Het duizendjarig vrederijk

Wat gebeurt er nadat Jezus is teruggekeerd? Het eerste wat plaats zal vinden is het in ketenen slaan van de duivel.

Openbaring 20: 1-3

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,
3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Satan zal met een grote keten gebonden en in de afgrond geworpen worden. In deze afgrond kan Satan gedurende de duizend jaren van het duizendjarig vrederijk of het millennium geen kwaad meer doen. Het zal aan de duivel en zijn engelen niet toegestaan worden de mensen gedurende deze periode te verleiden. De duizendjarige regering zal voor hen, die in die tijd leven, een glorierijk tijdperk zijn. De profeet Jesaja schrijft hierover:

Jesaja 11: 9

9 Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.

Christus en Zijn heiligen zullen gedurende duizend jaar over de aarde regeren en zoals verwacht mag worden, zullen er grondige veranderingen aangebracht worden in de gehele gang van zaken in de menselijke samenleving. Zelfs het klimaat van de wereld zal veranderd worden.

Jesaja 30: 26

26 Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen; op de dag, waarop de Here de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest.

Jesaja 35: 1-7

1 De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis;
2 Zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God.
3 Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieŽn.
4 Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen.
5 Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
6 Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe,
7 En het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.

De grote woestijnvlakten, zoals die van de Sahara, zullen veranderd worden in vruchtbare en productieve streken, zij zullen bloeien als een roos. Gedurende het duizendjarig vrederijk zullen de twaalf apostelen van Christus over de verschillende stammen van Israël regeren. Er zullen speciale regeerders aangesteld worden over de andere volken. Alle macht zal zich concentreren rondom Christus. Onder zijn theocratische regering zal volmaakte gerechtigheid uitgeoefend worden.

Jesaja 65: 17-23

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.
18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.
19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw.
20 Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.
21 Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten;
22 Zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten.
23 Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen.

Alle mensen zullen overvloedig deel mogen hebben aan de bronnen van bestaan in deze wereld en er zal geen armoede meer zijn. Ziekten en kwalen die het gevolg zijn van zonde, zullen niet meer voorkomen.

In de dagen van de Exodus kreeg Israël de belofte immuun te zullen zijn tegen ziekte, op voorwaarde dat het volk gehoorzaam zou zijn aan Gods geboden. Zijn afvalligheid hief de belofte op. Deze belofte zal volgens Jesaja 35: 5-6 in de komende wereld van morgen weer werkelijkheid worden. De mensen zullen weer lang leven, tot honderden jaren zelfs. In die dagen zal iedereen zijn eigen huis hebben. Zelfs de dieren zullen tam zijn:

Jesaja 11: 6-9

6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden;
7 De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
8 Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

Aan het eind van de duizend jaar zal Satan vrij gelaten worden uit zijn gevangenis om de volkeren gedurende een korte tijd te misleiden.

Openbaring 20: 7-10

7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,
8 En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.
9 En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen,
10 En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Het bewijs moet voor de laatste maal geleverd worden dat het vlees van de mens, en trouwens ook Satan zelf, onverbeterlijk zijn. Dat kan niet duidelijker worden dan hier: na duizend jaar regering, gekenmerkt door vrede, gerechtelijkheid en Goddelijke zegeningen, is de mens er nog niet beter op geworden. De minste verleiding zal volstaan om dat te bewijzen, wanneer Satan aan het eind van de duizend jaren losgelaten wordt. Er zullen tijdens het vrederijk talloze mensen zijn die zich niet zullen bekeren, zelfs God haten omdat 'wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God (Romeinen 8: 7). Zodra Satan weer op het toneel verschijnt, laten de volken zich ertoe verleiden om te proberen de heiligen en getrouwen van de aardbodem weg te vagen. Een rechtstreeks en overweldigend oordeel van God zal deze legers neervellen. En de duivel die hen misleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar zowel het beest als de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in eeuwigheid. Het is nu echt gedaan met de duivel.

Nadat deze periode van op proef stellen beëindigd is zal het Oordeel voor de Grote Witte Troon plaats hebben. Dit zal een zeer plechtige gebeurtenis zijn, wanneer alle mensen, klein en groot moeten staan voor God om geoordeeld te worden.

Openbaring 20: 11-15

11 En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.
12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het [boek] des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken.
14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.
15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Na deze oordeelstijd zal het nieuwe tijdperk aanbreken, wanneer er geen zonde en dood meer zullen zijn. De oude aarde zal verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die eeuwig zullen bestaan en waarin gerechtigheid zal heersen. Tot in de eeuwigheid.

Print deze pagina