Vele volken verwachten een ‘Verlosser’

De Maya-kalenderDiverse oude geschriften en mondelinge overleveringen vertellen dat er een tijd zal komen waarin de huidige aarde zal overgaan in een nieuw tijdperk. Opvallend vaak wordt daarbij de datum 21 december 2012 genoemd. Ook de Maya-kalender maakt duidelijk dat deze datum het einde markeert van de vierde zon, een periode van 25.920 jaar van zogenaamde baktuns, waarna de aarde begint aan de periode van de vijfde zon. De oude overleveringen spreken niet van een totale ondergang van deze wereld, maar van een wedergeboorte die zal worden voorafgegaan door een periode van opruimen en schoonmaken van de aarde. Daarna zal er een nieuwe periode aanbreken waarin sprake is van gelukzaligheid en waarin er geen hiërarchie meer zal bestaan van de ene boven de andere mens. Daarom wordt dit nieuwe tijdperk een periode van harmonie genoemd, een koninkrijk van liefde en de terugkeer van volledig bewustzijn.

Op 21 december 2012 begint bij de Maya’s het jaar nul. Op die datum ‘eindigt het tijdperk van de Vissen wat in verband wordt gebracht met het christendom en begint het Tijdperk van de Waterman, de periode van de New Age.’ New Age betekent letterlijk "Nieuw Tijdperk" en is een verzamelnaam voor een geheel nieuwe denkrichting. Diverse volkeren verwachten een ‘verlosser’ die de mensheid zal begeleiden naar dit nieuwe tijdperk. Zo verwachten de volgelingen van Zoroaster (de bijbelse Nimrod) de komst van Saoshyant op grond van de Zend-Avesta. De Hindoes zien uit naar de terugkeer van Krishna op grond van de Bhagavad Gita. De Boeddhisten verwachten de 5e Boeddha, die genoemd zal worden ‘de Maitreya’.De Sji’itische moslims verwachten de terugkeer van wat zij de messias Mahdi noemen op grond van de Koran. Diverse indianenstammen in Midden-en zuid Amerika kijken uit naar de terugkeer van Quetzalcoatl, de gevederde slangengod. De Hopi Indianen in het Zuidwesten van de Verenigde Staten, verwachten de komst van Maäsauu en de Inca’s zien uit naar de komst van de ‘Sapa Inca’ een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider. En de christenen verwachten de terugkeer van de Here Jezus als de grote Verlosser die een duizendjarig rijk zal oprichten.

De Maitreya in IndiaDe genoemde Maitreya zou zich al een aantal keren hebben laten zien. In april 1982 reageerden lezers van een groot aantal kranten in de wereld geschokt toen ze in een paginagrote advertentie lazen dat ‘Christus’ op aarde was teruggekeerd. "The Christ is in the World" meldde de advertentie. De advertentie was geplaatst door Maitreya's aardse woordvoerder Benjamin Creme. Deze man houdt lezingen over de hele wereld waarbij hij nader ingaat op de persoon Maitreya en wat deze precies op aarde komt doen. Details hierover zijn verschenen in het door Creme uitgegeven blad Share International en ook op Internet.

De ‘Christus’ zou in Kenia zijn verschenen onder de naam "Lord Maitreya" de grote wereldleraar voor alle mensen van alle religies op aarde. Volgens Creme is Maitreya hoofd van de "Geestelijke of Esoterische Hiërarchie" van moeder aarde, een onderdeel van de kosmische Loge van de "Grote Witte Broederschap". Hij had de mensen in Kenia in hun eigen natuurtaal toegesproken en gezegd dat hij de op aarde teruggekeerde ‘Christus’ was in een andere vorm. Nadat twintig volledig kreupele mensen op slag gezond zouden zijn geworden zou Maitreya zo maar in het niets zijn verdwenen. Deze verschijning in Nairobi heeft dagenlang de wereldpers bezig gehouden als een groot wonder.

De Sji’itische moslims wachten op de openbaring van de 12e imam, die kortweg de door Allah geleide Mahdi-Messias wordt genoemd. Volgens een islamitische overlevering zou deze Imam Mahdi in een put verdwenen zijn en weer tevoorschijn te komen om de wereld te besturen, zodra de moslims voldoende chaos hebben veroorzaakt. Pas dan wordt de 12e imam verwacht zich te openbaren. Deze mysterieuze imam verdween in 941 n. Chr., toen hij nog een kind was en sindsdien wachten zij op zijn terugkomst. Volgens de meerderheid van de Sji’itische moslims kent de islam 12 imams - een soort profeten die allen van Mohammed afstammen. In het boek Openbaring 11:7 zal ook het beest uit de afgrond opkomen. Het blijkt een beestenbende daar beneden. De Sji’itische moslims geloven dat hij na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspraken. Het verschil met de Bijbelse Messias is dat de islamitische messias geen verlosser is maar een krijgsheer die de niet-moslims met Mohammeds zwaard tot de islam zal dwingen en die van lauwe moslims bloeddorstige extremisten wil maken. Ook is er sprake van een moslim-Jezus die de Mahdi zal ondersteunen. Samen zullen zij de islam invoeren als enige religie op aarde.

Quetzalcoat in menselijke gedaanteVerschillende indianenstammen in Midden-Amerika verwachten de terugkeer van Quetzalcoatl, de blanke god met de baard. Hij was de god van het water en de lucht, van de wijsheid en de cultuur. Hij bracht het volk alle wetenschappen, geneeskunde, de astronomie en de technieken van de landbouw. Volgens de overlevering was hij een hemelse boodschapper die tot taak had de mensen te onderrichten. Hij zou 52 jaar onder de indianen zijn gebleven. Tijdens zijn verblijf gold hij als een priesterkoning. Terwijl sommige overleveringen vertellen dat Quetzalcoatl van de sterren gekomen zou zijn, bestaan er ook verhalen dat hij afkomstig zou zijn van Aztlan wat is geďdentificeerd met het legendarische Atlantis, het land van de machtige blanke gebaarde meesters. De indianen dichten Quetzalcoatl een Messias rol toe. Als ironische grap van de geschiedenis, werd de Spanjaard Cortez bij zijn komst in Mexico, voor de terugkerende Quetzalcoatl aangezien en door de indianen op grootse wijze binnengehaald. De gevolgen daarvan waren echter catastrofaal. De Spanjaarden voerden de religie van het kruis in en vernietigden alles wat herinnerde aan de oude goden. Duizenden zijn op gruwelijke wijze afgeslacht.

De Inca’s zien uit naar de komst van Con Ticci Viracocha, ook wel Sapa Inca, een uitzonderlijk politiek en spiritueel leider die in staat zal zijn het rijk van de oude Inca’s te herscheppen en te overtreffen. Ook dit nieuwe rijk zou moeten aanvangen in 2012. Peruaanse kroniekschrijvers berichtten dat Viracocha een gebaarde blanke man was die de mensen in alles onderrichtte. Hij zou ook de megalithische stad Tiahuanacu aan het Titicacameer in het Andes-gebergte in Zuid-Amerika hebben gebouwd, een stad vol pracht en praal. De huidige indiaanse bewoners uit de omgeving van de stad Tiahuanacu vertellen dat de stad door een ras van onbekende reuzen is gebouwd, in een tijd voor de komst van de grote watervloed. Viracocha zou een afstammeling van hemelse gasten zijn geweest die zich hadden vermengd met aardse vrouwen. Dit verhaal heeft veel weg van het Bijbelse verhaal in Genesis 6: 1-4, waarin ‘de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden’. De reuzen waren in die tijd op de aarde, de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.’ Viracocha zou tenslotte afscheid van de mensen genomen hebben met de belofte ooit terug te zullen keren. In alle overleveringen die de Spanjaarden hoorden, werd verzekerd dat de “Zonen van de Zon” zouden terugkeren.

Hopi opperhoofdDe Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het Zuidwesten van de Verenigde Staten kijken uit naar de komst van hun Maäsauu. Ook bij hen leeft een sterk Messiaanse gedachte. Onder hen leeft de wetenschap van de belofte van een verlosser en redder die eens, als ze in verdrukking zullen leven, zal komen. Deze hoopvolle verwachting houdt hen op de been en geeft hen weerstand tegen de egaliserende stoomwals van onze moderne beschaving. De Hopi geloven dat het niet lang meer zal duren eer hun verlosser zal komen, omdat zoals zij zeggen, alle tekenen daarop wijzen. Volgens hen is de komst aan de orde wanneer de wereld in volslagen onbalans en verwarring verkeert en de mensen niet meer volgens de wil en de instructies van hun schepper zullen leven, wanneer zelfs de leiders van de mensheid in verwarring en bedrieglijk zullen zijn. De overeenkomst met bepaalde Bijbelteksten zijn bijzonder te noemen. In Mattheüs 24: 12-13 staat bijvoorbeeld: ‘En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Maar wie volhart tot het einde die zal behouden worden’. Ook spreken de Hopi van zware aardbevingen die het eind van de huidige wereldcyclus zullen markeren.

De mensheid is in afwachting van een ‘bovennatuurlijk’ wezen waarvan men gelooft dat die de wereld zal verlossen van alle ellende en die een tijd van gelukzaligheid zal invoeren. De eerder genoemde Maitreya geeft zich onder meer uit voor de Imam–Mahdi van de Islam, de Christus voor de christenen, de Messias voor de Joden, de Krisjna voor de hindoeisten, de Maitreya voor de boedhisten en de wereldleraar voor de New Age.

Velen geloven dat het bij de in dit artikel genoemde verlossers gaat om superintelligente wezens gaat uit een voor de mens onzichtbare dimensie, die de aardse mens naar een hoger geestelijk plan zullen voeren. De Bijbel maakt duidelijk dat er maar één ware Messias is, één echte Verlosser: Jezus Christus. Het is Satans doel de wereldbevolking af te leiden van Zijn terugkomst op aarde. Maar niets kan de vervulling van de Bijbelse profetie waarin sprake is van Jezus’ terugkomst op aarde, tegenhouden.

Niemand kan ontkennen dat alle profetieën over Jezus’ eerste komst, tot in de kleinste details zijn uitgekomen. Tweeduizend jaar geleden reed Hij op een ezel Jeruzalem binnen precies zoals de profeet Zacharia had voorzegd. (Zacharia 9:9). Zijn terugkomst zal plaatsvinden in een tijd dat de wereld op de rand van de afgrond balanceert. Hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. Het lijdt geen enkele twijfel dat ook de profetieën over Zijn terugkomst letterlijk in vervulling zullen gaan. Jezus sprak met Zijn discipelen over Zijn heengaan over Zijn terugkomst en over het komende koninkrijk en Zijn koningschap. De Bijbel staat vol met beloften aangaande Zijn terugkeer. Hij die verbleef aan het meer van Galilea, die met één woord de woedende storm en de opzwepende golven in een ogenblik tot bedaren kon brengen, die doven liet horen, blinden liet zien en kreupelen liet springen als een hinde, en zondaars vergaf. Binnen afzienbare tijd zal Hij als de grote Verlosser, in een machtig schouwspel terugkeren op de Olijfberg in Jeruzalem.

De meest herhaalde profetieën in het Oude Testament zijn die waarin wordt aangekondigd dat het Joodse volk uit alle uithoeken van de aarde naar het aloude moederland terug zullen keren alvorens de grote dag van de terugkomst van de Heer zal plaatsvinden. De Bijbel vermeldt dat een vervolg van deze bijeen-verzameling het herstel van Israël zou zijn. Deze tekenen zijn vervuld in onze tijd. De natie is fysiek hersteld, het land is terug in de handen van de oorspronkelijke bezitters. Het zijn tekenen dat de wereld zich in de eindtijd bevindt.

Wij weten niet wanneer Hij komt, maar dat Hij komt is zeker! De wereld is door God gewaarschuwd dat er een tijd van grote verdrukking zal aanbreken voordat Jezus op aarde terugkeert. God waarschuwt altijd voordat Hij zijn toorn uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach voordat de watervloed kwam. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra voordat hij de beide steden verwoeste. Zoals destijds Farao zijn hart verhardde, zo zullen de mensen ook hun hart verharden. De mensen in de eindtijd willen niets meer van God weten en lasteren zelfs zijn naam. Jezus zei dat de wereld in de eindtijd te vergelijken zal zijn als in de dagen van Noach. Nog leven wij in de genadetijd en is het mogelijk een volgeling van Jezus te worden. Maar straks zal God Zijn toorn uitgieten over al degenen die Zijn liefde en genade verworpen hebben. Jezus zei dat de Grote Verdrukking zo verschrikkelijk zou zijn dat al het leven op aarde zou ophouden te bestaan als Hij die dagen niet zou inkorten (Mattheüs 24: 21-22).

Straks zal de Here Jezus zijn volgelingen naar een fantastische toekomst brengen, waar vrede en gerechtigheid zullen heersen zoals nimmer is gezien. Maar eer het zover is zullen valse christussen en hun sekten met leugenachtige tekenen en wonderen de mensheid begeesteren en zal tevens een afvallige christenheid het beeld van de eindtijd bepalen.


Toegevoegd: 22 november 2008
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nl


Print deze pagina
Terug