De strijd van de machten

Het is een opdracht om te letten op de tekens van de tijd. Allereerst vanwege de aanstaande komst van de Heer. Er zijn meer redenen waarom we aandacht moeten geven aan wat er in de wereld gebeurt. Hoe kunnen we concreet en effectief voor onze overheid bidden (ook een opdracht! ) als we niet weten waarvoor te bidden? Als we voor IsraŽl bidden letten we op wat er in en rond IsraŽl gaande is. We zien ontwikkelingen naar de eindtijd, de strijd om Jeruzalem, het gevecht om het land en vervulling van profetieŽn. We letten op onze tijd en op het Woord dat de tekenen verduidelijkt. We zien tendensen in samenlevingen en in de wereldpolitiek en ontdekken hoe het profetische Woord lijnen naar de eindtijd en naar het komende Koninkrijk doet oplichten. We zijn meer dan geÔnteresseerde toeschouwers. Als Gemeente van Christus hebben we een belangrijke plaats en taak in deze `bijna- eindtijd'. Als de Kerk dat gaat inzien, vallen veel problemen, conflicten en wrijvingen weg om plaats te maken voor visie, leven en een positieve, actieve rol in de strijd om het Koninkrijk.

Oorlog boven, oorlog beneden
In hemelse gewesten zijn (afvallige) engelvorsten die `wereldbeheersers van deze eeuw' genoemd worden. Deze `overheden' spelen op de achtergrond een geestelijke hoofdrol in de grote wereldpolitiek. Zij voeren momenteel onderling een gigantische strijd om de wereldmacht. Elke engelvorst afzonderlijk en in combinatie voert oorlog tegen IsraŽl. Die oorlogen spelen op aarde en in de hemelse gewesten. Wij, als Gemeente van Christus, staan middenin die enorme strijd. Paulus legt dit uit in Efeze 6:10-20. We gaan in op de volgende vragen:
Welke engelvorsten spelen nu een rol?
Waarom zijn die machten zo fel tegen IsraŽl en zelfs uit, op de vernietiging van IsraŽl?
Gaan die oorlogvoerende machten straks samen de wereldregering vormen?
Wat is de taak en de plaats van de Kerk in die strijd?

De koning der Joden
Wij weten dat Jezus `de koning der Joden' is. Het Evangelie en de profeten verkondigen Zijn koningschap. Het was aan Maria beloofd: `Hij zal als Koning heersen over het huis van Jakob tot in eeuwigheid' (Luc.l:33). Hij zal IsraŽl 'redden uit de hand van onze vijanden' (Luc.l:71). Hij brengt `heerlijkheid over Uw volk Israťl (Luc.2:32). De wijzen zochten `de Koning der Joden' (Matt.2:2). De discipelen verwachtten dat Hij Koning zou worden. Tijdens de intocht in Jeruzalem juichten de mensen: `De Koning van IsraŽl' (Joh.l2a3). Jezus Zelf erkende het tegenover het Sanhedrin en Pilatus. De profeten spreken dikwijls over de Koning-Messias. Jezus is heengegaan onder het opschrift: `Dit is Jezus, de Koning der Joden' (Matt.27:37). Hij zal triomfantelijk terugkomen als Koning en Redder van IsraŽl. Dat zal gebeuren in de tijd dat de HERE `een keer brengt in het lot (ballingschap) van Mijn volk IsraŽl en Juda en hen terugbrengt in het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten' (Jec30:3). Dus in onze tijd! Zij, en niet Arafat en de zijnen, zullen `het land bezitten'. Na een tijd van benauwdheid, die zich nu al afspeelt, zullen zij `de HERE hun God dienen en David, hun Koning...' (Jer.30:9). De Koning der Joden, die een kleine 2000 jaar geleden nederig en op een ezel Jeruzalem binnenreed, zal, als Hij (terug)komt, `de volken vrede verkondigen en Zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de Rivier tot de einden van de aarde' (Zach.9:9,10). `Hij brengt volken onder ons, natiŽn onder onze voeten' zingt IsraŽl in Psalm 47. Deze Koning van IsraŽl zal over de hele wereld heersen. De wereld zal moeten erkennen dat `de Verlosser uit Sion komt'. Alle volken zullen Hem te Jeruzalem hulde brengen (zach.l4:16,17). Dan `zullen volken opgaan naar uw Licht en koningen naar uw stralende opgang' (Jes.60:3). Die `uw' is IsraŽl. Vandaar dat al die engelvorsten roepen: "Wij willen niet dat deze Koning over ons wordt!" En: "Weg met de Joden!"

De strijd van de machten
Die machten willen zelf de heerschappij over de wereld. Ze zien met schrik hoe de Almachtige bezig is `de vervallen hut van David weer op te bouwen' met als doel, dat `het overige deel der mensen, de Here gaan zoeken' (Hand.l5:16,17). Die wereldmachten willen de mensen aan zich binden door middel van occultisme en technologie (666), Kort noemen we die machten:
  1. De V.N. streeft naar een wereldregering. De Nieuwe Wereldorde wordt daar ontwikkeld, Langzaam maar zeker wordt de politieke macht van de afzonderlijke landen naar de V N. en ondergeschikte afdelingen en organisaties getrokken. Een wereldreligie is zo goed als klaar. De New Age beweging ziet de V N. als een geschenk van de demonische `verheven meesters'. De zorg voor `moeder aarde' is de motor van de ideologie die daar ontwikkeld wordt. Gaya, de godin van de aarde, wordt een nieuwe afgod.
  2. De E.U. trekt de macht en de wetgeving weg van de nationale landen naar `Brussel'. We hebben al de euro. We krijgen binnenkort een Europese president en een leger. De `goden' van de E.U. zijn oude Romeinse afgoden. De E.U. is de voortzetting van het oude Romeinse rijk en wil dus geen verwijzing naar de Joods-Christelijke erfenis van onze cultuur in de grondwet.
  3. De Islam is uit op de overheersing van de wereld. Ieder mens en iedere natie dient zich te onderwerpen. Dat leert de Koran. De geestelijke macht achter de Islam, is de afgod Allah.
  4. De V.S. streeft naar de zogenaamde Pax Amerikana. Onder leiding van de V.S. moet de hele wereld een gemeenschap van `vrije, democratische' landen worden. Met een vrije markteconomie. Let op Irak en Afghanistan. De geestelijke macht achter de V.S. is de Mammon, het geld en de macht. Het grote aantal bijbelgetrouwe Christenen in de V.S. is een `weerhouder' van het kwaad.
  5. Het Vaticaan speelt een eigen spel in de strijd van de `wereldbeheersers' van de 21e eeuw. De Paus wordt immers gezien als de `plaatsvervanger van Christus'. De `godin' wordt Maria als `koningin van de hemel' en als `koningin der volken'.
IsraŽl
Over de onderlinge strijd van die machten leest u dagelijks in de krant. De Islam strijdt tegen de V.S. De V.S. veracht de V.N. en zet deze naar wens buitenspel. De E.U. probeert macht van de V S. af te snoepen. Maar al die machten werpen zich op IsraŽl. Het felle antisemitisme in de meeste Islamlanden heeft IsraŽl al vijf oorlogen en terrorisme bezorgd. De V.N. is er bijna in geslaagd IsraŽl als een pariastaat buiten de volkerengemeenschap te zetten. De R.K. kerk heeft een lange en vreselijke geschiedenis van anti-JudaÔsme. De liefde-haat relatie van de V S. dwingt IsraŽl tot levensgevaarlijke concessies aan de Palestijnen. Die machten kunnen de Koning der Joden niet treffen. Daarom proberen ze Zijn volk te vernietigen. A1 dat antizionisme schreeuwt ten diepste: Wij willen niet dat Deze Koning over ons wordt.

Een scenario
Hoe zal het verder gaan? Waarschijnlijk zal een enorme, wereldwijde catastrofe die wereldmachten bij elkaar brengen. Het is waarschijnlijk dat een oorlog in het M.O., bijvoorbeeld tussen SyriŽ en IsraŽl, de lont is dat het wereldkruitvat vol spanningen en problemen laat ontploffen. Dan zullen die wereldmachten eindelijk bereid zijn de handen ineen te slaan en een wereldregering vormen. Het Vaticaan zal de godsdienstige kant op zich nemen, samen met de New Age filosoiie van de lieden van de V.N.

De gemeente van Christus
De voorbereidingen voor de wereldregering zijn bijna klaar. We zien al die `tekens van de tijd' om ons heen gebeuren. Waar staat de Gemeente van de Here Jezus? In de eerste plaats is de redding van zielen, dus de evangelieverkondiging nu wel zeer urgent geworden. We zien ook hoe IsraŽl dreigt te bezwijken onder de druk van die wereldmachten. Daarom steunen we Gods volk door onze gebeden, onze hartelijke liefde en onze steun. Dit zijn twee prioriteiten voor elke gemeente in 2004. Als we zo biddend in de strijd staan komt er wellicht nog een opwekking. Uw Koninkrijk kome!

Toegevoegd: 16 februari 2004
Bron: Het zoeklicht nr.22, 79e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


Print deze pagina
Terug