Het komende oordeel over de naties (deel 1)

De Bijbel maakt duidelijk dat vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert, er een zeer benarde tijd zal aanbreken van chaos, oordelen en verdrukking. De huidige ontwikkelingen in de wereld lijken er op te wijzen dat de Bijbelse eindtijdprofetieën hun voltooiing naderen. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekent, dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Het lijkt mij daarom zinvol aandacht te besteden aan gebeurtenissen die direct of indirect met deze door de Bijbelse profetieën aangekondigde tijd te maken hebben.

Vele bladzijden in de Bijbel geven de mens informatie over de dingen die komen gaan. Tijdens de rede op de Olijfberg spreekt de Here Jezus over deze periode. Mattheüs 24:21-22: Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden: doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ‘ingekort’. Ook de Bijbelse profeten spreken over een tijd van goddelijk gericht waarin de hele mensheid door Gods oordelen getroffen zal worden en de natuurkrachten zullen wankelen.

Deze tijd wordt in de Bijbel vergeleken met de tijd van Noach, toen iedereen deed wat goed was in zijn ogen. Met dit in het achterhoofd worden de verkondigingen over een tijd van grote verdrukking, een tijd van ongekende rampspoed, een stuk begrijpelijker. De huidige ontwikkelingen in de wereld duiden op een aanstaande chaos. De wereld lijkt op een zieke die niet meer te genezen is. De wereldleiders zullen de aanstaande massale problemen niet meer weten op te lossen. In hun hoogmoed en verdorvenheid zullen de volken zich verheffen tegen de God van de Bijbel. Het Nieuwe testament leert dat het kwaad weliswaar enige tijd zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat een dergelijke goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking. Het toneel wordt al enige tijd ingericht voor de aangekondigde chaos en verdrukking.

De huidige financiële crisis
Diverse financiële deskundigen die zich niet door de overheden laten manipuleren, geloven dat de huidige financiële crisis niet meer opgelost zal worden. Zij menen dat de problemen op de internationale geldmarkt er toe kunnen leiden dat het huidige wereldwijde monetaire stelsel volledig onderuit gaat. Het papier van de bankbiljetten of de getallen op onze rekeningafschriften worden immers niet (meer) gedekt door een tegenwaarde in goud. Sinds de Eerste Wereldoorlog is goud en zilver als onderpand door de geldverslindende overheden geleidelijk vervangen door staatsobligaties, staatsschuld dus. De specialisten zeggen dat er gehandeld wordt in gebakken lucht, uitsluitend op basis van vertrouwen. Corrupte bankiers hebben de kleinen uitgemergeld en de armen uitgezogen zonder dat ze daarvoor vervolgd worden, aldus beursgoeroe Jim Rogers. Danny Schechter noemt in zijn boek Plunder de financiële crisis de schuld van de banken en spreekt van de grootste bankroof uit de geschiedenis – geen overval op een bank, maar een roof door banken. Schechter wijst met een beschuldigende vinger naar hypotheekverstrekkers, roekeloze makelaren, zelfzuchtige bankiers en domme politici die de ‘roofleningen’ ongemoeid lieten. Er is hier sprake van een ernstige misdaad, van kwetsbare consumenten die massaal zijn bedrogen.

Allerlei scenario’s volgen elkaar in rap tempo op. Positieve reacties uit de hoek van de overheden blijken totaal niet gebaseerd op de werkelijkheid. Volgens de diverse onafhankelijke onderzoekers verslechtert iedere sector van de economie, of het nu om de werkgelegenheid, de productie, de bedrijfswinsten, de vastgoedmarkt, de overheidstekorten of de bouwsector gaat. Het schrille contrast tussen feit en fictie is in de VS onder andere goed te zien in de bouwindustrie. Volgens John Williams, oprichter van de website Shadow Government Statistics, de site waar de échte, niet door de overheid gemanipuleerde cijfers over de toestand van de Amerikaanse economie worden gepubliceerd, zullen de Amerikaanse 100 dollar biljetten in de nabije toekomst niet meer waard zijn dan toiletpapier. www.smartmoney.com/investing/stocks/True-or-False-U-S-Economic-Stats-Lie/. De regering creëert er zó veel geld bij, dat hyperinflatie onvermijdelijk is.

Jim Willie, statistisch analist schrijft dat de instorting van het huidige systeem al in de zomer van 2007 is begonnen. ‘Het systeem is kapot, maar het syndicaat (de financiële machtselite) dat de controle heeft, wil dat het verder gaat, dat de machine blijft draaien, het geld blijft stromen, zodat zij hun enorme zwendel, fraude en bedrog kunnen voortzetten,’aldus Willie. ‘Maar mensen die beweren dat het systeem weer gezond kan worden gemaakt’, zijn volgens Willie gestoord. Volgens Gerald Celente, hoofd van het bekende Trends Research Institute, draait het allemaal om nepgeld, spookgeld dat uit het niets wordt gecreëerd en zelfs het digitale ‘papier’ waarop het ‘gedrukt’ is niet waard is.

Ook Europa wankelt als een dronkeman. De Europese banken blijken minstens zo diep in de schulden te zitten dan de Amerikaanse banken. Het blijkt dat de Europese banken buiten de boeken minstens zoveel risico’s hebben genomen dan de Amerikaanse. Landen als Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, en Italië glijden steeds sneller weg. De EU zag zich genoodzaakt de komende jaren 110 miljard euro in de bodemloze put Griekenland te stoppen. Nederland doet mee voor 4.8 miljard, geld dat nooit meer terugkomt. De afspraak was dat de landen van de eurozone hun overheidsfinanciën op orde zouden houden. Overtreders zouden gestraft worden met enorme boetes. Webster Tarpley voorspelde de afgelopen jaren in zijn boeken en interviews exact hoe de ineenstorting van het huidige wereldsysteem in Griekenland zou beginnen en zich daarna zou gaan verspreiden naar Portugal, Spanje, en verder. Ook volgens de onafhankelijke Amerikaanse politicus Ron Paul zijn de problemen in Europa slechts het begin van een grote wereldwijde valutacrisis, waarin uiteindelijk niet alleen de euro, maar ook de dollar ten onder zal gaan. De verantwoordelijken in Brussel hebben er een gigantische puinhoop van gemaakt. Het weekblad Elsevier meldde begin mei 2010: ‘Het zuiden van Europa heeft eerst de door ons gevulde voorraadkast leeg gevreten en nu komen ze bij ons aan tafel van ons bord mee prikken’. Alles komt uiteindelijk op de rug van de gewone man terecht om de belastingontduikende en in weelde levende Grieken te helpen.

Toen op de Bilderbergconferentie in Baden-Baden in juni 1991 over de eenheid van Europa en over de invoering van één Europese munt werd gesproken, waarschuwden Top-economen van de Europese Commissie al dat het nieuwe betaalmiddel een grote financiële crisis mogelijk niet zal overleven. De definitieve beslissing om de euro in te voeren werd genomen in het Verdrag van Maastricht in 1992. Ongeveer 325 miljoen inwoners van de EU gebruiken nu de euro. Het rondpompen van al die euromunten en –briefjes kosten de Europese Unie maar liefst 50 miljard Euro per jaar. Diverse financiële specialisten melden dat de val van de euro nabij is en dat de monetaire reus op lemen voeten staat. Reeds in 2002, direct al na de invoering van de euro, werd voorspeld dat de eenheidsmunt geen lang leven beschoren zou zijn. Men schatte de levensduur op plusminus zes jaar. ‘De euro is de Nederlandse burger door Wim Kok als minister-president, Gerrit Zalm als minister van Financiën en wijlen Wim Duisenberg op een schandalige manier met valse reclamekreten, leugens en bedrog door de strot geduwd. Zonder de EU en de euro waren wij verloren’, schreef Prof. Dr. B. Smalhout in de Telegraaf van 8 mei 2010.

