Het komende oordeel over de naties (deel 3)

Het doel van de islam is wereldheerschappij
De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen allerlei politieke figuren alsof er niets aan de hand is. Islamitische kopstukken in het Westen doen hun best om de islam voor te stellen als weldadig, open en accepterend, als een broeder van het Joden- en christendom, toevallig helaas gekaapt door ‘extremisten. Ze beweren (ten onrechte) dat die drie geloven altijd harmonieus samenleefden. Ook houden ze de fabel intact dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven. Zo strooien ze zand in de ogen van die politici die denken dat die ‘tolerante’ islam prima kan participeren in de westerse democratie. Dat ze daar wonderwel in zijn geslaagd blijkt wel uit het feit dat de politici in het Westen de kritiek op de islam van meet af aan de kop hebben ingedrukt en de werkelijke feiten rondom de islam en moslimimmigranten stelselmatig hebben verdraaid. De islam is in werkelijkheid een doodsvijand van Joden en Christenen en alle andere niet-moslims. Allah laat Mohammed verklaren dat de Joden en Christenen “apen en varkens” zijn (soera 5:60). Ze verachten de westerse wereld als een inferieure samenleving.

De overheden blijken zich totaal niet te realiseren wat een immens gevaar er achter de islam schuilt. Ze doen er alles aan de dreigingen van de islam te minimaliseren om zodoende hun multiculturele wensdroom niet te laten verstoren. Politieke kopstukken en de media bedekken de politieke islam met de mantel der liefde en dat, wanneer men daar mee door blijft gaan, dit catastrofale gevolgen zal hebben voor de westerse wereld. Wanneer de overheden de confrontatie met de islam uit de weg blijven gaan, zal de islam ongetwijfeld het openbare leven gaan domineren. De islamieten geloven dat er een tijd zal komen, dat de gehele wereld één groot islamitisch rijk zal zijn. Men spreekt over een wereldwijd Kalifaat dat indien nodig, gewapenderhand dient te worden gesticht. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van de islamitische wetten in het Westen tot de mogelijkheden moeten gaan behoren. De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is. Overal waar niet-moslims door moslimbendes worden vermoord, doen ze een daad van vrede, waardoor de wereldvrede dichterbij komt, zo menen ze.

De islam groeit en slaat haar destructieve tentakels over de aarde uit. Het gaat niet alleen meer tegen Israël en de Verenigde Staten, maar tegen heel de westerse wereld in wiens landen zij vrijelijk mogen vertoeven en waarvan de oorspronkelijke bevolking door hen wordt vergeleken met varkens, ezels en honden. Zij verstaan als geen ander de kunst de ruimhartigheid van het westen te misbruiken. Ze mogen hier in vrijheid leven, moskeeën bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Maar velen zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren en kunnen er slecht tegen wanneer ze met de barbaarse praktijken van hun extremistische geloofsgenoten worden geconfronteerd. Het westen heeft het “Paard van Troje” binnengehaald. De jihad is geen beeldspraak of een poëtische manier van zeggen, maar een goddelijk bevel en opdracht voor alle moslims die dat als hun heilige plicht beschouwen. Jihad betekent onderwerping met het zwaard! Overal is te zien dat het steeds een kleine groep moslimextremisten is, die de situatie naar zijn hand zet.

Nu nog leven miljoenen islamieten min of meer vredelievend naast Europeanen en Amerikanen en willen niets te maken hebben met de jihad, maar de geschiedenis leert dat ‘slapende’ islamieten ooit weer wakker kunnen worden om morgen ineens mee te strijden voor de onderwerping van de aarde aan de islam. Niet voor niets betekent het woord “islam” onderwerping! Wanneer de zaak escaleert kunnen de ‘vreedzame’ islamitische buren van vandaag, fanatieke vijanden worden. Als hun extremistische broeders naar de macht grijpen zullen ook zij gedwongen worden de zijde van de terroristen te kiezen. Zie hoeveel moslims er door moslims worden vermoord in landen als Irak, Afghanistan, Pakistan, en ook in de Palestijnse gebieden. De wreedheid die ze daarbij aan de dag leggen is weerzinwekkend. Zo schrikken islamitische doodseskaders er niet voor terug vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken bij hun terreuracties.

De moslims hebben vanaf het begin van hun bestaan de Arabische wereld niet door godsdienstige overtuiging maar door godsdienstoorlogen veroverd. En deze geest lijkt vandaag onveranderd van toepassing.

Volgens Henryk Broder, schrijver van het boek ‘Hurra, wir kapitulieren’, laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderende onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele hoop een vijandige overname te voorkomen. Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen’.

Diverse onderzoekers zeggen dat de dialoog met moslims geen enkele zin heeft, zelfs niet met ‘gematigde’ moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met de joods/christelijke wortels in het vrije Westen. Men verwacht dat de islam zich als een brand over de wereld zal uitbreiden als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en Christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen een potentieel doelwit. De politieke islam is een vijandige “staat” binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Wat ooit begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Het doel is wereldheerschappij, die met alle middelen moet worden bereikt en waaraan iedere moslim dient mee te werken. De integratiepolitiek is maar voor een deel geslaagd omdat een deel van de immigranten gewoonweg niet willen integreren. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk gelegd op de slachtofferrol. Het minste of geringste commentaar over hun doen en laten levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd.

