De opname van de gemeente

Johannes 14: 1-3

2 ...want Ik ga heen om u plaats te bereiden;
3 En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Hier vertelt Jezus over zijn komst waarbij hij alle ware gelovigen komt ophalen. Een afschaduwing van deze 'ten hemel opnemen' van heiligen door Christus vinden we in de geschiedenis van Elia en Elisa:

II Koningen 2: 11-12

11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten een scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.
12 En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer.

Deze merkwaardige geschiedenis is een afschaduwing van de opname van de gemeente die plaats zal hebben als Jezus komt. Paulus spreekt hierover in zijn brief aan de Thessalonicenzen:

I Thessalonicenzen 4: 13-18

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan.
16 Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, levenden, die achter gebleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

In een ondeelbaar ogenblik zullen over de hele aarde alle ware gelovigen opgenomen worden. Ze verdwijnen eenvoudig in een oogwenk. Dit brengt rare taferelen te weeg:

Matthéüs 24: 40-41

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden;
41 Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden.

Welnu, Jezus keert op een ogenblik dus terug op de wolken, wekt alle doden die in geloof in Jezus gestorven zijn tot leven. De tweede gebeurtenis zal de ten-hemel-stijging zijn van de levende mens op dezelfde wijze als Elia opgenomen werd naar de hemel. Zij, die in leven zijn bij de wederkomst van Christus, zullen nooit sterven, maar zij zullen opgenomen worden om de Here tegemoet te gaan in de lucht. Zij zullen eensklaps verdwijnen van de aarde.

Zoals staal-deeltjes worden opgeheven en aangetrokken door de aantrekkingskracht van een magneet, zo zullen alle wedergeborenen op die dag als door een onzichtbare kracht door Hem worden aangetrokken.

We moeten deze komst echter niet verwarren met de wederkomst van Christus, waarbij Jezus het koninkrijk God op aarde zal herstellen. Er is hier geen sprake van dat de Heer op aarde neerdaalt, integendeel, de gelovigen worden Hem tegemoet gevoerd. We hebben het hier dus over een andere gebeurtenis dan de verschijning van Christus, wanneer Hij op aarde zal neerdalen en Zich aan de hele wereld zal openbaren, in oordeel voor de goddelozen en met redding voor het overblijfsel van Israël.


Wanneer vindt de opname plaats?

De opname is een gebeurtenis, die "nabij" is en ieder ogenblik kan plaats hebben. Dat wil zeggen, dat aan deze grote gebeurtenis geen enkele andere gebeurtenis noodzakelijkerwijs behoeft vooraf te gaan. Het is een ongedateerde gebeurtenis. Het is nutteloos, om op een of andere manier te proberen de tijd van Christus' komst voor de gelovigen te berekenen of vast te stellen. Hier hebben we al eerder bij stilgestaan in de pagina over de 'tekenen'. De eerste gelovigen hoopten, dat Christus nog in hun tijd zou komen, zodat zij tot de bevoorrechte groep van "levend-overgeblevenen" zouden behoren, die de dood niet zouden zien. Ook nu, een kleine tweeduizend jaren later, mogen we Hem voortdurend verwachten. Tevergeefs net als die eerste gelovigen? Nee, de tekenen van de tijden doen ons toch vermoeden op de spoedige komst van de Christus.

De Bijbel maakt duidelijk dat deze gebeurtenis in ieder geval vóór de Grote Verdrukking zal plaats vinden. Wij verwachten de Grote Verdrukking en daarmee verwachten we eerst de opname van de gemeente.

I Thessalonicenzen 1: 9-10

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen.
10 En uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

Wij zullen van die "toekomende toorn" verlost worden. Want de Here zal met een geroep nederdalen uit de hemel, om ons uit deze wereld weg te rukken.


Waarom de opname plaats vindt vóór de Grote Verdrukking

I Thessalonicenzen 4: 15-18
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan.
16 Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, levenden, die achter gebleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Deze tekst gaat over een groep gelovigen dat op aarde leeft wanneer God na Zijn worsteling met de eigenwillige mens een lawine van oordelen over de goddeloze wereld en satan zelf laat komen - een oordeel zo verschrikkelijk, dat Christus Zijn Gemeente daarvoor wil bewaren. Deze grote verdrukking is niet voor het volk van God, maar voor hen, die Zijn weg tot behoud hebben verworpen. Bovendien is hier geen sprake van dat de Here op aarde neerdaalt (wederkomst), integendeel, de gelovigen worden Hem tegemoet gevoerd.

Er is hier ook geen sprake van een verschijning aan Israël of aan de volken (zoals in Op. 1, 14, 17 en 19; Matt. 24 en 25; Zach. 14; Dan.7), integendeel, er is uitsluitend sprake van de gelovigen. Anders gezegd: we hebben hier een totaal andere voorstelling dan bij de verschijning van Christus, wanneer Hij op aarde zal neerdalen en Zich aan de hele wereld zal openbaren, in oordeel voor de goddelozen en met uitredding voor het overblijfsel van Israël.

Bovendien zal volgens de Schrift de Here met de Gemeente uit de hemel neerdalen om aan de wereld te verschijnen. Dit is alleen mogelijk als de gemeente voordien door de Here in de hemel is opgenomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende plaatsen:
 • Zach. 14:5 - de HERE komt met al zijn heiligen;
 • Rom. 8:17 - de gemeente zal mét Christus verheerlijkt worden;
 • Kol. 3:4 - wanneer Christus 'geopenbaard' zal worden, zal ook de gemeente 'met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid';
 • 1 Thess. 3:13 - 'de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen'(zeker in het Nieuwe Testament betekent 'heiligen' nooit engelen, maar altijd gelovigen).
Openbaring 3: 10

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Het is zoals we tegenwoordig vaak horen: een land roept zijn ambassadeurs uit een bepaald land terug als er gevaar dreigt. En wanneer je je ambassadeurs uit een vijandige situatie terugroept, komt dat neer op een oorlogsverklaring. Wanneer Gods ambassadeurs gevaar gaan lopen zal Hij ze weg gaan halen. Omdat we ambassadeurs voor Christus zijn. En God wil ons hier weghalen, voordat het werkelijke schieten begint.

Hoe kunnen we nog meer merken dat de Gemeente niet door de Grote Verdrukking zal gaan, en dus dat de opname de Grote Verdrukking vooraf gaat? Bijzonder belangrijk is de beschrijving van de bruiloft van het Lam in Op. 19:6-9. Het is wellicht de belangrijkste gebeurtenis die in de hemel zal plaatsvinden na de opname van de gemeente en vóór de (direct daarna beschreven) verschijning van Christus mét de gemeente. Deze passage is een van de belangrijkste bewijzen voor het standpunt dat de gemeente al vóór de verschijning van Christus in de hemel is (en dus al eerder in de hemel moet zijn opgenomen). Terwijl de oordelen op aarde nog voortwoeden en hun climax zullen vinden bij het verschijnen van Christus, vindt in de hemel in alle rust de heerlijke bruiloft plaats tussen het Lam en de bruid, de gemeente (vgl. 2 Kor. 11:2; Ef. 5:22-33; Op. 22:15v.).

Bestudeer Openbaring eens verder. In de eerste drie hoofdstukken wordt de Gemeente negentien maal genoemd maar wordt niet eenmaal als zijnde op aarde in de hoofdstukken 4-19 aangehaald. En juist in deze hoofdstukken worden de gerichten van de toorn Gods in detail beschreven.

Zoals het deel van het Boek (Op. 2 en 3) profetisch de kerkgeschiedenis beschrijft, zo beschrijft Op. 4-19 profetisch de periode tussen de opname van de gemeente en de verschijning van Christus vanuit de hemel mét de gemeente.

In deze periode bevindt de gemeente zich dus in de hemel; zij wordt in Op. 4-19 voorgesteld onder het beeld van de vierentwintig oudsten, en in Op. 19 ook onder het beeld van de bruid van het Lam resp. de hemelse legerscharen die de verschijnende Christus vanuit de hemel volgen.

De gelovigen die zich tijdens deze periode op aarde bevinden (zie vooral Op. 7 en 11), behoren dus uitdrukkelijk níet tot de christelijke gemeente, maar vormen - net als de oudtestamentische gelovigen - afzonderlijke categorieën van gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken, die door hetzelfde bloed van Christus gereinigd worden, maar een andere positie in de heilsgeschiedenis hebben dan de gemeente.


Pretribulationisme op een rijtje

Dit is moeilijke materie. Er zijn al vele boeken over de timing van de opname geschreven. Laat me wel zeggen dat ons Christen-zijn niet gebaseerd is op de timing van de opname, maar op het beindigde werk van Jezus aan het kruis. Wij geloven in een opname voor de Grote Verdrukking omdat veel bijbelteksten de pretribulationistische (vr de Verdrukking) opname steunen, in tegenstelling tot de posttribulationistische (na de Verdrukking) en de midtribulationistische (midden in de Verdrukking) theorien.

Ik zal gelukkig zijn wanneer Jezus terugkeert voor Zijn kerk, of het nou voor, tijdens of na de Verdrukking plaats zal vinden. We kunnen niet dogmatisch zijn over iets dat nog moet gebeuren. Wanneer Hij komt is Zijn wil. Ondertussen heeft God ons geschriften gegeven om te onderzoeken. Laten we alles eens op een rijtje zetten. De volgende redenen hebben wij om te geloven dat de opname pretribulationistisch zal zijn.

 1. Openbaring 19:11-21 noemt geen opstanding.
  De opname is een opstanding van degene 'in Christus' (1 Thess. 4:13-18). Is het niet vreemd dat er in Op. 19:11-21, het duidelijkste beeld van de tweede komst van Christus, geen sprake is van een opstanding. De opname zal de grootste gebeurtenis zijn sinds de opstanding van Jezus. Miljoenen Christenen zullen verrijzen, maar er is hier geen enkele vermelding over. Zou het niet minstens n vers verdienen? De opname wordt niet genoemd omdat het niet gebeurt bij de tweede komst.
 2. Zacharia 14:1-15 noemt geen opstanding.
  Dit is een beeld in het Oude Testament van Jezus die op aarde terugkeert bij de tweede komst. Opnieuw geen vermelding van een opstanding.
 3. Twee verschillende beschrijvingen van Jezus' komst
  In het Oude Testament worden er twee verschillende beelden geschetst van de Messias - een lijdende (Jesaja 53:2-10, Psalm 22:6-8, 11-18) en n die als koning heerst (Psalm 2:6-12, Zacharia 14:9,16). Als we naar deze verzen terugkijken zien we een voorspelling van twee verschillende komsten van de Messias - de eerste als de lijdende Messias en de tweede komst (in de toekomst) als regerende koning.
  In het Nieuwe Testament wordt een ander beeld toegevoegd. Opnieuw worden twee beelden geschetst die niet hetzelfde lijken. Deze twee verschillende beschrijvingen van Jezus' komst wijzen op twee verschillende gebeurtenissen die we 'de opname' en 'de wederkomst' noemen.
 4. De bekende dag en de onbekende dag
  Wat betreft de wederkomst van Jezus noemt de Bijbel een dag die we niet kunnen weten en een dag die we wel kunnen weten. Matths 25:13 zegt dat Jezus zal terugkeren op een onbekende tijd, terwijl Openbaring 12:6 zegt dat het Joodse volk 1.260 dagen moeten wachten op de terugkomst van de Heer. De 1.260 dagen beginnen als de antichrist zich in de tempel bevindt en zichzelf tot God uitroept (Mat. 24:15-21, 2 Thess. 2:4). Deze gebeurtenis vindt plaats tijdens het middelpunt van de zevenjarige verdrukking (Danil 9:27). De antichrist krijgt 42 maanden gezag om te heersen en dat is 1.260 dagen (Op. 13:4) en zal door Jezus worden vernietigd bij zijn tweede komst. De bekende en de onbekende dagen moeten twee verschillende dagen zijn en betekent dat het hier om twee verschillende gebeurtenissen gaat.
 5. Een deur gaat open in de hemel (Openbaring 4:1)
  De deur in de hemel wordt geopend om Johannes in de hemel te laten. Wij geloven dat de opname van Johannes in de hemel profetisch is voor de opname van de gemeente. In Openbaring 19:11 gaat de hemel weer open, deze keer om de legers eruit te laten die al in de hemel waren. Dit is de gemeente, die daarvoor moet zijn opgenomen, die Jezus vanuit de hemel volgt tijdens de tweede komst.
 6. "Klim hierheen op." (Openbaring 4:1)
  Een stem roept de apostel Johannes om op te klimmen en onmiddellijk is hij in de hemel. Dit zou een profetische verwijzing kunnen zijn naar de opname van de gemeente. De woorden "Klim hierheen op" worden ook gesproken tegen de twee getuigen die midden in de verdrukking gedood worden. Ze verrijzen en stijgen op naar de hemel (Op. 11:12). Daarom zou het goed kunnen dat de woorden "klim hierheen op" wijzen op de opname van de gemeente in Openbaring 4:1. Het woord "gemeente" wordt 22 keer genoemd in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring, maar wordt geen enkele keer meer genoemd tot Openbaring 22:17.
 7. De vierentwintig oudsten dragen kronen
  Nadat Johannes in de hemel is geroepen ziet hij de vierentwintig oudsten met hun kronen (Openbaring 4:4-10). We weten dat Christenen hun beloning (kronen) zullen ontvangen tijdens de opname ( 2 Tim. 4:7-8, 1 Pet. 5:4). We zullen bij de opstanding der rechtvaardigen terugbetaald worden (Luc. 14:14). De oudsten kunnen hun kronen niet hebben ontvangen tenzij de opstanding (opname) al daarvoor heeft plaatsgevonden.
 8. De heiligen zijn reeds bij Jezus in de hemel (Zacharia 14:5, Openbaring 19:14).
  De legerscharen in de hemel, gekleed in wit en smetteloos fijn linnen, volgen Jezus vanuit de hemel tijdens Zijn tweede komst (Op. 19:14, Zac. 14:5, Col. 3:4). Dit zijn geen engelen omdat Openbaring 19:8 ons verteld dat fijn linnen de rechtvaardige daden van heiligen zijn. Om uit de hemel te kunnen komen moeten we eerst binnen zijn gegaan, dit wijst op een eerdere opname.
 9. Bewaart voor de ure der verzoeking (Openbaring 3:10).
  Openbaring 3:10 zegt dat we bewaart worden voor het uur van testen dat over de gehele aarde zal komen (Verdrukking). De gemeente zal thuis geroepen worden voor de verzoeking begint.
 10. Jezus keert terug van een bruiloft
  Wanneer Jezus terugkeert naar aarde bij zijn tweede komst, zal hij van een huwelijk terugkeren (Lucas 12:36). Tijdens de opname trouwt Jezus met zijn bruid, de gemeente. Na de bruiloft keert hij terug op aarde.
 11. Jezus zal ons tot Zich nemen, niet Hem tot ons (joh. 14:2-3).
  Jezus heeft ons gezegd dat Hij een plaats voor ons zou bereiden in de hemel, dan zou Hij wederkomen om ons tot Hem op te nemen. Waarom zou Jezus een plaats gaan bereiden voor ons in de hemel en vervolgens ons er niet heen brengen? Tijdens de opname zal Hij ons komen ophalen "opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben." Als de opname tegelijkertijd met de tweede komst zou plaatsvinden, zouden we opklimmen naar de wolken en onmiddellijk daarna terugkeren naar aarde. Dat spreekt Joh. 14:2-3 tegen.
 12. Hem die weerhoudt wordt weggenomen
  In 2 Thes. 2:6-7 zegt Paulus dat "hij die weerhoudt" verwijderd zal worden voordat de antichrist zich kan openbaren. Wij geloven dat dit naar de opname verwijst omdat de gemeente duidelijk de grootste hindernis is voor de antichrist om wereldheerser te worden.
 13. De scheiding van de schapen en bokken (Matths 25: 31-46).
  Als de opname plaats vindt tijdens de tweede komst, waarom zouden de schapen en de bokken onmiddellijk daarna moeten worden gescheiden? Een opname tijdens de tweede komst zou de schapen al hebben gescheiden van de bokken. Bij een pretribulationische opname moeten de mensen die tot geloof zijn gekomen na de opname gescheiden moeten worden van de ongelovigen na de tweede komst.
 14. Wie zal het Duizendjarig Vrederijk bevolken?
  Als er een opname is tijdens de tweede komst en de slechten op datzelfde ogenblik naar de hel gestuurd worden, wie zullen er dan nog over zijn om het Vrederijk te bevolken? Alleen mensen in hun natuurlijke (niet verrezen) lichamen zullen in staat zijn om kinderen te krijgen (Mat. 22:30). Bij een pretribulationistische opname kunnen de mensen die na de opname tot geloof zijn gekomen de aarde bevolken tijdens het Duizendjarig vrederijk.

Na de opname

De Bijbel leert ons dat er een grote leugen zal worden verspreid en geloofd door de mensen die na de Opname zijn achtergebleven. De apostel Paulus beschrijft deze als volgt:

2 Tessalonicenzen 2: 9-12

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen,
10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.
11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij leugen geloven,
12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Dit bijbelgedeelte leert dat de mensen die na de Opname op aarde zijn achtergebleven 'de leugen' geloven, een reusachtige, uitgesproken onwaarheid die aan mensen wordt gepresenteerd over de verdwijningen van miljoenen mensen. Een zorgvuldig uitgewerkt verzinsel om de Opname weg te redeneren.


Print deze pagina