De tijd waarin wij leven

De duizelingwekkende snelheid waarmee gebeurtenissen en ontwikkelingen langs ons heen razen hoort bij de tijd waarin wij leven. Het is tegelijk een indicatie voor de Ďhaastí van de God van IsraŽl om tot zijn doel te komen met zijn volk. Het prachtige hoofdstuk 60 van Jesaja staat vol met geweldige beloften voor IsraŽl. Het laatste vers geeft aan dat de HERE haast heeft Zijn beloften in te lossen: "Ik, de HERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren".

Deze Ďhaast van de HEREí houdt voor ons een ernstige waarschuwing in. Want wee die mensen die zich tegen Gods plannen verzetten. De HERE is duidelijk genoeg geweest. Nauwelijks was de Ďwegenkaart naar de vredeí gelanceerd of dit plan werd door de machtige Hand van de HERE van tafel geveegd. Dezelfde weg, de prullenmand van de geschiedenis, zijn heel wat plannen gegaan, die tegen Gods Woord zijn. Eind oktober heeft de Europese Unie (EU), dat zijn wij, de IsraŽlische ex-minister Beilin Ďingehuurdí (hij wordt door de EU betaald) om in Zwitserland, samen met een paar Palestijnen, een verraderlijk Ďvredesplaní te lanceren. Deze ĎZwitserse overeenkomstí is onmiddellijk Ťn door de Palestijnse Autoriteit Ťn door de IsraŽlische regering afgewezen. De EU gaat ermee door, maar dit plan zal nog sneller in de politieke prullenbak verdwijnen dan alle vorige Ďvredesinitiatievení. Wat er voor de wereld, met name voor de EU (dus voor ons!) overblijft is het oordeel van de Almachtige! Alle Ďplannení die een Palestijnse staat in Judea en Samaria inhouden stuiten op een heilig NEE uit de hemel. Dat is al meer dan 55 jaar het geval. Maar nu gaat alles wel zeer snel. Er zullen het komende jaar weer belangrijke, profetische ontwikkelingen plaatsvinden.

Opletten
De Bijbel geeft ons heel wat indicaties over de tijd waarin wij leven. Van ongelovigen kan niet verwacht worden dat zij bijbels licht hebben op onze tijd. Van christenen wordt verwacht dat zij letten op de tekens van de tijd. Herhaaldelijk worden we vermaand waakzaam te zijn. "Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen" (Lucas 12:37). Er zijn veel bijbelse lijnen, die naar onze tijd wijzen. Het brandpunt waarin de meeste bijbelse lijnen samenkomen is IsraŽl. Dat heeft met de wederkomst van Christus te maken, immers "De Verlosser zal uit Sion komen" (Romeinen 11: 26). Het heeft ook met de zogenaamde eindtijd te maken. Immers, oorlogen van de eindtijd zullen gaan om IsraŽl en Jeruzalem. Oordelen van die eindtijd komen niet alleen over de wereld om wat IsraŽl wordt aangedaan, maar ook moorden (let op het toenemende geweld en terrorisme), toverij (let op het angstig toenemend occultisme), hoererij (let op de wolk van onreinheid die over ons land hangt) en dieverij (het lijkt tegenwoordig wel of de hele wereld van diefstal aan elkaar hangt. Zie Openb. 9:21). Let ook op wat er in verband met IsraŽl staat geschreven: "Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, doch naar recht u tuchtigen" (Jeremia 30:11). En de profeet Jesaja zegt: "Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiŽn, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden" (60:2). Voor IsraŽl is er dus hoop. Wij moeten goed opletten en waakzaam zijn. Niet alleen in onze positie als christenen, maar ook als Nederlanders. Want wij zijn in dit volk en dit land geplaatst en hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. De zaak IsraŽl spitst zich toe. Dit geschiedt van Godswege!

Veel aanwijzigingen
Welke bijbelse lijnen of patronen scheren vlak langs onze tijd naar IsraŽl en de Ďlaatste dingení? We noemen er een aantal:
Het patroon van de profetie licht in deze tijd duidelijk op. De terugkeer uit meer dan honderd landen van IsraŽl naar het Beloofde Land, het herstel van het verwoeste land en de strijd om IsraŽl zijn voorbeelden van Gods machtige hand in onze tijd. Ongeveer zeventig maal heeft de Eeuwige zijn profeten laten voorzeggen dat Hij zijn volk thuis zal brengen. Dat gebeurt nu. Gods toorn is bezig te komen over al die volken die zijn oogappel IsraŽl kwetsen en zijn plannen tegenwerken.
De lijnen van Gods verbonden wijzen ook naar deze tijd. Het verbond met Abraham, Gods vriend, houdt de landbelofte in. Het hele land Kanašn is 47 maal onder ede aan IsraŽl toegezegd. Vandaar dat een opstandige mensheid zich niet alleen aan het volk IsraŽl, maar ook aan het land vergrijpt. Ook hierover zijn de waarschuwende oordelen van de HERE nu al zichtbaar.
Dan is er het Mozes-verbond, dat uitloopt op een geestelijk herstel van IsraŽl. De verrassende opkomst en groei van de messiaans Joodse beweging, een nieuwe belangstelling voor de Tora en ijverige voorbereidingen voor de herbouw van de Tempel zijn bemoedigende tekenen.
Het David-verbond duidt op de komende Koning. Het ziet ernaar uit dat God in deze tijd het koningschap voor IsraŽl herstelt. De Eeuwige heeft haast om eindelijk zijn beloften te vervullen. Eindelijk zal dan de tijd aanbreken dat we met Kerst zonder een gevoel van gÍne ĎVrede op aardeí kunnen zingen.
Gelijkenissen en historische parallellen wijzen naar onze tijd. De vijgenboom (IsraŽl) loopt uit. We leven in een tijd die lijkt op de tijd van Noach, een aarde vol geweldenarij. Gelijkenissen over het Koninkrijk der hemelen worden zeer actueel.
De lijn van de zending is heel duidelijk: "En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn," zegt de Here Jezus in zijn Ďrede over de laatste dingení. Wel, het einde is niet ver meer af. De waarschuwingen van God, die door de Here Jezus Ďhet begin van de weeŽní worden genoemd, jagen in een versnellend tempo over de wereld.
De lijn die uitloopt op het rijk van de antichrist wordt steeds duidelijker zichtbaar. De Europese Unie, waarschijnlijk in een verbond met de Islamitische naties van het Midden Oosten en van Noord-Afrika, krijgt trekken van het Babylon van de eindtijd, zoals beschreven in Openbaring 13,17 en 18 en in DaniŽl 2, 7 en 11. Angstig is het te zien hoe het antisemitisme, nu in de vorm van een anti-IsraŽl houding, de overhand heeft in Europa. Wat een oordeel hangt ons boven het hoofd!

Zo zijn er nog heel wat bijbelse indicaties die wijzen op onze tijd. Ze wijzen alle op oordelen en op de snel naderende eindtijd! We moeten de HERE zeer dankbaar zijn dat Hij zo ongelooflijk geduldig is geweest met ons land en volk en met heel Europa. We moeten ons heel goed realiseren dat we in Ďgeleende genadetijdí leven. De slagen die de wereld de oogappel van de HERE, IsraŽl, toedient, hebben de toorn van de Almachtige opgewekt. Als ons land, onze regering, de morele moed opbrengt om voor IsraŽl op te komen, en als de kerk van Christus - en vooral juist de plaatselijke gemeenten - de geestelijke opdracht gaan verstaan om IsraŽl te zegenen, dan is er nog hoop. Maar de tijd is kort. Ontwikkelingen op geestelijk, politiek en ethisch vlak passen angstwekkend nauwkeurig op convergerende bijbelse lijnen, die vlak langs onze tijd op de eindtijd uitlopen. Wees dan wakker, volk van de HERE. Moge de HERE ons nog een jaar van genade geven.

Toegevoegd: 1 januari 2004
Bron: IsraŽl Aktueel, december 2003


Print deze pagina
Terug