Wat drijft moslimzelfmoordterroristen tot de weerzinwekkende moordpartijen zoals al vele in jaren in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan te zien zijn. Wat Allah’s volgelingen uit zijn naam in deze landen maar ook elders in de wereld aanrichten is onvoorstelbaar. Volgens diverse schrijvers zijn het de opruiende teksten in de Koran die hieraan ten grondslag liggen. Voor de moslimextremisten is de Koran de grote inspiratiebron. In de Koran staan 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah. Niet alle moslims nemen deze voorschriften serieus, maar de gehersenspoelde extremisten wel en zij zijn degenen die wereldwijd terroristen rekruteren en motiveren om andersdenkenden te vermoorden. Waar fanatisme begint, houdt logica op. Het fanatisme van de heilige oorlog zet de moslims aan tot terreur en zelfmoordacties, want de beloning is immers een vermeend paradijs met zeventig maagden voor iedere moslimmartelaar.

Allah gebiedt het doden van mensen. In 164 verzen (bijvoorbeeld soera 8:65) leert hij dat de wereld moet worden veroverd (jihad) totdat er niemand meer is die niet in Allah gelooft. Soera 9:5 heet het Vers van het Zwaard en gebiedt: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen (dus Allahgelovige worden), laat hun weg dan vrij.

In http://www.worldnetdaily.com/index.php?=PAGE.view&pageld=58174 worden een serie gebeurtenissen beschreven waarin duidelijk wordt dat de islamitische cultuur bezig is een hele generatie jongeren te vernietigen. Wat is er gebeurd met een ventje van 6 die zegt: “Wij zullen de zetel van de despoten vernietigen, zodat ze de vlammen van de dood zullen voelen.” Wat is er gebeurt met deze kinderen wier zielen al in hun jongste jaren zodanig vergiftigd zijn met haat dat ze bereid zijn het pad van waanzin en moord te volgen? Wat gebeurt er met deze kinderen in de huizen van hun ouders, op hun scholen, tijdens hun zomerkampen en op de koranscholen, dat ze bereid zijn zich met explosieven te omhangen en zich op te blazen tussen onschuldige burgers? Wie bezielt een jongeman uit een gezin van vader, moeder, broers en zussen zijn eigen zuster met een bijl te onthoofden alleen omdat ze de hand heeft vastgehouden van een vriend die niet tot de familiekring behoorde? In het onderzoeksrapport “Child Sacrifice” wordt een schokkend beeld geschetst van een religie die tot barbarisme is vervallen. Abdulrahman al-Rashed schreef begin september 2004 in de krant A-Sharq Al-Awsat, dat moslims deze schandalige feiten onder ogen moeten zien en niet moeten proberen ze te ontkennen of te negeren.

Zodra niet-moslims commentaar leveren op Mohammed’s gewelddadige verleden, reageren, moslims eveneens gewelddadig. Er is wat dat betreft een historische continuïteit vast te stellen in de vijandigheid van de islam ten opzichte van andersdenkenden. Robert Spencer schetst na gedegen onderzoek in de “The truth About Muhammed” een duidelijk beeld van Mohammed. Spencer gaat in op Mohammeds rol als krijgsheer (bendeleider) die geweld predikte. Die opdracht gaf tot moordpartijen ter vergroting van zijn bezittingen. Hij vertelt over Mohammeds losbandige leven, zijn huwelijken (inclusief dat met het negenjarige meisje Aisha) zijn genot in het brutaal vermoorden van zijn vijanden, en bovenal, zijn duidelijke orders aan zijn volgelingen niet-moslims tot de islam te forceren of te leven als ondergeschikten onder de islamitische wet. Spencer merkt op dat er miljoenen vredelievende moslims zijn, maar dat radicale moslims kernteksten van de islam gebruiken die diep geworteld zijn in de islamitische theologie, traditie, geschiedenis en wetgeving om hun daden te rechtvaardigen. Er staan in de koran diverse teksten die spreken van verdraagzaamheid maar ook heel veel teksten die het geweld tegen ongelovigen goedkeuren en zelfs voorschrijven.

Op Sultan Knish Blog staat een artikel genaamd: Islam is Incompatible with Diversity (de islam is niet verenigbaar met diversiteit) door Daniel Greenfield. Het artikel is hier vertaald op 22 mei 2010.

Hier volgt een deel van de tekst: ‘Islam begon door het geven aan Mohammed en zijn volgelingen het recht om te plunderen en iedereen in slavernij te brengen die hen weigerde te gehoorzamen en wat uiteindelijk ertoe leidde dat haar cultus werd omgedraaid in een fanatieke wereldwijde beweging die, met wat ze het Midden-Oosten hadden aangedaan, wil uitbreiden…over de hele wereld. De geschiedenis laat zien, dat er geen zekerder manier bestaat om de culturele en religieuze diversiteit te vernietigen, dan door de islam aan deze mix toe te voegen. Het idee dat de islam een ingrediënt kan zijn voor de multiculturele samenleving is net zo dwaas als het idee dat een tank gevuld met piranha’s toevoegen aan een aquarium, zal resulteren in een grotere verscheidenheid van soorten. Omdat de islam niet deelneemt in de ecologie van de a-multiculturele maatschappij, is het een roofdier dat andere culturen en overtuigingen consumeert en vernietigd…en in haar kielzog enkel lijken en verschrikte slachtoffers achterlaat.

Vandaag de dag is Israël het enige land in de regio dat religieuze vrijheid biedt. Als gevolg daarvan heeft zelfs een islamitische splintergroep zoals de Bahai, hun basis in Israël, omdat ze nergens anders veilig zijn. Amerikaanse en Europese leiders die van ‘diversiteit’ hun bijbel hebben gemaakt en van het ‘multiculturalisme’ hun heilige schrift, gierend en tierend tegen Israël, terwijl zij tezelfdertijd moslims invoeren met volledige vliegtuig – en scheepsladingen tegelijk. En niet te verwonderen ervaart Europa thans wat het Midden-Oosten ondervindt. Europese steden worden overspoeld door criminele bendes, die weinig anders lijken dan diegenen die in het verleden karavanen plunderden en hun gevangenen verkrachten als volgelingen van Mohammed. Wetten op Godslastering worden opgelegd door middel van geweld en gehandhaafd door het dreigen met geweld. Onwetendheid vervangt kennis. En voormalige grootse steden veranderen in mesthopen die bruisen van haat.

De grootste steden van Europa veranderen in het Midden-Oosten. En dit hoeft niemand te verbazen. Ooit waren Alexandrië, Damascus, Constantinopel en Jeruzalem kosmopolitische centra van cultuur en onderwijs. Alleen vandaag draagt West-Jeruzalem nog ergens aan iets bij, precies omdat dit het enige van alle landen (in het Midden-Oosten) is dat niet gebukt loopt onder het juk van de islam. Islam heeft het Midden-Oosten vernietigd. En het heeft nu haar zinnen gezet op Europa en de rest van de wereld. Terwijl de politici van de Oude Wereld diversiteit prediken, overstromen islamitische migranten hun kusten, die helemaal niet geïnteresseerd zijn in diversiteit, omdat hun cultuur, recht en religie de Islam is. Ze willen geen andere…en nog belangrijker ze tolereren geen andere. De bebaarde piranha’s werden in het Europese aquarium uitgezet, waar ze zijn overgegaan tot het reproduceren in grote aantallen, terwijl intussen alle andere vissen worden verslonden. Het Europese aquarium zal er binnenkort precies hetzelfde uitzien als het aquarium van het Midden-Oosten, gemaakt van soortgelijk puin, vuiligheid en haat. Een regio waar de geletterdheid lager is dan bezuiden de Sahara in Afrika. Waar de vrouwen gereduceerd worden tot pure eigendomsobjecten. Waar geen grondwet meer is, enkel en alleen de wil van de Imam of van een tiran.

Dat is het Europa dat de voorstanders van diversiteit en multiculturalisme snel op gang kunnen brengen. Dat is het Europa, het Amerika, Australië en Canada van de toekomst, waar hun kleinkinderen mee zullen moeten leven. Het zal geen oord van diversiteit zijn, behalve in de diversiteit van de aantallen slaven. Er zal geen cultuur zijn, geen vrijheid, geen kennis en geen waarheid
’ aldus Daniel Greenfield.

Terwijl diverse politieke en zelfs christelijke leiders om het hardst roepen, dat het niet gaat om een godsdienststrijd, maken de moslimextremisten keer op keer duidelijk, dat dit juist wel het geval is. Ook voor de moslims bestaat er net als voor welk mens dan ook, de mogelijkheid de Here Jezus te dienen. Ook de moslims zijn geschapen in het beeld van God, zoals elk menselijk schepsel. Een duidelijke, daadwerkelijke keuze voor de Here Jezus is de enige goede keuze, ook voor de moslims. Zei Jezus niet dat allen die het zwaard nemen, door het zwaard zullen omkomen. (Matthéüs 26:52). De Here Jezus stierf ook om elke moslim te behouden. Niet een daarvan is uitgesloten. God heeft zijn Zoon gegeven “opdat al wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben (Joh.3:16)

Bronnen: www.wnd.com, www.terrorismawareness.org, de.wikipedia.org/wiki/Hurra,_wir_kapitulieren, soundthetrumpet.ca, en.wikipedia.org/wiki/The_Truth_About_Muhammad, blogcritics.org, www.thereligionofpeace.com, www.jihadwatch.org


Toegevoegd: 13 juni 2010
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug