Op naar de wereldkerk

Naar schatting 350.000 mensen waren zondag 24 april getuige van de inauguratie van paus Benedictus XVI in Vaticaanstad. Miljoenen Rooms Katholieken over de hele wereld raakten in extase toen deĎwitte rookí uit de schoorsteen kwam en bekend werd dat de Duitse kardinaal Joseph Ratzinger de opvolger was geworden van paus Johannes Paulus II. Wat een enthousiasme op dat plein in Rome, alsof Jezus Christus na 2000 jaar weer op aarde was teruggekeerd. De toehoorders onderbraken de eerste officiŽle preek van de nieuwe Ďherderímeer dan veertig keer met applaus. Er waren maar liefst 141 delegaties vanuit de hele wereld aanwezig, onder wie vele staatshoofden, boeddhisten en moslimleiders zoals Saeed Taghavi, hoofd van een Iraanse moskee in Rome. Er zijn ongetwijfeld Rooms-katholieken die Jezus Christus lief hebben en Hem als Verlosser hebben aangenomen, maar vele volgelingen hebben geen flauw idee van de rol die hun kerk straks zal spelen in de aanstormende tijd waarin de Antichrist het wereldbeeld zal bepalen.

Net als zijn voorgangers zal ook Benedictus XVIde plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde genoemd worden. Hijriep aan het eind van zijn eerste toespraak niet de hulp in van Jezus, maar van ďHemelgodinĒ Maria. Ook in zijn mijter staat; "Vicarius Filii Dei", plaatsvervanger van de Zoon van God. Maar Jezus Christus heeft geen plaatsvervanger nodig op aarde omdat deze Zelf door de kracht van Gods Geest aanwezig is. Nergens in de Bijbel staat dat Jezus Christus een plaatsvervanger zou sturen tijdens Zijn afwezigheid. Ook laat de paus zich ďHeilige VaderĒ noemen, een titel die uitsluitend op de God van Abraham, Isašk en Jakob van toepassing is. Heilige Vader is detitel waar de Here Jezus God de Vader mee aansprak in het hoogpriesterlijk gebed.

Johannes 17:11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in uw naamÖ

Het toe-eigenen van deze naam door een mens is ronduit godslasterlijk.Verder noemt men de paus ook nog de opvolger van Petrus. Paus Innocentius III ( 1198-1216) verklaarde: "De Here heeft Petrus niet slechts de kerk, maar de gehele wereld te regeren gegeven. Zoals voor Christus alle knie moet buigen, zo moeten allen ook de Petrus van de Roomse-kerk gehoorzamen. De vorsten van deze aarde moeten niet menen recht tot regeren te hebben, wanneer zij Petrus en zijn opvolgers niet eerbiedig dienen,"aldus Innocentus.

Codex Iuris Canonici, het kerkelijk wetboek dat sinds 1918 van kracht is, verschaft de RK-kerk de kerkelijke juridische basis waarvan de grondslag is gebaseerd op goddelijke rechten. Christus heeft Zijn macht overgedragen aan Petrus en diens opvolgers om als Diens plaatsbekleder- en dus als God op aarde- te regeren. Volgens het canonieke recht neemt de paus de eerste plaats in de wereld in en is er geen enkele instantie die hem ter verantwoording kan roepen. Hij is de vader der vorsten en koningen, regeerder van de wereld. Pausen zijn ook niet onfeilbaar zoals Rome de wereld wil doen geloven. Niemand is onfeilbaar, die eer kwam alleen de Here Jezus toe. Hij alleen was zonder zonde. Benedictus XVI zegt voor een dialoog met de moslims te zijn, daarmee in de voetsporen tredend van zijn voorganger. Op maandag na zijn inauguratie, had hij al een ontmoeting met een moslimdelegatie om ze onder meer te bedanken voor hun aanwezigheid bij zijn installatie.

De nieuwe paus beloofde de menigte het beleid van zijn voorganger om andere religies de hand te reiken, verder voort te zetten. Paus Johannes Paulus II werd een bruggenbouwer tussen de verschillende godsdiensten genoemd.De rol van de Rooms Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist. De Gereformeerde Nederlandse premier Balkenende zei in het NOS Journaal te hopen dat Benedictus XVI de koers van zijn voorganger zal voort zetten. Met andere woorden: ďOp naar de WereldkerkĒ.Het is geen toeval dat juist de Rooms-Katholieke kerk al enige tijd de dialoog met de islam en andere godsdiensten voert. In oktober 1999 is in Vaticaanstad een conferentie gehouden over de dialoog tussen de verschillende religies en de verdere uitbouw daarvan. De conferentie werd bijgewoond door 200 vertegenwoordigers uit 50 landen. Sindsdien bezoekt men elkaars gebedsdiensten waarbij er gebeden wordt tot ťťn god. (Welke god is dat?) met uitschakeling van Jezus. Zelfs vele protestanten geven er openlijk blijk van voorstander te zijn van nauwere banden met Rome. Men heeft alle remmen losgegooid waar het gaat om bevordering van de samenwerking. Rome gelooft dat Moslims en Katholieken dezelfde god dienen. Bij een bezoek aan Turkije verklaarde paus Johannes Paulus II dat de Koran en de Bijbel uit dezelfde bron ontspruiten. Hij stelde met deze uitspraak Mohammed gelijk met Jezus en God met de islamitische afgod Allah. De Duitse rooms-katholieke theoloog KŁng zei dat Mohammed niet langer als een valse profeet beschouwd dient te worden. Mohammed is volgens hem een succesvol ijveraar voor het geloof in ťťn god voor honderden miljoenen mensen.

Er wordt beweerd dat geen paus zoveel heeft gedaan voor de toenadering van de Rooms-Katholieke kerk tot de joden als Johannes Paulus II. Hij heeft tijdens zijn pausschap inderdaad diplomatieke betrekkingen met IsraŽl aangeknoopt en als eerste paus een synagoge bezocht. In 1993 formaliseerde hij de relatie met IsraŽl dat leidde tot het uitwisselen van ambassadeurs tussen IsraŽl en het Vaticaan. De rol die Rome vandaag speelt ten aanzien van IsraŽl is echter nog even bedenkelijk als vroeger en zal in de toekomst op een ontstellende ontnuchtering voor IsraŽl uitlopen. Het Bijbelboek Openbaring is bepaald niet onduidelijk over de rol die Rome in het laatst der dagen zal vervullen.In 2000 vroeg de vorige paus vergiffenis voor de behandeling van joden door rooms-katholieken. Maar hij weigerde de medeplichtigheid van de kerk voor het eeuwenlange antisemitisme uit te spreken. Twee jaar later in april 2002 beschuldigde de Pauselijke krant Osservatore Romano, IsraŽl van uitroeiing van het ĎPalestijnseí volk. De Rooms Katholieke aartsbisschop Hillarion Capucci was op 24 en 25 april 2001 aanwezig in Teheran, waar IsraŽlís doodsvijanden bijeen waren ter ondersteuning van de tweede Palestijnse Intifada. Cappuci riep de aanwezigen, waaronder, regeringsfunctionarissen, parlementariŽrs, islamitische geestelijken en leiders van diverse terreurbewegingen zoals Hamas op:ďmet machtsmiddelen terug te nemen, wat met macht is genomen.Ē Hij doelde daarbij op de Ďbezettingí van ĎPalestijnsí land door IsraŽl. Cappuci liep in april 2002 ook mee in een anti-IsraŽl demonstratie in ItaliŽ. De bisschop bedankte de ĎPalestijnení voor hun strijd tegen de joden, notabene in naam van de God van IsraŽl.

Paus Johannes Paulus II veroverde de harten van de ĎPalestijnenígedurende zijn pelgrimage aan de door de ĎPalestijneníbezette Bijbelse gebieden ,zijn visite aan een vluchtelingenkamp en zijn oproep voor de oprichting van een ĎPalestijnseí staat in IsraŽlís aloude thuisland. Daarmee lijnrecht ingaand over wat de Bijbelse God zegt over dit gebied. Het Heilige Landgeven aan moslimterroristen is een regelrechte misdaad en is een opstand tegen Gods geboden. Dit soort uitspraken stimuleren de terroristen door te gaan met het vermoorden van onschuldige IsraŽlische burgers. Ook Rome doet mee aan de mythe van het bestaan van een ĎPalestijnsí volk en is supporter van hen die het Bijbelse land willen stelen van haar rechthebbende bezitters. De huidige ĎPalestijnseí leider Mahmoud Abbas beschreef hem als eenďeen groot religieus leider die zijn leven afstemde op het verdedigen van vredesvraagstukken, vrijheid, recht en gelijkheid voor alle rassen en religies, als ook het recht van het ĎPalestijnseí volk op een eigen staatĒ.

Rome is ook niet onduidelijk waar het gaat om haar plannen t.a.v. de stad Jeruzalem. Het Vaticaan wil dat IsraŽl haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Rome streeft al naar internationalisering sinds de stad zich in handen van IsraŽl bevindt. Het pausdom ontkent al eeuwen stelselmatig de legitieme rechten van het joodse volk op de stad Jeruzalem. In 325 n. C. werd op het concilie van Nicea het joodse volk officieel van haar plaats in Gods heilsplan beroofd. In 1948 schreef "Osservatore Romano" dat de nieuwe staat IsraŽl niet de erfgenaam is van het Bijbelse IsraŽl. Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid Ďhet ware IsraŽl Ďtoe. Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Jeruzalem is de stad van God, gegeven aan Zijn kinderen, het volk van IsraŽl. De stad Jeruzalem is het centrale punt voor de "ware" gelovige en voor het volk van IsraŽl. In deze eeuwige stad is geen plaats gereserveerd voor de kerk van Rome met haar Babylonische afgodendienst. In 2000 sprak Johannes Paulus II, tijdens een bezoek van aartsterrorist Arafat aan Rome, zich uit voor een internationale status van de stad Jeruzalem.

In maart 2000 was paus Paulus II op bezoek in IsraŽl en dit bezoek leek erop gericht weinig heel te laten van IsraŽls recht op Jeruzalem. Ironisch genoeg begon het bezoek op het "Purimfeest" het feest dat herinnerde aan Haman, die in de 5e eeuw v. C.had beslist dat alle joden gedood moesten worden. De paus bezocht het Tempelplein waar hij zijn Ďbroederíde Groot Moefti van Jeruzalem, Ikrima Sabri bezocht, de man die geen enkele gelegenheid voorbij laat gaan Gods volk te vervloeken. Deze vroeg de paus te helpen een einde te maken aan de IsraŽlische Ďbezettingí van Jeruzalem. Lange tijd hebben islam en het Vaticaan met elkaar in onmin geleefd, maar nu het om IsraŽl en Jeruzalem gaat, zijn ze plotseling vrienden en worden er onderling verdragen gesloten die tegen IsraŽl gericht zijn. De paus was ook in SyriŽ. Hij zei niets, toen de Syrische leider Bashar el-Assad een golf van antisemitische uitspraken deed. Assad vergeleek het gedrag van IsraŽl tegen de ĎPalestijnení met het moorddadige gedrag van de joden tegen Jezus en de profeet Mohammed. De paus zweeg ook toen Assad IsraŽl beschuldigde van schending van de heilige plaatsen van zowel het christendom als de islam. Benedictus XVI richtte zich in zijn toespraak met een welkomstwoord tot het joodse volk. ,, Wij zijn met het joodse volk verbonden door een grote gezamenlijke spirituele erfenisĒ. Eerder had hij al opgeroepen tot versterking van de dialoog met de joden. De Bijbel maakt duidelijk dat het hier om een valse relatie gaat. Rome wil al eeuwen dat Gods volk van de aardbodem verdwijnt, vandaar straks de samenwerking met de man die door satan wordt gestuurd.

Paus Paulus II ontving regelmatig Hindoe-goeroes, Moslimleraars, slangenaanbidders, Medicijnmannen, Afrikaanse voodoodokters en Ďchristenení van allerlei pluimage. Hij verleende zoals gezegd, audiŽntie aan de man wiens handen dropen van het joods bloed, aartsterrorist Yasser Arafat. Tijdens een gezamenlijke dienst in een RK-kerk met de Dalai Lama, stond de paus toe dat er een beeld van Boeddha bij het altaar werd geplaatst. In India knielde de paus neer bij het graf van de Hindoe goeroe Mahatma Ghandi. Daarna ontving hij op zijn voorhoofd van een priesteres het teken van de Hindoe-godheid Shiva. In diverse RK-klooster gemeenschappen vermengt men Boeddhistische leringen en rituelen met de Bijbel. Men spreekt over collectieve zelfverlossing op basis van gnostieke spirituele ervaringen. Gnosis is geen uitvinding van de mens, maar van satan. De RK-kerk heeft deze leer nooit afgelegd. In een krantenartikel in februari 1993 stond dat de paus voodoo en katholicisme verenigbaar achtte. Hij prees op een bijeenkomst in de hoofdstad Cotonou (Benin) de voodoodokters voor het eren en in stand houden van de tradities van hun voorvaderen. Hij voegde hieraan toe dat de katholieke kerk een dialoog wenst met alle godsdiensten, ook met voodoo,, maar dat ze bijgeloof afkeurt.Ē ďVoodooleider Senou Zanou antwoordde de paus dat de goden die de eretempel van Benin bewonen slechts tussenpersonen zijn tussen de mens en God en dat de Almachtige weet dat voodoo niets te maken heeft met satan.Ē

Openbaring 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

Toegevoegd: 30 april 2005
Uit de nieuwsbrief van: FranklinTerHorst.nlPrint deze pagina
Terug