De glorieuze Wederkomst van Christus

Aan het einde van de periode van grote verdrukking, aan het einde van de periode vol oorlogen en ellende, zal men zich opmaken voor de oorlog der oorlogen. De harten van de mensen zijn zo verhard dat ze ten strijde trekken tegen Gods volk Israël en tegen God zelf. Tijdens de strijd op Armageddon, een gebergte in Megiddo, treffen alle volkeren met Jezus en zijn volk (waaronder de opgenomen gemeente). Jezus komt terug om de legers te overwinnen.

Openbaring 17: 14

14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen - en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.


Openbaring 19: 11-16

11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
12 En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren velen kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf.
13 En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.
14 En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
15 En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
16 En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.


Openbaring 19: 19-21

19 En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.
20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.
21 En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees.

Het vleesgeworden Woord van God kennen we al uit Johannes 1. Jezus betreedt het strijdtoneel in volle glorie. En hier zien we dat Hij korte metten maakt met de antichrist en de valse profeet (de godsdienstige leider die de antichrist laat verafgoden).

Zacharia 14: 2-5

1 Zie, er komt een dag voor de Here, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden.
2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.
3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;
4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;
5 En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

Alle volken trekken in dit vers ten strijde tegen IsraŽl. En het Joodse volk zal volgens sommige bijbelgeleerden moeten vluchten naar de stad Petra in de rotsen. Hoe zal de komst van Jezus zijn? In Handelingen is ons dit reeds verteld door twee engelen:

Handelingen 1: 9-11

9 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen,
11 Die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

In andere profetieŽn zien we hetzelfde beeld. Na de periode van verdrukking keert Jezus terug op de wolken, zoals hij ook is heengegaan.

Marcus 13: 24-26

24 Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven.
25 En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid.


Lucas 21: 25-28

25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding,
26 Terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.
27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.
28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.


Openbaring 1: 7

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.


Jezus keert terug om de legers te overwinnen en het koninkrijk Gods op aarde te herstellen. Wat volgt is een periode van 1000 jaar waarin de here Jezus over de aarde regeert: het duizendjarig vrederijk. Tijdens het duizendjarig vrederijk zullen de antichrist en de valse profeet zich als enigen in de poel van vuur bevinden; momenteel is daar nog helemaal niemand aanwezig.


Print deze pagina