De vier ruiters van de Apocalyps

De vier ruiters van de Apocalyps Tussen 27 april en 26 juni 2011 heeft de ons bekende Franklin ter Horst in zijn nieuwsbrieven een uitgebreide studie gepubliceerd over de vier ruiters van de Apocalyps. Aan de hand van de beschrijvingen van deze ruiters gaat hij dieper in op de actualiteit. De vier ruiters van de Apocalyps zijn vier ruiters afkomstig uit hoofdstuk 6 van het boek Openbaring. Het gaat om de openbaring van dood en verderf, om een apocalyptische beschrijving van de laatste dingen. De ruiters komen één voor één ten tonele. Dit loopt parallel aan de eerste vier zegels. De paarden hebben een symbolische kleur die bij de ruiter hoort. Met het openen van het eerste zegel komt het witte paard met op zijn rug de overwinnaar. Als tweede komt met het openen van het tweede zegel, het rode paard met op zijn rug de Oorlog. Als derde komt, met het openen van het derde zegel, het zwarte paard tevoorschijn, bereden door de Honger. Zwart als kleur van het verderf dat door honger wordt aangericht. Als laatste komt, met het openen van het vierde zegel, het vale paard met op zijn rug de Dood. Wij hebben ervoor gekozen om deze studies integraal te brengen op eindtijd.nl. Het is daarmee een relatief lang artikel geworden, toch hopen we dat je er in de zomermaanden (waar ook eindtijd.nl op een lager pitje draait) eens tijd voor weet te vinden.

1. De ruiter op het witte paard

Voor een groot aantal Bijbeldeskundigen van deze tijd lijdt het geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt. De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het dol draaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en alleen maar gered kan worden door een ingrijpen van God. De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk groot wereldrijk in het verleden, maar ook toekomstige gebeurtenissen tot in detail. Zij kwamen niet aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast. Alle voorzegde tekenen die direct vooraf zouden gaan aan de definitieve eindfase vlak voor de terugkomst van de Here Jezus kunnen thans worden waargenomen. Er bestaan meer profetieën met betrekking tot de zeven jaren waarover de profeet Daniël gesproken heeft dan over enige andere vergelijkbare tijdsperiode waarover de Bijbel spreekt. Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Zacharia en de meeste zogenoemde kleine profeten, evenals het gehele boek Openbaring, profeteren over deze periode. Het boek Openbaring komt er in grote lijnen op neer dat er sprake is van door satan “bezet gebied” vanwege het feit dat de mens weigert zijn Schepper te gehoorzamen.

Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Enkele Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen. Uit de vernietiging van Sodom en Gomorra, en uit de zegeningen die Abraham mocht ontvangen, blijkt dat zo’n goddelijke ingreep te allen tijde mogelijk was en is. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Op deze beslissende dag zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.

Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

Uiteindelijk zal de Here Jezus de wereld in bezit nemen, het rijk van de antichrist vernietigen en een rijk installeren waarop gerechtigheid en vrede zal heersen. Het boek Openbaring is lange tijd omschreven als een boek vol mysteries. Vaak roepen Johannes’ beschrijvingen meer vragen dan antwoorden op. Hij moet in eerste instantie totaal van de kaart zijn geweest van wat hij te zien kreeg. Zo ook wat betreft het beeld van de vier ruiters uit Openbaring 6. Deze vier ruiters geven precies weer wat er in toekomende tijd staat te gebeuren. God zal de vier ruiters gebruiken om een vreselijk oordeel over de aarde te laten komen. De Bijbel maakt het onomwonden duidelijk dat de dag van Gods oordeel vaststaat en komen zal. De mensen lopen hun eigen wil na, die volledig tegenover Gods wil staat. De profeet Hosea zei: “Want wind zaaien zij en storm oogsten zij”(Hosea 8-7)

Het lijkt erop dat Johannes wat hij beschrijft levensecht voor zich zag. De vier ruiters verschijnen op het wereldtoneel om met een nooit eerder voorgekomen hevigheid een spoor van bedrog, oorlog, honger en dood te brengen in een omvang die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. De wereld heeft dit over zichzelf afgeroepen. Ze hebben de macht van de Boze toegelaten, nu zullen zij ervaren, wat het is God verworpen te hebben wanneer de vier apocalyptische ruiters uitrukken in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde. En niets zal in staat zijn dat te voorkomen. Door de eeuwen heeft het hoefgetrappel van de vier ruiters weerklonken; verleiding, oorlog, honger en dood hebben het mensdom in meerdere of mindere mate achtervolgd. De vier apocalyptische ruiters beelden gebeurtenissen die te maken hebben met de eindtijdgerichten.

Ze komen één voor één op het wereldpodium en hebben alle vier hun eigen werkterrein. Elk van hen heeft zijn eigen weg te gaan en voert de aan hem gegeven opdracht uit te beginnen met het witte paard en zijn berijder.

Openbaring 6:1-2 En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem van een donderslag: Kom! (2) En ik zag, en zie, een wit paard, en die erop zat, had een boog en hem is een kroon gegeven, en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. Meteen gaf de ruiter zijn witte paard de sporen om zijn taak te beginnen.

Velen hebben zich door de eeuwen afgevraagd wie de berijder op het witte paard is? Eeuwenlang hebben Bijbelgeleerden en –uitlegers over de identiteit van deze berijder geredetwist. Het beeld is niet gemakkelijk omdat een nadere verklaring ontbreekt. Hij draagt een overwinningskroon die een veroveraar draagt, en een boog met grote vernietigende kracht in zijn hand. Sommige onderzoekers menen dat deze ruiter de Here Jezus moet zijn, maar hoewel hij gelijkenis met Jezus vertoont, is zijn voorkomen in werkelijkheid misleidend. De kroon die hij draagt is niet toe te passen op de Here Jezus, die immers reeds lang gekroond is. De kronen die de Here Jezus in Openbaring 19 draagt zijn diadeem, die duiden op Koninklijke waardigheid. Als de Here Jezus later de hemel verlaat om de wereld te oordelen draagt Hij meerdere kronen en geen boog maar een zwaard. Het visioen zegt niets over de oorsprong van de kroon die de eerste ruiter ontvangt, m.a.w. er staat niet geschreven dat hij de kroon van God ontvangt. Wél weten we dat het Beest al zijn macht en zijn troon ontleent aan de draak (symbool van satan, 13:2) en bij een troon hoort een kroon. Velen noemen het ondenkbaar dat de ruiter op het eerste paard de Here Jezus is omdat Hij nooit met een boog wordt afgebeeld. Bovendien komt de Here Jezus pas later op een wit paard gezeten, om te overwinnen. (Openbaring 19:11) Men is van mening dat het de antichrist moet zijn die Christus wil imiteren, vervalsen, doen alsof hij die komende Christus is.

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Hij wil dat alle mensen hem in plaats van de Here Jezus als Heer erkennen. Eén van de belangrijkste beschuldigingen in de Bijbel tegen Satan is, dat hij een misleider is en altijd tegen de waarheid van God ingaat. Jezus, zei over Satan: “Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”(Joh.8-44).

Ook op de antichrist is de uitdrukking “overwinnend uitgaan om te overwinnen” van toepassing. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. De ruiter op het witte paard heeft louter een negatieve betekenis. Het is een schijnmessias. Hij zal de Here Jezus imiteren en in de tweede fase vrede aanbieden, maar hij zal net zo vals blijken te zijn als de vrede die hij aanbiedt. Deze centrale figuur in het drama van de eindtijdgerichten wordt expliciet pas genoemd in Openbaring 11:7 en uitvoerig in 13, maar dit wil niet zeggen dat hij niet reeds aanwezig kan zijn als de gerichten aanvangen. Zoals later te zien zal zijn moet de periode van optreden onderscheiden worden in twee fasen. In de eerste fase zal hij zich voordoen als een Messias (satan in de gestalte van een engel des lichts) en in de tweede fase zal hij het masker afwerpen en zal hij zich in heel zijn satanische karakter openbaren. Hij biedt vrede aan- maar hij is even vals als de vrede die hij aanbiedt. Zijn witte paard wijst ook op vrede. Zijn ‘gouden eeuw’ zal echter van zeer korte duur zijn. De methode van deze berijder is die van verleiding. Hij heeft geen zwaard maar een boog in zijn hand.

Het witte paard en zijn berijder Deze boog lijkt hem te verraden; hij is niet zo vreedzaam als hij zich voordoet. Hier is nog geen sprake van een bloedige oorlog. Hij gebruikt een vreedzame of geweldloze methode van overwinnen, vandaar ook de witte kleur. Er is geen sprake van pijlen, die hij bezit of afschiet. De boog is in het Oude testament wel een wapen van God, maar dan een uitgesproken wapen in het gericht tegen het eigen, ongehoorzame en weerspannige volk. Hij lijkt op de man uit Daniël, die eerst een vredesverbond sluit, dat niet zo vreedzaam blijkt te zijn want hij zal het “verbond voor velen zwaar maken” (Daniël 9:27) In Ezechiël 39:3, waarin de aanval van Gog en zijn volgelingen op Israël wordt geprofeteerd, slaat de Here de boog uit de linkerhand en de pijlen uit de rechterhand van de strijders.

Diverse Bijbeldeskundigen zien in de ruiter op het witte paard de veroorzaker van wereldwijde chaos, antisemitisme, christenenvervolging en die de harten en zielen van gelovigen probeert te vangen d.m.v. dwaalleraren. Het is iemand die mensen zoekt die hém als Heer in plaats van de ware Christus erkennen en bezig is Gods onfeilbare Woord naar het rijk der fabelen te verwijzen. De apostel Paulus waarschuwde dat vele mensen valse leraren zullen volgen, onbewust van het feit dat zij daarbij hun eigen leven openstellen voor het vergif van Gods tegenstander. De valse kerk is druk bezig het geloof in God, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is, achter zich te laten en is in toenemende mate het geestelijk onderscheidingsvermogen kwijtgeraakt. Deze kerk wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Gods volk en doet er alles aan zowel Israël als het Joodse volk te vervloeken.

Grote aantallen aardbewoners zijn op deze manier al enthousiaste volgelingen van Gods tegenstander geworden. Bijbelwetenschappers beweren dat er van alles mis is met de Bijbel. Er staan, zeggen zij, bijvoorbeeld ongeloofwaardige verhalen in. Het boek bevat allerlei ongerijmdheden en de selectie van de Bijbelboeken noemt men uiterst aanvechtbaar. Schriftgeleerden vervangen opzettelijk de waarheid door de leugen. Ze houden zich bezig met schandalige godslasteringen, flirten met wijsbegeerte en wereldgeesten en stevenen af op volledige afbraak van de Bijbel. Van aanvallers op valse leraren, zijn het zelf valse leraren geworden. Met name de Here Jezus moet het ontgelden. Historici en heel wat theologen houden al jaren staande dat Jezus niet uit een maagd geboren is. Puttend uit onduidelijke bronnen verwijzen zij de engelen, de ster van Bethlehem en de kindermoord van Herodus naar het rijk der fabelen. Zelfs de Opstanding en de Hemelvaart dichten zij toe aan de rijke fantasie en wensdromen van de Bijbelschrijvers.

Zij die de kudde zouden moeten beschermen tegen subtiele verleiding van valse leer, promoten nu de weg van satan te volgen, geheel in stijl met wat de valse kerk propageert en de hoer van Babylon die in de laatste dagen zal optreden. Zij zorgen ervoor dat de Here Jezus, Hij die het ware Fundament is, buiten de deur komt te staan. Het is triest om in Openbaring 3 te lezen dat de Here aan de deur klopt van de gemeente. Men heeft Hem er uit gewerkt. En zo gaat de kerk van het einde, op weg naar haar ondergang. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, een kerk die zal samengaan met andere godsdiensten. Babel of Babylon staat in de Bijbel symbool voor opstand tegen God, voor afgoderij en de daarmee verbonden occulte zaken. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon.

De mens zal zich voor de ware God en Jezus afwenden. Maar Jezus is zoals de Bijbel Hem beschrijft. Zijn beloften zijn vandaag nog even waardevol als vroeger. De mens moet Zijn beloften niet vergeten, maar ook zijn waarschuwingen niet. Jezus, maakt de mensheid duidelijk op hun hoede te zijn voor de valse godsdienstige verleiders die, hoewel ze in aanzien staan bij de mensen, het pad van de duisternis zijn ingeslagen. Er bestaat een objectieve Autoriteit, de Soevereine Bijbelse God, Schepper van het Universum. Hij heeft Zijn Autoriteit en Zijn plannen door Zijn Woord aan de mensheid overgedragen. Maar net als in de dagen van het Oude Testament, houdt de massa van vandaag zich in toenemende mate bezig met het aanbidden van de duisternis. Men heeft de deur opengezet voor het modernisme, voor gedachten die tegen Gods Woord ingaan. Ze noemen zichzelf nog wel religieus zijn maar zullen dwaalgeesten volgen, die de waarheid van Gods Woord zullen ondermijnen.

Gemeenten en kerken worden door valse leraren geïnfiltreerd en op den duur helemaal uitgehold, omgeturnd en veranderd in een synagoge van satan, terwijl het uiterlijk nog steeds christelijke kerken heten te zijn. Het is dikwijls moeilijk om de verleiders te herkennen. Jezus, sprak van valse profeten die ‘grote tekenen en wonderen doen, zodat zij,- ware het mogelijk- ook de uitverkorenen zouden verleiden’(Matthéüs 24:24). Christenen blijken heel gemakkelijk van de Bijbelse boodschap te kunnen afdwalen en toch te blijven denken dat zij zich op de Bijbelse weg bevinden. In de wereldraad van Kerken organiseert zich de afvallige christenheid. Deze kerk zal een fusie aangaan met andere religies waarbij er geen plaats meer is voor de enige echte Redder. Er is geen redding mogelijk buiten Jezus Christus. Alle mensen zijn zondaars en zijn veroordeeld onder het rechtvaardige oordeel van God. De enige weg om te ontkomen is door persoonlijk geloof in Jezus en het bloed dat Hij liet op Golgotha. Noch Mohammed, Boeddha, Krishna, of wie dan ook, zijn in staat eeuwige redding te brengen. De Bijbel maakt duidelijk dat God alle mensen lief heeft, maar dat Hij slechts één weg biedt naar redding en dat is Jezus.

Het gaat er bij Satan om de overwinning van het Koninkrijk Gods tegen te gaan en, zo het hem mogelijk zou zijn, te verhinderen. Hij is de vorst, de overste van deze wereld, de ‘god van deze eeuw’. Hij kan de macht en de heerlijkheid van al de koninkrijken geven aan wie hij wil. Hij is er op uit de eer te verkrijgen die alleen de Bijbelse God, toekomt. Satans macht over deze wereld is in de eerste plaats een macht over mensen. Hij heeft een heel leger aan dwaalgeesten ter beschikking die hem helpen zijn verwoestende doelstellingen te verwezenlijken.

Satan is de gesel der mensheid en vooral voor hen die ‘het getuigenis van Jezus hebben’, volgelingen van de Here Jezus dus. Maar zijn werkelijke doelwit, is Israël, in het boek Openbaring voorgesteld door ‘de vrouw’. Dat is het volk dat de Messias, Jezus Christus heeft voortgebracht. Van Hem wordt gezegd dat Hij de Satan de kop zal vermorzelen.

2 Thessalonicenzen 2:8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here (Jezus) doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

Gods tegenstander gaat nog steeds op diezelfde manier te werk zoals hij altijd gedaan heeft. Vaak zijn z’n vertegenwoordigers vermomd als dienaren der gerechtigheid. Wanneer de storm van geestelijke en morele misleiding van de eerste ruiter aan de horizon verdwijnt, zal de antichrist al de macht over de aarde gekregen hebben. Dat zal een verschrikkelijke vloek van ongekende omvang zijn. Na de ruiter op het witte paard komt de tweede ruiter, de ruiter op het rode paard. Hij brengt oorlog en vernietiging.

2. De ruiter op het rossig/rode paard

Hoewel Openbaring melding maakt van een rossig paard, spreken diverse Bijbeldeskundigen van een rossig/rood paard.Weer roept de hemelse dienstknecht van God het bevel van de Almachtige: ‘Kom!’, onmiddellijk stormt een tweede ruiter vanuit de boekrol en houdt in voor de troon.

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Deze tekst in Openbaring maakt duidelijk dat er vrede was anders kun je de vrede niet wegnemen. In het rossig paard en zijn ruiter is de opkomst van de werelddictator te zien. De mensen zullen tegen elkaar opstaan. Er zal sprake zijn van oorlog, opstanden tegen corrupte overheden, strijd van broeder tegen broeder, medemens tegen medemens en oorlog. Dit zal politieke, economische en sociale ontredderingen tot gevolg hebben.

De geschiedenis van de mensheid is doortrokken van ellende en teloorgang en dat zal allemaal nog vele malen erger worden. De tweede ruiter zal ongekend geweld en onvoorstelbare vernietiging ontketenen, totdat de Messias zelf op het laatste moment tussenbeide zal komen en de bondgenoten van Satan en de boze machten van Armageddon zal vernietigen. De Here Jezus zei daarover: “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.”

De omschrijving van het zwaard dat de tweede ruiter gegeven wordt, geeft de meest duidelijke aanwijzing over de aard van de slachtingen. Het zwaard dat hem gegeven wordt is niet het gewone oorlogszwaard, maar het grote zwaard van iemand die macht heeft over leven en dood. Het gaat in dit visioen niet alleen om oorlogen tussen de legers van verschillende landen, maar ook om slachtingen tussen mensen en groepen onderling. Dit zwaard verzinnebeeld onlust, moordzucht en geweldpleging. Als mensen tegen elkaar opstaan en het hele maatschappelijke leven wordt ontwricht, raakt ook de economie in het slop en ontstaat er chaos.

Het wegnemen van de vrede is het prijsgeven aan de krachten van de wanorde, van de chaos, terrorisme en het overleveren aan de anarchie. Het hoefgetrappel van het rossig/rode paard zal de mensheid tot radeloze angst brengen. De mens lijkt vastbesloten en blindelings op weg te gaan naar een nucleaire verwoesting van ongekende omvang. Dit is allemaal het gevolg van de eerste ruiter op het witte paard. Dat zal niet het einde van de wereld zijn maar het einde van een wereldsysteem dat door het kwaad werd beheerst. Zolang Satan nog in deze wereld aan het werk is, zullen oorlogen in een voortdurende strijd met God en het doen van zijn dodelijk werk voortduren.

Straks zal de duisternis volkomen worden in de onderlinge slachting die de mensen zullen aanrichten, als de normen weggenomen zullen zijn. De wereld is niet geheel onvoorbereid van wat er straks allemaal komen zal. Voorbeelden van “slachtingen” uit het verleden zijn er genoeg, ook in de vrij recente geschiedenis zoals de door de Turken gepleegde slachtingen op de Armeniërs tussen 1915 en 1918. De schattingen over het aantal doden lopen uiteen van honderdduizend tot één miljoen. Kinderen werden door Turken en Koerden tegen muren doodgeslagen, kleine meisjes verkracht en in tweeën gehakt. Kinderen werden bij de haren opgetild en met één zwaardslag doormidden geslagen. Zuigelingen werden in de lucht gegooid en op een banjonet opgevangen en zwangere vrouwen werden met zwaarden van buik tot keel opengereten. Daarnaast vond er een enorm aantal openbare verkrachtingen plaats op vaak piepjonge meisjes, al of niet door moord gevolgd. Wat in dit verhaal ter discussie staat is dat volgens vele historici, zowel Turkse als niet-Turkse, er een militaire noodzaak was om de opstandige Armeniërs te reloceren. Men verwijst daarbij naar de Armeense guerillabendes (zoals Tasnak en Hincak) die vanaf 1894 massaal in opstand kwamen; vele Turks-Koerdische dorpen in Oost-Anatolië werden overrompeld en volgens schattingen stierven tot aan 1916 zeker 523.000 Osmaanse Turken en Koerden aan de hand van de Armeense opstandelingen.

Naast de slachting op de Armeniërs waren de Turken eveneens betrokken bij de verwoesting van de Griekse stad Smyrna in 1922. Terwijl de Westerse vloot in de haven toekeek, werden in deze plaats 300.000 christenen door de Turken vermoord. De bemanningsleden van de Westerse vloot hadden de grootste moeite om met hun sloepen bij de schepen te komen, vanwege de enorme aantallen lijken in het water. Wanhopige drenkelingen die via de ankerkettingen aan boord van de schepen probeerden te komen, werden in het water teruggeduwd. De Westerse regeringen waren volledig op de hoogte van deze slachting. De huidige Turkse leiders doen er alles aan de slachtpartijen op de Armeniërs en de christenen in Smyrna te verdoezelen en te vervalsen. Tegenwoordig moeten de Koerden, een van de oudste volken ter wereld, het ontgelden. Tijdens de afgelopen decennia hebben Turkse troepen naar schatting 40.000 leden Koerden om het leven gebracht en meer dan drieduizend dorpen van de kaart geveegd. De wereldleiders besteden geen enkele aandacht aan de massamoord op de Koerden.

De voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein had het eveneens op de Koerden voorzien. Saddams chemische bombardementen hebben tussen februari en september 1988 aan 182.000 Koerden het leven gekost.

Nog vers in het geheugen licht de onvoorstelbare door Hutu’s gepleegde slachtpartij in Rwanda in 1994 waarbij naar schatting 500.000 tot 1 miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's in een periode van 100 dagen, van 6 april tot half juli 1994 met onder meer kapmessen om het leven zijn gebracht. De internationale vredesmacht Unamir stond er bij en keek ernaar omdat de Verenigde Naties weigerden hun eigen organisatie toestemming te geven om het moorden te stoppen. De Canadese generaal Roméo Dallaire stuurde de grote baas van de Verenigde Naties Kofi Annan op 11 januari 1994 een spoedfax waarop hij meldde enorme geheime wapenvoorraden te hebben ontdekt die door de Rwandese regering werden aangelegd. Dallaire vroeg toestemming om de magazijnen te ontmantelen maar Kofi Annan weigerde aan dit verzoek te voldoen. Drie maanden later sloegen de tienduizenden Hutu's met diezelfde wapens aan het moorden. De westerse wereld was volledig op de hoogte, maar greep niet in.

Kannibaal en massamoordenaar Idi Amin. Wie herinnert zich niet de met onderscheidingen behangen, Oegandese kannibaal en slachter Idi Amin. Deze schurk heeft naar schatting de dood van 300.000 Oegandezen op zijn geweten. Hij gaf er de voorkeur aan zijn slachtoffers aan de krokodillen te voeren. En wat te denken van de gruwelijke moordpartijen door gedrogeerde kindsoldaten in Liberia en Siërra Leone onder leiding van Charles Taylor. Het werd een slachtpartij die uiteindelijk 150.000 mensen het leven heeft gekost. Wanneer Satan het voor het zeggen krijgt, rest slechts pure moordlust.

Dan is er nog de andere Afrikaanse kannibaal Jean-Bedel Bokassa. Deze voormalige kapitein van het Franse leger liet zich in 1977 tot keizer van de Centraal Afrikaanse Republiek kronen en regeerde van 1966 tot 1979. De kroon op zijn hoofd was volgepropt met diamanten, en de troon, in de vorm van een adelaar, was van massief goud. Ook deze dictator voedde zijn krokodillen met gevangenen en de keizerlijke ijskasten waren gevuld met mensenvlees. Volgens zijn kok verorberde hij het mensenvlees van zijn geslachte tegenstanders met smaak en liet hij met plezier ook zijn gasten van het mensenvlees ‘genieten’. Zijn vele vrouwen - zeventien - en minnaressen leverde hem 55 kinderen op. In 1979 deed ‘de keizer’ zelf mee aan een sadistische orgie waarbij honderd schoolkinderen op gruwelijke wijze waren afgeslacht omdat zij klaagden over de uniformen die zij verplicht waren te dragen.

In Soedan zijn sinds het begin van de burgeroorlog in 1954 en door Arabische milities gepleegde massamoorden op christenen, al zo’n twee miljoen slachtoffers gevallen. De moslimmilities die bekend staan onder de naam Janjawid terroriseren, vermoorden en verkrachten meisjes en jonge vrouwen, plunderen dorpen en vernietigen de oogsten. In ondermeer Irak, Afghanistan en Pakistan vermoorden moslims mede geloofsgenoten, en in een hele serie andere landen zijn christenen het slachtoffer van moslimgeweld. In Libië is dictator Moeammer Gadaffi nog steeds aan de macht en schroomt niet zijn eigen bevolking met allerhande wapens te bestoken. De regering van Jemen schiet op de eigen bevolking waarbij al honderden doden zijn gevallen en in Bahrein en Syrië is dat al niet anders. Onder leiding van dictator Bashar al Assad zijn in Syrië al tegen de 1000 doden gevallen en duizenden demonstranten opgepakt. Over het lot van deze mensen is niets bekend maar de geschiedenis heeft geleerd dat de Syrische regering niet schroomt tegenstanders op een afschuwelijke manier te martelen. In de tijd van de Syrische bezetting van Libanon zijn duizenden Libanezen naar Syrië getransporteerd en daar op de meest afschuwelijke manier gemarteld. Met name onder het bewind van wijlen dictator Hafez al-Assad, verdwenen mensen spoorloos, en werden jaren opgesloten, beschuldigd van banden met Israël. Ouders, vrouwen en kinderen hadden geen idee wat er met hun zoon, of vader was gebeurd. Men vernam helemaal niets van ze, totdat sommigen na 13 jaar uit de Syrische hel terugkeerden, voor hun leven verminkt vanwege de barbaarse martelingen die ze hebben ondergaan.

De allerzwartste bladzijde in de menselijke geschiedenis was natuurlijk de Holocaust toen 6 miljoen Joden in Hitler’s kampen op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht.

Sinds de oprichting in 1948 heeft Israël te maken met vijanden die de Joodse staat willen vernietigen en het Joodse volk de Middellandse zee in willen drijven. In de gebieden die onder controle staan van het terreurbewind in Ram-allah en in Gaza, worden de massa’s opgezweept tot barbarisme. Kinderen nog nauwelijks uit de luiers worden volgestopt met haat tegen de staat Israël en het Joodse volk. Een nieuw rapport dat Palestinian Media Watch uitgaf over Palestijnse schoolboeken en de Palestijnse media maakte melding van talloze voorbeelden van ophitsing en geschiedvervalsing. Er is sprake van een cultuur waarin de dood hoger wordt aangeslagen dan het leven. Ronduit schokkend zijn de door Palestijnse terroristen gepleegde moordpartijen op onschuldige Israëlische burgers waaronder honderden kinderen.

Danielle Shefi Zo drongen op 27 april 2002 drie als Israëlische militairen verkleedde terroristen met M16 en Kalachnikov geweren op de ochtend van de Shabbat het Joodse dorp Adura in Judea binnen. Bij deze aanslag kwamen in totaal vier Joodse burgers om het leven en raakten er zeven min of meer ernstig gewond. Shiri Shefi en haar drie kinderen waren in de slaapkamer toen zij door het raam iemand zag komen aanrennen in een Israëlisch legeruniform. Haar dochtertje Danielle was al aangekleed, haar haar was netjes gekamd en haar moeder was juist bezig haar de shabbatschoentjes aan te trekken. De terrorist trok de deur van de slaapkamer open en vuurde een regen van kogels af. Shiri zag haar dochtertje Danielle bloedend uit een wond aan haar hoofd op de vloer in elkaar zakken. Zij sprong in een flits overeind en duwde de terrorist de kamer uit en sloot de deur. Ze gaf de andere twee kinderen, die ook gewond waren geraakt, opdracht onder het bed te kruipen. De terrorist kwam echter niet terug maar schoot buiten nog twee mannen dood die vanuit de synagoge kwamen toegesneld. Shiri zag hoe haar kleine Danielle badend in haar bloed haar laatste adem uitblies. Het Israëlische leger wist later een van de daders te achterhalen waarbij hij in een vuurgevecht werd gedood.

Tali Hatuel en haar vier kinderen Hila, Hadar, Roni en Meirav, vermoord door Palestijnse terroristen. Op zondag 2 mei 2004 openden twee Arabische terroristen in Gaza het vuur op een auto van een Joodse familie Hatuel en vermoorden daarbij een 8 maanden zwangere vrouw en haar vier kinderen. De moordpartij was zo gruwelijk dat het nauwelijks te bevatten is. Eén voor één werden ze in het hoofd geschoten, de jonge moeder als eerste voor het oog van haar kinderen. Maar liefst drie terreurgroepen, Hamas, Islamitische Jihad en het Popular Resisstance Committee (PRC) een groep die verbonden is aan de Fatah beweging, claimden verantwoordelijk te zijn voor deze weerzinwekkende moord. De PA/PLO radiozender "The Voice of Palestine" noemde de moordaanslag een ‘heroïsche heldendaad’. Arabieren in Gaza, Samaria en Judea gingen juichend de straat op om de moordpartij uitbundig te vieren.

Woorden schieten tekort om de barbaarse moordpartij op vrijdag 11 maart 2011 op de Fogel familie in de plaats Itamar in Samaria te omschrijven. Met een onvoorstelbare wreedheid werden vijf leden van één gezin door Palestijnse terroristen vermoord. Onder de slachtoffers zijn de vader Udi (36) en moeder Ruth (35) en drie kinderen Yoav, 11, Elad, 4, en de drie maanden oude baby Hadas. Allen werden door messteken om het leven gebracht. Opgehitst door het PA/PLO bewind drongen de terroristen het huis van de Fogel’s binnen op vrijdagavond tussen 22.20 en 22.30 uur. Daar sneden ze de keel door van Yoav (11) en Elad (4 ) die lagen te slapen. Vervolgens werd de vader met messteken om het leven gebracht en sneden ze de keel door van de drie-maanden-oude dochter Hadas, die bij de vader in bed lag. Als laatste staken de hellehonden moeder Ruth dood toen zij uit de badkamer kwam.

Twee andere zoons, Ro’i (8) and en Yishai (2) lagen te slapen in een kamer die door de moordenaars over het hoofd is gezien. De beide jongens werden gevonden door hun totaal ontredderde zuster de 12-jarige Tamar, die later op de avond na een bezoek elders, naar huis terugkeerde. Tamar vond Yishai over het lichaam van zijn vader gebogen, roepend naar hem om op te staan. De presentatoren van Arutz 1 nieuws Mabat waren zichtbaar aangeslagen na het zien van de slachtoffers. Een van hen zei dat hij heel wat aanslagen had gezien maar deze overtrof qua barbaarsheid alle andere.

Een Arabische medewerker van het medische team die als een van de eerste hulpverleners ter plekke was zei dat hij nog nooit zoiets gruwelijks had gezien. En natuurlijk gingen de Palestijnen in Gaza weer de straat op om deze, zoals de terreurbeweging Hamas dat noemde, “heldhaftig daad ”te vieren. Er is bij deze doodscultuur een totaal gemis aan menselijkheid te bespeuren. Een week later bleek uit een opiniepeiling dat één derde van alle Arabieren in Gaza, Jeruzalem en in de gebieden die onder controle van het bewind in Ram-allah staan, achter deze gruweldaad stond.

Ondanks al deze gruweldaden blijven de wereldleiders deze doodscultuur met miljarden dollars steunen en eisen ze van Israël delen van het aloude thuisland aan het PA/PLO bewind af te staan. Wat Israël tot dusver heeft ervaren, zal de rest van wereld niet onthouden blijven. Dood en verderf zullen zich steeds sterker manifesteren, naarmate de eindfase van het huidige wereldbestel in zicht komt. Tenslotte zal het op een massale vernietiging uitlopen. Zo hevig dat alles wat er in het verleden is gebeurd, daarbij in het niet zal vallen. God zal alle remmen loslaten en de mensen overlaten aan hun eigen spel van zelfvernietiging. Echte vrede kan alleen van God uitgaan. De goddelozen kennen geen echte vrede. Ze praten wel over vrede maar ondertussen geven ze een vermogen uit aan wapens om elkaar te vernietigen. De goddeloosheid, de wetteloosheid en de decadentie van de wereldleiders zal spoedig in verval geraken en dat zal leiden tot wreedheden, slachtingen en bloedbaden.

God schudt de volken! Dit is niet alleen de mening van orthodoxe rabbijnen in Israël, maar ook van Messiaanse Joden en christenen. Moslims interpreteren de actuele gebeurtenissen in het Midden-Oosten ook als ‘goddelijke aanwijzingen’. De recente opstanden in de Arabische wereld houdt Joden, moslims en christenen bezig en niet alleen vanuit politiek oogpunt. De geestelijke leiders van de islamitische wereld zien de opstanden in de Arabische landen als een teken uit de hemel. Net als in het Jodendom wordt er door de islam een geestelijke betekenis toegekend aan politieke ontwikkelingen. De moslims leggen op grond van de Koran het verband tussen de eindtijd en de politieke realiteit in de regio. De recente politieke omwentelingen zijn een vervulling van Bijbelse profetieën, totdat de antichrist in actie komt. De historicus dr. Zwi Sadan zei in een gesprek met de redactie van IsraelToday in april 2011: ‘De recente opstanden in de islamitische wereld versterken de messiaanse verwachtingen onder moslims dermate, dat ze in hun euforie een wereldwijd bloedbad zouden kunnen veroorzaken.’

Openbaring 6:4 En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem, die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en dat zij elkander zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven.

Het feit dat aan de ruiter op het rossig/rode paard een groot zwaard gegeven wordt, lijkt er op te duiden dat het hier moet gaan om oorlogen, mogelijk zelfs atoomoorlogen. Overal om ons heen zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. De Bijbelse profeten maken duidelijk dat er een periode zal aanbreken waarin de wereld geconfronteerd zal worden met eindtijdoorlogen en in Matthéüs 24:6-7-8 waarschuwt de Here Jezus… Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk… Doch dat alles is het begin der weeën.

Wie het wereldnieuws een beetje volgt ziet dat er grote ongunstige veranderingen plaatsvinden en daarom geloven velen dat de wereld aan de vooravond staat van gebeurtenissen zoals door de Bijbelse profeten uitvoerig is voorzegd. De Bijbel maakt duidelijk dat bepaalde volken die in Oud Testamentische tijden in het Midden Oosten voorkwamen, onbelangrijk zouden worden maar in de verre toekomst opnieuw van zich zouden doen spreken. Ze zouden uit hun slaap ontwaken om opnieuw een rol op het wereldtoneel te spelen. De volken waarom het gaat zijn onder meer Egypte, Tyrus en Sidon (het huidige Libanon), Edom, Moab en Ammon, (het huidige Jordanië), Perzië (het huidige Iran) en Babylonië (het huidige Irak).

Nog nooit was de wereld zo dicht bij de voltooiing van een aantal belangrijke Bijbelse profetieën en nog nooit stond de wereld zo dicht bij het begin van een aantal schrikwekkende gebeurtenissen. De profeten schetsen een beeld van verwoesting in verschillende en ver uiteenliggende landen. Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde er aarde. De Here Jezus heeft van de ergste weeën en oorlogen voorzegd: Want er zal dan een grote verdrukking zijn, ‘zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe- en nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden’(Matthéüs 24:21-22). De Bijbel leert dat er een aantal tekenen zal zijn dat gemakkelijk is te onderscheiden naarmate wij het einde van het huidige wereldbestel naderen. Al deze tekenen blijken nu duidelijk in het brandpunt te komen staan.

Vele onderzoekers menen dat de toekomstige (wereld) oorlog zal ontstaan in het Midden-Oosten en de hele wereld daar de gevolgen van zal ondervinden. Waar het om gaat is de haat tegen het Joodse volk en de staat Israël. Israëls vijanden tieren (Psalm 83) en zullen op enig moment opnieuw een poging doen Israël van de aardbodem te verwijderen. De leiders uit-Iran-Syrië-Jordanië-Egypte-Libanon/Hezbollah-Gaza/Hamas en PA/PLO bewind in Ram-allah, allemaal zijn ze uit op vernietiging van de Joodse staat. Israël houdt ernstig rekening met een nieuwe oorlog en heeft in de loop van 2009 voorbereidingen getroffen voor een oorlog op meerdere fronten. De Arabische buren die door Israël in de vorige oorlogen op een vernietigende nederlaag zijn getrakteerd, hebben hun les niet geleerd en zullen opnieuw een poging wagen in de veronderstelling dat ze een volgende oorlog kunnen winnen. De Bijbel spreekt over vernietiging door verterend vuur. Dat zou er op kunnen duiden dat er sprake zal zijn van het gebruik van atoomwapens. Verschillende Bijbelteksten maken duidelijk dat Israël nog een moeilijke tijd te wachten staat maar dat geldt evenzeer voor de rest van de wereld. De Bijbel maakt ook duidelijk dat het volk van Israël nooit meer uit het land verdreven zal worden. Alle wapens in de wereld kunnen die belofte niet verbreken.

De Bijbelse eindtijd profetieën domineren steeds vaker de gebeurtenissen van vandaag. Bijbelgetrouwe christenen weten dat de terugkeer van de kinderen van Israël naar het door God onder ede aan hen beloofde land, tot de eindtijd profetieën behoort. Zij weten ook dat de hetze tegen het Joodse volk zal escaleren tot een wereldwijde catastrofe omdat Gods oordelen over deze wereld zullen komen vanwege de haat tegen Zijn volk. Praktisch de hele wereld is in oppositie tegen de staat Israël en haar bewoners. Wereldleiders waaronder Barack ‘King’ Hoessein Obama, eisen van het Joodse volk dat ze het land opgeven dat al meer 3000 jaar haar eigendom is. Obama vormt onmiskenbaar een groot gevaar voor de Joodse staat, zeker na het overweldigende onthaal van de Israëlische premier Benjamin Netanjahoe in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Netanjahoe’s toespraak werd ruim vijftig keer door applaus onderbroken en vijfentwintig keer kreeg hij een staande ovatie. De toorn van God gaat uit tegen alle landen die Israël willen verdelen, en die de Palestijnen en Islamieten het aan Israel beloofde land willen geven.

Het PA/PLO bewind in Ram-allah onder leiding van Mahmoud Abbas, roept met regelmaat dat aan de strijd tegen Israël geen einde zal komen, totdat Israël zal zijn vernietigd. Dezelfde uitspraken zijn te horen uit Gaza waar de Palestijnse terreurbeweging Hamas de dienst uit maakt. De Syrische dictator Bashar al Assad koestert een diepe haat tegen Israël en noemt in zijn redevoeringen Israël een misdadige en moorddadige staat, die vernietigd moet worden. Er blijft een gruwelijke genocidale dreiging uitgaan voor Israël. Syrië heeft zich verplicht vanwege het gesloten defensiepact met Iran om in geval van oorlog tussen Iran en Israël, Iran bij te zullen staan. Volgens de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Muallim moeten de Israëlische leiders zich ervan bewust zijn dat de volgende oorlog 'totaal' zal zijn 'en zich ook in de steden van Israël zal voltrekken.’ Ook de Jordaanse koning Abdullah II bin al Hoessein, zet regelmatig aan tot blinde haat tegen Gods volk. Volgens hem verkeert het Midden-Oosten in groot gevaar door de agressieve houding van Israël. Hij zei in een interview met The Wall Street Journal, de vrede die zijn vader met Israël gesloten heeft, te betreuren. Ook Egypte is Israël onveranderd vijandig gezind. Sinds de ‘Arabische lente’ is het helemaal gedaan met de koude vrede.

De Egyptische moslimextremist Youssef al Qaradawi tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011. Moebarak is verjaagd, de militairen hebben voorlopig de macht overgenomen en de moslimextremist Youssef al-Qaradawi is in triomf naar Egypte teruggekeerd. Hij is als een dief in de nacht binnengeslopen en heeft bij klaarlichte dag miljoenen Egyptenaren opgestookt de “revolutie” te beschermen. Tijdens een massabijeenkomst op het Tahrirplein in Cairo op 18 februari 2011 gaf hij een voorproefje van wat Egypte en de wereld te wachten staat. Voor een menigte van naar schatting een miljoen toehoorders, riep hij op tot “bevrijding van de Al Aqsa moskee in Jeruzalem” waarop de menigte scandeerde: “Met miljoenen martelaren op naar Jeruzalem”. Hij heeft de belofte afgelegd, dat wanneer hij aan de macht zal komen, een van zijn eerste acties zal zijn het vredesverdrag met Israël nietig te verklaren en Egypte terug te brengen tot een staat van oorlog met de Joodse staat. Het is een moslimextremist die de massa kan mobiliseren.

De Iraanse demagoog Ahmadinejad en de Middeleeuwse Ayatollahs roepen bij herhaling dat het ‘einde van Israël nabij is’. Volgens de voormalige Iraanse president Akbar Hashemi Rafsanjani, is de oprichting van de staat Israël, het ergste wat er ooit in de geschiedenis is gebeurd. Ook hij vindt, net als Ahmadinejad, dat de islamitische wereld, de staat Israël uit hun midden moet verwijderen en heeft daarbij in het verleden al eens openlijk tot een godsdienstoorlog tegen Israël opgeroepen. In een van zijn toenmalige toespraken hield Rafsanjani zijn toehoorders voor dat er slechts één atoombom nodig zal zijn om Israël van de kaart van het Midden Oosten te verwijderen. Dat was voor het eerst dat Iran openlijk dreigde met het gebruik van kernwapens. Israël kan niet toestaan dat Iran atoomwapens ontwikkeld met leiders die Israël van de wereldkaart wil verwijderen. Zoals bekend Israël vreest doelwit te worden als Iran eenmaal over kernwapens beschikt. Volgens Ayatollah Ali Khamenei zal ‘de regio spoedig de vernietiging van het Zionistische regime meemaken.’

Ongelooflijk dat deze oorlogshitser Ahmadinejad jaar na jaar het woord mag voeren in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het laat zien hoever de Verenigde Naties al gedegenereerd zijn en verworden tot een politiek instrument voor leiders en groepen van mensen, ideologieën en religies die het niet goed voor hebben met de mensheid. Sommige wereldleiders maken deze despoot zelfs het hof. Ten aanzien van het Westen zou Ahmadinejad een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ‘vernietiging van de Anglo-Saksische gemeenschap’. Hij dreigt de straat van Hormuz af te sluiten ingeval van een militair conflict. De straat van Hormuz is van enorm strategisch belang want hier passeert 40% van de olie voor de rest van de wereld.

Ook Turkije (Togarma, Ezechiël 38:6) tot voor kort een ‘vriend’ van de Joodse staat, heeft de kant van Israëls vijanden gekozen. De huidige Turkse premier Recep Tayyip Erdogan trekt regelmatig fel van leer en noemde in april 2010 tijdens een bezoek in Parijs “Israël de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-Oosten”. Turkije kiest steeds meer voor een goede verstandhouding met diverse Arabische dictaturen en Iran. Zo mag Ahmadinejad zich in een toenemende belangstelling van de Turken verheugen en groeien de economische banden tussen Turkije en het dictatoriale bewind van Bashar al-Assad in Syrië.

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. Het land bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling want Peking bewapent snel en grootschalig. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. Volgens de Chinese minister van Defensie Liang Guanglie zal zijn land “een vuist laten zien die elke reus knock-out kan slaan”. De ene na de andere onderzeeër loopt van stapel en de Amerikaanse admiraals spreken al van een ultieme nachtmerrie. China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribisch gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden.

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Uit een peiling van de staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Hoge officieren van de Chinese landmacht en marine verwachten zelfs een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. Ook China zal oprukken naar de wijnpersbak van Gods toorn, genaamd Harmágedon.

Er dreigt al jaren een nieuwe oorlog tussen India en Pakistan over Kashmir. Dit wordt door militaire specialisten gezien als het potentieel gevaarlijkste conflict ter wereld. De twee landen stonden al twee keer aan de rand van een nucleaire oorlog. Beide landen zijn kernmachten. Het aantal kernbommen van Pakistan wordt geschat op een kleine honderd en dat van India op ca 150. De voormalige president van Pakistan Musharraf zei indien noodzakelijk miljoenen Pakistaanse doden op te offeren in een eventuele oorlog om Kasjmir. Kasjmir vormt het grensgebied tussen India en Pakistan en vormt als zodanig de frontlinie voor confrontaties tussen beide landen. Aan beide zijden van de grens bevinden zich grote troepenconcentraties. Daarnaast heeft India alleen al in Kasjmir een constante aanwezigheid van 600.000 militairen. Sinds de Britse overheersers India verdeelden in twee delen: India en Pakistan, in 1947 zijn er drie oorlogen geweest waarbij telkens Kasjmir de inzet van de oorlog vormde. Kasjmir is strategisch van enorm belang voor zowel India als Pakistan vanwege zijn geografische ligging en de aanwezigheid van grondstoffen.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Il Ook de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen regelmatig hoog op. Op 26 maart 2010 werd een Zuid-Koreaans marineschip door een Noord-Koreaanse onderzeeër tot zinken gebracht nadat het door een torpedo werd geraakt bij de zeegrens met Noord-Korea. 46 opvarenden kwamen daarbij om het leven. Op 23 november schoot het Noord-Koreaans leger 200 granaten af op het Zuid-Koreaans eiland Yeonpyeong waarbij zestig huizen op het eiland in brand gevlogen, twee bewoners om het leven kwamen en 13 gewonden vielen. Van 1950 tot 1953 woedde tussen de beide Korea’s een oorlog, die internationale dimensies kende. Noord – en Zuid Korea beschouwen beide het andere gedeelte van Korea als tijdelijk bezet gebied en erkennen de splitsing niet.

Noord Korea dreigt Zuid Korea regelmatig met een preventieve alles verwoestende aanval. Militaire deskundigen schatten dat Noord Korea over 100 - 300 kernkoppen beschikt en achten de Noord Koreaanse leider in staat deze wapens ook werkelijk tegen Zuid Korea te gebruiken, en zelfs tegen Japan en de Verenigde Staten. De Noord Koreaanse staatskrant Minjo Josons schreef op 9 juni 2009 dat het land kernwapens zal gebruiken tegen iedereen, die zelfs maar de waardigheid van Noord Korea zou durven aantasten. Al in 1994 plaatste de New York Times een artikel waarin Paul Leventhal, de president van het Nucleaire Controle Instituut, waarschuwde dat Noord Korea gemakkelijk de Zuid Koreaanse kerncentrales kan bombarderen, en zo kan veranderen in enorme waterstofbommen. Een gemiddelde kerncentrale zal na een bombardement net zoveel radioactieve straling verspreiden als 150 tot 180 waterstofbommen. Hierdoor zou een aanval op slechts één kerncentrale heel Japan en Zuid Korea onbewoonbaar maken. Noord-Korea onderhoud vriendschappelijke relaties met andere schurkenstaten zoals Iran en Syrië.

Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. Volgens de Russische premier Vladimir Poetin is de wereld een stuk gevaarlijker geworden door de ‘wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht’ en doordat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden. Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin en president Medvedev sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was het gebruik van kernwapens alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. De Russische kernraketten waaronder de Topol-M klasse, kunnen met gemak de VS bereiken en worden als ‘ongeëvenaard en absoluut het meest geavanceerde nucleaire wapen van dit moment beschouwd’.

Rusland toont een nieuwe serie  intercontinentale raketten uit de Topol-M klasse tijdens militaire parade in het Kremlin in 2008 De regeringsleiders van Rusland hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de USA haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielen zetten indien dat nodig mocht blijken. Volgens de Russen kunnen zij elke afvuurinstallatie van de Amerikanen bereiken. Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezien. Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. Het is in een aantal gevallen bijna tot het inzetten van kernwapens gekomen. Zo besloot Nikita Chroetsjov president van de Sovjet Unie in 1962 tot het plaatsen van raketten op Cuba. Als antwoord daarop dreigden de Verenigde Staten in 1963 met een kernaanval. Deze zogeheten Cubaanse raketcrisis of Cuba-crisis was het dieptepunt in de Koude Oorlog en de bracht de wereld aan de rand van een nucleaire oorlog. De Amerikaanse president Richard Nixon heeft meerdere malen overwogen tot de inzet van kernwapens.

Het “grote zwaard” dat aan de ruiter op het rossig/rode paard werd gegeven lijkt niet alleen een verwijzing naar een komende wereldoorlog, maar ook naar het gebruik van atoomwapens. In de afgelopen 65 jaar heeft de wapenindustrie kernwapens ontwikkeld met een onvoorstelbare vernietigingskracht. Het huidige kernwapen arsenaal geeft het mensdom de macht om de gehele aarde meer dan zeventien keer te vernietigen. En dat allemaal in één verblindende flits. Er is geen kristallen bol voor nodig om te voorspellen dat een kernoorlog waarschijnlijk is. Albert Einstein voorspelde dat bij een nucleair conflict tenminste een derde van de wereldbevolking zal sterven. Dit is dezelfde verhouding die de Bijbel aangeeft. Nooit eerder heeft de mens wapens in handen gehad die de totale mensheid in één klap kan vernietigen. Het meest gruwelijke wapen wat de mens tot dusver heeft ontwikkeld is de waterstofbom. De explosieve kracht van een waterstofbom overtreft die van een atoombom vele malen. Isaac Asimov, één van de meest gerespecteerde wetenschappelijke schrijvers, schreef in zijn bestseller A Choice of Catastrophes dat de mens zich vroeg of laat zal vernietigen en geeft een beschrijving van de diverse manieren waarop dit kan gebeuren. Kernwapens zijn slechts een onderdeel van een heel scala aan vernietigingswapens.

De proeven met waterstofbommen gingen niet alleen vergezeld van een intense hitte en verwoestende straling, maar ook van hagelbuien waarbij hagelstenen zijn aangetroffen van wel 50 kilogram. Deze gigantische hagelstenen werden veroorzaakt door de enorme atmosferische storingen van de ontploffingen. Een thermonucleaire explosie is net een gigantische stoomhamer die met een harde klap de atmosfeer in elkaar drukt en hem dan de stratosfeer inschiet. Als men vochtige lucht samendrukt en het de stratosfeer inschiet waar het zestig tot zeventig graden onder nul is, dan bevriest al dat samengedrukte vocht onmiddellijk, en valt dan terug op aarde in de vorm van enorme brokken ijs. In het boek Openbaring staat het verhaal voor over de “Zeven schalen van Gods gramschap”die door zeven engelen over de aarde worden uitgegoten.

Openbaring 16:21 En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

Een talent is een Oudgrieks gewicht en werd toegekend aan twee verschillende gewichten, het “Attisch-talent” en het “Aiginetisch-talent”. Het eerste talent bedroeg ca 26 kilogram en het tweede ca 41 kilogram. Volgens de Larousse Encyclopedie, deel 22, bladzijde 639, is een talent in principe gelijk aan het gewicht dat een volwassen man kan dragen, ongeveer 50 kilogram. De ervaringen tijdens de proeven met waterstofbommen hebben geleerd dat de Bijbeltekst in Openbaring 16:21 allesbehalve een sprookje is.

Doomsday Clock Op 17 januari 2007 hebben een aantal prominente wetenschappers de grote wijzers van de zogeheten Doomsday Clock met twee minuten opgeschoven. Het is de vierde keer sinds het einde van de Koude Oorlog dat de klok vooruit is gezet. De wijzer staat nu letterlijk op vijf voor twaalf. De Doomsday klok is een symbolische klok die in 1947 is ingesteld door de makers van het Bulletin of Atomic Scientist, een tijdschrift dat met name gaat over de gevaren van nucleaire en andere massavernietigingswapens. Het opschuiven van de klok richting twaalf uur, geeft aan dat het gebruik van kernwapens door de wereldmachten als een reële mogelijkheid moet worden beschouwd. Men maakt zich met name zorgen over de nucleaire ambities van landen als Noord-Korea en Iran.

De Bijbel maakt duidelijk dat er een tijd zal komen waarin de rijken der aarde zich in holen en onder rotsen zullen verschuilen om aan de toorn des Heren te kunnen ontkomen. Johannes ziet Koningen, prinsen, wereldleiders, kortom alle machtigen op aarde, wegrennen en vluchten. De grote steden storten in. Ze rennen grotten in en verschuilen zich achter rotsen, maar het heeft geen zin. De wereldleiders denken met het bouwen van enorme onderaardse bunkers de hel van vuur veroorzaakt door kernwapens, te kunnen ontlopen. De Amerikanen, Russen en Chinezen en diverse andere landen hebben onderaardse bunkers aangelegd of zijn daar nog driftig mee bezig. Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ’s werelds grootste ondergrondse militaire stad aan het bouwen zijn in de Yamantau-bergen in de Oeral. Dit complex strekt zich uit over 650 vierkante km. Het kan 60.000 personen huisvesten en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen een directe kernaanval.

De Bijbel vertelt ons overduidelijk dat er een einde zal komen aan de huidige menselijke geschiedenis. Het zal niet het einde van wereld zijn, maar het einde van het huidige wereldsysteem, dat geregeerd wordt door het kwaad. Zolang Satan nog de ruimte krijgt zijn dodelijke plannen te kunnen uitvoeren, kunnen wij er zeker van zijn dat er geen einde komt aan oorlog en dat de dood en ellende alleen maar erger zullen worden. Zonder God is er geen hoop voor de mensheid.

De Bijbel vertelt ook hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige tijdperk dichterbij komt. En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. De Here Jezus gaf aan dat er, voorafgaand aan de laatste grote oorlog vlak voor zijn wederkomst, nog vele oorlogen gevoerd zouden worden. De komende oorlogen zullen de aarde schudden door het gebruik van atoomwapens. Daarnaast zullen biologische en chemische wapens worden ingezet waardoor er sprake zal zijn van enorme vernietiging. Dat betekent dat wanneer God niet zou ingrijpen, het voortbestaan van de hele mensheid op het spel staat. Niet eerder heeft een totale vernietiging van de planeet aarde binnen handbereik gelegen. Nooit eerder beschikte de wereld over het vermogen het hele menselijk geslacht weg te vagen. Het lijkt allemaal overeen te komen met de wapens van de ruiter op het rossig/rode paard. In vers 4 staat dat hij de macht heeft om de vrede op aarde weg te nemen. Dat duidt niet alleen op burgeroorlogen of conventionele conflicten, maar onmiskenbaar op een wereldoorlog.

Ze staan allemaal klaar op het wereldtoneel, de landen die passen in het eindtijdscenario zoals de Bijbelse profeten hebben voorzegd. De huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten kunnen gemakkelijk escaleren tot een groot conflict waarbij de hele regio betrokken raakt, en wellicht zelfs de hele wereld. Wát de aanleiding ook zal worden, welke landen er ook bij betrokken zullen zijn, die oorlog zal intens en verwoestend zijn. Maar zeker is ook dat God op wonderbaarlijke wijze zal ingrijpen.

3. De ruiter op het Zwarte paard

Openbaring 6:5-6 En ik zag, en zie, een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van vier dieren zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling; en breng geen schade toe aan de olie en de wijn.

Vlak voordat de berijder op zijn paard wegstormt, is hij te zien in heel zijn profetische verschrikking. Er wordt op slechts één andere plaats in de Bijbel gesproken over een man met een weegschaal: ''… in zijn hand is een bedrieglijke weegschaal, afpersen is zijn lust.”(Hosea 12:8). De derde ruiter van de Apocalyps stelt het grootste onrecht sinds mensenheugenis aan de kaak: miljoenen leven in overvloed, terwijl miljoenen anderen wegkwijnen. Bij een ontoereikende voeding ontstaan ziekten, wanhoop en dood. Het zwarte paard en zijn berijder zijn Gods waarschuwing voor het menselijk lijden dat voor de deur staat. Er is een onvergelijkbaar zwarte dag op komst. Het hele nog in leven zijnde mensdom zal de gevolgen ondervinden. Wanneer het antichristelijk systeem, of zijn dictator, zoals de Bijbel voorzegt, voor een betrekkelijk korte tijd het heft in handen neemt, zal het met een meedogenloos regime de distributie van voedsel in de wereld ter hand nemen.

Eén van de grootste problemen in onze tijd is de enorme voedselschaarste in sommige werelddelen. Dit zal alleen maar toenemen, naarmate we het einde van het huidige wereldbestel naderen. Terwijl vandaag miljoenen mensen honger lijden, zijn de wereldleiders druk bezig zich tot de tanden toe te bewapenen. In 1953 hield de toenmalige Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower een toespraak voor de Amerikaanse bond van dagbladuitgevers, en zijn woorden maakten een diepe indruk op de aanwezigen: ”Elk geweer dat gemaakt is, elk oorlogsschip dat uitvaart, elke raket die wordt afgeschoten, is in wezen diefstal van hen die honger hebben en niets te eten krijgen, van hen die het koud hebben en geen kleren krijgen. Deze wereld geeft niet alleen maar geld aan wapens uit; zij verspilt het zweet van haar arbeiders, het verstand van haar wetenschappers en de hoop van haar kinderen… Dit is niet een goede manier van leven. De mensheid hangt onder een dreigende oorlogswolk, aan een ijzeren kruis.” Met het geld dat de wereldleiders vandaag aan bewapening uitgeven zouden gemakkelijk alle hongerende monden gevoed kunnen worden. De voormalige leider van de Sovjet Unie, Nikita Chroesjtsjov zei toen hij het over de mogelijkheid van een Derde Wereldoorlog had: “De overlevenden zullen jaloers zijn op de doden.”

De ruiter op het witte paard gaat uit “overwinnende om te overwinnen”. Hij is een misleider die er op uit is om het hart en de geest van alle mensen te veroveren. Het rode paard brengt oorlog en doet als eerste zijn vernietigende werk, waardoor het de weg baant voor de rijder op het zwarte paard, die een hongersnood van ongekende omvang over de aarde zal brengen. De menselijke geschiedenis is vol met gebeurtenissen waarin sprake is van hongersnood waarbij honderdduizenden, zelfs miljoenen het leven hebben verloren. Volgens diverse deskundigen staat de wereld op de rand van een verschrikkelijke wereldwijde voedselcrisis. In vele landen is het weer totaal in de war en gruwelijke natuurrampen hebben een ravage aan gericht in de landbouwproductie in veel gebieden van de wereld de afgelopen jaren. De meeste hongersnoden hebben vooral invloed op de arme en meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Sommige hongersnoden worden door de mens zelf veroorzaakt, soms opzettelijk, door wanbeheer of slecht bestuur. Het bewust onthouden van voedsel heeft een verwoestende invloed op de mentale vermogens van personen, in het bijzonder kinderen, en is niets anders dan een pure misdaad.

De profeet, Amos, spreekt ook over de rijke kooplieden, de uitbuiters van zijn tijd, die de armen onderdrukten en uitzogen in plaats van ze te helpen: “Hoort dit gij die fel zijt op de arme, om de weerlozen des lands te vernietigen, denkend: Wanneer is de nieuwe maan voorbij, dat wij koren kunnen verkopen, en de sabbat, dat wij graan te koop aanbieden met verkleining van de efa (een kleine maat), met vergroting van de sikkel (de prijs), met bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal, ten einde de geringen te kopen voor geld en de arme om een paar schoenen; en wij verkopen afval voor graan wij verkopen afval voor graan! ” (Amos 8: 4-6).

Uit de tekst in Openbaring valt op te maken dat de olie en de wijn in eerste instantie nog onaangetast blijven, de rijke mag zijn genotmiddelen nog een korte tijd behouden. Wanneer de Bijbel spreekt over olie en wijn wordt daar overvloed en luxe mee bedoeld. Het feit dat er in de profetie wordt gesproken over “wees zuinig met de olie en de wijn” duidt op een situatie waarin er gelijktijdig luxe en overvloed, armoede en hongersnood bestaat en helaas lijkt het er op dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt. De verhouding arm-rijk wordt nog verscherpt. Tijdens het zesde zegel (6:15) worden echter ook de rijken, de “groten”, getroffen. Een maatje tarwe is qua voeding gelijk aan drie maatjes gerst, dit is de voeding voor een man per dag. Het hele dagloon van de kostwinner voor de voeding van één persoon. “Drie maten gerst voor een schelling” maakt duidelijk dat er een enorme economische crisis staat te gebeuren, die onvermijdelijk een verlammende hongersnood met zich meebrengt.

Miljoenen mensen zullen ondervoed raken en sterven. Ondervoeding gaat gepaard met ziekte, geestelijke en emotionele verzwakking, wanhoop en dood. In het zwarte paard en zijn berijder is het derde aspect van de opkomst van de werelddictator te zien. Zwart is de kleur van de dood en de weegschaal het symbool voor schaarste. Er ontstaan buitensporige prijzen, wat op een hollende inflatie wijst. Tijdens wetteloosheid, revolutie en oorlogen, draaft altijd het paard van de honger mee. Dit spookbeeld is misschien wel de meest afschrikwekkende en grootste angst die de mensheid telkens weer bedreigt. De Bijbelse profetie over het zwarte paard is bezig voor onze ogen in vervulling te gaan. Misoogsten speelden de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het ontstaan van hongersnoden. Hongerige mensen wroeten in vuilnisbelten en stortplaatsen naar een paar schamele kruimels om hun chronisch gevoel van honger te stillen.

Nu is Honger van alle eeuwen. Als Abraham in het land Kanaän aangekomen is treft een hongersnood het land en is hij en zijn familie genoodzaakt naar Egypte uit te wijken omdat de hongersnood zwaar was in het land (Genesis 12:10). Genesis 41 verhaalt dat in de tijd dat Jozef tot onderkoning in Egypte werd benoemd, Egypte eveneens gebukt ging onder hongersnood. Toen de zeven jaren van overvloed, die er in het land Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de zeven jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had; in alle landen was hongersnood (41:56) Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren; want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. (41:57)

In Genesis 42:5 trekken ook Jozefs broeders naar Egypte om koren te kopen omdat er opnieuw sprake was van een hongersnood in het Kanaän. Ook in de tijd van Jeremia was er sprake van grote droogte. Hij klaagt bij de verwoesting van Jeruzalem, over het zwart worden van de mensen van de honger. In Klaagliederen 4:8 staat: Nu werd hun gestalte zwarter dan roet, zij werden niet herkend op de straten, hun huid was verschrompeld om hun gebeente, was dor geworden als hout. Klaagliederen 5:10: Onze huid gloeit als een oven door de brand van de honger. In 2 Kon. 6:24-20 staat het verhaal van hongersnood in het belegerde Samaria, waarin twee moeders overeenkomen hun zonen te eten. In de praktijk komt één van de vrouwen haar belofte na, maar de ander verbergt haar kind.

De hele geschiedenis door is er sprake geweest van hongersnoden maar diverse deskundigen zeggen dat de tijd van de meest vreselijke hongersnoden in 1974 is begonnen, met miljoenen slachtoffers tot gevolg. In dat jaar ontstonden er in delen van Afrika en Azië ontstellende voedseltekorten. In Cambodja stierven in 1979 honderdduizenden van de honger omdat het communistische bewind – om politieke ‘redenen’ weigerde om de noodvoedselrantsoenen onder hen te distribueren. Het voedsel dat door donorlanden werd verzonden om de hongerigen te voeden werd eenvoudig weg verbeurd verklaard en aan het leger overgedragen. Juist in die landen waar men het minst in staat is om zich te voeden, is de grootste bevolkingstoename.

In 1996 herbevestigde “de Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid’’ het “recht van iedereen op toegang tot veilig en voedzaam voedsel”. De ondertekenaars beloofden ook hun politieke bereidwilligheid om “honger in alle landen uit te roeien”. Van deze belofte is niets terecht gekomen want sinds die tijd nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken en onwil van de wereldleiders, brengen miljoenen mensen in levensgevaar. De waanzinnige situatie doet zich voor dat er jaarlijks naar schatting 6 miljoen kinderen per jaar sterven van de honger, terwijl enorme percentages van de beschikbare oogst zijn bestemd als diervoeder. De Verenigde Staten horen bij de grootste graanproducenten ter wereld, toch is maar een beperkt deel van deze productie bestemd als voedsel voor de mens terwijl maar liefst 77 procent naar de veestapel ging. Daarnaast wordt bijna een derde van alle in de Verenigde Staten geteelde maïs, gebruikt voor brandstof als gevolg van de Amerikaanse ethanol subsidies. Maar ook in andere landen worden hoogwaardige voedingmiddelen waaronder suikerriet en suikerbieten omgezet in brandstof voor auto’s. Daarnaast worden voedingsmiddelen vernietigd, en dan niet omdat ze bedorven of onbruikbaar zijn, maar omdat van sommige producten het aanbod te groot is en zo de prijs hoog te houden.

De wereld stevent af op een afschuwelijke voedsel crisis. Een crisis waar de hele wereld mee te maken zal krijgen. Vele deskundigen op dit gebied zijn van mening dat er dat allemaal niet zo lang meer zal duren. De slechte weersomstandigheden en rampen hebben de laatste jaren een enorme invloed gehad op de voedselproductie. Daardoor vliegen de prijzen omhoog en treffen zoals gewoonlijk eerst de allerarmsten. China was in de jaren 70 nog een belangrijk exportland van graan, maar tegenwoordig moet het graan invoeren. Hetzelfde verhaal geldt voor Zimbabwe. In dit land is door het rampzalige beleid van dictator Robert Mugabe een enorme hoeveelheid uitstekende landbouwgrond braak komen te liggen. Hij begon in 2000 met de confiscatie van duizenden productieve boerderijen van blanke eigenaars en werden deze vervangen door politieke stromannen van Mugabe zonder enige belangstelling voor landbouw. Daarvoor werd Zimbabwe nog ‘de korenschuur van Afrika’ genoemd.

Werkloosheid, armoede, verpaupering en grootschalige hongersnood is het gevolg. Mugabe die de grootste privéresidentie in Afrika bezit, gebruikt de voedselschaarste als wapen tegen allen die niet op hem stemmen. Daarnaast is hij een campagne van geweld en uithongering begonnen tegen zijn politieke tegenstanders, als gevolg waarvan er jaarlijks tienduizenden mensen sterven. In 2005 oversteeg het sterftecijfer het aantal geboorten met 4000 per week, een cijfer dat door de hongersnood ongetwijfeld is gestegen. Dit is erger dan politieke intimidatie en politiek geweld. Minstens 18 procent van de bevolking is geïnfecteerd met hiv. Door voedselschaarste en door de dramatische gevolgen van HIV/aids zijn veel kinderen in Zimbabwe ondervoed. Ook kent het land verreweg de laagste levensverwachting ter wereld: 34 jaar voor vrouwen, 37 voor mannen. (In 1990 was dat 62 jaar.) R.W. Johnson, jarenlang correspondent voor de Britse Sunday Times, berichtte dat ‘in Zimbabwe mensen massaal als dieren worden geruimd en dat het overgrote deel van de sterfgevallen het directe gevolg is van doelbewust regeringsbeleid. De Verenigde Staten en de Europese Unie laten dit willens en wetens allemaal gebeuren. Heeft dit mogelijk te maken met de depopulatieplannen van de NWO criminelen?

In de provincie Sindh in Pakistan wordt de levens van tienduizenden kinderen door honger bedreigd. Sindh is in 2010 door zware overstromingen getroffen. Eind juli 2010 kwam ruim een vijfde deel van Pakistan als gevolg van zware regen onder water te staan en 20 miljoen mensen werden getroffen door de wateroverlast. Het ministerie van Gezondheidszorg in Sindh meldt dat ruim 23 procent van de kinderen tussen de 6 maanden en vier jaar in het noorden van Sindh lijdt aan ondervoeding. In het zuiden van deze provincie geldt dit voor ruim 21 procent van de kinderen.

Uitgehongerde Noord-Koreaanse kinderen Noord-Korea is al jaren niet in staat om het eigen volk te eten te geven. Honger wordt door leider Kim Jong II gebruikt om de bevolking te onderdrukken. “In de jaren negentig kwamen miljoenen mensen om van de honger maar ook tegenwoordig is het weer heel normaal om dode kinderen op straat te zien liggen”, aldus lokale christenen. Ouders laten hun kinderen achter, omdat ze niet langer kunnen aanzien hoe hun zonen en dochters verhongeren. Hele groepen kinderen zwerven door het land. Als ze worden gepakt door de politie, worden ze naar een overvol weeshuis gebracht. Daar sterven ze meestal alsnog. Om zichzelf in leven te houden, handelen Noord-Koreanen nu ’s nachts op illegale markten. De volgende dag moeten zij zich weer melden op hun werk.”

In Noord-Korea zijn volgens de VN 6,2 miljoen van de 23 miljoen mensen afhankelijk van voedselhulp. Naar schatting worden daarvan 1,5 miljoen niet door de hulp bereikt. Het gebrek aan eten heeft niet alleen met het gesloten karakter van het land te maken, Noord-Korea zag de afgelopen jaren verschillende keren complete oogsten verwoest worden door overstromingen.

Kinderen sterven, omdat het kwaad het hart en de geest van volwassenen beheerst. Hoe treffend wordt dat door de profeet Amos uiteengezet. God heeft de mens als rentmeester aangesteld over de rijkdommen van de aarde. Maar dat schijnt de mens vergeten te zijn. In 2011 nemen ondervoeding en verhongering in veel delen van de wereld niet alleen toe, maar dreigen ze ook het lijden naar nieuwe recordhoogten te brengen. Slechte of mislukte oogsten, stijgende prijzen, onduurzame landbouwpraktijken zijn slechts enkele factoren die collectief kwetsbare mensen levensbedreigend in gevaar brengen. Door een gebrek aan water, zijn sommige landen van het Midden-Oosten gedwongen om bijna volledig afhankelijk te worden van andere landen voor hun basisvoedselproducten. Zoals het zich thans ontwikkeld is er tegen het jaar 2012 in Saoedi Arabië geen tarweproductie meer. De opstanden in de Arabische wereld ontstonden mede door de stijgende voedselprijzen, die op hun beurt werden veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag in Azië naar onder andere graan.

Na het verdwijnen van dictator Hosni Mubarak als president van Egypte dacht de Egyptische bevolking het pleit gewonnen te hebben, maar er heerst inmiddels een toenemend gevoel van onveiligheid. Het land lijkt in de greep van chaos terecht te komen. Aanvallen op Koptische christenen door extremistische moslims zijn schering en inslag. De economie is zo goed als in elkaar gestort en volgens diverse deskundigen is Egypte medio september niet meer in staat de import van graan te betalen, met een regelrechte hongersnood tot gevolg. Egypte is voor een groot deel aangewezen op voedselimporten, en raakt snel door zijn voedselvoorraden heen. In het land met de meeste inwoners in de Arabische wereld staan alle signalen op rood. Het Egyptische ministerie van Solidariteit en Sociale Rechtvaardigheid is al begonnen met het vormen van 'revolutionaire comités' die het recht van de straat moeten gaan toepassen op de bakkerijen, brandstofhandelaren en straatverkopers die 'hogere prijzen vragen dan in de wet is voorgeschreven'.

De mens is hulpeloos en machteloos in het gevecht tegen de krachten van de natuur, en de absolute ellende wanneer honger en dood rondwaren. De ontwikkelingen in de wereld lijken onomkeerbaar, en vele deskundigen geloven dat de situatie steeds explosiever zal worden, totdat er één of andere tragische climax zal volgen. De Bijbel zegt daar veel over, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Bijbelse profetieën worden voor onze ogen vervuld. Overal om ons heen zien we de menselijke tragedie van armoede en ziekte. Wat zal er gebeuren wanneer in de nabije toekomst honderden miljoenen niet genoeg meer te eten hebben? Voedsel rellen zullen het gevolg zijn. Geweld is een tweede probleem dat voortvloeit uit tekorten. Honger maakt mensen tot rovers. De mens wil overleven en gaat vervolgens op rooftocht.

4. De ruiter op het vale paard

De vierde zegel wordt verbroken en evenals bij de vorige drie paarden en hun berijders stapt een door God aangewezen afgezant naar voren om te bevelen: ‘Kom!’

Openbaring 6:8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde..

In deze Bijbeltekst is sprake van een vaal paard, de kleur van de dood. Bij dit paard wordt het Griekse woord chlooros gebruikt waarvan ons woord “chloor” is afgeleid vanwege zijn bleekgroene kleur. In onze vertalingen wordt dit vertaald met "vaal". Deze vertaling is juist, maar dit woord beslaat een heel kleurenspectrum, beginnend bij lichtgroen, overgaand in geelgroene kleur van kwijnend gras en eindigend in vaalgrijs. Het is een doodskleur. In het vale paard (en de ruiter) is het vierde aspect van de opkomst van de werelddictator te zien.

Aan de dood en het dodenrijk wordt voor een bepaalde tijd vrijspel gegeven. De gevolgen zijn onvoorstelbaar ernstig: geen andere ramp in de wereldgeschiedenis heeft ooit zoveel mensenlevens gekost. Wat Johannes heeft gezien moet angstaanjagend voor hem geweest zijn. Op het vale paard was een ruiter gezeten, ‘de Dood genaamd en het Dodenrijk (de Hades) volgde achter hem’. Het duidt een massale dood aan, wat bevestigd wordt door het woord dat hun macht werd gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde. Het gaat hier dus niet om een vierde deel der mensheid, maar om het vierde deel der aarde. Het Dodenrijk is de plaats waar de gestorvenen tussen de dood en de opstanding verblijven. In Openbaring 1:18 zegt de Here Jezus tegen Johannes dat Hij de sleutels van de dood en het dodenrijk in Zijn bezit heeft.

Ruiter en paard onder het vierde zegel overtreffen de verschrikkingen van de andere apocalyptische gestalten nog in veelvoud. Het is de tijd van het eindgericht, wanneer de ongerechtigheid vol is en zich voor de gehele dan op aarde levende mensheid gaat aftekenen met Wie zij te doen hebben, anders zouden zij onder het zesde zegel niet kunnen zeggen dat ‘de grote dag van zijn toorn is gekomen’ (Openbaring:6-17). Dit vierde zegelgericht is, evenals de vorige gerichten, dienstig aan de wettelijke inbezitneming van de aarde door het Lam, Die de Erfgenaam van alles is.

De ruiter op het vale paard brengt slachting en honger, maar bovendien nog andere rampen: de pest en de ‘wilde dieren’. De wetteloosheid, toenemende chaos, de onderlinge slachtingen, de honger, de schaarste en de duurte dit alles komt tot volle verschrikking op onder het vierde paard, zijn ruiter en zijn gevolg. Zie wat de televisie en de kranten ons dagelijks te meldden hebben. Daarin is de vernietigende aanwezigheid van de ruiter op het vale paard al duidelijk waarneembaar.

Waarschijnlijk zal de uitwerking van de vier ruiters in de tijd niet scherp zijn afgegrensd. Wellicht zullen hun werkingen ná elkaar scherp aan de dag treden, maar anderzijds zullen zij elkaar wel gedeeltelijk overlappen. In de periode van de vierde ruiter komen tenslotte de gerichten van het tweede en het derde paard gelijktijdig tot een hoogtepunt. Overigens zijn de gerichten onder de vier ruiters nog maar een aanzet tot nog veel vreselijker oordelen, zoals verderop in het boek Openbaring zal blijken, omdat een groot deel van de mensheid blijft volharden in ongerechtigheid en ook zal weigeren de wereld aan de Here Jezus prijs te geven. Nu neemt de Dood, als de berijder van het vale paard, alleen wat hem toekomst zoals hij dat door de hele geschiedenis heen heeft gedaan.

Nadat de Here Jezus in Matthéüs 24:4 heeft gewaarschuwd voor valse religie, de verschrikking van het toenemend aantal oorlogen en hongersnood, wijst Hij op de pestilenties die zullen uitbreken. Het woord pestilentie kan worden vertaald als ‘dood’, een woord dat is bedoeld voor elke besmettelijke en fatale ziekte. In de lange geschiedenis van de mensheid hebben talloze oorlogen, hongersnoden en plagen gewoed, maar ze zijn niet te vergelijken met de gebeurtenissen die in de nabije toekomst liggen. De verschrikking ervan wordt afgeschilderd als verwoestender dan enige andere ramp in het verleden.

Onze wereld kent vele voorbeelden waarbij epidemieën de mensheid hebben geteisterd. Zo is de Zwarte Dood de naam voor een epidemische ziekte die tussen 1346 en 1351 in Europa woedde en vele slachtoffers maakte, soms tientallen procenten van de bevolking. De epidemie kostte wereldwijd tussen de 75 en 100 miljoen mensen het leven waarvan 25 en 50 miljoen in Europa. Uit overlevering en tekeningen is bekend dat de Zwarte Dood gepaard ging met builen (zwelling van de lymfeklieren). Dit steunt de theorie dat het bij de Zwarte Dood om builenpest ging. In 2010 werden sporen van de Yersinia pestis bacterie in het DNA gevonden van skeletten uit massagraven waarin slachtoffers van de Zwarte dood zijn begraven. Men vermoed dat deze pandemie in de 14e eeuw in Centraal Azië is begonnen en zich daarna heeft verspreid naar Europa.

De uitbraak van de Zwarte Dood in de 14e eeuw had een dramatisch effect op de Europese bevolking en ontwrichtte de hele maatschappij. Omdat niemand wist waar de Zwarte Dood vandaan kwam, kregen minderheden de schuld. Zij zouden waterbronnen vergiftigd hebben of op een andere manier besmetting veroorzaken. Deze gedachte leidde tot vervolging van Joden, bedelaars en mensen met lepra. De dagelijkse strijd om het bestaan zorgde voor een morbide stemming in grote delen van Europa waar mensen kozen voor een 'leven bij de dag'. Velen dachten met een straf van God te maken te hebben. Maar omdat iedereen slachtoffer werd, streng gelovig of niet, ging men daar weer aan twijfelen. Van alle mensen werden Joden het minst ziek. Vele onderzoekers waren van mening dat dit met de Joodse reinigingswetten te maken had. Met name de Joodse wijk van Straatsburg viel op omdat hier slechts 5% van de bevolking slachtoffer werd. Dit leidde tot talloze pogroms uitgevoerd in heel Europa, vooral in Zwitserland en Duitsland, met tienduizenden Joodse slachtoffers tot gevolg. In totaal werden 210 kleinere en grotere Joodse gemeenschappen vernietigd, in de steden Bazel, Frankfurt am Main, Straatsburg en Keulen werd de totale Joodse bevolking uitgemoord. De Joden werden veelal levend verbrand en hun bezittingen werden geconfisqueerd.

In Europa heeft de ziekte belangrijke verminderingen van de inwonersaantallen veroorzaakt; sterfte van tientallen procenten was niet uitzonderlijk. Geschat wordt dat in totaal ongeveer een derde van de bevolking van Europa stierf. Pas rond 1600 zou de bevolking weer op het dezelfde bevolkingsaantal komen van voor de epidemie. De Amerikaanse schrijfster Laurie Garrett stelt in haar boek "The Coming Plague" uit 1994, dat de Chinese bevolking daalde van 123 miljoen in 1200 tot 65 miljoen in 1393 en dat dit waarschijnlijk werd veroorzaakt door de pest en de hongersnood die erop volgde.

De ruiter op het vale paard werpt zijn schaduw over de wereld. Hij rijdt ongehinderd over elk continent en door ieder land. Hij gaat door iedere stad en elk dorp, komt in ieder gehucht of hutje. Overal brengt hij zware tijden, lijden en verdriet. Het schrikbeeld van de Apocalyps komt nergens beter tot uiting dan in het afschrikwekkende werk van de vierde ruiter. De vierde ruiter is een meester in het vernietigen; en zijn wapenfeiten gaan voor hem uit: abortus, mishandeling, verslaving, wreedheid, misdaad, onrust, drugs, haat, begeerte, moord, verwaarlozing, ziekte, discriminatie, verkrachting, wraak, honger, zelfmoord, geweld en oorlog. Dat zijn z’n troeven.

De dood is natuurlijk altijd al een deel van het leven van de mens geweest, maar in onze tijd zorgen hongersnood, natuurrampen, ziekten zoals AIDS en epidemieën zoals het Ebola virus, voor een ongekend hoog aantal sterfgevallen. In het boek "In Emerging Viruses: Aids & Ebola, Accident or Intentional" van de hand van Dr. Leonard G. Horowitz wordt Aids van het begin nauwkeurig onderzocht. Deze wetenschappelijke expert wil niets weten van het verhaal dat Aids begon bij aapjes ergens in Afrika en daarna overging op de mens. Hij levert het bewijsmateriaal dat leidt tot de conclusie dat Aids in een laboratorium is gemaakt. Mogelijk om gebruikt te worden als een biologisch wapen. Daar is in de jaren 1960-1970 aan gewerkt door Rusland en de Verenigde Staten. Er werd geëxperimenteerd met vaccinaties die allerlei ziekten konden bestrijden met inbegrip van kanker. Horowitz is niet de enige. Er zijn diverse boeken over dit onderwerp verschenen en op tientallen internetsites zijn aanwijzingen te vinden dat AIDS in een laboratorium is ontwikkeld. Amerikaanse geleerden vertellen dat in opdracht van de Amerikaanse overheid een synthetisch biologisch agent moest worden ontwikkeld die het menselijk immuniteitssysteem aantast.

Afrika is tot dusver het hardst getroffen door de Aids epidemie. Unicef spreekt van een moderne versie van Dante’s Inferno. De verzwakte inwoners van Afrika hebben sowieso al geen verweer, laat staan tegen Aids. De gemiddelde leeftijd van de Afrikaanse mens is gedaald van 59 jaar in 1990 tot 45 jaar in het jaar 2000. Meer dan 25 miljoen mensen stierven sinds de jaren tachtig aan de ziekte en wereldwijd leven naar schatting nog steeds 33.3 miljoen mensen met HIV, het merendeel van hen vrouwen. Meer dan 7000 mensen worden per dag besmet. De voorbije jaren steeg het aantal nieuwe infecties in Oost-Europa, Centraal Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het grootste deel van de aidspatiënten in arme landen krijgt nog steeds geen behandeling en een derde van de landen heeft geen wetgeving die discriminatie tegen Aidspatiënten verbiedt.

Georgia Guidestones Er wordt al jaren gepraat over het afremmen van de groei van de wereldbevolking. In Washington werd op 29 juli 1969 zelfs een speciale commissie van onderzoek in het leven geroepen. Miljardair en Bilderberg-ingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van de wereld en de Bilderbergers vinden dat 'tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen’. Dat is ook tot uitdrukking gebracht op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. Daar staat een reusachtig granieten monument waarop in acht verschillende talen tien richtlijnen of geboden zijn gegraveerd. Een van de geboden is het totaal aantal mensen op aarde onder de 500 000 000 (500 miljoen) te houden, zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt. Dit ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatieplan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen, betekent dit dat er 6 miljard mensen moeten verdwijnen.

Ook is er een verwijzing naar de natuur. Deze verwijzing grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en "het zoeken van harmonie met het oneindige" en loopt tevens vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde (Earth Charter), dat werd samengesteld onder de leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook in dit handvest ligt de nadruk op dezelfde op zaken als : Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.

De Here Jezus zegt dat er een dag gaat komen waarop de situatie op aarde zo wanhopig is geworden dat als God de mens zijn gang zou laten gaan deze zichzelf zou vernietigen. Maar Jezus voorspelde dat wanneer de mensheid op dit uitzichtloze punt is aangekomen, God daar persoonlijk een stokje voor gaat steken. Dat gebeurt door de wederkomst van Jezus als Hij terugkeert naar de aarde om de goddeloze te straffen en de wereld over te nemen met Zijn rechtvaardige heerschappij. Plotseling wordt alles wat de mens heeft opgebouwd, tot niets gereduceerd door een geweldige apocalyptische catastrofe. De mens heeft Gods geboden verworpen, en zal daar de gevolgen van gaan ondervinden. Grote aantallen mensen hebben geen idee waarom ze op aarde zijn of waar ze na hun dood heengaan. Ze strompelen voort in de duisternis. Degenen die hun geloof en vertrouwen in de Here Jezus stellen, weten wel waar ze vandaan komen, kennen de zin van hun bestaan en de glorieuze toekomst die ze tegemoet gaan. Dit alles maakt het leven meer dan de moeite waard.

De terugkomst van de Here Jezus gaat bepaald niet zonder geweld want de wereldleiders en koningen weigeren de aarde aan de Hem af te staan. De gerichten en oordelen zijn daarom beide noodzaak. Als de goddeloosheid haar hoogtepunt heeft bereikt, zal God de aarde met de ban slaan en zullen “de verslagenen des Heren” van het ene einde tot het andere eind van de aarde liggen (Jeremia 25:33). Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders. De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. Allerlei occulte organisaties zijn druk in de weer de plannen van de “Elite” uit te voeren. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Zonder het te beseffen is elk mens een gewillig slachtoffer van de Elite, de Nieuwe Wereld Orde criminelen.

Nogmaals Openbaring 6:8 En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde, om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde..

Diverse Bijbeldeskundigen zijn van mening dat het tekstdeel -om te doden met het zwaard- betrekking heeft op de islam. De islam wordt ook wel de religie van het zwaard genoemd. In Sura 9-at-Tauba:5 staat: “doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt." Dit wordt het vers van het Zwaard genoemd. In de koran staan maar liefst 123 commando’s om te vechten en te doden voor Allah. Radicale imams in moskeeën overal ter wereld roepen stelselmatig op de vijanden van de islam te vernietigen. Ook verheerlijken zij het martelaarschap. Het is ronduit verbijsterend wat islamitische extremisten wereldwijd aanrichten. Klik hier voor een uitvoerig overzicht. Dit overzicht laat zien dat moslimextremisten bereidt zijn door zelfmoordacties en andere gruwelijke aanslagen, velen de dood in te jagen met als enig doel zoveel dood en vernietiging te veroorzaken. Het is inmiddels al lang geen geheim meer dat alle niet-moslims als vijanden van de islam worden beschouwd en dan in het bijzonder Joden en christenen. De Joodse staat in hun midden wordt gezien als een dodelijke belediging van alles waarin zij geloven.

Prof. Pieter van der Horst zei tijdens zijn rede ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Utrecht op 16 juni 2006 dat de islamitische wereld de fakkel van de redeloze Jodenhaat van de nazi's heeft overgenomen en met vuur en verve verder draagt.

Pieter van der Horst: ''Het antisemitisme is een van de meest huiveringwekkende ontwikkelingen van de laatste decennia. In heel de islamitische wereld wordt al jaren lang dag in dag uit in kranten, weekbladen, schoolboeken, radio- en televisie-uitzendingen, preken van imams, in lessen op school en aan de universiteiten een onvoorstelbare hoeveelheid anti-joodse propaganda van de ergste soort over honderden miljoenen hoofden uitgestrooid. Ook in talloze cartoons, die soms aantoonbaar regelrecht zijn overgenomen uit de anti-Joodse pers van de Nazitijd, wordt een beeld van het Joodse volk gecreëerd dat in negativiteit zijn weerga niet kent. Zo worden Joden steevast neergezet als bloeddorstige monsters, zo niet erger. De Israëlische media-watcher Aryeh Stav schreef dat wat er aan anti-joodse propaganda omgaat in de islamitische wereld in omvang en ernst die van de Nazitijd overtreft. Dat hij gelijk heeft kan iedereen zien die de moeite neemt eens een tijd te volgen wat er vooral in Arabische media verschijnt (bijv. via de website van MEMRI, het Middle East Media Research Institute) of anders door het verbijsterende boek “Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme” van Hans Jansen te lezen en zijn CD-rom met bijna 1500 cartoons te bekijken. Daaruit blijkt zonneklaar dat in de islamitische wereld op zeer grote schaal een hysterische vorm van Jodenhaat bestaat.

In menige cartoon worden Joden afgebeeld die islamitische kinderen rauw verslinden, maar ook in boeken en Tv-documentaires, op internetwebsites en in films, en zelfs in 'wetenschappelijke' publicaties duikt het motief veelvuldig op. Niets helpt om deze groteske vijandsbeelden in de islamitische wereld te ontkrachten - immers, men wil niets anders geloven. Hier regeert niet alleen de leugen, hier regeert godsdienstfanatisme in zijn gevaarlijkste vorm. En het trieste is dat we het hier niet hebben over kleine groepjes radicalen maar juist over grote massa's gewone islamitische gelovigen die op dit punt door en door gehersenspoeld zijn door hun geestelijke en politieke leiders.

Het contrast kan niet groter zijn. Men zou mogen verwachten dat de intellectuelen en wetenschappers aan de Pal-Arabische universiteiten, deze leugens en giftige laster ontmaskeren, maar dat doen ze niet, ze doen er vaak juist nog een schepje bovenop. Ook in andere islamitische landen ziet men trouwens dat wetenschappers soms tot slippendragers van de geestelijke en politieke machthebbers zijn verworden.

Als men in ogenschouw neemt dat de Jodenhaat door de intensieve propaganda dagelijks meer moslims beïnvloedt, en wel in de gehele wereld met groot succes, kan men met grote waarschijnlijk concluderen dat er nog nooit eerder in de geschiedenis een zo groot aantal Jodenhaters is geweest als nu. Dat is ook zichtbaar in het alsmaar toenemende aantal antisemitische voorvallen wereldwijd. Lang geleden leerde Karl Popper dat je nooit tolerant moet zijn tegenover intoleranten, maar Europa met haar slappe knieën is deze les vergeten en lijkt uit culturele zelfhaat te buigen voor de terreur van de straat; Europa is (alweer) te naïef om deze 'clash of civilizations' onder ogen te zien en (opnieuw) blind voor het sluipende gevaar van het fascisme, ditmaal het islamofascisme.'' Tot zover Prof. Pieter van der Horst.

Wat een feest is het keer op keer in de straten van de plaatsen die onder beheer staan van het PA/PLO bewind, wanneer Pal-Arabische moordenaars onschuldige Israëlische burgers de dood injagen. Desondanks blijven de leiders in Brussel en Washington deze verachtelijke bende in Ram-allah gewoon met miljoenen dollars ondersteunen. Wat waren ze gecharmeerd van de massamoordenaar Arafat wiens handen dropen van het bloed van zijn onschuldige slachtoffers. Wat een kransen op het graf van deze misdadiger! Wat een haat en wat een woedende gezichten wanneer Israël zich verdedigde! En wat een leugenachtige rapporten van allerlei Israël hatende organisaties. Arme wereldleiders die meehelpen dit volk te vervloeken. Wegkruipen in holen (bunkers) zal straks niet meer helpen!

Daniël Greenfield schrijft: Waarom is de Islam voortdurend een bron van oorlog, geweld en onrust? Het probleem, simpel genoeg, is theologisch omdat volgens Mohammed's volgelingen de waarde van de Islam direct verbonden is met fysieke suprematie. Geloven in de Islam, is het geloof te hebben dat de hele wereld veroverd en onderworpen moet worden. En om een echte moslim te zijn, moet men zich geroepen voelen om te helpen bij de wereldwijde verovering, of dat nu is door het verstrekken van geld en middelen aan de jihadisten of om zelf jihadist te zijn. De Islam wordt uitgedrukt in fysieke superioriteit, geweld tegen niet-moslims wordt de essentie van de religie. Wanneer de Islam haar “gezicht verliest”, wordt een daad van godslastering begaan, die alleen religieus kan worden rechtgezet door het doden van de niet-moslims, om zo opnieuw de fysieke superioriteit van de Islam te bevestigen. Dit leidt tot de cyclus van geweld waarop de media zo graag en veel inspeelt. Meer dan een miljard mensen voelen zich inmiddels geroepen mee te werken aan de uiteindelijke overwinning van de islam. Elke onzekerheid vertaalt zich in een provocatie. Bron: http://brabosh.com/2010/05/22/islam-is-niet-compatibel/

Moslims beperken zich niet tot het vermoorden van niet-moslims, maar ook onderling steken ze elkaar in gruwelijkheden naar de kroon. Voorbeelden te over in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan. Islamitische doodseskaders schrikken er niet voor terug vrouwen en kinderen als menselijke schilden te gebruiken bij hun terreuracties of ze op pad te sturen om zich op te blazen. In Irak zijn zelfs gehandicapten ingezet voor het plegen van zelfmoordaanslagen. Zo werden twee verstandelijk gehandicapten met het syndroom van Down de soennitische wijk Radwin in het zuidwesten van Bagdad ingestuurd om zichzelf op te blazen. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

In de Afghaanse provincie Uruzgan is op 26 juni 2011 een meisje van acht jaar om het leven gekomen toen een tas met explosieven die ze droeg ontplofte. Leden van de Taliban hadden het kind de tas gegeven en gezegd dat ze ermee naar een politiepost moest lopen. Voor ze de politie bereikte, ontplofte de tas echter en kwam het meisje om het leven. De Taliban zetten ook regelmatig vrouwen in voor het plegen van zelfmoordaanslagen maar het gebruik van kinderen is relatief nieuw. In mei 2011 hield de Afghaanse politie vier jongens aan van rond de tien die zeiden dat ze gevraagd waren om aanslagen te plegen.

En wat te denken van de gruwelijke moordpartij tijdens een bruidsfeest in 2006 in Irak waarbij leden van Al-Qaeda 70 mensen vermoorden in het Sji’itische plaatsje Dujail. De daders deden zich voor als Iraakse militairen bij een nepcontrolepost. Ze namen het bruidspaar en de gasten mee naar een afgelegen gebied en schoten de mannen dood. De 15 kinderen werden met een stuk steen aan hun nek in de Tigris gegooid en de vrouwen werden verkracht. De bruid werd in haar borst gestoken, waarna ze doodbloedde. Motief voor de daders was dat de bruid soenniet was en de bruidegom sjiiet. De daders zijn later opgepakt en hebben op 16 juni 2011 de doodstraf gekregen.

In Indonesië zijn sinds 1965, tenminste 400.000 moslims door moslims vermoord. Ook hier wordt het zwaard veelvuldig gebruikt. Ook zijn in dit land tienduizenden Christenen door moslims vermoord. Onder het bewind van Saddam Hoessein zijn naar schatting 1.5 tot 2 miljoen moslims door geloofsgenoten om het leven gebracht. In Algerije zijn de laatste vijftien jaar al 170.000 moslims door andere moslims afgeslacht. Wie herinnert zich niet de gijzeling in de school in Beslan in Noord-Ossetië. Deze gijzelingsactie begon op 1 september 2004 en eindigde op de derde dag toen er een vuurgevecht plaatsvond tussen de Russische veiligheidsdienst en de moslimterroristen. Daarbij vielen 344 doden waaronder 170 kinderen, afgeslacht door terroristen van de ergste soort. Daarnaast vielen er honderden gewonden. Sommige kinderen werden gebruikt als levend schild en anderen die wilden vluchten werden genadeloos in de rug geschoten. De hele wereld reageerde diep geschokt door dit gijzeldrama. Onder de gedode terroristen waren tenminste tien Arabieren. De verantwoordelijkheid voor de weerzinwekkende daad werd opgeëist door de Tsjetsjeense terrorist Sjamil Basajev.

Overal maken moslims van de religieuze vrijheid en burgerrechten in de landen waar ze verblijven, gebruik om op een geraffineerde manier een netwerk van terrorisme op te zetten. Religieuze en liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende islamterrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen. Maar dit is niets anders dan een dekmantel want in werkelijkheid houden deze instellingen zich bezig met het kweken van haat tegen de Westerse samenleving. De algemene houding van het verachten van niet-moslims neemt zienderogen toe en discriminatie van christenen en Joden in moslimlanden is aan de orde van de dag. Christenen worden vernederd en krijgen het steeds moeilijker. Miljoenen christenen zijn de laatste jaren uit de Arabische landen gevlucht, vanwege vervolging, intimidatie, allerlei vormen van terreur en moord.

Nu nog leven miljoenen islamieten min of meer vredelievend in de Westerse landen en willen niets te maken hebben met de jihad, maar de geschiedenis leert dat ‘slapende’ islamieten ooit weer wakker kunnen worden om morgen ineens mee te strijden voor de onderwerping van de aarde aan de islam. De moslims hebben vanaf het begin van hun bestaan de Arabische wereld niet door godsdienstige overtuiging maar door godsdienstoorlogen veroverd. En deze geest lijkt vandaag weer helemaal uit de fles. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en Christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Waar fanatisme begint, houdt logica op. Het fanatisme van de heilige oorlog zet de moslims aan tot terreur en zelfmoordacties, want de beloning is immers een vermeend paradijs met zeventig maagden voor iedere moslimmartelaar. Maar: Allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan (Matt:26:52)

In het onderzoeksrapport “Child Sacrifice” wordt een schokkend beeld geschetst van een religie die tot barbarisme is vervallen. Hoe de leiders in diverse islamitische landen bezig zijn een hele generatie jongeren te vernietigen. Wat is er gebeurd met een ventje van 6 die zegt: “Wij zullen de zetel van de despoten vernietigen, zodat ze de vlammen van de dood zullen voelen.” Wat is er gebeurt met deze kinderen wier zielen al in hun jongste jaren zodanig vergiftigd zijn met haat dat ze bereid zijn het pad van waanzin en moord te volgen? Wat gebeurt er met deze kinderen in de huizen van hun ouders, op hun scholen, tijdens hun zomerkampen en op de Koranscholen, dat ze bereid zijn zich met explosieven te omhangen en zich op te blazen tussen onschuldige burgers? Wie bezielt een jongeman uit een gezin van vader, moeder, broers en zussen zijn eigen zuster met een bijl te onthoofden alleen omdat ze de hand heeft vastgehouden van een vriend die niet tot de familiekring behoorde? Abdulrahman al-Rashed schreef begin september 2004 in de krant A-Sharq Al-Awsat, dat moslims deze schandalige feiten onder ogen moeten zien en niet moeten proberen ze te ontkennen of te negeren. Zie hoe een islamitische schoolmeester de kinderen mishandeld.

Winston Churchill schreef in 1899 in het boek The River War : "Hoe verschrikkelijk is de vloek die de islam op zijn volgelingen legt! Behalve van fanatieke razernij, gevaarlijk in een mens als hondsdolheid bij een hond, is er sprake van een verschrikkelijke fatalistische apathie. De gevolgen hiervan zijn duidelijk zichtbaar in vele landen. Ondoordachte gewoonten, slonzige landbouwsystemen, trage handel en onzekerheid over eigendommen bestaan overal waar wordt geleefd volgens de voorschriften van de profeet. Een aangetaste zinnelijkheid ontneemt het leven van zijn gratie en verfijndheid en vervolgens van zijn waardigheid en deugdzaamheid. Het feit dat de islamitische wetgeving elke vrouw als absoluut eigendom van de man beschouwt, zowel als kind, echtgenoot of concubine, maakt dat de slavernij pas zal uitsterven als de islam ophoudt als mannenheerschappij te bestaan. Individuele moslims kunnen weliswaar uitstekende kwaliteiten tonen, maar de invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkeling van alle mensen die haar aanhangen. Er bestaat geen sterker remmende kracht ter wereld. Verre van uitstervend, is de islam een militant en op bekering gericht geloof. Het heeft zich al verspreid over Centraal-Afrika, de onverschrokken strijders verheffend bij elke stap. En ware het niet dat het christendom door de sterke armen van de wetenschap wordt beschut -de wetenschap waartegen zij zich vergeefs had verzet-, dan zou de beschaving van het moderne Europa al zijn gevallen, net zoals de beschaving van het oude Rome."

Diverse onderzoekers hebben zich de vraag gesteld wat de tekst “wilde dieren” in Openbaring 6:8 te beduiden heeft. Gaat het hier inderdaad om wilde dieren of wordt hier de islam mee bedoeld waarvan de extremisten zich als wilde dieren gedragen. Zijn het wellicht de wereldleiders die streven naar depopulatie en die abortus hebben gelegaliseerd waarmee ze aangeven het leven te minachten. In 1977 verscheen een boek Ecoscience van de hand van John Holdren en zijn naaste collega’s Paul Ehrlich en Anne Ehrlich. Holdren schreef dat gedwongen abortussen en massasterilisatie ingevoerd zou moeten worden om de planeet te redden. Een van zijn andere oplossingen is de bevolking middels een bepaald soort drug dat onvruchtbaarheid veroorzaakt, aan het drinkwater toe te voegen. Dit zijn niet de ideeën van een gek maar van een persoon die door Barack ‘King’ Hoessein Obama is benoemd om leiding te geven aan het wetenschappelijk beleid –informeel bekend als de “Wetenschappelijke Tsaar”. Onmiddellijk na zijn aantreden als president, kondigde Obama aan om abortus sterk te ondersteunen, te promoten en te beschermen. Op de website van het ‘Obama-Biden Overgangs Project’ wordt een drastische politieke koerswijziging op het gebied van abortus aangekondigd, om internationale pro-abortus organisaties zoals Planned Parenthood te ondersteunen.

Men definieert abortus als een ‘fundamenteel recht’, dat geen enkele regering mag ontkennen of belemmeren en dat ziekenhuizen verplicht aan abortus mee moeten werken. De ‘vijand van de ongeborenen’ heeft militante abortusadvocaten aangesteld bij de FBI en op het ministerie van Justitie, die vreedzame pro-life activisten moeten gaan vervolgen als 'terroristen' en hun antiabortus standpunten gaan karakteriseren als 'geweld'.

In Nederland levert Bert Doornbos (Schreeuw om leven) al jaren stevige kritiek op abortus. In Nederland is de abortuswetgeving op 18 december 1980 in de periode van het eerste kabinet van Van Agt goedgekeurd. Sindsdien hebben er in Nederland ruim 500.000 abortussen plaatsgevonden. Volgens Doornbos gaat het wereldwijd om zo’n 50 miljoen abortussen per jaar en zijn al meer dan een miljard kinderen omgekomen in de moederschoot. Daar komen in Nederland honderd kinderen per dag bij en honderdduizend per dag wereldwijd. Doornbos schrijft:

Vandaag offeren wij de kinderen aan de afgod abortus en verzetten ons fel tegen hen die deze kinderen willen redden. De kinderen zijn niet meer veilig in de moederschoot. Abortus noemen ze een recht, een vrouwenrecht. Geen wonder dat Gods gramschap vol raakt. De Bijbel zegt duidelijk dat God het ongeboren kind niet ziet als een stukje overbodig biologisch weefsel, maar als een persoon die Hij gemaakt heeft om te leven. De psalmist zegt: “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken;mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond”(Ps.139:13, 15-16). God gaf de profeet Jeremia vergelijkbare woorden: “Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld”(Jeremia 1:5). Vrije abortus is het zoveelste grimmige teken in onze tijd van de donderende hoeven van het vale paard met zijn ruiter. Bijna zonder uitzondering hebben de media de beslissing van de overheden hierover “het recht” van de vrouw op abortus verdedigd."

Miljoenen mannen en vrouwen op aarde hebben zich van God afgekeerd, zoals al onder het witte paard is uiteengezet, en zwelgen in genot en verafgoding van Gods tegenstanders.

De vier paarden zullen blijven rijden tot het moment wanneer de Here Jezus terugkeert en Zijn oordelen zal uitstorten over de mensen die de aarde letterlijk in een hel hebben veranderd. Dan zal Hij op het witte paard gezeten (Openbaring 19:11) de hemelse legers aanvoeren, zoals in veel andere passages in de Bijbel eveneens duidelijk is geprofeteerd. Nergens is dit beslister of dramatischer beschreven dan in Openbaring 19. Johannes maakt duidelijk dat Hij en Zijn hemelse leger de Antichrist en de militaire machten tegemoet zal treden, die zich hebben verzameld om niet alleen oorlog te voeren tegen elkaar, maar ook tegen de hemelse legers. De aarde wordt dan door God zelf gezuiverd en schoongemaakt en dan wordt Zijn eeuwigdurende koninkrijk gesticht met Jezus als koning. De Bijbel zegt dat volken en natiën alle ellende over zichzelf hebben uitgestort door oorlogen en valse religies. God heeft de mens toegestaan te oogsten wat hij heeft gezaaid.

Er bestaat maar één gezaghebbend boek in de wereld dat nauwkeurig voorzegd wat er in de toekomst gaat gebeuren - en dat is de Bijbel. De beloofde terugkomst van de Here Jezus is door de eeuwen heen de grote hoop geweest van de ware gelovigen. God heeft deze planeet aan Zijn Zoon, Jezus Christus, beloofd en op een dag zal hij Hem toebehoren. Hij zal een eind maken aan al het onrecht, de onderdrukking, de oorlogen, de misdaad en het terrorisme, die vandaag onze kranten en televisieschermen vullen. Maar vóór die tijd galopperen de vier ruiters over de bladzijden van de wereldgeschiedenis.

Jezus, maant de mens, wanneer de wereldomvattende grote verdrukking begint, de hoofden omhoog te heffen omdat dan de verlossing genaakt’(Lucas 21:28). De Here Jezus kwam om de dood, het lijden, sociaal onrecht en alle onderdrukking op aarde teniet te doen, onze zonden te vergeven en ons de zekerheid van het eeuwige leven te geven. Hij is de Koning boven alles wat zich koning noemt. Hij heeft een volmaakte en eeuwige heerschappij. Hij heerst over alle machten, krachten, overheden en heerschappijen. Niets of niemand kan zich meten met Hem. De Bijbel zegt dat het Gods verlangen is dat alle mensen gered worden. God legde de ongerechtigheid van de mens op Here Jezus (Jesaja 53:6). Hij droeg ons oordeel. De mens mag zelf kiezen of hij/zij die redding aanneemt of niet. Wat bij Noach de reddingsark was en bij Lot de engelen die hem maanden uit Sodom te vertrekken, is vandaag het evangelie van Jezus, dat de mens wil redden van het oordeel bij het eindgericht. De Here Jezus zegt: ”Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang."(Matthéüs 7:13).

Wanneer de mens bereidt is de profetieën over de eindtijd zorgvuldig te bestuderen, doemen er onvermijdelijk allerlei angstige en duistere beelden op. Dat is ook de bedoeling, want juist daarmee wil God ons waarschuwen voor de komende storm.

Overige bronnen: http://www.apocalipsis.org/fourhorsemen.htm, Gods Heilsplan, H.W. Hoddenbagh ISBN 90.9008.480.0/cip. Het begin van het einde, Tim de La Haye, Uitgeverij Novapres BV Laren ISBN 90.6318008. www.youtube.com, The four horsemen of the Apocalyps, Billy Graham, ISBN 90-6564-070-3, www.youtube.com, www.youtube.com, De dag breekt aan, Lance Lambert, Chai pers ISBN 90.73632-01-3 cip. jimsblog.jimbakkershow.com, De antichrist komt, Klaus Gerth, Novapres ISBN 90.6318.026.8. Gods Heilsplan, H.W.Hoddenbagh ISBN 90.9008.480.0/CIP. Storm Warning,Billy Graham, 1992. ISBN 90 6067 598 3, Stormwaarschuwing, Billy Graham, Uitgeverij Gideon ISBN 90.6067.598.3. De komst van Jezus Christus, Ds W. Glashouwer en Huub Verweij, Uitgevrij Van der Stoep Heinenoord, ISBN 90.6077-005-1. Geen uitstel meer, J.W.Embregts 1978, Uitgeverij Gramma b.v.Rotterdam ISBN 90.326.0001. www.youtube.com, www.youtube.com, www.youtube.com, De terugkeer van Jezus Christus, H.Verweij, Uitgeverij T.Wever BV, Franeker, ISBN 90.6135.260.6 De Komende Christus René Pache, Novapres 1995 ISBN 90-245-03-280. Harmageddon Novapres ISBN 90.6318-041-1. De Heer tegemoet Hal Lindsey Novapres, ISBN 90.6318-041-1. www.youtube.com, www.youtube.com.

Bron: www.franklinterhorst.nl
Toegevoegd: 7 juli 2011
blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug