Voortgaande vervullingen

Aanslag op de Twin Towers 1947-heden Op 29 november 1947 nam de VN resolutie 181 aan. Met 33 stemmen vůůr, 13 tegen en 10 onthoudingen werd het zogenaamde Verdelingsplan aanvaard. De moderne staat IsraŽl was geboren. Een duidelijk profetisch signaal. Omringende moslimstaten probeerden de jonge staat IsraŽl met veel oorlogsgeweld in zee te drijven. Dat was voor IsraŽl de Onafhankelijkheidsoorlog. Maar niemand kan Gods werk tegenhouden. Tot op heden zijn alle pogingen om een Palestijnse staat binnen IsraŽlís grenzen te stichten op niets uitgelopen. De profeet zegt dan ook namens de HERE, de God van IsraŽl: ďIK werk, wie zal het keren?Ē (Jes.43:13).

De apostel Jakobus citeert in dit verband de profeet Amos en zegt: ďDaarna zal IK wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwenĒ (Hand.15:16). Koning David heeft 3000 jaar geleden IsraŽl op de politieke wereldkaart gezet. In de loop van de eeuwen is die Ďhut van Davidí volkomen in verval geraakt. 67 Jaar geleden, heeft de HERE een begin gemaakt met de herbouw van die Ďvervallen hutí. De profeet Jesaja heeft ook dat voorzegd: Wordt een land op ťťn dag voortgebracht of een volk op eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeŽn gekregen of zij baarde haar kinderenĒ (66:8).

Anapolis en verder

Eind november 2007, was er weer een vergadering gepland. In de VS, in Anapolis. Wereldleiders, Arabische heersers, als heer verklede terroristen en IsraŽl waren door de VS bijeen geroepen om eindelijk die ĎPalestijnse staatí van de grond te krijgen. Op grond die de God van IsraŽl herhaaldelijk ĎMijn landí noemt. Het land dat Hij onder ede aan IsraŽl heeft beloofd. Terwijl het iedere waarnemer duidelijk is die ĎPalestijnse staatí al heel snel een hamasachtig terroristenstaatje zal gaan worden. Met als doel de vernietiging van IsraŽl. Dus afbreken van een werk dat de HERE Zelf begonnen is. Dat moet wel verkeerd aflopen. Al jaren horen we bijna dagelijks echoís van wat Psalm 83 zegt: ďWant zie, uw vijanden tierenÖzij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgenĒ (83:3,4). Het getier van Gods vijanden in de moslimwereld en vanuit bijna de hele wereld tegen IsraŽl gaat door op straat door demonstraties geladen met puur antisemitisme, vergaderingen vol haat tegen IsraŽl en media die gretig leugens over IsraŽl verspreiden. Na Anapolis zijn er voortdurend dergelijke Ďlistige aanslagení tegen IsraŽl gepleegd. Net als Hitler zijn ze duidelijk: De vernietiging van IsraŽl is hun doel. Het is allemaal zo ĎBijbelsí wat er in en rond IsraŽl gebeurt. Alles gaat volgens patronen en zelfs volgens directe voorzeggingen in Gods profetische Woord. Al 60 jaar maken we in verband met IsraŽl mee wat Psalm 33:10 zegt: ďDe HERE verbreekt de raad van de volken, Hij verijdelt de gedachten van de natiŽsĒ. Behalve als die Ďraad van de volkení overeenkomt met de Ďraad van Godí. Maar de leiders van de volken volgen de Ďraadí van hun Ďgodení. Dat zijn machtige, afvallige engelvorsten, zoals bijvoorbeeld Gog uit EzechiŽl 38 en 39 (Rusland of Turkije?), Mammon (het Westen) en Allah van de islamitische landen. Deze engelvorsten zijn uit op de macht over de wereld. Zij weten dat de Almachtige de God van IsraŽl is en dat Hij zijn land en zijn volk herstelt om het te kunnen inzetten voor zijn doel: De komst van de Vredevorst en zijn vrederijk op aarde.

2015-Ö?...

Arabische leiders, leiders van de Palestijnse Autoriteit en Hamas, Hezbollah, Iran en anderen hebben gedreigd dat er oorlog komt als de conferentie in Anapolis mislukt. Als er geen Palestijnse staat komt met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. We zijn nu ruim 7 jaar na Anapolis. Momenteel speelt de strijd om het komende Koninkrijk van God zich af via de politiek, leugenpropaganda en terrorisme. Het gaat dus om het hartland van IsraŽl en om het Joodse volk. Het stuk land waar men een Palestijnse staat wil, wordt in de Bijbel genoemd: De Ďbergen van IsraŽlí. De profeten EzechiŽl en Jeremia geven ons Gods duidelijke woorden over die gebieden door: ďMaar gij, bergen van IsraŽl zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor Mijn volk IsraŽl, want nabij is zijn komstĒ (Eze.36:8). In IsraŽl noemt men die gebieden Juea en Samaria, De Schrift zegt hierover: ďGij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria en wie ze planten zullen ook de vrucht genietenĒ (Jer.31:5). Juist die gebieden worden door de Palestijnse bezetters opgeŽist. De hele wereld steunt die bezetters. Wij, het Westen, de EU en de VS steunen de terroristen politiek en vooral financieel. Dat moet wel verkeerd aflopen. Hamas is weer bezig zich tot op de tanden en kleine jongens te bewapenen. Hun raketten kunnen heel IsraŽl treffen. Hezbollah is nog te druk om Assad van SyriŽ aan de macht te houden. Maar raketten hebben zij meer dan genoeg. God-dank bleek de IJzeren koepel van IsraŽl heel effectief te zijn. Ook tijdens de Gaza-oorlog in augustus vorig jaar bleek dat.

Er zijn verschillende profetische indicaties die op zoín oorlog kunnen duiden. ďWestwaarts zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegenĒ (Jes.11:14). Dat betref dus oorlog om Gaza. Vliegen kan een aanwijzing zijn dat de luchtmacht erbij betrekken zal zijn. Ook de profeet Obadja voorzegt zoín treffen met omringende Arabische volken en met Palestijnen: ďHet huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen... zij zullen het veld van EfraÔm en het veld van Samaria in bezit nemenĒ (17,19). Het Ďveld van EfraÔmĒ is voor een groot deel het stamgebied van EfraÔm. Die verwachten we dus ook terug uit een ballingschap van 27 eeuwen.

Dan is er een oorlog die in Psalm 83 wordt beschreven. Belangrijk is wat IsraŽl dan bidt: ďOverdek hun aangezicht met schande ... Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden... Opdat Uw Naam zoeken, o, HERE ... Opdat zij weten dat alleen Uw Naam is HERE, de Allerhoogste over de hele aardeĒ (83:17-19). Een nederlaag van islamitische landen is geestelijk van groot belang. Immers als de afgod van de Islam te schande wordt gemaakt, komt er ook een geweldige kans voor het Evangelie in die islamitische landen. Alleen onderwerping aan de God van IsraŽl en Zijn Messias brengt hoop voor de Palestijnen. Want Zacharia profeteert: ďIK zal de trots van de Filistijnen (Palestijnen) uitroeien... dan zal ook hij overblijven voor onze Godí (9:6,7).

Waarschuwingen

Intussen gaan de waarschuwende oordelen over de hele wereld. Toen een paar jaar geleden Condo Rice druk doende was IsraŽl tot nog meer concessies aan de terroristen te dwingen, stond Zuid CaliforniŽ in brand. Toen de VS in september 2001 tijdens een vergadering van de VN de Palestijnse staat wilde aankondigen, kwam 9/11 (11 september 2001, de zelfmoordaanslag op de Twin Towers. In augustus 2005 werd onder Amerikaanse druk Gaza ontruimd. Onmiddellijk daarna joeg de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans. Zo zijn er nog minstens tien voorbeelden te noemen. God zegent wie IsraŽl zegenen en er komt een vloek of oordeel over landen of volken die IsraŽl aanvallen, bedreigen of proberen kapot te maken. Dit is een geestelijke wet die sinds het bestaan van IsraŽl regel is. Wat zal er voor vreselijks gebeuren als de wereld en IsraŽl de plannen doorzetten om Judea en Samaria met geweld ĎJudenfreií (zoals Mahmoud Abbas wil) te maken voor een staat voor Gods vijanden? Maar hoe dan ook, alles gebeurt volgens lijnen, uitgezet in het Woord van God. Na de strijd om het land komen de Jeruzalemoorlogen. Alles verkondigt luid en duidelijk: De Koning komt!

Gods haast

Het profetische Woord zal in de tijd die aan ĎSions heerlijkheidí voorafgaat, in een snel tempo vervuld worden. Immers er staat geschreven: ďIK, de HERE zal het te zijner tijd met haast volvoerenĒ (Jes.60:23). We lezen dan ook in het laatste hoofdstuk van Openbaring driemaal: ďZie, IK kom spoedigĒ (7,12 en 20). ĎHaastigí vertaalt de Statenvertaling. Met spoed, met haast. Profetische gebeurtenissen zullen zich in 2015 in een razend tempo voltrekken. Naast de heilige haast van de HERE spelen ook de houding van IsraŽl en onze gebeden een grote rol in deze bijna-eindtijd. Immers na de openbaring van God op de SinaÔ had IsraŽl direct Kanašn kunnen binnentrekken. Door ongehoorzaamheid kostte hen dat 38 jaar zwerven en narigheid in de woestijn. Onze bijdrage ligt in het feit dat Gods beloften door gebed en in geloof worden ontvangen. Vandaar dat het zoín positief teken is dat er in meer dan 150 landen tientallen miljoenen Bijbelgetrouwe Christenen zijn die trouw voor IsraŽl bidden en van harte achter IsraŽl staan.

Verkiezingen

Aanstaande dinsdag, de 17e maart zijn er verkiezingen in IsraŽl. De laatste poll geeft 25 zetels in de Knesset voor het centrumlinkse blok van Isaac Herzog en 21 zetels voor de Lukud van Benjamin Netanjahu. President Obama heeft er alles aan gedaan om de verkiezing van Netanjahu te verhinderen. Hij heeft zelfs de bekwame leider van zijn eigen campagneleider, Jeremy Bird naar IsraŽl gestuurd om links IsraŽl te helpen om Netanjahu uit de regering te werken. Centrumlinks is voor onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit voor het stichten van een Palestijnse staat op de Ďbergen van IsraŽlí in Judea en Samaria in Gods land. Netanjahu zei vorig weekend dat hij zoals het er nu voorstaat, geen Palestijnse staat wil in die gebieden. De bidders onder de gewaardeerde bezoekers van onze site vragen we te bidden. Enkele onderwerpen:

  • Dat IsraŽl een regering krijgt die met de HERE, hun God rekening houdt.
  • Wijsheid voor de leiders hoe om te gaan met de voortdurende druk die op IsraŽl wordt uitgeoefend.
  • Alertheid bij leger, grensbewaking en politie in verband met de terroristische dreigingen.
  • De vrede van Jeruzalem.
  • Dat de HERE zijn beloften aan IsraŽl spoedig gaat vervullen. Mijns inziens is de belangrijkste belofte: ďIK zal met het huis van IsraŽl en het huis van Juda en nieuw verbond tot stand brengen ... IK zal mijn wetten in hun verstand leggen en die in hun harten schrijven (Jeremia 31:31-34 en HebreeŽn 8:8-10). Dan wordt vervuld: ďwij zullen wandelen in de Naam van de HERE, onze GodĒ (Micha 4:8) en breekt het rijk van vrede en gerechtigheid aan.

Zo gaan we verder, van profetie naar profetie en zal de HERE, de God van IsraŽl tot Zijn doelen komen.

Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 22 maart 2015

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug