Nieuwe Wereld Orde in opmars (deel 2)

Efeziërs 5-11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

James Hatfield, een Amerikaanse journalist, schetst in zijn boek ‘Fortune Son-George W. Bush and the Making of an American President’ een onthullend beeld van drie generaties Bush. De politieke kliek die onder leiding van Bush het machtigste land ter wereld bestuurt, karakteriseert Hatfield als een kapitalistische oligarchie. De familie Bush werd en wordt door Texaanse oliemiljardairs gesponsord en gesteund. Hatfield merkt op dat er voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis een politieke dynastie is gevestigd. Voordat de leden van de ‘Bush-dynastie’ de politiek in gingen maakten ze al deel uit van de sociale netwerken die de entree in de politieke arena vergemakkelijken: de Ivy League, de studentenvereniging Phi Beta Kappa en de Yale Universiteit, waar vader en zoon ingewijd werden in het bizarre geheime genootschap Skull & Bones. (Schedel en beenderen).

Skull & Bones
George Bush senior werd in 1947 ingewijd. Zijn vader Prescott Sheldon Bush, was ook al lid van deze occulte groep ook wel de "Zwarte Loge van de Vrijmetselarij" genoemd. Deze loge is in 1832 opgericht aan de Yale Universiteit, door Generaal William Hunnington Russell. In 1856 veranderde men de naam in Russell Trust om juridische redenen. Het heette vroeger ook wel de Broederschap van de dood. De organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijkste geheime genootschappen van de Verenigde Staten. De mannen die ingewijd zijn geloven dat zij superieur zijn aan alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij door het ritueel van de inwijding de ‘vrucht van de boom des levens’ tot zich zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich als een soort halfgoden ver verheven boven de massa.

Het logo van Skull & Bones is een schedel met daaronder twee gekruiste botten bekend van de piratenvlaggen. Onder het logo staat het kryptische getal 322, hetgeen een verborgen verwijzing naar Genesis 3:22 is; waar staat dat de mens geworden is als God, kennende goed en kwaad. En dat is het doel van deze mensen: goden worden. Skull & Bones is geïnfiltreerd in bijna alle sectoren van onze samenleving. Grote aantallen wereldburgers en instanties dansen volledig op maat van hun muziek. Velen hebben er echter totaal geen weet van dat ze door de Broederschap worden geregeerd. In Amerika zijn feiten onthult hoe een inwijdingsrite plaatsvindt in de Skull & Bones Tempel in New-Hampshire. Na meerdere duistere beproevingen en het opbiechten van al zijn geheime gedachten wordt de kandidaat een nachtlang geblinddoekt in een doodkist gelegd. De andere leden staan er om heen met bizarre occulte kleding aan. Op een platvorm in het mausoleum zijn drie schedels en daar staan de woorden bijgeschreven; "wie de dreiging van de dood zal overwinnen zal opstaan uit de boezem van de aarde en zal het recht hebben ingewijd te worden in de grotere mysteries." De kandidaat is zogenaamd dood, vanwege het vlees, het materiële, waarin hij zit opgesloten, maar toch herrijst hij uit de doodkist. Nadat hij is opgestaan wordt hij voor een leider gebracht die hem vertelt dat zijn geest voortaan voor eeuwig leeft en dat hij nu tot de "Verlichte Meesters" behoort. De leider maakt hem zijn nieuwe naam bekend en herinnert hem er aan dat allen buiten de "Orde" barbaren, vandalen en heidenen zijn. De Orde heeft als attribuut de schedel van een mens wat zij beschouwen als het teken van leven en grote voorspoed. Daarnaast siert de "Swastika" (hakenkruis) de Tempel van de Orde. Elk jaar worden er vijftien nieuwe leden bij dit uiterst bizarre clubje occultisten ingewijd. Al deze figuren bekleden topposities in de Amerikaanse samenleving. De doelstelling van de Orde is net als van de vele andere samenzweringen het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde.

Er wordt nogal wat aandacht besteed aan het christen-zijn van de huidige president George Bush. Velen zien in hem zelfs als door God gezonden. Maar kan iemand een echte christen zijn als hij tevens is ingewijd in de uiterst occulte Skull & Bones Orde? Gedurende de eerste oecumenische bijeenkomst na de 11e september 2001, deed Bush een beroep op de moslims van geweld af te zien, met de woorden: " in naam van allah…"Mag dit wel komen uit de mond van iemand, die zich christen noemt? De Koran ontkent immers dat Yeshua de Zoon van God is? Hatfield etaleert twee generaties Bush als een stel politieke wjeeler-dealers, nietsontziende manipulators die hun politieke vrienden en vijanden lieten bespioneren, rabiate leugenaars en misleiders, sjoemelaars in de voorkennis met aandelentransacties alsmede gefraudeer met verkiezingsuitslagen. De Bush familie heeft binnen diverse belangrijke oliemaatschappijen een dikke vinger in de pap, compleet met hechte verbindingen met de politiek. Al er één familie in Amerika in de afgelopen eeuw is geweest dat superrijk is geworden door de oliedollars, dan staat na de Rockefeller familie de familie Bush boven aan de lijst.

De staat Texas is onder het gouverneurschap van Bush junior verworden tot een autoritaire armoedetstaat, aldus Hatfield. De ‘gevangenisdichtheid’is in Texas de hoogste van Amerika. De staat Texas kent het hoogste aantal executies in de Verenigde Staten. Genadeloos liet hij de ter dood veroordeelde Karla Faye Tucker, die in haar cel christen werd, executeren. Hatfield is met het schrijven van zijn biografie op enorme tegenstand gestoten. Een persoonlijke hetzecampagne was zijn deel. Het had weinig gescheeld of het boek was niet in Amerika verschenen. De eerste druk werd in zijn geheel uit de handel genomen.

Amerika als enige supermacht.
George Bush senior sprak geregeld over de NWO. ( The New World Order). De huidige president zet de politiek van zijn vader voort, wat blijkt uit het feit dat verscheidene mensen van toen nu weer deel uitmaken van de regering. Na de val van de Berlijnse muur werd in Amerika begonnen aan het ontwikkelen van een nieuwe strategie van de Verenigde Staten t.o.v. de wereldpolitiek. De mensen die daaraan meewerkten onder leiding van Dick Cheney, toen minister van verdediging, nu vice-president, hebben nu weer belangrijke posities, onder andere Colin Powell, toen de belangrijkste man in het leger, nu minister van Buitenlandse Zaken. Hun studie was de basis voor een rede die president Bush senior hield op 2 augustus 1990, de dag dat Irak Koeweit binnenviel, een rede die door weinigen is opgemerkt: "de Verenigde Staten is een wereldmacht die alleen de machtigste wil zijn en blijven." Daarbij spreekt men over democratie maar heeft een kleine elitegroep in werkelijkheid de macht.

De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen, toont dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, het liefst met dreigen, maar desnoods met geweld. Bush en de zijnen dromen van een Wereld Orde naar Amerikaans voorbeeld, die de hele wereld moet worden opgelegd. In het Boek "De nieuwe Romeinen" beschrijft Gerhard F.Mehrtens dat de Amerikanen de ‘Romeinen’ van vandaag zijn. De auteur wijst op de talloze overeenkomsten die tussen de beide ‘supermachten’ bestaan. Alles wat Rome eertijds teweegbracht, herhaalt zich thans op wereldschaal vanuit de Verenigde Staten. Nergens staan zoveel Romeinse zuilen, zuilengangen en imitatietempels als in Amerika. Washington voorop, de regering zetelt er weer in het Capitool, de schooljeugd draagt bij officiële gelegenheden weer de Romeinse toga enz.

De Amerikaanse regering is druk doende om de levens van de bevolking dag na dag te controleren. De Amerikaanse Senaat heeft op 20-11-2002 ingestemd met de plannen van Bush voor een superministerie voor Nationale Veiligheid. In de week daarvoor deed het huis van Afgevaardigden het al. Daarmee kwam de weg vrij voor Bush om de grootste reorganisatie van de overheid in 50 jaar te voeren. Het nieuwe departement moet de Verenigde Staten tegen terroristische aanvallen, zoals op 11 september 2001, beschermen. Er worden 22 federale instanties, waar onder de geheime diensten, bij elkaar gevoegd. Deze ontwikkelingen duiden erop dat de VS zich in snel tempo ontwikkelen tot een ‘politiestaat’. De VS heeft hiermee een monster gecreëerd waarmee op termijn iedereen in de gaten gehouden zal worden. Het nieuwe superministerie heeft als symbool de piramide met het "Alziend Oog"zoals dat ook te zien is op de achterkant van het 1 dollar biljet. Bush heeft het Departement van Justitie wat onder leiding staat van Ashcroft, de opdracht gegeven een nieuw spionageprogramma op te zetten onder de naam "Tips"( Terrorism Information and Prevention System) Dit nieuwe systeem is zo opgezet dat één Amerikaan, 24 anderen in de gaten moet houden. Een dergelijk systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. Het plan komt volledig uit de koker van de Illuminatie wiens plan het is de hele wereld onder haar controle te brengen. "Big Brother is watching you".

Ook heeft Bush een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de VS te besturen na een vernietigende terreuraanval met kernwapens. De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit twee ondergrondse bunkers aan de Amerikaanse oostkust. Het betreft een noodplan dat tijdens de Koude Oorlog werd opgesteld onder het presidentschap van Dwight Eisenhower. Inlichtingendiensten hebben gewezen op het potentiële gevaar dat terreurleiders als Osama bin Laden met een draagbaar kernwapen een atoomaanval zouden kunnen uitvoeren op onder meer Washington. Bij het ontbreken van een schaduwregering dreigt het landsbestuur door een nucleaire catastrofe te worden uitgeschakeld. Het ‘bunkerkabinet’ is samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang, 24 uur per dag in de ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen. Al eerder werd bekend dat vice-president Dick Cheney regelmatig op een geheime locatie verblijft om zeker te stellen dat de lijn van de opvolging niet wordt aangetast bij een aanslag op Bush.

Bush heeft het voornemen om ‘terroristen’voor onbepaalde tijd vast te houden en in het geheim te laten berechten door militaire tribunalen, ongeacht gerechtelijke bevelen tot vrijlating. Voorbeeld zijn de honderden Taliban strijders en Al Qaeda terroristen die gevangen zitten in Guantanamo op Cuba. Bush wordt een soort ‘opperhoofd’ van de tribunalen, een griezelige vorm van dictatoriale macht. De pers onthult een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering:
" nooit mag een mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in het gedrang kan brengen en de VS kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen"…Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington.Geweld zal borg staan voor die nieuwe orde. Overal ter wereld komen er militaire basissen, met massavernietigingswapens om elk land ervan te weerhouden ook maar een poging te ondernemen zich van het Amerikaanse juk te bevrijden,…Nooit eerder lag er zo’n veroveringsplan op tafel. Amerika als enige supermacht! Amerika zal niet wachten tot landen een ‘echte dreiging’ vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren. Het is de bedoeling om in Irak reusachtige militaire basissen in te richten om van daaruit heel het Midden-Oosten te controleren. Vanuit die basissen zullen ze –indien men dat nodig acht-nieuwe agressieoorlogen voeren, tegen Syrië, tegen Iran, tegen de rest van Azië."

Wat de wereld van vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de bijbelse profeten voorzegd. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van de antichrist zich aandient. ( Voor meer informatie over de antichrist klik op Antichrist ) Deze dictator zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Maar de uiteindelijke overwinning van de "Elite" zal echter maar tijdelijk zijn, want het Koninkrijk van Yeshua is de grote zekerheid voor de toekomst. Alle koningshuizen en wereldleiders zullen verdwijnen en er zal maar één op de troon zitten, dat is Yeshua haMashiach.

"Ik geloof met geheel mijn hart in de terugkomst van Jeshua …en al mocht Hij enige tijd vertoeven, ik zal Hem elke dag verwachten en uitzien naar Zijn komst."

Openbaring 1:3 Zalig…zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat…

Bronnen:WorldNetDaily, Police State USA, 19-11-2002. James Hatfield,’Fortunate Son-George W. Bush and the Making od an American President’ Met dank aan Persbureau Het KNP, Lienden, 29-4-2003. Strijd tegen het Internationalisme, aflevering nr 71-2002.Gerhard F.Mehrtens. De Nieuwe Romeinen, Unieboek Houten, 1987. ISBN 9026942338. Het Zoeklicht, 17-5-2003.America’s Secret Establishment: An Introduction to the Orde of Skull & Bones, Antony C.Sutton. Newsletter Cuttingedge, David Bay,22-7-2002. "The National Security Strategy of the United States of America". http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf

Toegevoegd: 31 oktober 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug