Oorlog, olie en opwekking (2)

Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De grote belangstelling voor de seminars over het profetisch Woord is een duidelijke indicatie voor het feit dat veel gelovigen heel goed aanvoelen dat we in een spannende en duistere tijd leven. Het profetische Woord is 'als een lamp, die schijnt in een duistere plaats' (2 Petrus 1:19).

Israël wordt van alle kanten in het nauw gebracht. Arabische landen en de PLO worden zwaar bewapend. Arafat blijft aansturen op een harde confrontatie en probeert zijn vrienden-lsraël-haters mee te krijgen. Vredesplannen en wapenstilstanden mislukken. Het moordende terrorisme drijft de spanning, juist ook in Israël op tot een bijna ondraaglijke hoogte. De anti-Israël berichtgeving in de media geeft voeding aan een wereldwijd antisemitisme. Hierdoor worden 'alle volken' rijp gemaakt voor de strijd om Jeruzalem. De klaagmuur Een strijd waaraan ze zich lelijk zullen verwonden. De macht van de geld-Mammon, van de olie en van de Islam schijnen elkaar te vinden in de strijd tegen Israël, dat geofferd dreigt te worden op het altaar van de Mammon. Immers een luxe, overdadige levensstijl, die voor een groot deel van de olie afhangt, is voor de machthebbers van de 'Een-Wereld-Beweging' belangrijker dan een goede naam (bij de HEER), zoals de spreukendichter eeuwen geleden al zei.

Ook de V.S. gaat weer druk uitoefenen op Israël. Zuchtend zal Sharon moeten toegeven aan de eis internationale waarnemers toe te laten. Weer een stap naar de internationalisering van het conflict en dus weer een stap naar 'alle volken die tegen Juda en Jeruzalem oorlog voeren'. Waarschijnlijk onbewust werkt president Bush zo mee aan de ondergang van de V.S. en van de Westelijke wereld. Ondanks deze benauwende ontwikkelingen, zal Israël blijven. Want de profeet zegt: Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar u naar recht tuchtigen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan' (Jeremia 30:11). De Islam, de Mammon, de 'Een-Wereld-Beweging' en een afvallig Christendom spannen samen tegen Gods volk. Dit is het recept voor een apocalyptische wereldbrand!

DE DREIGING VAN DE ISLAM
Na de dood van Mohammed in 633 begon de opmars van de Islam. Land na land werd veroverd en onderworpen. 'Islam' betekent dan ook onderwerping. Al in 638 werd Jeruzalem 'onderworpen'. In het Westen werd Noord Afrika onder de voet gelopen en van de eens zo bloeiende Christelijke kerken bleef niets over. Een leger van Arabieren en Moren staken de Straat van Gibraltar over. Spanje en Portugal werden in 711 Moslim-landen. In 720 trokken ze de Pyreneeën over. Als de Frankische vorst, Karel Martel het Islamitische leger niet in 732 bij Poitier verslagen had, was ook heel West Europa Islamitisch geworden.

Dat was de eerste poging van de Islam om de wereld aan zich te onderwerpen. Pas in 1492 werden de laatste Islamitische rijkjes uit Spanje verjaagd. Maar in de 16e eeuw kwam er een nieuwe aanval en nu door de Turken. In 1592 stonden de Turkse, Islamitische legers voor de poorten van Wenen. Op de Balkan is eeuwenlang strijd geweest tussen de Islam en de Christenheid. Een tweede beleg van Wenen vond plaats in 1683 en werd afgeslagen. Daarna werden de Turken langzaam teruggedreven.

Nu maken we de derde verove-ingsoorlog van de Islam mee. In de V.S. zijn er nu al 15 miljoen Islamieten die veel politieke invioed, uiteraard tegen Israël, gaan uitoefenen. Ook in ons land en in heel West Europa wordt de invloed van de Islam steeds groter. Het zal niet lang meer duren of we krijgen Islamitische burgemeesters en andere bewindslieden. Maar de eerste prioriteit van de Islam is Israël.

Voordat Mohammed de macht greep in Mekka en Medina, werden daar 365 afgoden gediend. De maangod Allah was een van die afgoden. Mohammed heeft die andere afgoden in de prullenbak van de geschiedenis gegooid en Allah tot de enige god benoemd. Natuurlijk kan deze god het niet verdragen dat er een gebied van de Ene, de ware God, de God van Abraham, lzak en Jakob, middenin zijn Arabische woestenij ligt. Een stuk land waar het volk van God, Israël, de God van Israël, die hemel en aarde geschapen heeft, zal dienen.

De Islam is ook duidelijk anti-christelijk. Want de Koran zegt op wel tien plaatsen dat Allah geen zoon heeft. Wij weten dat het uit de geest van de antichrist is als de Vader en de Zoon worden ontkend! Die geest van de antichrist weet heel goed, dat 'de Verlosser uit Sion zal komen' (Rom. ll;24). Daarom is Israël het struikelblok voor de Islam in het moderne streven naar de wereldheerschappij. Maar ook de jihad in andere delen van de wereld gaat gewoon door. Voor de Islam is de wereld verdeeld in twee 'huizen': Het 'Huis van de Islam', dat zijn de landen waar de shaira, de Moslimwetten gelden. Het 'Huis van de Strijd', waar de jihad voor de overwinning gestreden wordt. U leest over deze jihad, de wereldwijde veroveringstocht van de Islam, dagelijks in de krant.

OPWEKKING
Deze strijd, de jihad, gaat in de eerste plaats tegen Israël. Maar ook tegen de Christenheid. Er zijn nog andere machten die naar de wereldheerschappij streven. Vergeet niet dat de R.K. kerk de Paus ziet als plaatsvervanger van Christus op aarde, dus als de 'rechtmatige heerser' op aarde. Belangrijk is ook de 'Een-Wereld-Beweging' in al z'n openlijke en verborgen vormen. Globalisering of mondialisering zijn de uitingsvormen hiervan. Alles streeft naar een wereld. Maar dat streven gaat nog niet hard genoeg en het is zeer goed mogelijk dat er een verbond bestaat of komt tussen deze beweging, de Islam en een afvallig Christendom om samen de macht in handen te krijgen.

In zijn boek 'Christian Revival for Israël's Survival (Christelijke Opwekking voor het Overleven van Israël) legt de orthodox Joodse schrijver Victor Mordecai uit dat 'Joden geen vrienden hebben behalve misschien de Bijbelgetrouwe Christenen'. Hij wordt nogal eens aangevallen op het feit dat hij ook messiaanse Joden hierbij betrekt. Zijn Joodse critici mopperen: 'Die Messianen zijn onze ergste vijanden'. 'Welnee'antwoordt Mordecai,'wij zijn onze eigen ergste vijanden.... De Messianen hebben de God van Abraham, lzak en Jakob, de Bijbel en Israël lief en zijn als zodanig met ons verbonden, net als de Bijbel-getrouwe Christenen'. Dan pleit hij herhaaldelijk voor een opwekking onder de Christenen: lk citeer: 'Het doel van dit boek is om te waarschuwen voor de overgave van het 'Een-Wereld-streven' aan de Islam en het ontstaan van een verbond tussen beide. Mag ik een mogelijke remedie suggereren? In de eerste plaats (voor het joodse volk) bekering en terugkeer naar God of in het geval van Bijbelgetrouwe Christenen, de enige bondgenoot die de Joden hebben, een Christelijke opwekking voor het overleven van Israël en tevens voor het overleven van de wereld'. Het boek gaat diep in op de dreiging van de Islam en de ondergang van de Joodse gemeenschap in de USA.

EEN SCENARIO
Aan het eind van zijn boek (het is van juli 1999) schetst Mordecai een somber scenario. 'Wat gebeurt er als er in de nabije toekomst een oorlog in het Midden Oosten uitbreekt?' Syrië valt aan met raketten. Jordanië, Irak en Saoedi Arabië uit het Oosten. Egypte breekt het vredesverdrag en valt via de Sinai aan. Hij voorspelt veel verliezen. Ik citeer verder: 'Na dagen, weken of maanden van vreselijke veldslagen staat Israël weer aan het Suezkanaal. In het Noorden en Oosten bereikt Israël de Turkse grens en de Eufraat. Ofschoon volgens Jesaja 17:1 Damascus zal worden vernietigd, geloof ik dat het in een veldslag zal worden ingenomen... De wereld is woedend omdat Israël het gewaagd heeft te winnen en Israël wordt een pariastaat, zoals Irak en Servie... Over de hele wereld komt een enorme golf van antisemitisme... Joden in de V.S. komen in kampen terecht'.

In dit verband sluit Mordecai bij een profetie van de bekende David Wilkerson aan! We citeren verder: 'Ware Christenen, die opstaan om Joden te verdedigen, zullen zelfs nog meer vervolgd worden dan de Joden zelf. Velen zullen naar Israël vluchten'. Het lijkt wel alsof we lezen uit de eindtijdromans, 'de Laatste Bazuin'! Het is wel een mogelijk scenario.

NOG EEN KANS
Volgens Mordecai is 'Opwekking' een laatste kans. Wij geloven dat dit niet alleen voor Israël en voor de wereld geldt, maar vooral ook voor ons eigen, goddeloze land. Dat is de boodschap die deze orthodoxe Jood ons voorhoudt en die wij ernstig ter harte nemen. De tijd voor ons land is kort. Een bekende Nederlandse evangelist bad onlangs ernstig voor Israël. Hij besloot zijn ontroerende gebed met: 'Heer, geef ons land nog een kans; geef nog vele zielen die tot U komen voordat het te laat is'. Dat kan alleen als Gods Geest nog een opwekking geeft. Dan zal er weer kracht zijn. Dan zal de Naam van de Here Jezus uitgeroepen, geproclameerd worden over ons land, over Israël en ook over de Islam.

De Islam heeft een eigen, krachtige, demonische proclamtie. Elke dag wordt miljoenen malen geproclameerd dat 'Allah Groter is'. Groter dan wie?? Wij weten dat de Here Jezus alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij eren Hem als de Zoon van de Levende God! Laten wij daar vast beginnen met Hem te belijden en dat krachtig te proclameren. Laten we elke dag bidden om die 'laatste kans' en elke dag de machtige en heerlijke Naam van de Here Jezus uitroepen over ons land, over Israël en over onze gezinnen. Moge de Here God ons nog die 'laatste kans'geven. Tot redding van velen en tot zegen voor Israël, Zijn volk.

(bron: Het Zoeklicht, 1 september 2001)

Terug
Print deze pagina