Diverse financiële deskundigen zeggen dat de problemen rond Griekenland slechts het begin zijn en dat het wachten is op de ‘Grote Crash’ die ongetwijfeld komen zal. De eerste stappen lijken gezet om de Euro weer via de achterdeur te laten verdwijnen. Het is trouwens nooit de bedoeling geweest van de Bilderbergers om dit symbool van de kunstmatige Europeaan, lang te handhaven. De ‘Europese Monetaire Unie’ is louter een politieke kwestie, niet gefundeerd op enig economisch gezond denken. Er is niets dat de invoering van de Euro menselijkerwijs gesproken, rechtvaardigt. Het is net als in Nederland, ook de bevolking van de andere eurolanden op een schandalige manier door haar toenmalige regeringsleiders in de maag gesplitst. Al die berichten van herstel van de economie en werkloosheid is niets anders dan gebakken lucht. De Euro lijkt slechts een tussenstation op weg naar het uiteindelijke ‘merkteken van het Beest’. Voor meer informatie over de financiële crisis, zie www.franklinterhorst.nl het onderwerp “Miljarden verdwijnen weer in het niets”

De wereld op weg naar de “Digital Angel”
Er is de laatste jaren al veel gepubliceerd over het aanstaande ‘merkteken van het beest’.Het gaat bij dit merkteken om een geavanceerd en geraffineerd identificatie systeem dat niet verloren of gestolen kan worden. De firma Applied Digital Solutions (ADS) uit Palm Beach Florida, presenteerde reeds eind 2000 een prototype van een minieme chip die bij mensen onderhuids geïmplanteerd kan worden. Men heeft deze VeriChip de naam “Digital Angel” gegeven. De naam is afgeleid van Guardian Angel (beschermengel).De chip werkt op kinetische energie die opgewekt wordt door de beweging van de menselijke spieren of temperatuursverschillen in de huid. Het geheel is gevat in zogeheten biocompatibel glas, dat ervoor zorgt dat het lichaam de chip niet afstoot en dat de chip niet in het lichaam aan de wandel gaat. De levensduur van de Digital Angel wordt geacht langer te zijn dan die van de drager minstens 99 jaar.

De chip kan informatie over de drager opslaan, zoals banksaldo, rijbewijs of strafblad en alle andere persoonlijke gegevens van de houder. Zelfs de bloeddruk of hartslag kan worden opgeslagen in het geheugen en via een satelliet worden doorgegeven aan de computer van de huisarts of het ziekenhuis. Ook al het betalingsverkeer kan via de Digital Angel geregeld worden. Het spreekt voor zich dat de Digital Angel een rechtstreekse bedreiging zal vormen voor de privacy. Met behulp van de chip zijn in principe alle acties van burgers waar dan ook ter wereld te volgen en dat is precies de bedoeling van de ‘heren die straks de wereld voor korte tijd gaan regeren’, voordat de Here Jezus op aarde terugkeert. De firma Applied Digital Solutions werkt met de uitvinding van de Digital Angel mee aan een samenleving waarin iedereen wordt gecontroleerd door een alwetende, alomtegenwoordige macht.

De chip ter grootte van een korrel rijst, kan door middel van een injectiespuit in het lichaam worden aangebracht en zal uiteindelijk alle bestaande vormen van identificatie apparatuur voor mensen gaan vervangen. Als ze eenmaal onder onze huid zijn geïnjecteerd zal de mens voor de rest van zijn leven elektronisch gemerkt zijn! Baby’s krijgen bij de geboorte een nummer toegekend en dit volgt die persoon de rest van zijn leven. U haalt eenvoudig uw rechterhand door een radiofrequentie (RFID)scanner en u wordt gelijktijdig geïdentificeerd en automatisch verwerkt waar u ook bent. Een radiogolf gaat door de huid van uw hand, activeert uw ID transponder en zendt uw unieke nummer door de huid terug naar de scanner. Dit hele proces van identificatie vereist slechts ongeveer 2 seconden. Computers in de nieuwe, gedigitaliseerde optische glasvezel informatie supersnelweg infrastructuur, doen de rest.

Dit totalitaire identificatiesysteem zal aan de hele wereldbevolking worden opgedrongen. De weigeraars zullen niets meer kunnen kopen of verkopen.Zonder geïmplanteerde chip is men van alles uitgesloten. Er zal geen enkele privacy meer bestaan. De chip is zo ontwikkeld dat satellieten iedereen op aarde kunnen traceren waar deze zich ook bevinden. Het boek Openbaring waarschuwt de wereld voor een dergelijk wereldomvattend systeem van slavernij.

Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het is het getal van het Beest, het getal van de antichrist. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Gods toorn. De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties.

Openbaring 13:16-18 En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, (en) dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.


Toegevoegd: 24 mei 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug