Nieuwe Wereldorde in opkomst (deel 3)

Het oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen "de heer der chaos" waar velen tegenwoordig zo verzot op zijn. Miljoenen mensen hebben een intellectuele en psychische ontwikkeling achter de rug die stoelt op bijbelse beelden. Toch dragen velen oogkleppen waar het gaat om zijn geschiedenis en de machten die dagelijks aan het werk zijn om de wereld straks volledig te overheersen. Er bestaan een groot aantal samenzweringen die ervoor waken dat er alleen met hun goedkeuring zaken in de openbaarheid worden gebracht. Vrijdenkers die de waarheid te dicht benaderen worden voor fantast versleten, belachelijk gemaakt of zelfs bedreigd. Nieuwe leugens worden ontworpen om de volksmassa te hypnotiseren en af te leiden van de oorspronkelijke ( bijbelse) echte waarheden. Er is altijd met de waarheid gemanipuleerd en samenzweringen zijn er altijd geweest.

De door kerkelijke samenzweringen beïnvloede geschiedenis deed de mens geloven dat de aarde plat was, terwijl men al lang wist dat de aarde rond was. Galileo Galilei bijvoorbeeld werd in tegenstelling met wat hij had ontdekt, door de kerkvaders gedwongen te verklaren dat de aarde niet draaide. Zoals de waarheid vroeger werd opgesloten in het omhulsel van legenden, of bewust verdraaid om politieke of religieuze reden, zo is het in onze tijd niet anders. De samenzweerders hebben over een periode van vele jaren de mensheid in feite rechtstreeks geregeerd. De afgelopen eeuwen is hun invloed subtieler geworden maar ze zijn altijd aanwezig gebleven. Ze stoppen onze oren vol met een enorme hoeveelheid onzin, halve waarheden of pure verzinsels.

Een groep die net als de Council on Foreign Relations heimelijk bezig is de wereldpolitiek te beïnvloeden zijn de "Bilderbergers". De Bilderbergers ( formeel: The Allience, ofwel: Het Verbond) is een organisatie waarin slechts de internationale elite is vertegenwoordigd. De eerste geheime ontmoeting werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation en had plaats van 29 tot 31 mei 1954 in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek bij Arnhem. De Nederlandse Prins Bernhard en Unilever-topman Paul Rijkens stonden mede aan de basis van deze beweging. Er namen 67 personen aan deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en de CIA. De binnenste cirkel bestaat thans uit circa 100 man afkomstig onder meer uit de multinationale ondernemingen, internationale banken, top politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waar onder de Financial Times, The Economist, Le Monde, de New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de‘conspiracy of silence’genoemd. Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: "Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen."De mediapers, radio en televisie- zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.

Op de agenda in Baden-Baden stond de eenheid van Europa, een Europese munt, en een centrale Europese bank. De bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot internationale vergaderingen in Europa en Amerika. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de NWO. Het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg groep. Prins Bernard heeft jaren lang een belangrijke rol gespeeld in deze conferenties en koningin Beatrix woonde de bijeenkomsten al dikwijls bij voordat zij koningin werd. Aanvankelijk was Prins Bernhard het enige permanente lid. Later zijn er vaste medewerkers aangesteld en is er een commissie die de bijeenkomsten voorbereidt en de gasten uitnodigt. Op zijn 91ste verjaardag verscheen het boek "Meesterspion, het geheime leven van Prins Bernhard. Daarin zegt de journalist en publicist Philip Dröge dat Prins Bernard voor, tijdens, en na de Tweede Wereldoorlog als spion heeft gewerkt voor verscheidene buitenlandse inlichtingendiensten. De auteur heeft voor deze ‘thematische biografie’twee jaar lang intensief onderzoek gedaan naar de banden die hij zou hebben gehad met de CIA, de Abwehr ( Duitse contraspionagedienst), het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). (thans AIVD). Ook zou de prins volgens Dröge ‘diep betrokken’ zijn geweest bij anticommunistische netwerken in Europa. In dat verband zou Bernhard hebben voorgesteld in het naoorlogse Europa clandestiene militaire en financiële operaties uit te voeren in Oost-Europa.

Tijdens de Bilderberg conferenties zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng dat naast politiepersoneel, dikwijls ook militairen worden ingezet. Officieel heet het dat de deelnemers op een informele wijze met elkaar spreken over allerlei wereldse vraagstukken zonder het storende oog van de pers die niet onder controle van de samenzweerders valt.

Bekend is dat deze club grote invloed uitoefent op overheden en het manipuleren hiervan. De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller en koningin Beatrix en vertegenwoordigers van alle NWO groeperingen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Ook Bill Clinton ( alias Bilderberg Billy) is regelmatig van de partij. Clinton staat bekend als slaaf van de Illuminatie en hij is lid van de CFR en de Trilaterale Commissie. Hij werd door vrijmetselaars gerekruteerd vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J.William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgetown Universiteit , een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïeten. Dit stond onder leiding van professor. Carrol J. Quigley, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van "Het plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders, werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van de Skull & Bones Orde.

Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior. Hij werd al op zijn 29e hoofd van het Departement van Justitie. Al snel zou de Elite hun veelbelovende trouwe dienaar Clinton belonen met de post van Gouverneur van de staat Arkansas. Vanaf die tijd noemde de Amerikaanse pers hem "Slick Willie"(Gladde Willem) wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding. Het waren de Bilderbergers die Clinton in Baden-Baden toestemming gaven een gooi naar het presidentschap te doen. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar als hij zou falen met zijn campagne dan hadden zij Clinton achter de hand. Clinton was één van de ‘architecten’ van de in september 1993 gesloten Oslo-akkoorden, het duivelse document waarvoor de bevolking in Israël tot dusver een verschrikkelijke prijs heeft betaald. Het heeft Israël iedere veiligheid ontnomen. Sinds hij het Witte Huis heeft verlaten is hij "top of the bill". De laatste uren van zijn presidentschap stonden in het teken van ‘last-minute’ gratie verleningen aan onder meer criminele kopstukken en Palestijnse terroristen.

De "Pardongate" affaire, zoals de media Clinton’s handelingen noemde, heeft destijds geleid tot vernietigende commentaren in de New York Times. Sinds Clinton’s vertrek uit het Witte Huis geven sommige van zijn naaste medewerkers en aanhangers toe wat diens vijanden al jarenlang beweren: "de man is door en door corrupt". De krant noemde Bill en Hillary Clinton een onethisch en vulgair echtpaar omdat ze iedereen die ooit in hen geloofde, hebben bedrogen. Er komen de laatste tijd steeds vaker berichten dat Hillary Clinton zich beschikbaar heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen in de VS in 2004 indien de Amerikaanse bevolking George Bush mocht laten vallen. Volgens de Federal Election Commission kan Hillary instappen zodra zij dat wil. Sommige commentatoren voorspellen dat alle duivels worden losgelaten als Hillary inderdaad wordt gekozen. Ze heeft nu al de bijnaam "HELLary "vanwege haar intense haat jegens christenen.

De Bilderbergers hebben veel te verbergen, anders zouden zij niet achter gesloten deuren vergaderen. Michael Howard schrijft in zijn boek "De Occulte Samenzwering" dat op een bijeenkomst van Bilderbergers in de woestijn van Arizona 1976 ook 15 vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie deel namen. Negen jaar later kwam Gorbatsjov aan de macht en maakte een einde aan de koele verhoudingen tussen Oost en West. (Zie ook in deel 3 de rol van Henry Kissinger hierin) Op de ledenlijst van de Bilderberg conferentie welke van 15-18 mei 2003 is gehouden in het Trianon Palace Hotel in het Franse Versailles, prijkten de namen van Frits Bolkestein, Jaap de Hoop Scheffer, Wim Kok, Heiniken topman Anthony Ruys, Shell topman Jeroen van der Veer en natuurlijk de echte stamgasten David Rockefeller, Henry Kissinger en koningin Beatrix. Zij is al bijna 20 jaar van de partij. Kissinger werd afgeschermd door een heel leger veiligheidsagenten i.v.m. een dagvaarding aan zijn adres voor vermeende oorlogsmisdaden. In totaal waren er 100 genodigden aanwezig afkomstig uit de meeste Europese landen. Zelden ‘lekt’er iets uit maar deze keer is bekend geworden dat George W.Bush onder hevige druk is gezet om Israël financieel te straffen als het land nog langer weigert de verplichtingen na te komen zoals omschreven in de Roadmap en de bouw van het ‘veiligheidshek’ te staken. Sindsdien heeft Israël een golf aan negatieve reacties te verduren gekregen vanonder meer de EU en leden van de Bush administratie.

Achter alle samenzweringen zit Satan, de tegenstander van God die weet dat de tijd die hem nog rest, kort is en daarom gaat de "Overste van de Wereld" rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Op vele plaatsen in het Nieuwe Testament wordt hij de "vorst van deze wereld" genoemd. Jezus Zelf ontkende bij de "Verzoeking in de Woestijn"op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de Antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest die de laatste tijd steeds meer openlijk wordt aanbeden. Hij is echter de vader der leugen en de mensenmoordenaar vanaf de beginne en hij heeft vele subtiele organisaties en verraderlijke religies tot zijn beschikking. De Bijbel heeft langs profetische weg duidelijk gemaakt dat er aan het eind der tijden een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het "beest". Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking.

Bronnen: D.Korten, When Corporations Rule the World, Earthscan Publications LtD, 1995. C.Mills, The Power Elite, Oxford University Press, 1956. H.Sklar, Trilateralism: the Trilateral Commission ane elite planning for world management, South End Press, 1980. Het KPN, Ledenlijst Bilderberg conferentie Versailles. WorldNetDaily, 29-10-2002. Zions CRY Prophecy News, Doomsday Scenario, 8-10-2003.Sutton Wood, Trilaterals over Washington 1en 2. http://home.wanadoo.nl/henry/lucid.html James P.Tucker Jr. American Free Press. 1-6-2003.

Toegevoegd: 18 december 2003
Uit de nieuwsbrief van: Franklin Ter Horst Studies


Print deze pagina
Terug