopige mens die Gods Woord heeft veracht, het zal uitschreeuwen om de komst van een sterke man. De olie dat het levensbloed is geworden van onze beschaving, raakt volgens olie-experts in snel tempo op, terwijl de vraag blijft toenemen. Olie-experts verschillen van mening wanneer de wereldolieproductie haar top zal hebben bereikt. Terwijl sommigen denken dat dit rond het jaar 2010 zal zijn (zie afbeelding) geloven anderen dat de top nu reeds is bereikt.

De problemen met de huidige olietoevoer worden voor een deel veroorzaakt door interne aangelegenheden in landen als Irak, Rusland en Nigeria en anderzijds doordat oliebronnen uitgeput raken. Terwijl de productie daalt, neemt de vraag naar olie toe ook al doordat China en India een steeds groter deel opeisen. Zelfs de enorme reserves van de OPEC zullen binnen tien jaar tekortschieten om aan de vraag te voldoen. De gevolgen zullen dramatisch zijn. De wereld negeert de problemen die zich aandienen en is totaal niet voorbereid op de crisis die zonder enige twijfel volgen zal. Men verwacht dat in sommige delen van de wereld de olietoevoer in zijn geheel zal komen stil te liggen waardoor de economieën van deze landen in een catastrofale fase zullen belanden. De voorspelde problemen worden door de oliemaatschappijen gebagatelliseerd. Die zeggen dat er mede door het aanboren van nieuw bronnen, de komende tientallen jaren geen problemen met de olietoevoer te verwachten zijn. Het aanboren van nieuwe oliebronnen kende een piek in de zestiger jaren. En ondanks de technieken waarover men vandaag beschikt, slagen de oliemaatschappijen er niet meer in deze piek te overtreffen.

Volgens nieuw gepubliceerde cijfers verliest de wereld op dit moment méér dan 1 miljoen vaten olie per dag aan "uitputting". Dit is tweemaal de hoeveelheid van 2 jaar geleden. Dit valt op te maken uit het Aardolie-analize rapport in het tijdschrift "Petroleum & Gas" wat word uitgegeven door het in Londen gevestigde "Energy Institute". De analyse maakt duidelijk dat de hoeveelheid olie dat door de 18 grote olieproducerende landen word geproduceerd, is afgenomen met 1.14 miljoen vaten per dag in 2003. De afname gaat veel sneller dan aanvankelijk werd gedacht. De productie van deze 18 landen kende haar piek in 1997, op bijna 24.7 miljoen vaten per dag. In 2003 was de hoeveelheid afgenomen tot 22.1 miljoen vaten per dag. In 1998 was de totale productie van deze 18 landen slechts met 1 procent afgenomen, terwijl dat in het afgelopen jaar al tot 5 % is opgelopen. De producenten die nog wel beschikken over uitbreidingspotentie moeten steeds meer pompen om de verliezen goed te maken, welke ontstaan door de producenten die nu over hun piek heen zijn en nu in een duidelijk neergaande lijn zitten. De olievermindering heeft niet alleen betrekking op individuele velden of regio’s maar betreft complete landen.

De Verenigde Staten kende haar piek al in 1971 en is daarna onophoudelijk afgenomen. Australië zag z’n productie in 2003 dalen met 14 procent. De productie van Britse Noordzee olie kende z’n piek in 1999 en zat in 2003 op een afname van 9 procent. Indonesië kent een daling van 8.5 procent. Oliespecialisten melden dat het met de Saoedische olievelden veel slechter gesteld is dan iedereen denkt. ,, Alle velden hebben problemen en de productie is dalende." Het grootste Saoedische olieveld ligt in de buurt van de Perzische Golf en werd ontdekt in 1948. Het is 230 kilometer lang en een kleine 26 kilometer breed en draagt de naam Ghawar. Volgens olie-experts is het einde van dit veld in zicht. Wereldwijd bestaat er vooralsnog geen reserve productie capaciteit meer en zullen door de huidige ontwikkelingen de opgeslagen oliereserves moeten worden aangesproken. De verliezen en winsten zullen volledig uit balans raken en dit zal op termijn een wereldomvattende economische crisis tot gevolg hebben met een gigantische golf aan faillissementen.

De ontwikkelingen die zich thans in de olie-industrie voor doen, leiden onmiskenbaar tot een wereldwijde economische crisis waarvoor economen al enige tijd waarschuwen. Veel mensen hebben hun hoop gevestigd op de leiders van deze wereld en geloven dat zij de problemen wel zullen oplossen. Maar daar zit hem nou juist de kneep. De wereldleiders van vandaag voeren slechts uit wat hen door de "echte leiders" (de Illuminatie) wordt opgedragen. Deze Luciferaanbidders willen een werelddictatuur vestigen en hebben belang bij een wereldwijde economische crisis en een daaruit voortvloeiende chaos. Gebrek aan olie zal hun daarbij een grote dienst bewijzen.

In 1929 stortte de beurs van New York volledig ineen. Duizenden banken waren tengevolge hiervan genoodzaakt hun deuren te sluiten. Weg was al het spaargeld van de mensen. Ook vrij recent heeft zich een dergelijke crisis voorgedaan. Op 19-10-1987 daalde de Dow Jones index met maar liefst 508 punten. Om te voorkomen dat de crisis van 1929 zich zou herhalen- pompte na hectisch beraad met de regering- de Federal Reserve Bank miljarden dollars in de markt om het vertrouwen te herstellen. Hiermee werd een ramp voorkomen. Was deze ingreep niet gebeurt, dan waren 47 miljoen beleggers hun geld kwijt geweest. Financiële deskundigen zijn van mening dat de FRB een dergelijke ingreep niet nogmaals zal herhalen. De macht over het geld- het beheer van de Federal Reserve Trust (vergelijkbaar met de Nederlandse bank) dat in handen van het Amerikaanse Congres behoort te zijn, is in werkelijkheid in handen van een kleine groep particuliere bankiers (allen lid van de Illuminatie) waarvan de Chase Manhattan Bank van Rockefeller de leiding heeft.

Het nationale bankwezen wordt zodoende gecontroleerd door een paar schatrijke bankiers. Zij bepalen in feite de koers van de dollar en stellen miljarden aan leningen beschikbaar om zo de regeringen nog meer onder hun controle te brengen. Zij bezitten de ultieme macht om te beslissen hoe en wanneer het geld uitgegeven wordt. Alle nationale banken ter wereld en regeringen zijn zo met handen en voeten gebonden aan de willekeur van enkele privé-investeringsbanken. De nationale banken zijn niets anders dan inningfilialen van enkele financiële monsters die als zo dat zouden willen, kunnen zorgen voor een gigantische economische crisis die hun de mogelijkheid biedt, de macht te grijpen. Het zijn de machten van de duisternis die de door God geschapen aarde in hun greep proberen te krijgen.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. Wat heeft de Bijbelse God gezegd over machthebbers? "Vertrouw niet op edelen - op mensen bij wie geen heil is." De oplossing van onoplosbare kwesties wordt door geen enkele, hoe belangrijke aardse macht ook, gevonden. De Here God zal de raad der volkeren verbreken, en de gedachten der natiën verijdelen. (Psalm 33:10) De wereld bevindt zich in een tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient, de dictator die als een god aanbeden zal worden. Deze duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers maar zijn ‘overwinning’ zal slechts tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua haMassiach is de grote zekerheid voor de toekomst.

Bronnen: http://www.hubbertpeak.com/de/lecture.html, http://www.peakoil.org

Toegevoegd: 9 oktober 2004
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug