Hij is opgestaan!

Gods reddingsplan lag al klaar
Bij het in de rotsen uitgehouwen graf van de Heiland staan dappere soldaten in harnassen met zwaarden en speren. Het is een vreemd gezicht. Ze bewaken een dode man. Maar waarom? Die gevaarlijke Jezus is immers gestorven? Hij kan toch niet weglopen? Bovendien is er voor de opening van het graf een grote zware steen gewenteld. Hoewel de soldaten niet begrijpen waarom ze deze rare opdracht hebben gekregen, letten ze toch heel goed op. Dan ineens gebeurt het!

De Bijbel vertelt: ‘Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers (die stoere, geharde kerels) beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft”’ (Matteüs 28:2-7).

Indrukwekkend
De meeste mensen denken dat engelen lieve, schattige wezens zijn. Maar de engel die hier bij het graf van de Here Jezus verschijnt, licht als een bliksem. Visualiseert u dat eens. Door zijn komst beeft de aarde! Ik geloof ook dat hij slechts één vinger nodig had om die zware verzegelde steen weg te rollen. Engelen hebben grote macht en kracht. Ze zijn krachtige helden die Gods wil volvoeren.1
Openbaring 10 beschrijft een van die engelen. Het is waarschijnlijk de hoofdengel Gabriel: ‘En ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur… Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult’ (vers 1-3, NBV). Wat een indrukwekkend beeld!

Verlossingsplan
Waar komen engelen eigenlijk vandaan?
Kolossenzen 1:16 vertelt: ‘In Christus is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten.’2 Met het laatste doelt Paulus op de verschillende soorten engelenmachten. Ze zijn geschapen geestelijke wezens, zonder lichaam. Er zijn er oneindig veel. Openbaring 5:11 spreekt van tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Ze hebben een hoge intelligentie en een groot inzicht in wat goed en fout is.
Maar op een slechte dag gebeurde er iets verschrikkelijks in de engelenwereld. Het was enige tijd voor de zondeval van de mens toen sommige engelen ernstig ongehoorzaam werden en rebelleerden tegen de Here. Ze waren niet tevreden met hun plaats als dienaar van God. Ze wilden gelijk zijn aan Hem. De Here heeft ze toen niet gespaard. Hij stuurde ze uit Zijn onmiddellijke nabijheid. Hebreeën 2:16 moest ze wel uit de volmaakte hemel sturen en in de hel werpen. Daar, in de diepste duisternis blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten.3 Tot het oordeel op de grote dag houdt de Here hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen.4 We weten niet waarom, maar God had geen verlossingsplan voor de gevallen engelen. Hoe anders is dat bij ons!
De Here had – net als bij de engelen – ons vast kunnen laten lopen op ons zelfgekozen pad naar de eeuwige veroordeling. Als Hij niemand had gered van het menselijke ras, zou Hij niet onrechtvaardig of oneerlijk zijn geweest. Maar God heeft de mens die naar Zijn beeld geschapen is, zo lief dat Hij een oplossing zocht voor het immens grote zondeprobleem. Hebreeën 2:16 zegt het onomwonden: ‘De Here is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van mensen.’ Er is geen vergeving voor de gevallen engelen en zo zou Hij het ook met de mensen hebben kunnen doen. Hij deed het echter anders! Halleluja!
Hij bedacht een plan om de mens te redden en dat deed Hij al vóór Hij de eerste man en vrouw schiep. God, die verleden, heden en toekomst overziet, had het plan tot redding van de wereld al klaarliggen voor de grondlegging van de wereld. De zondeval overviel de Here dus niet. Hij hoefde toen dat vreselijke gebeurde niet te improviseren en ook Zijn beleid niet aan te passen. De geschiedenis is niet uit Gods hand gelopen!!5
Het verlossingsplan bleef echter eeuwenlang verborgen in God, tot het punt in de tijd dat Christus kwam en het begon te openbaren.6
1 Petrus 1:12 zegt dat het geheimen waren waarin engelen graag zouden doordringen. Ze waren begerig om er een blik in te slaan. Zij zijn erbij geweest toen sommige van hun metgezellen tegen de Here in opstand waren gekomen en ze weten dat deze in kettingen worden vast gehouden in de hel. Toen zagen ze ook de val van Adam en Eva. Ze konden zich niet voorstellen wat God hiermee kon doen. Ze zagen geen oplossing voor dit probleem. Daarom waren ze zo nieuwsgierig!

Botsing met Gods heiligheid
Ik zeg het met eerbied: Vergeving en redding zijn geen simpele zaken voor de Here. Het was niet moeilijk voor Hem om de wereld met alles erop en eraan te scheppen. Hij sprak en de zon, de bergen, de bloemen en de dieren waren er. Ze kwamen uit het niets tevoorschijn. Hij zond een storm, een sprinkhanenplaag, een aardbeving. Het was niet moeilijk voor Hem. Maar hier is het probleem: de mens in zonde.
De essentie van de moeilijkheid ligt in het feit dat God niet alleen liefde is, maar ook rechtvaardig en heilig. Hij kon niet zeggen: “Oké, ik vergeef de mens, zand erover, ik denk er niet meer aan, we gaan gewoon verder.” Dan zou Hij enorm in botsing komen met Zijn heiligheid. Hier was dus een groot dilemma voor onze Here. Als de Here zonde vergeeft, moet Hij het doen op een manier die Zijn liefde toont, maar tegelijk ook Zijn rechtvaardigheid, heiligheid en waarheid. Is dat wel mogelijk? Zijn grootste wijsheid was nodig om dit op te lossen! De engelen zagen geen uitkomst. God heeft de weg gevonden!

De weg naar vergeving geopend
Toen de Drie-enige God helemaal aan het begin zei: “Laat ons mensen maken naar Ons beeld en gelijkenis”, is dit enorm grote dilemma al aan de orde gekomen. Samen zijn ze tot een glorieus en ongelooflijk groots verlossingsplan gekomen. Ik stel me zo voor dat toen de Vader en de Zoon dit bespraken, de Here Jezus als het ware is opgestaan en gezegd heeft tegen Zijn hemelse Vader: “Laat Mij naar de aarde gaan en aan de mensen gelijk worden en de schuld van de mensheid op Mij nemen. Laat Mij sterven in hun plaats.”
Ik denk dat er toen een zwaard door het hart van God gegaan is. Maar zo lief had de Vader ons dat Hij Zijn Zoon heeft gegeven om onze zonde op Zich te nemen. Hij, de zondeloze, stierf voor ons aan het kruis. God rekende af met onze zonden doordat Hij ze op Zijn eigen Zoon neer liet komen. Hierdoor bleef de Here rechtvaardig, omdat de zonde gestraft is en de wet vervuld. ‘Hij heeft het document met voorschriften waarin we werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.’7 Zo werd voor ons de weg naar vergeving en verlossing van onze zonden geopend!
Het is onmogelijk voor mij om de diepte van dit gebeuren te beschrijven. Woorden schieten helemaal tekort. Ons inzicht en verstand zijn totaal niet toereikend om dit grote mysterie werkelijk te doorgronden. Maar de Heilige Geest wil en kan ons verstand verlichten, zodat we diep ontroerd raken over de grote genade en de onverdiende gunst die ons - die in Hem geloven - te beurt is gevallen!
De engelen stonden perplex. Ze wisten dat God wat zou doen, maar ze wisten niet wat het was. Ze hebben van stap tot stap ademloos toegekeken hoe God de mens met Zich verzoende. Het is nooit in hen opgekomen dat de geliefde Zoon van de Vader zich zou vernederen tot de dood aan het kruis. Ze keken ernaar met verbijstering. Dat is Goede Vrijdag.

Hij is opgestaan!
Maar daar eindigt het verhaal gelukkig niet. De Here Jezus, die Het Leven is, ging de dood in, maar de dood kon Hem niet houden. Dat koude donkere graf kón niet de laatste woonplaats van de Here Jezus zijn. De Here was sterker dan de dood. Hij overwon de dood!
De blinkend witte en lichtende verschijning uit ons Schriftgedeelte was er eerder getuige van dat de Here was opgestaan dan de twee Maria’s die voor dag en dauw op pad gingen om naar het graf te gaan. Die engel kwam niet om de Here Jezus te bevrijden – want Hij was al opgewekt – maar om het graf te openen voor de vrouwen en hen te laten zien dat het leeg was en tegen hen te zeggen: Hij is hier niet, Hij is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld.
Hij overwon die sterke Held.
Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht,
Want Hij is God bekleed met macht.


Toen de Zoon van God mens werd, is Hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld.8 Maar na Zijn opstanding heeft de Here Hem boven alles en iedereen verheven.9
Het geweldige is dat de Here Jezus in Zijn verhoging ook ons heeft meegenomen!! Na onze opstanding op de Jongste Dag zullen wij hoger in rang zijn dan de engelen. Wat een toekomst gaan we tegemoet. Het beste komt nog!

1 Psalm 103:20
2 zie ook Efeziërs 1:21
3 2 Petrus 2:4
4 Judas :6
5 Efeziërs 1:4
6 Efeziërs 3:9-11
7 Kolossenzen 2:13-15
8 Hebreeën 2:7,9
9 Filippenzen 2:6-10


Toegevoegd: 30 maart 2013
Bron: Het zoeklicht nr.7, 89e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug