De Wereldleiders maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken

Rusland breidt zijn invloed steeds verder uit in het Midden Oosten. Bestaat er al een nauwe samenwerking met de dictatoriale regiems in Syrië en Irak, de laatste zet van de Russische leider Poetin is dat hij de terreurbeweging Hamas heeft uitgenodigd voor overleg in Moskou. Poetin zei tijdens een persconferentie Hamas niet te zien als een terreurorganisatie zoals het Westen dat doet. “Hamas heeft door middel van legitieme verkiezingen de macht gegrepen en dat moet geaccepteerd en gerespecteerd worden”, aldus Moskou. Enerzijds roept Rusland op tot internationale samenwerking in de strijd tegen het wereldwijde moslimterrorisme, en aan de andere kant, opent het de deur voor de moordenaars van Hamas dat bovendien de Checheense terroristen steunt in hun strijd voor onafhankelijkheid. Hamas reageerde vanzelfsprekend zeer verheugd op de Russische uitnodiging. De Bush-administratie reageerde in eerste instantie afwijzend, maar is inmiddels al van gedachten veranderd. Van de andere kant zitten de Amerikanen niet bepaald te wachten op een nog grotere rol van de Russen in het Midden Oosten. Volgens de Russische minister van BZ Sergei Ivanov, wil Poetin Hamas bewegen tot een dialoog met Israël. Maar dat klinkt niet echt geloofwaardig. Bovendien heeft Hamas tot nu toe zo’n dialoog in alle toonaarden afgewezen. Hamasleider Khaled Masha’al herhaalde dat nog eens op maandag 27 februari in de in Londen verschijnende Arabische krant Al-Hayat, en zei: ‘met iedereen te willen spreken, behalve met Israël’. Iedere steun aan Hamas, van wie dan ook, geeft legimitatie voor verdere terreur tegen Israël.

De alsmaar toenemende invloed van Rusland in het Midden Oosten, laat zien dat het land zich ontwikkelt voor een rol op het eindtijdtoneel. Na de dood van de “Oude Sovjet Unie” is Rusland druk doende de oude glorie in ere te herstellen en is Poetin bezig een positie in te nemen die indruist tegen de belangen van de Amerikanen. De Europees/Amerikaanse interventie in de voormalige Oostbloklanden en voormalige Sovjet Republieken, is Moskou een doorn in het oog. China ontwaakt en heeft een pact met Poetin gesloten om tegenwicht te bieden. Eind augustus 2005 beëindigden Rusland en China een gezamenlijke militaire oefening onder de naam ‘Vredes Missie 2005’ die een week duurde. Er werd een luchtlandingoffensief op een kuststrook in scčne gezet. Er waren maar liefst 140 oppervlakteschepen en onderzeeërs bij betrokken, en Russische strategische bommenwerpers uitgerust met kruisraketten. Achter deze oefening zat een duidelijke politieke waarschuwing aan het adres van de Verenigde Staten om de opmars in hun regio een halt toe te roepen. Er wordt openlijk gezegd dat de huidige hegemonie van Washington in de wereld aan banden moet worden gelegd.

Na de val van de Berlijnse muur werd in Amerika begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie t.o.v. de wereldpolitiek. Dat gebeurde onder leiding van Dick Cheney -toen minister van Defensie onder George Bush senior -nu vice-president onder George W.Bush. Dezelfde mensen die aan dit plan meewerkten, bekleden ook onder de huidige president weer belangrijke posities. Hun studie was de basis voor een rede die president Bush senior hield op 2 augustus 1990, de dag dat Irak Koeweit binnenviel: "de Verenigde Staten is een wereldmacht die alleen de machtigste wil zijn en blijven." Daarbij spreekt men over democratie maar heeft in werkelijkheid een kleine elitegroep de macht in handen. De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met leugens en met geweld. Bush en de zijnen dromen van een Wereldorde naar Amerikaans voorbeeld, die de hele wereld moet worden opgelegd.

De manier waarop Washington de macht manipuleert en hoe de ware toedracht van politieke besluiten worden verdoezeld, is verbazingwekkend. Zonder zich ook maar iets aan te trekken van kritiek, werken ze ongestoord door aan de zaken die hun macht moeten stabiliseren en hun plannen verder moeten concretiseren. Zo zijn de twee politieke partijen in de Verenigde Staten -die zo ongeveer om beurt de politiek in Amerika bepalen -in feite twee tentakels van hetzelfde monster.Ze manipuleren de wereld door geheime operaties die niet wettig of politiek verwerkelijkt kunnen worden. Het boek "Een probleem uit de hel" van Samantha Power, hoogleraar aan de Amerikaanse Harvard University staat vol kritiek op de Amerikaanse presidenten de regeringen en hun falende beleid. Power noemt de politiek van de Amerikaanse regering er een van de botte bijl en van misleiding.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de “Macht der Duisternis”, het gehoornde wezen “de heer der chaos” waar velen tegenwoordig al een fan van zijn. Het gaat om een werelddictatuur die de mens op een subtiele manier zal weten te misleiden, een rijk geleidt door het ‘beest’. De Bijbel spreekt over machthebbers die maar een korte tijd zullen regeren, en dan zelf vernietigd worden. Deze machthebbers willen niets liever dan de Bijbelgetrouwe christenen de mond snoeren, zodat hun woorden geen werkelijkheid zullen worden. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetieën tegenhouden.

Steeds luider klinken de geluiden dat men de joods-christelijke wereldbeschouwing -het geloof in de Bijbelse God - wil vernietigen met als einddoel aanbidding van Lucifer. Men roept dat allemaal niet zo hardop, maar het gebeurt op een sluipende manier. In diverse programma’s blijkt dat men het geloof in Jezus Christus wil verzwakken, als een der belangrijkste voorwaarden voor het slagen van hun duistere plannen. Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling.

Het uiteindelijke doel is het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het ware christendom en de stichting van een Wereldkerk en een Wereldregering met Lucifer, de god der vestingen op de wereldtroon. Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de Navo, Henri Spaak: “we zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel- we zullen hem volgen”. Er komt een moment dat de mensheid zelfs wanhopig naar een grote “Sterke man” zal verlangen niet wetend wat dit allemaal met zich mee zal brengen. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God die wil dat er niemand verloren gaat. Zijn woorden klinken na in Johannes.

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Dat Jezus is opgestaan uit de doden, is voor de Bijbelgetrouwe gelovige een historisch feit dat niet te loochenen valt. Uit alles wordt duidelijk dat Gods Woord de enige weg tot redding is. God belooft, dat zij die hopen op de Here, kracht zullen ontvangen om de spanningen en de druk van het leven onder ogen te kunnen zien. De profeet Jesaja zei het zo.

Jesaja 40:29-31 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert hij sterkte…maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen maar worden niet mat.

Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd, moslimterrorisme en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een “Sterke Man” die boven de partijen staat en die aan alle onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld en genieten een zekere ‘bescherming’ van hun ‘Meesters’ (demonen). De wereld heeft een "nieuwe internationale orde" nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de voormalige paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. "Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties", aldus de voormalige rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome.

Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa, Rusland, China, en de politieke leiders van elk ander land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen. Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, reeds lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindtijd gekenmerkt zal worden door bedrog en verraad.

De gebeurtenissen zoals die nu in Rusland te zien zijn en de politiek van de Verenigde Staten en Europa, maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. Maar of de mens van deze wereld daar nog in gelooft is maar zeer de vraag. Tweeduizend jaar geleden maakte Jezus op de dag van Zijn opstanding ook al een opmerking in die richting.

Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!


Toegevoegd: 18 november 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug