Wat gaat er gebeuren?

"Waar zijn we nu mee bezig?", zullen sommigen van u zich afvragen. De toekomst voorspellen? Gevaarlijk! Ongehoord! Wees maar gerust. Eerst geven we u vier argumenten waarom we aan de hand van de Bijbel serieus naar de toekomst moeten kijken. Dan melden we enkele ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
Er is zoveel gaande en het gaat zo snel. De komende 'valse vrede', de annexatie van het zogenaamde Palestijnse gebied, de herbouw van de Tempel, de terugkeer van EfraÔm, oorlogen en opstanden, enzovoorts. Er zijn veel ontwikkelingen die een profetische dimensie hebben. En wij staan er bij en herkennen Gods machtige hand. We bidden en helpen waar we kunnen.

Riskant?
We moeten voortdurend oppassen dat we de geloofwaardigheid van ons blad niet in de waagschaal stellen. Maar we verwaarlozen een duidelijke Bijbels-profetische opdracht als we niets zeggen. Ons 'spreken' heeft twee duidelijke doelen. Allereerst willen we vanuit de Schrift de machtige werken van de Here, onze God laten zien. Om zo Hem te eren als de Machtige van IsraŽl (Jesaja 1:24), die alleen wonderen doet (Psalm 72:18). Maar ook moeten we waarschuwen voor komende oordelen en tegelijk bemoedigen, omdat de komst van de Here Jezus nabij is.
Vier argumenten:
  • Petrus adviseert ons dringend te letten op het profetische woord (2 Petrus 1:19-21). Zo blijven we waakzaam. Dat is nodig om te 'ontkomen aan alles wat geschieden zal' (Lucas 21:36). We kunnen die profetische 'lamp die schijnt in een duistere plaats' niet missen.
  • De Here Jezus heeft verschillende gebeurtenissen rond Zijn sterven en opstanding voorzegd. Hij zei: 'En nu heb Ik het u gezegd voordat het gebeurt, opdat gij gelooft als het gebeurt' (Johannes 14:29 en 13:19). Vervulde profetie brengt geloof voort. We moeten dus wťl weten wat er voorzegd is en letten op de vervullingen.
  • God geeft signalen, waarschuwingen als er dingen gaan gebeuren. Bijvoorbeeld oordelen of vervullingen van profetieŽn. De Here Jezus noemt die signalen 'tekenen der tijden' (zie MatteŁs 16:3). Twee voorbeelden. De inwoners van de goddeloze stad Ninevť aanvaardden de boodschap en het teken van Jona en werden gered. De inwoners van Jeruzalem 'merkten de tijd niet op dat God naar hen omzag' (Lucas 19:44). Ruim dertig jaar later werd Jeruzalem verwoest.
  • God zegt: 'Ik, die vanaf het begin de afloop verkondig en vanouds wat nog niet is geschied' (Jesaja 46:10). Het is tot Gods eer als wij Zijn profetische woord proclameren. Het komt zeker uit!
Nu heel beknopt enkele profetische gebeurtenissen die hun schaduw al vooruit werpen.

Valse vrede
'Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is' (Jeremia 6:14 ; 8:11 en EzechiŽl13:1o). De (islamitische) legers van Gog overvallen IsraŽl onverwachts. Zij 'plegen een overval op vreedzame lieden, die in gerustheid wonen' (EzechiŽl 38:11). lsraŽl rekent dus in de tijd van de Gog-oorlog op vrede en is zelfs ontwapend. Jesaja profeteert: 'Verraders plegen verraad, ja verraders handelen verraderlijk' (Jesaja 24:16). De antichrist zal een volstrekt onbetrouwbaar mens zijn.

Wat is er momenteel aan de hand? Assad wil zijn chemische wapens inleveren. Maar dan moet IsraŽl zijn atoomwapens overdragen. Rouhani van Iran wil bemiddelen en over zijn atoomprogramma praten en openheid geven. Maar dan moet IsraŽl hetzelfde doen. Zo wordt IsraŽl ďontwapend' en, naar de mens gesproken, een prooi voor de omringende vijanden. Er zullen onderhandelingen komen over 'vrede'. IsraŽl zal bij die onderhandelingen worden betrokken. Harde confrontaties tussen Obama en Netanyahu. Dit kan uitlopen op een 'valse vrede'. IsraŽl wil zo graag vrede: 'Te lang woon ik bij wie de vrede haten; ik ben een en al vrede maar als ik spreek dan zijn zij uit op strijd' (Psalm 120:6,7). Deze psalmregels tekenen de huidige situatie duidelijk en scherp.

Annexatie
Steeds luider klinken de stemmen in IsraŽl die in elk geval gebied C van Judea en Samaria willen annexeren, zoals IsraŽl in 1981 met de Golan heeft gedaan. En zoals het op 30 juli 1980 de Jeruzalemwet heeft aangenomen. Jeruzalem werd in die wet als 'eeuwige en ongedeelde hoofdstad van IsraŽl' vastgelegd. Zoals Psalm 122:3 zegt: 'Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is.' Dus niet gedeeld. In gebied C staan de verreweg de meeste nederzettingen en wonen betrekkelijk weinig 'Palestijnen'. Judea en Samaria, waar men een Palestijnse staat wil vestigen, vormen het oude hartland van IsraŽl. Land dat de HERE onder ede aan Abraham, Isaak en lsraŽl heeft toegezegd. Land waar EfraÔm zijn stamgebied had en zal krijgen.

Tempel
De Tempel zal worden herbouwd. De voorbereidingen zijn zo goed als klaar. Het Zoeklicht heeft u hierover herhaaldelijk op de hoogte gehouden. Op de site van het Tempel instituut (Temple Institute) in Jeruzalem kunt u al die heilige voorwerpen bewonderen. Ik zie twee mogelijkheden. De Rotskoepel en de al-Aksa moskee worden tijdens een oorlog of door een aardbeving verwoest. Of de tempel wordt als onderdeel van een ďvalse vrede' herbouwd, waarbij de islam een onheilige vinger in de pap houdt.

In beide opties wordt een profetie van Paulus een reŽle mogelijkheid. In de tijd dat de antichrist zich zal openbaren, dus zijn ďware gezicht' zal laten zien, gebeurt het volgende: Hij 'zet zich in de tempel van God, om aan zich te laten zien dat hij een god is' (2 Tessalonicenzen 3:4). Uiteindelijk zal de Here Jezus in grote heerlijkheid komen en door de oostelijke poort de tempel binnengaan. EzechiŽl ziet hoe dan 'de aarde (het land) straalde vanwege zijn heerlijkheid' (EzechiŽl 43:2-7). De aarde en het land zijn blij als de Koning komt!

EfraÔm
ln EzechiŽl 37 wordt het totale herstel van IsraŽl voorzegd. Van een massagraf waarvan IsraŽl zegt: 'Onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen' (vers 11). Tot: 'Mijn woning zal bij hen zijn; IK zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn' (vers 27). De hereniging van Juda en EzechiŽl hoort hierbij en wordt gedetailleerd voorzegd. Eerst moet EzechiŽl op een stuk hout schrijven: 'Voor Juda en de IsraŽlieten die daarbij horen'.

Het Joodse volk dus, met Benjamin, de Levieten, de stam Dan en priesters en wat IsraŽlieten uit andere stammen. Daarna ďhet stuk hout van EfraÔm... en het hele huis van IsraŽl dat daarbij hoort.' Dus eerst Juda en straks komt EfraÔm. Manasse is al onderweg. Naar EfraÔm wordt onderzoek gedaan. Op verschillende plaatsen in de profetieŽn wordt voorzegd hoe EfraÔm een rol speelt in eindtijdgebeurtenissen.

Vervolgingen
Oorlogen, opstanden en geruchten van oorlogen en ook vervolgingen zullen explosief toenemen. Zo werken weeŽn, zoals de Here Jezus deze angstaanjagende ontwikkelingen noemt, nu eenmaal. En wij, die deze dingen zien gebeuren, zien biddend uit naar machtige uitreddingen en naar de komst van de Here Jezus. Moge Hij spoedig komen.

Toegevoegd: 11 november 2013
Bron: Het zoeklicht nr.22, 89e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.

blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug